معنی من رب السماوات والارض عربی هفتممعنی من رب السماوات والارض عربی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

آیه 16 سوره رعد


قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ لا یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی‌ وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ «16»

بعد از آن در بیان رد بت‌پرستان می‌فرماید:

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌: بگو ای پیغمبر به کافران و جاحدان بر سبیل ابرام و الزام که: کیست خالق آسمان و زمین و مدیر و مدبر آنچه در این دو باشد از بدایع خلقت، و چون گنگ هستند از اینکه گویند اصنام یا جواب ناصواب گویند. قُلِ اللَّهُ‌: بگو تو برای ایشان، پروردگار آسمان و زمین و آنچه در آنها است از انواع جماد و نبات و حیوان و جن و انس و ملک، ذات احدیت خدای تعالی است که مستجمع تمام صفات کمالیه و منزه از کلیه نقائص و

«1» تفسیر برهان ج 2 ص 286.

جلد 6 - صفحه 360

سزاوار پرستش و ستایش باشد.

و چون این جواب جوابی است که مسئول معترف و مقر، بلکه فطرت سلیم بشر حاکم باشد، و بیان پیغمبر یادآوری کتاب تکوینی انسانی است، لذا بر سبیل توبیخ و سرزنش فعل ایشان فرماید: حال که مبیّن شد خالق موجودات خداوند سبحانی است، قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ: بگو ای پیغمبر، پس چرا فرا گرفته‌اید غیر از ذات احدیت سبحانی کارفرمایان و متولیان امور و توجه نمائید در ستایش به آنان و حال آنکه، لا یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا: مالک نیستند برای خود و قادر نباشند بر هیچ نفعی و ضرری و سودی و زیانی و بدی و نیکی. بنابراین وقتی نسبت به خود اظهار قدرتی ندارند، هرآینه البته نسبت به غیرهم نخواهند داشت، و در چنین صورتی پرستش و ستایش آنان لغو و بیهوده باشد.

پس از ذکر این حجت ظاهره، بیان فرماید ضرب المثلی را برای روشن شدن مطلب. قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی‌ وَ الْبَصِیرُ: بگو ای پیغمبر آیا مساوی است نابینا و بینا، و البته در نظر عقل و عقلا مساوی نیستند، پس همچنین مؤمن و کافر تساوی رتبه ندارند، زیرا مؤمن اعمالش بر بینائی و پرستش او بر هشیاری است، لکن کافر افعالش بر کوردلی و ستایشش به گمراهی است.

و ثانیا باز در مقام ایضاح فرماید: أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ: یا مساوی است تاریکی و روشنائی، یعنی آیا مساوی است ایمان و کفر، یا ضلالت و هدایت، یا جهل و علم. (قرائت حفص- «تستوی» را به «ی» به جهت فعل مقدم و تأنیث غیر حقیقی و باقی قراء به «ت» خوانده بنابر تأنیث لفظی).

لطیفه: یکی از آداب و اسلوب فصاحت و بلاغت، بیان ضرب المثل است تا مطالب معقول به سبب تشبیه به محسوس، مبین و مسلم گردد؛ لذا در مقام الزام گمراهان از صراط مستقیم و جاحدان منهاج قویم، تشبیه فرموده کافران را به نابینا و تاریکی و مؤمنان را به بینا و روشنائی، زیرا مؤمن بینا باشد به روشنائی بر انتفاع از آن به روشنائی چشم خود، و کافر هیچ بهره‌ور نشود از آن، چه مانند

جلد 6 - صفحه 361

کوری است در تاریکی شب. و اگر یک مثل زدی، کافی و فائده حاصل شدی، لکن هر دو را جمع فرمود برای ازدیاد تأکید و مبالغه. کأنّه فرماید: مؤمن مانند بینائی باشد که به چشم ایمانی در جاده نورانی دینی سیر نماید، و کافر مثل نابینا است که به کوری کفر در تاریکی کفر قدم زند، البته اولی را نجات، و دومی را هلاکت باشد.

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ: آیا قرار دادند برای خدای تعالی شریکان (استفهام انکار توبیخی و اقتضا دارد که ما بعدش واقع و فاعلش معلوم باشد) یعنی برای حق سبحانه شریکانی قرار دادند در عبادت. خَلَقُوا کَخَلْقِهِ‌: آیا این بتان ایجاد نمودند چیزی را مثل آفریدن خداوند سبحان از جماد و نبات و حیوان و انسان و آسمان و زمین و اقسام خلق از جواهر و اعراض که خلقت اینها مخصوص ذات اقدس الهی است. فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ‌: پس مشتبه شد بدین جهت بر ایشان مخلوقات خداوند، مخلوق بتان، پس گمان ستایش به آنها برده به پرستش مشغول شدند.

چون افعال اصنام، مثل افعال خدا بود، امر بر ایشان مشتبه گردید، لکن اشتباهی در کار نیست، زیرا تمام مخلوقات به قدرت کامله حق تعالی موجود شده، بنابراین باقی نماند شبهه‌ای در ستایش و پرستش ذات احدیت الهی که خالق و صانع و قادر بر هر شی‌ء است، لذا فرمود: قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ:

بگو ای پیغمبر به مشرکین: که خدای تعالی خالق هر چیز، و اصول و فروع نعم از ناحیه لطف او است، پس مستحق عبادت ذات او خواهد بود نه غیر. وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ: و حق تعالی یگانه است بخاصه در ذات و صفات و افعال.

قاهر و غالب بر هر شیئی و تمام در حیطه قدرت او. مستحق است صفاتی را که سزاوار غیر نیست، پس خداوند عز و جل قدیم است لذاته، قادر است لذاته، حیّ است لذاته، غنی است لذاته، مثل و مانند و شبیه و نظیر ندارد.

تنبیه: «واحد» اطلاق بر چهار معنی و دو معنی آن بر خدای تعالی روا باشد:

صدوق (رحمه الله) به اسناد خود از شریح بن هانی از پدرش روایت نموده‌

جلد 6 - صفحه 362

که: «1» در جنگ جمل اعرابی معنی «واحد» را از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال نمود، مردم حمله نمودند که مگر نمی‌بینی حضرت مشغول صف‌آرائی لشگر است. حضرت فرمود: واگذارید او را آنچه او خواهد ما هم از قوم طلب کنیم. بعد فرمود: ای اعرابی اعتقاد در یگانگی الهی به چهار قسم، دو قسم آن جایز، و دو قسم آن شایسته نیست:

اما دو وجهی که جایز نباشد: 1- وحدت عددیه، یعنی یکی عددی قائل شدن موجب کفر است، زیرا ذاتی که دومی ندارد داخل در اعداد نشود و به همین سبب نصاری کافر شدند که اعتقاد کردند خدای متعال سیمی اقانیم است. 2- وحدت نوعیه که نوعی از جنس باشد این هم جایز نیست، زیرا موجب تشبیه و ذات سبحانه متعالی است.

و اما دو وجهی که ثابت است: 1- وحدت فردیه، یعنی یکه و تنها است و مثل و مانند و شبه و نظیر و همسر ندارد. 2- وحدت وصفیه، یعنی منقسم نشود در وجود و نه در عقل و نه در وهم، و عقول و اوهام از ادراک کنه ذاتش عاجز باشند.

تبصره: قوله تعالی‌ «اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ» ناظر است به امور تکوینیه نه تشریعیه. به عبارت اخری: اختصاص دارد به افعالی که حضرت احدیت بدان سزاوار پرستش و ستایش باشد به قرینه آیه دیگر؛ پس آیه شامل افعال بندگان نباشد تا جبری را تمسکی به دست آید، بلکه افعال بندگان از روی اختیار و ناشی از جانب خود ایشان است، و لذا مستحق مدح و ذم و ثواب و عقاب شوند.

و ایضا اگر مراد عموم باشد، با فحوای آیه مخالف است، زیرا در بیان مذمت و توبیخ بت‌پرستان نازل شده، و اگر خداوند خالق عبادت اصنام باشد، عذری برای مشرکین ثابت و با ملامت و توبیخ متناقض، و آن شایسته کلام سبحانی نباشد.

«1» خصال باب الواحد حدیث اول.

جلد 6 - صفحه 363


منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

آیه 7 سوره دخان

وَ الْکِتاب الْمُبینِ «2» إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذرِینَ «3» فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ «4» أَمْراً مِنْ عِنْدنا إِنَّا کُنَّا مُرْسلِینَ «5» رَحْمَةً مِنْ رَبّکَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ «6»

رَبّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ «7» لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیِی وَ یُمِیتُ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ آبائِکُمُ الْأَوَّلِینَ «8» بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ یَلْعَبُونَ «9» فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بدُخانٍ مُبینٍ «10» یَغْشَی النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِیمٌ «11»

ترجمه‌

سوگند بکتاب واضح روشن‌

همانا ما فرستادیم آنرا در شب با برکت و خیری همانا ما بودیم بیم دهندگان‌

در آن تقدیر شود هر کار درستی‌

بفرمانی از نزد ما همانا ما بودیم فرستندگان‌

برای بخشش از پروردگار تو همانا او است آن شنوای دانا

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر هستید یقین کنندگان نیست‌

معبودی جز او زنده میکند و میمیراند پروردگار شما و پروردگار پدران شما که پیشینیانند

ولی آنها در شک ببازی مشغول میباشند

پس انتظار کش روزی را که می‌آورد آسمان دود آشکاری را

که فرا میگیرد مردمان را اینست عذاب دردناک.

تفسیر

خداوند متعال بعد از افتتاح سوره بلفظ حم که بیان آن در سور سابقه شد قسم یاد فرموده بقرآن که نوشته آشکار خدا و بیان کننده معارف حقّه حقیقیّه است که ما نازل نمودیم آنرا در شب با خیر و برکتی که آن شب قدر است یکجا در بیت المعمور که مسجد ملائکه است در آسمان و بتدریج در ظرف مدّت بیست سال بر پیغمبر خود محمّد بن عبد اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم چون بنای ما بر این بوده که میترساندیم بندگان خود را از اموریکه باید از آن اجتناب نمایند از فعل‌

جلد 4 صفحه 621

حرام و ترک واجب و در آن شب خداوند تقدیر میفرماید هر امری را از خیر و شرّ و خوب و بد و هر چه واقع شود در مدّت یک سال و از برای او است تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر در اجلها و روزیها و بلاها و مرضها و عوارض دیگر و زیاد میکند و کم مینماید بر حسب مشیّت و اراده خود هر چه را بخواهد و بتوسط ولیّ زمان در خارج تحقّق می‌یابد چنانچه از روایت مجمع از صادقین علیهما السّلام و روایت قمّی ره از آن دو و از امام کاظم علیه السّلام استفاده میشود و در روایت کافی از امام باقر علیه السّلام امر حکیم که در شب قدر نازل میشود بیک حکم محکم که اختلاف در آن بهیچ وجه روی ندهد تفسیر شده و خدا میفرماید مقدّر میشود هر امر محکمی در حالیکه امری است از نزد ما چون بنای ما بر ارسال رسل و انزال کتب بوده و هست برای بخشش و بخشایش از جانب پروردگار بر بندگان و خداوند او است که تمام ادعیه و اقوال مردم را میشنود و بتمام حوائج و اعمال آنها دانا و خبیر است او خالق و مربّی و نگهدار آسمانها و زمین و تمام موجودات ما بین آنها است و اگر مردم اهل تحصیل معرفت و یقین باشند باین تصدیق نائل خواهند شد و کلمه رب در ربّ السّموات یا بدل است از رب در ربّک یا خبر است از مبتداء محذوف که هو باشد و لذا برفع نیز قرائت شده و آن احسن است و معبود بحق منحصر در خدا است که همیشه می‌بینید در کار است زنده میکند و میمیراند چنانچه پیشینیان و پدران شما را بوجود آورد و میراند و شما را پدید آورد و میمیراند ولی افسوس که مردم نادان در شک و تردید بسر میبرند و در مقام تحصیل علم و معرفت نیستند و سرگرم بدنیای دو روزه و لهو و لعب کودکانه آن شده‌اند و از آخرت و عاقبت امرشان بی‌خبرند پس منتظر باش و بگو منتظر باشند روزی را که در آسمان دودی آشکار گردد که بین مشرق و مغرب را پر کند و چهل شبانه روز بماند و از آن دود مؤمن حالتی مانند زکام پیدا کند و کافر مانند مست گردد و دود از راه بینی و گوش و نشیمنش بیرون آید و این اوّلین علامت از علائم قیامت است که در حدیث نبوی ذکر شده و قریب به این معنی را از امیر المؤمنین علیه السّلام در جوامع نقل نموده و قمّی ره نقل فرموده این وقتی است که بیرون آیند از قبرها در رجعت فرو گیرد آنها را تاریکی پس گویند این عذابی است دردناک و فرق در لغت حکم کردن و جدا

جلد 4 صفحه 622

نمودن است و اینجا تقدیر و تفصیل اراده شده.

منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جزء هفتم قرآن (التماس دعا)

جزء هفتم قرآن (التماس دعا)

سوره الانعام

منبع مطلب : bmi.ir

مدیر محترم سایت bmi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.
دریافت فایل

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

محیا : مرسیییی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب