ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست

ریشه بت پرستی و شرک جدید چیستریشه بت پرستی و شرک جدید چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

درس دین و زندگی‌ دوازدهم(تجربی_هنرستان)

درس دوم یگانه بی همتا

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

1:مهم ترین اعتقاد دینی........... است

پاسخ: توحید و یکتا پرستی

2:خداوند........را ولی انسان هامعرفی می کند

پاسخ: پیامبر(ص)

3:به حق تصرف.......... می گویند

پاسخ:ولایت و سرپرستی

4:شرک به معنای........... است

پاسخ: شریک قرار دادن

5:در امور معنوی،دعا سبب........ ، صدقه موجب........... و صله رحم موجب............ است

پاسخ: مغفرت و آمرزش،دفع بلا،افزایش طول عمر

6:قرآن کریم بیان می کند که......... از پیامبر درخواست مغفرت نمی کنند

پاسخ: منافقان

7:اگر چند خالق برای جهان تصور کنیم،هر یک از آن ها را........... و......... فرض کرده ایم

پاسخ: محدود،ناقص

8:صاحب اختیاری که تدبیر امور به دست اوست............ نامیده میشود

پاسخ: رب

9:اعتقاد به چند خدایی،شرک در........... است

پاسخ: خالقیت

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

1:توحید مانند روحی در پیکره معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می بخشد. ص غ

2:تصور چند خدایی،تصوری صحیح است. ص غ

3:شرک مانند توحید،درجات ندارد. ص غ

4:خداوند رابطه علیت را در میان پدیده ها حاکم کرده است. ص غ

5:توانایی پیامبر(ص) در برآوردن حاجات انسان،به زمان پیامبر اختصاص دارد. ص غ

6:قرآن کریم استفاده از اسباب و واسطه ها را منع نکرده است. ص غ

7:توحید در ربوبیت بدان معناست که موجودات،بخصوص انسان قدرت پرورش و تدبیر ندارند. ص غ

8:باغبان وقتی رابطه خود را با خدا بررسی می کند،می بیند که خودش و نیرو و توانش از آن خداست ص غ

9:توانایی شفای بیمار به زمان حیات پیامبر(ص) اختصاص دارد. ص غ

10:کسی که فکر کند مستقل از خداوند می تواند آمورش را تدبیر کند،گرفتار شرک در ربوبیت شده است ص غ

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید

1:عبارت فرآنی «قل االله خالق کُلّ شیء» به کدامیک از مراتب توحید اشاره دارد؟

الف:توحید در ربوبیت ب:توحید در مالکیت ج:توحید در خالقیت د:توحید در ولایت

2:انسانی که خدایان متعدد را در خلقت جهان مؤثر می داند دچار چه نوع شرکتی شده است؟

الف:مالکیت ب:ربوبیت ج:ولایت د:خالقیت

3:کسی که معتقد است خداوند،تنها جهان را اداره و تدبیر می کند به کدام مرتبه توحید اعتقاد دارد؟

الف:خالقیت ب:مالکیت ج:ربوبیت د:ولایت

3

سرلوحه دعوت همه پیامبران چه بوده است؟

پاسخ: توحید

4

5 با گفتن کدام عبارت تمام احکام و حقوق اسلامی فرد به رسمیت شناخته می شود؟پاسخ: لا اله الا االله

توحید به چه معناست؟

پاسخ: اعتقاد به خدای یگانه

6

رب به چه معناست؟

پاسخ:مالک و صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست

7

به چه کسی مشرک گفته می شود؟

پاسخ: هرکس که معتقد باشد خدا شریک دارد

8

وسیله به چه چیزی گفته می شود؟

پاسخ: هر کار و عملی که باعث نزدیک شدن به خداوند می شود

9

استغفار پیامبر در حق چه کسانی موثر نیست؟

پاسخ: منافقان

10

عبارت قرآنی «و هو الواحد القَهار» مربوط به مدام اصل اعتقادی است؟

پاسخ: اصل توحید

11

این که جهان از اصل هایی متعدد پدید نیامد،بیانگر کدامیک از مراتب توحید است؟

پاسخ: توحید در خالقیت

12

مهم ترین اعتقادی که مانند روح در پیکره معارف دینی حضور دارد،کدام است؟

پاسخ: اصل توحید

13

باغبانی که پرورش درختان را نتیجه تدبیر مستقل خود می داند،گرفتار چه شرکی شده است؟

پاسخ: شرک در ربوبیت

14

قرآن کریم چه چیزهایی را بر مدار توحید قرار داده است؟

پاسخ: اخلاق،احکام،اعمال فردی و اجتماعی مومنان

چهار نمونه از قرآن و روایات درباره درخواست از دیگران برای طلب آمرزش را بیان کنید

پاسخ:

1:قرآن کریم نقل می کند که فرزندان یعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آن ها طلب آمرزش کند

و یعقوب به آنان وعده دعا و آمرزش داد

2:قرآن کریم بیان می کند که این منافقان هستند که از پیامبر در خواست مغفرت نمی کنند.همچنین قرآن

کریم بیان می کند که استغفار پیامبر فقط در حق منافقان مؤثر نیست اما در مورد دیگران مؤثر است

3:در تاریخ آمده است که مسلمانان در زمان پیامبر برای درخواست دعا نزد آن حضرت می آمدند. پس از

رحلت ایشان نیز کنار قبر ایشان می رفتند و یا از دور درخواست خود را مطرح می کردند 4

:قرآن کریم در داستان حضرت یوسف بیان می کند که نه تنها انسان،بلکه یک پیراهن می تواند چشم یک

پیامبر خدا،یعنی حضرت یعقوب را شفا دهد

16

پیام حدیث «اوـَل ا}︡ـَ﹬# 〔〕︣「,> و ‾〕︀لﹳ 〔〕︣「,> 、+︝@︡ه» را بنویسید

پاسخ: پایه و اساس دین،معرفت به خداست

17

پیام آیات سوره توحید را بنویسید

︋ِ︧{ اً ا}︣ـَ︝〕# ا}︣ـُ︝@{*[ُ_ \+ـً اً ا︝︡*اًﹳ ا}︭ـُ〕︡*}َ{ ﹬ـً(ٌ︡ وـً }َ{ ﹬+}︡* وـً }َ{ ﹬ـً‾# }> ‾ُ〉ُ+اً ا︝ـً︡

1:اشاره به اصل توحید(خداوند شریک و همتایی ندارد)

2:خداوند بی نیاز است

3:خداوند نه فرزند دارد و نه فرزند کسی است

4:خداوند همتایی ندارد

18

پیام آیات زیر را بنویسید

1﹞ ﹏ُ﹇:ـً# رـًبـَ ا}︧ـُ〕︀وات وـًا;رض [ُ_ اً

پاسخ: توحید در ربوبیت

2 ﹏ُ﹇:اَ「َ︃、ُ︟ٌ︢、ُ{ 〔ٌ# دو*ٌ> أو}@︀ء , ﹬ـً〕(ٌ‾+نـً }ٌ︃*〉ٌُ︧﹧ِ{ *َ〉〕︀ً و, –ـً︣راً

پاسخ: شرک در ولایت

3﹢َ︐︧﹬ ﹏َ﹨ ﹏ُ﹇:ی ا;【〕$ وـً ا}︊︭@︣ أم \َ_ 、َ︧,َ+ی ا}{ّ(〕︀ت وـً ا}&ّ+ر

پاسخ: مساوی نبودن شرک و توحید

4:أم 〖ـً〕ـً(+ا ً ُ︫︣ـً‾︀ءـً َ︠(َ﹆+ا ‾َ︟َ(﹆> 「َ,َ︪︀︋ـً> ا}︟َ(﹅ 【ـً(َ@﹧{

پاسخ: شرک در خالقیت

5﹏﹇:ﹳ اً ︠︀}﹅ﹳ ‾ُ_ـّ ︫$ء وـً \ُ+ـً ا}+ا︝ٌ︡ﹳ ا}﹆َ﹧ّ︀ر

پاسخ: توحید در خالقیت

با توجه به آیات فوق جاهای خالی را کامل کنید

6:کسی رامی توانیم به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کنیم که..........

پاسخ: مالک سود و زیان خود باشد

7:کسی که اختیار سود و زیان............. نمی تواند

پاسخ: خود را ندارد،ولی و سرپرست باشد

8:در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟

پاسخ: اگر آن ها مخلوقی خلق کرده بودند

توحید را تعریف کنید

پاسخ: توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است یعنی خداوند بی همتاست و شریکی ندارد

20

پیامبر اسلام از مشرکان با گفتن «لا إله الا االله» چه چیزی می خواست؟

پاسخ: 1:دست از شرک بردارند 2:به خدای یگانه ایمان بیاورند

21

گفتن «لا إله الا االله» چه نتایجی به همراه داشت؟

پاسخ: 1:تمام احکام و حقوق فرد به رسمیت شناخته میشد2:دفاع از حقوق فرد بر دیگر مسلمانان واجب می گشت

3:شخص در زمره برادران و خواهران دینی قرار می گرفت

التزام به جمله «لا إله الا االله» چه چیزهایی را تغییر می داد؟

پاسخ: همه زندگی مسلمانان را در رابطه با خدا،خویشتن،خانواده،اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد

23

جعفر بن ابیطالب در حضور نجاشی پادشاه حبشه تغییر وضعیت مسلمانان را چگونه توصیف کرد؟

پاسخ: ما قبلا قومی بودیم جاهل،بت می پرستیدیم،مردار می خوردیم،مرتکب زشتی ها می شدیم،پیوند

خویشاوندی را قطع می کردیم،بی پناه را پناه نمی دادیم،و قوی ضعیف را می بلعید

این چنین بودیم تا این که خداوند از میان ما پیامبری مبعوث نمود.پیامبر ما را به خدا فرا خواند که او را یگانه

بدانیم.عبادت کنیم و آن چه را که خود و پدرانمان می پرستیدیم کنار بگذاریم. چیزی را شریک او قرار

ندهیم،نماز را به پا داریم،زکات بپردازیم و ماه رمضان را روزه بگیریم.ما نیز او را تصدیق کرده و به او ایمان

آورده و از او پیروی کردیم

24

مراتب توحید را نام ببرید

پاسخ: 1:توحید در خالقیت 2:توحید در ولایت 3:توحید در مالکیت 4:توحید در ربوبیت

25

مفاهیم زیر را تعریف کنید

الف:توحید در خالقیت: پاسخ: یعنی معتقد باشیم خداوند تنها مبدا و خالق جهان است و موجودات همه مخلوق او

هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد

ب:توحید در ولایت: پاسخ: هرکس که چیزی را پدید می آورد مالک آن است،از آن جایی که خداوند تنها خالق

جهان است مالک آن نیز هست

ج:توحید در مالکیت: پاسخ: هرکس که مالک چیزی باشد،حق تصرف و تغییر در آن را دارد،از آن جایی که

خداوند تنها مالک جهان است،تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست و حق تصرف و تغییر در آن را دارد

د:توحید در ربوبیت: پاسخ: هرکس خالق و مالک و ولی چیزی باشد،می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش

دهد. از آنجایی که خداوند تنها مالم جهان است،تنها رب هستی نیز می باشد و جهان را اداره و تدبیر می کند

26

27 چرا خداوند تنها خالق جهان است؟دلیل بیاورید:پاسخ:

مقدمه اول:این تصور که چند خدا وجود دارد،به معنای آن است که هرکدام از آن ها محدود و ناقص هستند و

به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند. همچنین به معنای آن است که هریک از خدایان کمالاتی دارد که

دیگری آن کمالات را ندارد

مقدمه دوم:چنین خدایان ناقصی نیازمند هستند و هریک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارند

نتیجه:پس تصور چند خدایی،صحیح نیست و خدای واحد آفریننده جهان است

واحد قهار بودن خداوند به چه معناست؟

پاسخ: به معنای آن است که جای خالی برای غیر،باقی نگذاشته است

28

پیام آیه زیر را بنویسید

[ُ_ ا}(﹧{ 〔︀}‾ ا}〕ﹳ(‾ *-、$ ا}〕ﹳ(‾ 〔ـً# 、︪︀ء و 、&َ︤عﹳ ا}〕ﹳ(‾َ 〔ٌ〕ـَ# 、َ︪︀ء

پاسخ: توحید در مالکیت

29

اذن و اجازه خداوند به مخلوقات برای تصرف در جهان به چه معناست؟

پاسخ: به معنای آن است که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای ولایت خود قرار داده است

30

آیا توحید در ربوبیت به معنای عدم قدرت تدبیر انسان است؟ با مثال توضیح دهید

پاسخ: خیر،توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات بخصوص انسان قدرت تدبیر ندارند. مثلا باغبانی

که زحمت می کشد و به پرورش درختان اقدام می کند،رشد این درختان نتیجه تدبیر او(باغبان) است بلکه

باغبان و تدبیر همه از آن حدا و تحت تدبیر او هستند

31

مراتب شرک را نام ببرید

پاسخ: الف:شرک در خالقیت ب:شرک در ولایت ج:شرک در مالکیت د:شرک در ربوبیت

32

مفاهیم زیر را تعریف کتید

الف:شرک در خالقیت: پاسخ: اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند،گرفتار شرک در خالقیت شده است

ب:شرک در مالکیت: پاسخ: اعتقاد به این که علاوه بر خداوند و در کنار او،دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند

ج:شرک در ولایت: پاسخ: اعتقاد به اینکه علاوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده

دارند و خودشان حق تصرف در جهان را دارا می باشند

د:شرک در ربوبیت: پاسخ: اعتقاد به اینکه علاوه بر خداوند و در کنار او،دیگرانی نیز هستند که صاحب اختیار جهانند و تدبیر

امور موجودات را بر عهده دارند

نتیجه شرک در خالقیت چیست؟

پاسخ: اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد،معتقد به شرک در مالکیت هم خواهد بود

34

اگر کسی پزشک را وسیله درمان و بهبودی بیماری بداند مشرک است؟چرا؟

پاسخ: خیر زیرا خداوند رابطه علیت را میان پدیده های جهان حاکم نموده است. همان گونه که مثلا آتش

موجب گرما و روشنی و دارو سبب شفا و بهبودی است کسی که به پزشک مراجعه می کند نه تنها پزشک را

شریک خدا نمی داند بلکه به قانون الهی عمل کرده است

35

عقیده به توانایی پیامبر(ص) و اولیای دین در بر آوردن حاجات انسان در چه صورتی موجب شرک است؟

پاسخ:وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن ها بدانیم اما اگر این توانایی را به اذن خداوند

بدانیم،عین توحید است

36

تکفیری ها چه کسانی هستند و چه عقایدی دارند؟

پاسخ: این جریان فکری خشک و غیر عقلانی با تفکر غلطی که درباره توحید و شرک دارد،هر مسلمانی را که

مانند آنان نمی اندیشد،مشرک و کافر می خواند و گاه کشتن او را واجب می شمارد

عقاید آنان:

1:توسل به پیامبر(ص) و معصومین شرک است

2:طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران برای اینکه خدا انسان را ببخشد شرک است و معتقدند این گونه افراد

کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند

منبع مطلب : dinozendegi9899.blogfa.com

مدیر محترم سایت dinozendegi9899.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

دین و زندگی

1 ) هر یک از عبارات زیر به کدام یک از انواع توحید اشاره دارد؟ ص 27 و 28

الف- سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها خداست.                          ب - تنها وجود مستقل خداست.

ج - انسان خدا را به یگانگی می شناسد.                                     د -  تنها مدبر و مالک و سرپرست جهان خداست.

2 ) ترجمه ی آیات زیر را بنویسید: ص 27

الف- إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم                   ب - و إلیه تُرجَعون

ج  - لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون                                       د - و إلی الله عاقبه الأمور

3 ) با درک کدام اعتقادات انسان به این نتیجه می رسد که تنها باید خدا را اطاعت کند؟ ص 28

4 ) اگر اطاعت از غیر خدا نا بجا و غلط است، چگونه می توان از پیامبر و جانشینانش علیهم السلام اطاعت کرد؟ ص 28

5 ) چرا اطاعت از پیامبر و جانشینانش علیهم السلام لازمه ی توحید عملی است؟ص 28

6 ) توحید عملی با چه عنوان دیگری خوانده می شود و نتیجه ی چیست؟  ص 29

7 ) منظور از توحید عملی چیست؟ ص 29

8 ) آیه 51 سوره ی آل عمران: «إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» چگونه بیانگر ارتباط توحید افعالی و توحید عملی است؟ ص 28

9 ) انسان موحد دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟ ص 29

10) نقطه ی مقابل توحید عملی چیست؟ مراتب آن را بنویسید. ص 29

11) تفاوت شرک جلی با شرک خفی در چیست؟ ص 29

12) انسان مشرک دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟ ص 29

13) در چه صورت انسان با وجود کشش های گوناگون به آرامش خواهد رسید؟ ص 29

14) شخصیت انسان موحد و انسان مشرک در قرآن چگونه ترسیم شده است؟ ص 29

15) آرامش انسان موحد در فرمانبری از خداوند چه زمانی کامل می شود؟ ص 29

16) سخن حضرت یوسف علیه السلام را خطاب به مشرکین بنویسید. ص 30

17) منظور از توحید عملی در بعد اجتماعی آن چیست؟ ص 30

18) با توجه به بعد اجتماعی توحید عملی، ولایت طاغوت را توضیح دهید. ص 30

19) شرط تحقق بعد اجتماعی توحید چیست؟ ص 30

20) نظام اسلامی حاکم بر کشورمان چگونه منطبق با بعد اجتماعی توحید عملی محسوب می شود؟ ص 30

21) شباهت های دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی را با یکدیگر بنویسید. ص 30

22) در جدول زیر ارتباط آیات را با توحید عملی در دو بعد فردی و اجتماعی آن مشخص نمایید. ص 31

23) تفاوت میان مراتب سه گانه ی توحید با توحید عملی چیست؟ ص 31

24) تقسیم بندی شرک و توحید را بنویسید. ص 31

25) عبارت های نماز  را با انواع توحید ذاتی، توحید افعالی و توحید عملی تطبیق دهید. ص 31

الف- الحمد لله رب العالمین                        ب – مالک یوم الدین                      ج – إیاک نعبد و إیاک نستعین

د – إهدنا الصراط المستقیم                         ه – قل هو الله أحد                        و – لم یلد و لم یولد

ز – و لم یکن له کفواً أحد                           ح – لا إاله إلا الله                            ط – وحده لا شریک له

ی – سبحان الله                                         ک – الله اکبر                            

26) جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: ص 32

الف- توحید، محور و روح زندگی ......................، و شرک، محور و روح زندگی ...................... است.

ب – اعتقاد به توحید دارای آثار ................. و .................... است.

ج – تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای ................... و ........................ است.

27) چرا برخی ار افراد در تبیین علمی پدیده های جهان، تدبیر خدا را نادیده می گیرند؟ ص 32

28)کسانی که از حضور لحظه به لحظه ی حداوند در امور جهان غافلند، در چه شرایطی متوجه حضور خداوند می -شوند؟ ص 32

29) آیا حوادث شگفت، همواره برای بیدار کردن انسان ها رخ می دهد؟ توضیح دهید. ص 32

30) ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی کدام امکان را برای انسان ایجاد کرده است؟ ص 32

31) وجود کدام شرایط امکان برنامه ریزی برای زندگی را برای انسان ایجاد کرده است؟ ص 32

32) چه نتیجه گیری درست و نادرستی از عملکرد منظم پدیده های جهان توسط انسان ها صورت می گیرد؟ ص 33

33) بزرگترین عظمت از دیدگاه دانشمندان در عالم چیست؟ ص 33

34) حضور خداوند در کدام رویدادهای جهان قابل مشاهده است؟ ص 33

35) درک حضور خداوند در رویدادهای جهان چه تأثیری بر دانشمندان داشته است؟ ص33

36) لازمه ی به با رنشستن توحید نظری چسیت؟ توضیح دهید. ص 34

37) در چه صورت زندگی انسان خدایی تر می شود؟ 34

38) آن چه که امروزه مانع از تأمل انسان ها در جهان خلقت گردیده چیست؟ ص 34

39) دل مشغولیهای انسان عصر حاضر چه نتیجه ای در ارتباط با توجه به جهان خلقت برای او به بار آورده است؟ ص 34

40) فقدان فرصت تأمل در جهان خلقت یا فرار از آن چه تأثیری در بینش و نگرش افراد دارد؟ ص 34

41) وضعیت بت پرستی در جهان کنونی چگونه است؟ ص 34

42) جوهره ی بت پرستی چیست؟ ص 34

43) با توجه به جوهره ی بت پرستی، وضعیت کنونی جهان از نظر بت پرستی چگونه است؟ ص 34

44) معیارهای ثابت شرک و بت پرستی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟ ص 35

45) ریشه ی بت پرستی و شرک جدید چیست؟ ص 35

46) در مسیر شناخت بت پرستی و شرک جدید توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟ ص 35

47) جلوه هایی از شرک جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی کنید. ص 35

سؤالات امتیازی از بخش برای مطالعه و پیشنهاد

48) چرا خدا را نمی توان دید؟ ص 36

49) آیا می توان گفت دنیا مانع دیدن و رؤیت خداست؟ چرا؟ ص 36

50) با توجه به معنای «غیر مادی» بودن امکان رؤیت خدا را در دنیا و آخرت بررسی کنید. ص 37

51) از دیدگاه امام صادق علیه السلام دیدن بر چند قسم است؟ و با کدام قسم آن می توان خدا زا دید؟ ص 37

52) معبود بودن خداوند که در قرآن با واژه ی «إله» آمده است، مربوط به کدام نوع از اقسام توحید است؟ ص 40

53) علت استفاده ی خداوند از روش استفهامی در آیات 59 تا 64 سوره ی نمل چیست؟ ص 39

54) چرا خداوند پس از بیان هر یک از رویدادهای جهان عبارت «أ إله مع الله (آیا معبودی با خدا هست؟)» را تکرار فرموده است؟ ص 39 و40

منبع مطلب : www.dvz.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.dvz.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس3 حقیقت بندگی کلاس چهارم

درس 3              حقیقت بندگی

بر آستان جانان گر سر توان نهادن         

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

حافظ

پس از این که انسان، خدا را به یگانگی شناخت و دانست که تنها وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و همچنین، دانست تنها اوست که جهان را اداره می کند، این شناخت و اعتقاد، چه تأثیری در زندگی و رفتار او دارد؟ آیا میان عملکرد کسی که اعتقادی به توحید ندارد و کسی که معتقد به آن است، تفاوتی هست؟ در این درس می خواهیم تأثیر عملی این

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب