معنی چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذردمعنی چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

نشر دانش زبان و ادبیات فارسی متوسطه

5- او به امامان شیعه از جملهامام حسین (ع ) علاقه ی خاصی داشته و اشعاری در رثای شهیدان کربلا سروده است.

                                                                بیداد ظالمان

قالب : قصیده / وزن عروضی : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن/ بحر عروضی : مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف

مخاطب قصیده : طبقه ی مرفه و حاکم عصر شاعر ( سیف فرغانی )

محتوا : 1- نقد طبقه ی مرفه و حاکم عصر شاعر

           2- نا پایداری ایام خوش آنان

                  هم مرگ بر جهان شمانیز بگذرد                 هم رونق زمان شما نیز بگذرد .

جهان : مجاز از " وجود و زندگی "

مرجع: " شما " طبقه ی حاکم و مرفه جامعه

رونق : فروغ ، زیبایی ، درخشش ، شکوه / زمان : زمانه ، دوران

واژه های " شما نیز بگذرد " آ رایه ی تکرار

معنی : در نهایت ، مرگ نیز به سراغ شما خواهد آمد و رونق و شکوه دوران شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

مفهوم : تاکید بر " گذرا بودن روزگار انسان های مرفه و بی درد جامعه "

          وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب                 بر دولت آشتیان شما نیز بگذرد

بوم : جغد

بوم : نماد " نحسی ، نا مبارکی ، شومی "

محنت : غم و سختی و رنج

بوم محنت : اضافه ی تشبیهی ( محنت : مشبه / بوم : مشبه به )

از پی آن : برای آن ، به خاطر آن

دولت : خوش بختی ، اقبال

بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن : کنایه از " نابودی قدرت و اعتبار " " از بین بردن خوشبختی

                                         ترکیب اضافی مقلوب " آشیانه ی خوشبختی   

             دولت آشیان        

                                          نوعی تشبیه (" مشبه: دولت ( اقبال ) / مشبه به : آشیان )

معنی:محنت و سختی ، جغد شوم ویرانگری است که به ما بسنده نمی کند شما را نیز خانه خراب خواهد کرد

                      باد خزان نکبت ایام ناگهان                   بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

خزان : پاییز / نکبت : بدبختی ، رنج ، سختی ، مصیبت

باد خزان نکبت ایام : اضافه ی تشبیهی ( مشبه : نکبت ایام ( بدبختی های روزگار )/ مشبه به: باد خزان )

باغ و بوستان : استعاره ی مصرحه از " قدرت و شکوه و خوشی زندگی

باد خزان و باغ بوستان : تناسب

واج آرایی ، تکرارمصوت - ( در مصراع اول ) و صامت های " ب " ، "ن"و مصوت "ا"

باد خزان بر باغ وزیدن : کنایه از ویرانی و نابودی خوشی ها و لذات

معنی: بدبختی های روزگار که مثل باد پاییز ویرانگر است ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز خواهد گذشت ( قدرت و شکوه و خوشی های شما نابود خواهد شد)

مفهوم : سختی ها و ناملایمات زندگی برای تمامی اقشار جامعه است

               آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام            برحلق و بر دهان شما نیز بگذرد

اجل : مرگ (اهمیت املایی دارد )

آب اجل: اضافه ی تشبیهی ( اجل : مشبه/ آب مشبه به )

گلوگیر : کنایه از " نابود کننده ، خفه کننده، کشنده ، آزار دهنده " صفت فاعلی مرکب مرخّم

خاص و عام : آرایه ی تضاد ، مجاز از " همه ی مردم ، همه ی جانداران "

گلو ، حلق ، دهان : تناسب

آب اجل بر حلق کسی گذشتن : کنایه از" مرگ و نابوی"

بیت تلمیح دارد به آیه ی " کلّ نفس ذائقه الموت " هر نفسی طعم مرگ را میچشد            ( خود آزمایی

بیت دارای تمثیل است.

معنی : مرگ که نابودکننده خاص و عام است روزی شما را نیز نابود خواهد کرد.

مفهوم : مرگ فراگیر است برای همه ی موجودات

           چون داد عاقلان به جهان در، بقا نکرد                 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

داد : عدل و انصاف

به جهان در: دو حرف اضافه برای یک متمم          دستور تاریخی

بقا نکرد: باقی نماند / بیداد : ظلم و ستم

تضاد :داد و بیداد    ـ      عادلان و ظالمان       

واج آرایی ، تکرار مصوّت "ا" و صامت های " د"   و "ن "

معنی: وقتی که عدل و انصافانسان های عادل در جهان باقی نمی ماند ظلم و ستم ظالمان نیزیقیناً از بین رفتنی است.

مفهوم : عدل و ظلم ( در این جهان ) هر دو زوال پذیر است

ارتباط معنایی دارد با:

1- ما بارگه دادیم این رفت ستم با ما               بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان       (خاقانی )

2- نماند همی نیک و بد پایدار

          در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت              این عوعو سگان شما نیز بگذرد

مملکت : می تواند مجاز از " دنیا " باشد/غرّش : بانگ ، فریاد ، خروش

شیران : استعاره ی مصرحه از " شجاعان و قدرتمندان"

عوعو: وق وق، " نام آوا" که بیانگر صدای سگ است. استعاره از : قدرت های ظاهری "

سگان :استعاره ی مصرّحه از " افراد پست فرو مایه و ظالم "

غرش و عو عو /سگان و شیران: در مفهوم تضاد به کار رفته است / کذشت و بگذرد : اشتقاق

معنی: وقتی که بانگ و خروش انسان های شجاع گذشت و رفتاین صدای گوش خراش شما انسان های پست نیز یقینا رفتنی است.

مفهوم : زوال پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرو مایه

ارتباط معنایی دارد با بیت قبل.

           بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت            هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

باد : استعاره ی مصرّحه از " مرگ "/ شمع : استعاره ی مصرّحه از " وجود انسان ها "

چراغدان : استعاره ی مصرحه از " زندگی و قدرت ( طبقه مرفه و حاکم )"

شمع و چراغدان : تناسب

باد : تشخیص ( به خاطر " کشتن " )/ باد بر شمع و چراغدان وزیدن : کنایه از " مرگ و نابودی"

معنی : مرگ هم چو بادی است که شمع وجود انسان ها را خاموشی می کند این باد اجل شما را نیز نابود خواهد کرد

مانند بیت چهارم تلمیح دارد به ایه ی " کل نفس ذائقه الموت "

ارتباط معنایی دارد با :

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام                         بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

     زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت               ناچار کاروان شما نیز بگذرد

کاروان سرا : استعاره ی مصرحه از " دنیا " / کاروان سرا و کاروان : تناسب و تکرار

کاروان       مصراع اول ) استعاره ی مصرحه از " مردم انسان ها "

               مصراع دوم ) استعاره ی مصرحه از " عمر زندگی حکومت و قدرت "

واج آرایی : تکرار مصوت بلند " ا "

معنی : انسان های زیادی به کاروان سرای دنیا آمده اند و رفته اند شما نیز ناگزیر از این دنیا خواهید رفت

مفهوم : انسان ها همگی فانی هستند

            ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن                 تاثیر اختران شما نیز بگذرد

مفتخر : افتخار کننده مغرور بالنده / طالع : بخت اقبال شانس / مسعود : فرخنده نیکو با سعادت سعادتمند

اختران: ستارگان / تاثیر اختران شما نیز بگذرد: کنایه از این که بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید

طالع و اختران : تناسب

واج آرایی : تکرار مصوت" - " و صامت " ت "              ( در واج آرایی" واج های هم صدا یکی محسوب می شوند ) ت= ط)

اشاره و تلمیح دارد به اعتقاد قدما که ستارگان را در تعیین سرنوشت انسان ها دخیل می دانستند

معنی: ای کسی که به بخت نیک خود افتخار میکنی این بخت و اقبال فرخنده ی شما نیز بهپایان خواهید رسید.

               این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید             نوبت زناکسان شما نیز بگذرد

نوبت : وقت ، دفعه

کسان : انسان های لایق و صالح / ناکسان : انسان های نالایق و نا اهل          آرایه ی تضاد

ناکسان و نوبت : آرایه ی تکرار / واج آرایی ، تکرار صامت " ن"

معنی : این نوبت قدرتمندی از انسان های لایق به شما نا لایقان رسیده است ، این قدرت و شوکت نیز از دست شما خواهد رفت.

مفهوم : قدرت فنا ناپذیر و نا پایدار است

ارتباط معنایی دارد با :

هر که آمد عمارتی نو ساخت            رفت و منزل به دیگری پرداخت                     سعدی

وان دگر پخت همچنان هوسی           وین عمارت به سر نبرد کسی

               بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم         تا سختی کمان شما نیز بگذرد

جور : ظلم و ستم

تیر جور : اضافه ی تشبیهی (جور : مشبه / تیر : مشبه به )

زتحمل سپر کنیم : تشبیه ( تحمل :مشبه/ سپر : مشبه به

کمان : مجاز از " قدرت ،سلطه ، زور و ستم " ( علاقه ی کلیه )

سختی کمان : قدرت و سلطه فراوان

تیر و سپر و کمان: تناسب

معنی : با سپر صبر و تحمل در برابر ستم و ظلم تیر مانند شما ( حاکمان ) استقامت میکنیم تا اینکه

دوره ی سلطه و قدرت شما نیز به پایان برسد.

                آبی است ایستاده در این خانه مال و جاه           این آب ناروان شما نیز بگذرد .

ایستاده : راکد ، ناروان

خانه : استعاره ی مصرحه از دنیا

جاه : شکوه ، مقام و منزلت

آرایه ی تشبیه ( مصراع اول ) : مال و جاه : مشبه / آبی ایستاده: مشبه به

ناروان : راکد، ایستاده ، ساکن

ایستاده (= ناروان ) و بگذرد : نوعی تضاد

آب ناروان : استعاره ی مصرّحه از " مال و جاه "

گذشتن آب : کنایه از " نابودی و گذرا بودن "

معنی : مال و جاه و ثروت این دنیایی همانند آبی راکد و ساکن است این آب راکد ( مال و ثروت ) شما نیز گذر خواهد کرد و نابود خواهد شد.

             ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع               این گرگی شبان شما نیز بگذرد

تو: منظور انسان های پستی که حاکمان ستمگر را روی کار آورده اند

رمه : گله استعاره ی مصرحه از " مردم "   " توده مردم "

چوپان : استعاره ی مصرّحه از " عاملان ظالم حکومت "

گرگ طبع : گرگ صفت ، درنده خو

چوپان گرگ طبع : نوعی تشبیه دارد ( مشبه :طبع چوپان / مشبه به : طبع گرگ / وجه شبه : درندگی و از بین بردن مردم )

گرگی : استعاره ی مصرحه از" ظلم و ستم"    " رفتار ظالمانه "

شبان : چوپان ، استعاره ی مصرّحه از " حاکمان ظالم "

گرگ و رمه و چوپان و شبان : تناسب ( مراعاتنظیر )

رمه و گرگ: تضاد ( طباق ) / چوپان گرگ طبع : نوعی پارادوکس

معنی : ای کسانی که مردم را به دستحاکمان ستمگرگرگ صفت سپرده اید( آگاه باشید ) که این ستمگری شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

             پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست                  هم بر پیاد گان شما نیز بگذرد

پیل : فیل

                                   پیل فنا               ( فنا : مشبه / پیل : مشبه به

اضافه ی تشبیهی          

                                   شاه بقا                ( بقا :مشبه / شاه : مشبه به

فنا و بقا : تضاد / واج آرایی ، تکرار مصوت کوتاه"- "و مصوت بلند " ا "

                     اصطلاح شطرنج ، یعنی شاه در وضعیتی قرار بگیردکه راهی برای فرارنداشته باشد  

مات بودن       

                    کنایه از " تسلیم شدن ، شکست و نابودی "

بیت تلمیح دارد به آیه ی " کل نفس ذائقه الموت "

پیل فنا بر پیاده گذشتن : کنایه از " نابود شدن "

پیادگان : سربازان ، استعاره ی مصرحه از " کارگزاران حاکم ظالم "

پیادگان : ایهام تناسب: 1- افرادپیاده ( پیاده نظام در ارتش )2- مهره ی شطرنج ( که با پیل و شاه و مات تناسب دارد )

پیل و شاه و مات وپیادگان : تناسب

در این بیت شاعر از اصطلاحات شطرنج استفاده کرده است .

معنی : فنا و مرگ و نیستی که همیشه زندگی تسلیم حکم اوست ،سر انجام به سراغ شما و کارگزاران ظالمتان نیزخواهد آمد.

واژگان قافیه : جهان ، زمان ، دولت آشیان ، بوستان ، دهان ، ظالمان ، سگان ، چراغدان ، کاروان ، اختران ، ناکسان ، کمان ، ناروان ، شبان ، پیادگان

حروف اصلی :ان / حروف الحاقی ندارد / قاعده ی 2 / ردیف : شما نیز بگذرد

قافیه شدن واژگان " ظالمان ، سگان ، اختران ، ناکسان و پیادگان " اشکال دارد ، زیرا بر اساس تبصره ی "4"پسوند هنگامی می تواند قافیه شود که تکراری نباشدو در این واژ ه ها " ان " پسوند جمع است

خود آزمایی...............................................................................................................................

1-               پیام اخلاقی هر یک از حکایت ها و اشعار درس را بنویسید؟

حکایت " زاهد و پادشاه " : نکوهش ریا و تظاهر / " خلعت خاص " : انتقاد از رفتار و سخن نا به جا ، کودنی و حماقت /"دوستان شیطان " : مذمت دلالی و دروغگویی و سوگند دروغین /

" شمار عاقلان " : ازدیاد نادانان و کم عقلان / " عسل قاتل " : نکوهش دروغگویی و طمعکاری / "

" شرمساری " : نکوهش طبیبان کار نابلد و ناشی/ در انتظار جنازه :نکوهش بخیلی و خسیسی/

" قصیده بیداد ظالمان " : انتقاد از طبقه ی مرفه و حاکم و اشاره به نا پایداری خوشی حاکمان ظالم و افراد مرفه بی درد

2-             کدام بیت درس با بیت زیر از قصیده ایوان مدائن خاقانی تناسب دارد؟

       " ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما               بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان "

بیت پنجم :

        " چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد            بیداد ظالمان شما نیز بگذرد "

3-             مفهوم آیه ی " کل نفس ذائقه الموت " از سوره ی آل عمران در کدام بیت آمده است؟

بیت چهارم ، هفتم ،هشتم و چهاردهم :

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام            برحلق و بر دهان شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه ی بسی شمع ها بکشت         هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت            ناچار کاروان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست               هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

منبع مطلب : www.pursaeidy.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.pursaeidy.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سعید جعفری

سعید جعفری

بازگردانی: سرانجام مرگ به سراغ شما خواهد آمد و شکوه روزگار شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

پیام: به سرآمدن ستم

۲- وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب  / بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: وین: و این / بوم: جغد، نماد شومی / محنت: اندوه، غم / از پی: برای، به خاطر / دولت: زمان فرمانروایی، دارایی / آشیان: آشیانه / دولت آشیان: دولت سرا، آشیانه خوشبختی / قلمرو ادبی: بوم: نماد شومی / بوم محنت: اضافه تشبیهی / بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از ” نابودی قدرت و اعتبار ” / دولت آشیان: ترکیب تشبیهی

بازگردانی: اندوه، جغد شوم ویرانگری است که به ما بسنده نمی کند شما را نیز نابود خواهد کرد.

پیام: گرفتار اندوه شدن بیدادگران

۳- آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: اجل: مرگ (شبه هماوا: عجله) / خاص: درباریان / عام: توده مردم / حلق: گلو / قلمرو ادبی: آب اجل: اضافه تشبیهی / گلوگیر: کنایه از ” نابود کننده، خفه کننده، کشنده / خاصّ و عام: آرایه تضاد، مجاز از ” همه مردم / گلو، حلق، دهان: تناسب  / آب اجل بر حلق کسی گذشتن: کنایه از” مرگ و نابودی او” / تلمیح به آیه ” کلّ نفس ذائقه الموت ” هر نفسی چشنده مرگ است.

بازگردانی: مرگ که نابودکننده همگان است، روزی شما را نیز نابود خواهد کرد.

پیام: نابودی ستمگران

۴- چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: چون: به علت آن که /داد: عدل و انصاف / به جهان در: دو حرف اضافه برای یک متمم / بقا نکرد:  باقی نماند / بیداد: ظلم و ستم / قلمرو ادبی: داد و بیداد، عادلان و ظالمان: تضاد / واج آرایی: ” د” و”ن “

بازگردانی: همانگونه که عدل و داد  انسان‌های دادگر در جهان باقی نمی‌ماند، پس ستم ستمگران نیز بی گمان از بین رفتنی خواهد بود.

پیام: همه چیز در این جهان نابودشدنی است

۵- در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت / این عوعو سگان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: مملکت: کشور /غرّش: بانگ، فریاد، خروش / قلمرو ادبی: شیران: استعاره از ” دلیران و مردان دادگر” / عوعو: واق واق، ” نام آوا”، استعاره از «قدرت‌های ظاهری» / سگان: استعاره از ” مزدوران ستمگران ” / غرش و عوعو، سگان و شیران: تضاد / گذشت و بگذرد: اشتقاق (رشته انسانی) / واج آرایی «ش»

بازگردانی:  چون بانگ و خروش انسان‌های دلیر گذشت و رفت، این صدای گوش خراش شما انسان‌های پست نیز رفتنی است.

پیام: نابودی دستیاران ستمگران

۶- بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: بسی: بسیار / کشتن: خاموش کردن / چراغدان: جای نهادن چراغ / قلمرو ادبی: باد: استعاره از ” مرگ ” / شمع: استعاره از ” انسان‌ها ” / باد، شمع: تضاد(باد شمع را می‌کشد) / چراغدان: استعاره از ” زندگی و وجود / شمع، چراغدان: تناسب / باد بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از ” مرگ و نابودی” / تلمیح به آیه: کلّ نفس ذائقهُ الموت (هر نفسی چشنده مرگ است.)

بازگردانی: مرگ همچون بادی است که انسان‌ها را می‌کشد. این باد شما را نیز نابود خواهد کرد.

پیام: مرگ ستمگران

۷- زین کاروانسرا بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: کاروانسرا:تیم، جایی در راه که کاروانها در آنجا اقامت می‌کنند / بسی: بسیار / کاروان: گروه مسافرانی که با هم سفر می‌کنند / قلمرو ادبی: کاروانسرا: استعاره از گیتی

بازگردانی: فرمانروایی‌های بسیار در این جهان آمدند و رفتند. ناچار شما نیز روزی نابود خواهد گشت.

پیام: تباهی کاروان ستمگران

۸- ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: مفتخر: سربلند، صاحب افتخار / طالع: سرنوشت، بخت / مسعود: فرخنده / اختر: ستاره / قلمرو ادبی: اختر: ستاره، استعاره از عوامل خوشبختی / تاثیر اختران شما نیز بگذرد: کنایه از این که بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید / طالع، اختران: تناسب / واج آرایی «ت» / تلمیح به حدیث: الدهرُ یومان یومٌ لک و یومٌ علیک (روزگار دو روز است: روزی به سود تو و روزی به زیان تو.)

بازگردانی: ای کسی که به بخت نیک خود می‌نازی، این بخت فرخنده شما نیز به  پایان خواهید رسید.

پیام: ناپایداری طالع خجسته

۹- بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: جور: ستم / قلمرو ادبی: تیر جور: اضافه تشبیهی / از تحمل سپر کنیم: تشبیه پنهان / کمان: مجاز از ” قدرت، زور ” / سختی کمان: کنایه از توان و زورمندی، ورزیدگی در تیراندازی / تیر، سپر، کمان: تناسب / تیر، سپر: تضاد

بازگردانی: با سپر بردباری و تحمل در برابر ستم و ظلم تیر مانند شما ( ستمگران) پایداری می‌ورزیم تا روزگار کشورداری شما نیز به پایان برسد.

پیام: شکیبایی در برابر ستم

۱۰- ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شُبان شما نیز بگذرد

قلمرو زبانی: تو: منظور کشورداران ستمگر / رمه: گله / طبع: سرشت (شبه هم‌آوا: تبع: پیروی) / سپردن: واگذار کردن (بن ماضی: سپرد، بن مضارع: سپار) / گرگی: درندگی، ستمگری / شُبان: چوپان / قلمرو ادبی: رمه: استعاره از ” توده مردم ” / چوپان: استعاره از ” کارگزاران ستمگر” / گرگ طبع: درنده خو، تشبیه / شُبان: استعاره از ” کارگزاران ستمگر ” / گرگ و رمه، چوپان، شبان: تناسب / رمه، گرگ: تضاد / چوپان گرگ طبع: گونه‌ای متناقض نما / گرگی: کنایه از ستمگری و درندگی

بازگردانی: ای کسانی که مردم را به دست  کارگزاران ستمگر درنده خو سپرده‌اید [آگاه باشید] که این ستمگری شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

پیام: نابودی کارگزاران بیدادگران

سیف فرغانی(سده هفتم)

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی

۱- در شعری که خواندید، پنج واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.

رونق / محنت/ اجل/ خاص و عام/ حلق/ بقا/ غرّش/ طالع/ طبع/

۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید.

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت / گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید (کشت: نابود کرد)

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (کشت: خاموش کرد)

۳- برای هر واژه مشخّص شده، یک مترادف از متن درس بیابید.

بر در بخت بد فرود آید / هر که گیرد عنا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب