چند نمونه مسئله برنامه ریزی خطی با راه حلدر این دوره به چند نمونه مسئله برنامه ریزی خطی با راه حل خواهیم پرداخت که در این جلسه مسئله ترکیب تولید را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب