در جدول تناوبی چند نافلز وجود داردعنصرها را در چند خانواده گروه بندی کرد به طوری که در هر خانواده خواص ... فلزهای عنصرهای گروه اول جدول تناوبی وجود دارد، از این رو عنصرهای این گروه را. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب