لیست اقدام پژوهی های آموزگاران ششم ابتداییلیست اقدام پژوهی های آموزگاران ششم ابتدایی ... می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بااستفاده از کامپیوتر افزایش دهم. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب