آیا استخدام آموزش و پرورش ۹۹ بومی استSep 24, 2020 — ایا شرط بومی گزینی بعد از کسب حد نصاب نمره محاسبه میشود ... متولد مشهد م و در آزمون استخدامی آموزش و پرورش تبادکانو زدم آیا بومی حساب میشم ؟ ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب