دلایل و روند تغییرات نقطه جوش جدول تناوبیروند تناوبی تغییر شعاع اتمی در جدول تناوبی عنصرها. ❖. روند تناوبی تغییر انرژی یونش ... نقطه ی ذوب و جوش فلزهای قلیایی با افزایش عدد اتمی از باال به پایین. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب