چه عواملی باعث گسترش هنر و معماری در دوره صفویه شدچه عواملی باعث گسترش هنر و معماری در دوره صفویه شد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

مطالعات اجتماعی : درس 12 چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویّه شکوفا شد ؟ (ششم ابتدایی) Sixth

درس 12                           چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویّه شکوفا شد ؟

1- در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.

2- صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرمتند و یکپارچه به وجود آوردند ؟

آن ها مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کردند . همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

3- چند تن از هنرمندان ، دانشمندان و نویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.

کمال الدین بهزاد ف علیرضا عباسی ف شیخ بهایی و علامه مجلسی

4- پایتخت های صفوی کدام شهرها بودند ؟

تبریز ، قزوین ، اصفهان

5- در دوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کالاهای صادراتی چگونه جابه جا می شدند ؟

هم از راه خشکی با کاروان ها و هم از راه دریا با کشتی فرستاده می شدند.

6- کالاهای صادراتی مهم ایران در دوره ی صفویه را نام ببرید.

ابریشم ، پارچه های زربفت ، سنگ های قیمتی و خشکبار

7- چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟

برقراری امنیت در راه ها و شهرها به وسیله صفویان

8- به چه مکان هایی « کاروانسرا » گفته می شد ؟

کاروانسراها محل استراحت و تأمین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بودند که راه های طولانی را از شهری به شهر دیگر طی می کردند .

9- در آمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباریان از کجا تأمین می شد ؟

از راه مالیات هایی که از ولایات می گرفتند. کشاورزان ، بازرگانان و صنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

10- سفرنامه چیست ؟

در گذشته بسیاری از جهانگردان ، دیده ها و شنیده ها و خاطرات خود را از سفرهایشان می نوشتند و گاهی با نقّاشی نیز تصویر می کردند. به این نوشته ها سفرنامه می گویند.

11- جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند ؟

برای آشنایی با شهرهای دیگر و مردمان آن ها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی با همه ی رنج و مشقت سفر می کردند . گاهی نیز بعضی حکومت ها ، افرادی را به سفرهی دور و دراز به کشورهای دیگر روانه می کردند تا اطلاعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

12- علل گسترش هنر و معماری در دوره ی صفویه چه بود ؟

حکومت قدرتمند و یکپارچه

رونق تجارت

برقراری امنیت در راه ها و شهرها

حمایت از هنرمندان

13- مؤسّس سلسله ی صفویّه ... شاه اسماعیل ... بود.

14- مشهورترین پادشاه صفوی ... شاه عباس اول ... بود که شهر ... اصفهان ... را به پایتختی برگزید.

15- صفویان مذهب ... شیعه ... را مذهب رسمی کشور اعلام کردند.

16- صفویان از ... عالمان دینی ... و مراسم مذهبی حمایت می کردند و به ساختن مساجد علاقمند بودند.

17- دشمنان قدرتمند صفویان در غرب ... عثمانی ها ... و در شرق ... ازبکان ... بودند.

18- حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان ، ... صنعتگران ... و ... دانشمندان ... حمایت می کردند و پول زیادی براس ساختن بناهای باشکوه خرج می کردند.

فعالیت (1)                                صفحه 65

خطّ زمان

الف) خطّ زمان را بخوانید و پاسخ دهید.

- سلسله ی صفویان در چه سالی تأسیس شد ؟

907 هجری

- مسجد شیخ لطف الله در چه سالی ساخته شد ؟

1011 هجری

ب) این موارد را روی خط زمان بگذارید.

- انتخاب اصفهان به پایتختی صفویّه در سال 1006 هجری

- سقوط سلسله صفویّه در سال 1135 هجری

                                                                      انتخاب اصفهان به پایتختی صفویّه                                               تأسیس سلسله صوفیه

سقوط سلسله صفویه                                   آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله       

فعالیت (2)                                صفحه 66

به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ ، نمودار علّت و معلول را رسم کنید. سپس علل رونق هنر و معماری در دوره ی صفویّه را روی آن به طور خلاصه در محلّ مناسب بنویسید.

فعالیت (3)                                صفحه 66

کاربرگه ی 15 و 16 کتاب کار را تکمیل کنید.

دقت در آثار تاریخی

کاخ چهلستون یکی از کاخ های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ آب وجود دارد. در تالار اصلی آن نقّاشی های زیبا به چشم می خورد .

1- چرا با آن که این کاخ بیست ستون دارد ، به آن چهل ستون می گویند ؟

تصویر بیست ستون این کاخ در استخر جلوی آن می افتد و مجموع ستون ها و عکس ستون ها در آب چهل ستون می شود.

2- نقّاشان بر روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخ ها ، بیشتر چه نقش هایی کشیده اند ؟

نقش های طبیعی مانند گل ، برگ ، پرنده و ...

3- شهر اصفهان پل های مشهوری دارد که در زمان صفویّه ساخته شده است. پرس و جو کنید و نام آن ها را بنویسید ؟

سی و سه پل، پل خواجو

سفرنامه                                    کاربرگه شماره 16

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است . آن ها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوتشان را بنویسید.

آیا می توانید بگویید کدام یک از این دو مسافر قبل از دیگری به ایران آمده است ؟ « الف » یا « ب » ؟

الف ) تاورنیه

منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

عصر صفویه عصر شکو فایی، دانش ومعماری وهنر در ایران است.

بسیاری از دانشمندان،نویسندگان و هنرمندان دردوره ی صفویه ظهور کردنند.

در دوره ی صفویه تجارت وداد وستد رونق زیادی پیدا کرد.

درآمد حکومت صفوی ومخارج شاه ودرباریان ازراه مالیات هایی که از ولایات می گرفتند، تامین می شد.
کشاورزان،بازرگانان و صنعتگران وهمه ی مردم مجبور بودند مالیات بدهند وقانون و مقررات خاصی هم نبود.

دلایل گسترش هنر ومعماری در دوه ی صفویه

1 تبدیل شدن حکومت صفویه به حکومتی قدرتمند و یک پارچه
2 -رونق تجارت وداد و ستد از راه خشکی و آبی
3 -ساختن ره ها و کاروان سراها وایجاد امنیت درراه ها
4ـ حمایت حاکمان صفوی از هنر مندان وصنعتگران و دانشمندان

صادرات کالا از راه خشکی با کاروان هاو از راه دریا با کشتی به کشور دیگرفرستاده می شد.

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

1-در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بوده است؟
اوضاع سیاسی واجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت وهر بخش آن دراختیار حکومتی بود.

2-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورد؟
آن ها مخالفان خود را در داخل سرکوب کردند. همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب وازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

3-چند تن از هنر مندان، دانشمندان ونویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.
کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، شیخ بهایی و عالمه مجلسی.

4-پایتخت های صفوی کدام شهر ها بودند؟
تبریز، قزوین، اصفهان

5-دردوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کاال های صادراتی چگونه جا به جا میشد؟
هم از راه خشکی با کاروان ها وهم از راه دریا باکشتی فرستاده می شود .

6-کاال های صادراتی مهم ایران در دوره صفویه را نام ببرید.
ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی وخشکبار.

7-چه عاملی سب ب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟
برقراری امنیت در راه ها وشهرها به وسیله ی صفویان

8-به چه مکان هایی« کاروانسرا»  می گویند؟
کاروانسرا محل تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بود که راه های طوالنی رااز شهری به شهر دیگر طی می کردند.

9 -درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه ودرباریان از کجا تامین می شد؟
از راه مالیات هایی که از ولایت می گرفتند. کشاورزان ،بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند
بخشی از درآمد خود را به ماموران حکومت بدهند.

10-سفرنامه چیست؟

در گذشته ی بسیاری از جهانگردان،دیده ها وشنیده ها وخاطرات خود را ا ز سفرنامه هایشان می نوشتند و گاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند.

11-جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند؟
برای آشنایی باشهرهای دیگرومردمان آنها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی ومشقت سفر می کردند.گاهی نیز بعضی حکومت ها، افرادی را به صفر های دور ودراز به کشورهای دیگر روانه می کردند تا اطالعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

12-علل گسترش هنر ومعماری در دوره ی صفویه چه بود؟
حکومت قدرتمند ویکپارچه، رونق تجارت، برقراری امنیت در راه ها وشهر ها، حمایت هنرمندان

13-موسس سلسله ی صفویه………………… بود.
شاه اسماعیل
14-مشهور ترین پادشاه صفوی…………………..بود که شهر ……………… را به پایتختی برگزید.
شاه عباس اول – اصفهان
15-صفویان مذهب………………را مذهب رسمی کشور اعالم کردند.
شیعه
16-صفویان از …………………..و مراسم مذهبی حمایت میکردند وبه ساختن مسجد عالقه مند بودند.
عالمان دینی
17-دشمنان قدرتمند صفویان درغرب ……………… و در شرق …………….. بودند.
18-حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان ………………. و ……………….. حمایت میکردند و پول زیادی برای ساختن بناهای با شکوه خرج می کردند.
الف خط زمانی را بخوانید وپاسخ دهید.
سلسله ی صفویه درچه سالی تاسیس شد؟
907هجری
مسجد شیخ لطف اهلل در چه سالی ساخته شد؟
1011هجری
[alert type=”info”]جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس 12.[/alert]

منبع مطلب : dabesto.ir

مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب