نمونه سوالات فیزیک هفتم با جوابنمونه سوالات فیزیک هفتم با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-امتحان و کنکور


درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک هفتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیزنمونه سوال فیزیک هفتم  نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- یکای جرم ................................ می باشد.

سوال 2- تبدیل علم به عمل را .............................. می نامند.

سوال 3-  ................................. علم مطالعه ی ساختار موجودات زنده می باشد.

نمونه سوال امتحانی فیزیک هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

سوال 4- میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ............................ نیوتون بر کیلوگرم است .

سوال 5- انرژی ذخیره شده در انواع مواد غذایی و سوخت ها از نوع پتانسیل ................................. می باشد .

سوال 6- منبع اصلی اکثر انرژی هایی که از آن ها استفاده می کنیم ، .................................. است.

سوال 7- مهم ترین ویژگی ........................... ، قابلیت تبدیل آسان ان از یک شکل به شکل دیگر است.

سوال 8- انرژی تجدید پذیر را تعریف کنید .

سوال 9- چهار مورد از سوخت های فسیلی را نام ببرید .

سوال 10- علم فیزیک را تعریف کنید.

سوال 11- علوم تجربی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

سوال 12- علوم تجربی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

سوال 13- مهم ترین نکته در علم چیست ؟

الف ) سوال کردن     ب ) یافتن پاسخ       ج ) استفاده از روش علمی      د) گزینه های الف و ب

سوال 14- وزن یک سیب 600 گرمی در سطح زمین چقدر است ؟  (شتاب گرانش = 10)

الف( 06.0 نیوتون         ب) 6 نیوتون      ج) 6.0 نیوتون        د) 60 نیوتون

منبع:نمونه سوال امتحانی فیزیک هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

همکلاسی - دانلود امتحان - دانلود امتحان به همراه پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات درسی به همراه پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات اول دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات دوم دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات سوم دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات چهارم دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات پنجم دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات ششم دبستان با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات هفتم  متوسطه با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات هشتم متوسطه با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات نهم متوسطه با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات دهم تجربی با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات دهم ریاضی با پاسخ تشریحی -  دانلود نمونه سوالات دهم انسانی با پاسخ تشریحی -  دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی - دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی با پاسخ تشریحی -نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم ) - بارم بندی امتحان تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - بارم بندی امتحان تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم( خرداد) - نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه دو ) - نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم ) - بارم بندی امتحان پیام های آسمانی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) - نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) - نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) - نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) - بارم بندی امتحان پیام های آسمانی هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه )نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم ) - بارم بندی امتحان ریاضی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) -نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) - نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) - نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) - بارم بندی امتحان ریاضی هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه ) - نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - بارم بندی امتحان عربی هفتم نوبت اول ( دی ماه) - نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) -نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) - نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) - نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) - نمونه سوال امتحانی فارسی هفتم نوبت اول شامل املا و انشا با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - بارم بندی امتحان املا هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - بارم بندی امتحان انشا و نگارش هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - بارم بندی امتحان فارسی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) -نمونه سوال امتحانی املا هفتم نوبت دوم ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی املا هفتم نوبت دوم ( نمونه دوم ) - نمونه سوال امتحانی انشا هفتم نوبت دوم ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی املا و انشا هفتم نوبت دوم ( نمونه دوم ) - نمونه سوالات امتحانی فارسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوالات امتحانی فارسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) -نمونه سوالات امتحانی فارسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی فارسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوال امتحانی فارسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - بارم بندی امتحان املا هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه ) - بارم بندی امتحان انشا و نگارش هفتم نوبت دوم (خرداد) - نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی علوم هفتم با جواب نوبت اول ( نمونه دو ) - نمونه سوال امتحانی زیست هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - نمونه سوال امتحانی شیمی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - نمونه سوال امتحانی فیزیک هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - بارم بندی امتحان علوم تجربی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوالات امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) -نمونه سوالات امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوالات امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - نمونه سوالات امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) - نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) - نمونه سوال امتحانی علوم هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) - نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - بارم بندی امتحان مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) - نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) - نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) - بارم بندی امتحان زبان انگلیسی هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوالات امتحانی زبان هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - بارم بندی امتحان زبان انگلیسی هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه ) - نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) -نمونه سوال قرآن هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه دو ) - نمونه سوال امتحانی قرآن هفتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم ) - بارم بندی امتحان آموزش قرآن هفتم نوبت اول ( دی ماه ) - نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) - نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) - نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) - نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) - بارم بندی امتحان آموزش قرآن هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه )دانلود آرشیو کامل ورایگان نمونه سوالات هفتم متوسطه به همراه پاسخ تشریحی -  دانلودنمونه سوالات هفتم نوبت اول با پاسخ تشریحی - دانلودنمونه سوالات هفتم نوبت دوم با پاسخ تشریحی - دانلودنمونه سوالات دی ماه هفتم با پاسخ تشریحی - دانلودنمونه سوالات خرداد ماه هفتم با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحینمونه سوالات امتحان پیام های آسمان هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحینمونه سوالات امتحان ریاضی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان عربی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان فارسی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان علوم هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی - نمونه سوالات امتحان آموزش قرآن هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی

منبع مطلب : hamkelasiapp.blog.ir

مدیر محترم سایت hamkelasiapp.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه هفتم

کامل‌ترین نمونه سوالات امتحانی علوم هفتم نوبت اول و نوبت دوم با جواب - مجله استادبانک

حل نمونه سوالات علوم هفتم می تواند ابزار مناسبی برای تقویت مباحث علوم باشد. مباحثی همچون اندازه گیری در علوم، انرژی و تبدیل های آن و … که مباحث کاملا مفهومی و حفظی است، برای به خاطر سپردن به مرور زیاد نیاز دارد. مرور این مباحث با تمرین و حل نمونه سوال علوم هفتم می تواند یکی از گزینه های پیشنهادی مناسب باشد.

نمونه سوالات علوم هفتم در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم

پیشنهاد اول: دانلود نمونه سوال علوم هفتم نوبت اول و نوبت دوم

هر مهارتی با تمرین و تلاش زیاد افزایش پیدا می کند.

می توانید با کلیک بر روی لینک نمونه سوال علوم هفتم نوبت اول و نوبت دوم تمامی فایل نمونه سوالات علوم هفتم با جواب را در اختیار داشته باشید.

جهت دانلود کافیست روی لینک های زیر کلیک کنید:

همچنین سوالاتی از مباحث مختلف کتاب طراحی شده است مثل نمونه سوالات چگالی هفتم، که شما با دانلود این مجموعه، می توانید این نمونه سوالات را نیز در این فایل مشاهده نمایید.

مزیت فایل نمونه سوالات علوم هفتم در این است که نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 10 و سایر فصل ها را پوشش داده است.

نمونه سوال چگالی هفتم بخشی از سوالات علوم هفتم می باشد.

پیشنهاد دوم: استفاده از تمامی نمونه سوالات پایه هفتم در کنار فایل نمونه سوال علوم هفتم

قطعا شما والدین و دانش آموزان عزیز همانطور که دسترسی به فایل نمونه سوال علوم هفتم مورد نیازتان است، دانلود و دسترسی به فایل سایر نمونه سوالات این مقطع نیز مورد نیازتان قرار خواهد گرفت.

همانطور که نمونه سوالات علوم هفتم درس به درس می باشد که لینک دانلود آن در ادامه این نوشته ارائه شده است، تمامی نمونه سوالات پایه هفتم نیز بصورت درس به درس می باشد.

پیشنهاد سوم: مدرسین خصوصی استادبانک و حل نمونه سوال علوم هفتم درس به درس

در سال های اخیر طراحی سوالات امتحانی تک بعدی نیست و بصورت چند وجهی طراحی می شود و دانش آموز با این دید که باید برای هر سوال چند راه حل و پاسخ در نظر بگیرد، به سراغ حل سوالات برود. خب سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که حتی اگر فایل نمونه سوالات را داشته باشیم، با این نوع ساختار سوالات، چه کمکی می توانیم به فرزندمان کنیم.

بنظرتان به تنهایی و با اتکا به معلومات مدرسه و معلم می تواند براحتی به این قبیل از سوالات پاسخ درست دهد؟ راه سنجش آن چیست؟

بهتر نیست که یک معلم یا بهتر است بگوییم یک کمک کننده در کنار فرزندتان باشد تا بتواند راه درست اندیشیدن و تجزیه و تحلیل اینگونه سوالات را آموزش دهد؟

استادبانک علاوه بر تدریس خصوصی در تهران در شهرستان ها هم فعال است، شما می توانید درخواست تدریس خصوصی اصفهان، تدریس خصوصی مشهد، کرمان و … را داشته باشید.

حل نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم و نوبت اول به بهترین نحو، می تواند تجربه جذاب شما دانش آموز عزیز یا فرزند شما از امتحان باشد که نشان دهنده آمادگی کامل شما با کمک هدایت کننده تحصیلی تان است.

مثال هایی از سوالات علوم هفتم

بخشی از نمونه سوالات علوم هفتم

1- نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطه ، جملات زیر را با واژه درست کامل کنید. یا دور گزینه درست خط بکشید.

الف) یکای استاندارد اندازه گیری جرم …………است و به کمک ابزار …………اندازه گیری می شود.

ب) (جرم یک جسم – وزن یک جسم) در همه سیارات و فضا یکی است.

پ) کمیتی که تعیین کننده شناور شدن یا فرو رفتن یک جسم در آب است. (جرم جسم – چگالی جسم) است.

ت) یکای اندازه گیری تیرو (ژول – نیوتن) نام دارد.

ث) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی ………..(نورانی – صوتی) تبدیل می شود.

ج) یکای مناسب برای اندازه گیری جرم یک پاکن …………(کیلوگرم – گرم) است.

چ) دختر بچه ای از سرسره بالا می رود و بالای آن می نشیند، قبل از سرخوردن دارای انرژی ………است.

ح) انرژی جنبشی یک جسم به جرم آن و …………بستگی دارد.

خ) یکای متداول اندازه گیری حجم مایعات ……………(میلی متر – میلی لیتر) است.

2- نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطه ، جمله درست را با “د” و نادرست را با “ن” مشخص کنید. اگر جمله ای نادرست بود، آن را به صورت درست بنویسید.

الف) برای بیان فاصله بین تهران تا مشهد واحد کیلومتر مناسب است.

ب) در یک کشتی انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

پ) جرم طالبی یک کیلوگرمی روی ماه کمتر از زمین است.

3- دلیل اتفاقات زیر را بنویسید.

4- این که یک جسم در آب فرو می رود یا نه به کمیتی بنام ……………..بستگی دارد.

5- فاصله بین دو نقطه را با یکای ……………………..اندازه می گیریم.

6- برای خواندن حجم………………………مایعات به سطح زیر منحنی در استوانه ی مدرج توجه می کنیم.

7- یک لیتر برابر حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع ……………..است.

8- مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف) قانون پایستگی انرژی

ب) جرم

ج) حجم

9- انرژی پتانسیل گرانش یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟

10- انواع انرژی پتانسیل را بنویسید.

11- برای محافظت از منابع طبیعی سه را پیشنهاد کنید؟

12- کاربرد استفاده از صفحات خورشیدی را در زندگی خود بیان کنید؟

13- عمق ایستایی به چه عواملی بستگی دارد؟

14- هر یک از موارد زیر دارای چه نوع انرژی پتانسیل است؟

الف) کمان کشیده شده …………..

ب) آب پشت سد ……………….

15- تفاوت موارد زیر را بنویسید.

الف) سلول گیاهی و سلول جانوری

ب) سرخرگ و سیاهرگ

16- انرژی زمین گرمایی:

الف) جزء کدام نوع انرژی تجدید پذیر یا تجدید ناپذیر است؟

ب) یک مورد استفاده آن علاوه بر انرژی الکتریکی را بنویسید.

17- وظیفه هر کدام را بنویسید.

الف) غشای پلاسمایی ……………

ب) میتوکندری ………………….

ج) گلبول سفید ………………….

18- به پرسش ها پاسخ دهید.

الف) ویتامین ها به چند گروه تقسیم شده نام ببرید.

ب) کدام گروه در بدن می توانند ذخیره شوند؟

19- به نظر شما هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می کند؟

20- تامین آب مورد نیاز بدن به چه صورت های انجام می شود؟

در پایان باید این نکته را یادآوری کنیم که تمامی موفقیت های تحصیلی فرزندتان در گرو انتخاب درست و آموزش صحیح است. حل تمرین و نمونه سوال فقط بخشی از این آموزش می باشد که اگر ابزارهای لازم آن را در اختیار داشته باشید می توانید بهترین بستر آموزشی را برای یادگیری هرچه بهتر فرزندتان فراهم کنید.

داشتن یک کتاب کمکی مناسب، نمونه سوالات مفید و کاربردی و حتی یک معلم خصوصی کاربلد، می تواند مشکل تحصیلی فرزند شما را تبدیل به یک فرصت مناسب برای رسیدن به موفقیتش نماید.

منبع مطلب : www.ostadbank.com

مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : بله لطفا????

مهدی : سلام میشه نمونه سوال بیشتر بذارید

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

علی : سلام قتنون پایستگی چیست : انرژی هر گز به وجودنمی اید و هر گز از بین نمیرود فقط میتواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود و مقدار کل ثابت می ماند جرم به مقرار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم ان جسم مینامیم حجم به مقدار فضای که یک جسم اشغال میکند یکای جرم گیلوگرم تبدیل علم به عمل را فناوری میگویند زیست شناسی علم مطالعه ساختا موجودات زنده است انژی گرمایی ذخیره شده در سطح زمین را انرژی زمین گرمایی می نامند یاکای اندازه گیری نیرو نیوتن است این که یک جسم در اب فرو به رود به کمیتی به نام چگالی بستگی دارددر رادیو انرژی الکتریکی به صوتی تبدیل می شود

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب