حد نصاب نمره برای استخدام آموزش و پرورش سال 97برگزار می گردد. پس از اعلام نتایج این آزمون، در صورتی که شرکت کنندگان حدنصاب نمره را کسب کرده باشند، به مصاحبه دعوت خواهند شد. نهایتا افرادی مورد پذیرش نهایی ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب