چند نفر در سال ۱۴۰۰ انتخاب رشته کردندتعداد ثبت نام كنندگان (نفر). 1112708 نفر. تعداد داوطلب (چند گروه). 1369416 نفر. تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون : 1184130نفر. تعداد مجازین به انتخاب رشته. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب