سوالات درس چهارم مطالعات هشتمسوالات درس چهارم مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

سوالات درس 4

1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟

همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چهشهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در  داخل کشور زندگی کنندو چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند.

2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار باشند؟

آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، وحق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

3—شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟

شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند وآنها را رعایت کنند،  با دولتمشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند ودر هنگام  جنگ  از کشور دفاع کنند.

4-دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟

بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف استشرایط و لوازم سواد  و آموزش، بهداشت، شغل

مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهمکند. دولت، همچنین  وظیفه دارد تجهیزات زیربنایی وخدمات عمومیمانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان،  مسکن، مدرسه، سد،مخابرات، آب، برق و گاز و ... را در کشور، گسترش دهد.

5- رئیس جمهور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجادمی کند، وظایف

 و اختیارات دیگری نیز دارد؛برای مثال، امضایقراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته  میشود، اجرای قوانین و مصوبات مجلس )پس از تصویب مجلس شورای اسلامی(،امضای استوارنامهٔ  سفیران کشور ما و پذیرش  استوارنامهٔ سفیرانسایر کشورها، اعطای نشا نهای دولتی و … . 

6- تنظیم لوایح (لایحه ها ) بر عهده کیست؟

دولت

7-لوایح (لایحه ها) تنظیم شده توسط دولت برای قانونی شدن و تصویب به کجا فرستاده می شود؟

به مجلس شورای اسلامی

8-وظیفه نظارت بر فعالیت های دولت بر عهده کیست؟ چگونه؟

  نمایندگان مجلس بر فعّالیتهای دولت نظارت میکنند و حق سؤالکردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح ایشان را دارند

9- چه کسانی حق سوال واستیضاح از رئیس جمهور  و وزیران را دارند؟

نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یاهر یک از وزیرانسؤال کنند. در این صورت رئیس جمهور

یا وزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر شود و به سؤالنمایندگان پاسخ دهد.  گاهی نیز ممکن است مجلس وزیری رااستیضاح کند.

  

10-دولت درآمدهای خود را در چه اموری هزینه می کند؟

دولت فعّالیتهای مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت،حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و… انجام  میدهد.همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل،جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و… باید سرمایه گذاری کند.

    11-درآمد دولت از چه راههایی می باشد؟

درآمدهای حاصل از صادرات نفت

درآمدهای حاصل از مالیات

سایر درآمدها

12- دولت بیشتر درآمدهای خود را از چه راهی به دست می آورد؟

نفت

13-علاوه برنفت ومالیات ، دولت از چه راههای دیگری درآمد کسب می کند؟

بخش دیگری از درآمدهای دولت که در مقایسه با موارد دیگر کوچک تراست از سایر

 منابع، تأمین میشود. برای مثالدرآمدی که دولت ازبابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن  به مردم، به دست میآورد یادرآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامهٔ رانندگی، سندمالکیت، گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری درصنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند.

  

14-بودجه چیست؟

بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا هماندرآمدها و هزینه ها. بودجه  سندی است که دولت در آن درآمدها وهزینه های یک کشور را  برای یک سال، معین  میکند

15-تنظیم لایحه بودجه برعهده کیست؟

برعهده دولت

16-تصویب لایحه بودجه بر عهده کیست؟

مجلس

منبع مطلب : motaleat2015.blogfa.com

مدیر محترم سایت motaleat2015.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال درس 4 مطالعات هشتم

سوال‌های درس 4

1. چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟

همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی را دارند، چه شهری باشند، چه روستایی می‌شود.

2. شهروندان در رابطه با دولت چه حقوق و مسئولیت هایی دارند؟

آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، و حق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند. در عین حال شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

3. مهم ترین وظایف دولت بر اساس قانون اساسی چیست؟

دولت موظف است شرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت، شغل مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهم کند. دولت همچنین وظیفه دارد تجهیزات زیر بنایی و خدمات عمومی مانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان، مسکن، مدرسه، سد، مخابرات، آب، برق و گاز و .... را در کشور گسترش دهد. 

4. وظایف رئیس جمهور را نام ببرید؟

امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می‌شود.

اجرای قوانین و مصوبات مجلس (پس از تصویب مجلس)

امضای استوارنامه‌ی سفیران کشور ما و پذیرش استوارنامه‌ی سفیران سایر کشورها

اعطای نشان های دولتی. 

5. حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا توسط چه کسانی انجام می‌شود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت نظارت می کنند و حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح آنها را دارند. نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سوال کنند. در این صورت رئیس جمهور یا وزیری که از او سوال شده باید در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ دهد. گاهی ممکن است مجلس وزیری را استیضاح کنند. 

6. دولت در چه زمینه هایی فعالیت های مختلفی انجام می دهد؟

دولت فعالیت های مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت، حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و ... انجام می دهد. همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل، جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و ... باید سرمایه گذاری کند. 

7. دولت برای ساختن مدرسه و اداره ی آن چه مبالغی را باید هزینه کند؟

دولت برای ساختن مدرسه و اداره ی آن، پرداخت هزینههای آب، برق، حقوق و دستمزد معلمان، مدیران و حقوق کارمندان ادارات آموزش و پرورش، تهیه و تولید کتاب های درسی و نظایر آن باید مبالغی (پول هایی) هزینه کند. 

8. در آمدهای دولت به چند بخش تقسیم می‌شود نام ببرید؟

درآمدهای حاصل از صادرات نفت

درآمدهای حاصل از مالیات

سایر درآمدها. 

9. مالیات چیست؟

مالیات پولی است که بر طبق قانون، افراد و موسسات به دولت می پردازند تا در جهت اداره ی امور کشور، مورد استفاده قرار بگیرد. 

10. سایر درآمدهای دولت غیر از مالیات چیست؟ مثال بزنید.

درآمدی که دولت از بابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن به مردم به دست می آورد یا درآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامه ی رانندگی، سند مالکیت، گذرنامه و نظایر آن یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند. 

11. بودجه یعنی چه؟ تعریف کنید؟

بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها. بودجه سندی است که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را برای یک سال معین می کند. 

12. سند لایحه ی بودجه در کجا تنظیم می‌شود؟

این سند باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. علاوه بر آن، مجلس بر درآمدها و هزینه های دولت نظارت می کند. 

*- منظور از شهروندان ............... است. (اتباع یک کشور) 


*- یکی از اقدامات دولت ها تنظیم ............... در امور مختلف است. (لایحه) 


*- لوایح دولت برای تصویب و قانونی شدن به ...............فرستاده می‌شود. (مجلس شورای اسلامی) 


*- حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا و استیضاح آنها بر عهده ............... است. (مجلس شورای اسلامی) 


*- دولت برای اداره ی امور کشور باید ............... داشته باشد تا بتواند هزینه کند. (درآمد) 


*- بخشی از درآمدهای دولت نیز از راه ............... تأمین می‌شود. (مالیات) 


*- یکی از وظایف مهم دولت ها تنظیم لایحه ی ............... است. (بودجه) 


*- سند لایحه ی بودجه در ............... تصویب می‌شود. (مجلس شورای اسلامی)

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس چهارم مطالعات هشتم - هوم درس

سوالات درس چهارم مطالعات هشتم - هوم درس

???? سوالات متن مطالعات هشتم
???? درس چهار : وظایف دولت

1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.
پاسخ: -گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
-گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی می کنند؛ برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.
ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام قانون به خود می گیرد؛ برای مثال، از آن تخلّف کند جریمه می شود .همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی به درمان مردم بپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند مجازات می شود.

2 -مهمترین قانون هر کشور چیست ؟
پاسخ: قانون اساسی

3 -کدام قانون مادر همه ی قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟
پاسخ: قانون اساسی

4 -در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟
پاسخ: مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مرد

5-پس از پیروزی انقلاب اسالمی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟
پاسخ: مجلس خبرگان

6-پس از پیروزی انقلاب اسالمی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟
پاسخ: بر اساس اهداف انقلاب

7-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأی گیری) گذاشته شد و نظر مردم درباره ی آن چه بود؟
پاسخ: در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند

8-قانون اساسی چند اصل دارد؟
پاسخ: 177 اصل

9-وظیفه قوه مقننه چیست ؟
پاسخ: قوه مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد

10-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟پاسخ: 
الف- مجلس شورای اسالمی
ب- شورای نگهبان

11-نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
پاسخ: آنها برای یک ٔ دوره چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند

12-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.

13-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟
پاسخ: این شورا مرکب از 12 نفر است 6. نفر فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند.

14-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟
پاسخ: الف )این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالم تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت٭ داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.
ب )این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی، نظارت می کند و پس از بررسی و تأیید صلاحیت نامزد های٭ انتخابات به آنها ٔ اجازه انتخاب شدن می دهد

15-نمایندگان مجلس )قانون گذاران( با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند ؟
پاسخ: قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع٭ کنند.

16 -چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود ؟
پاسخ: به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون

منبع مطلب : homedars.ir

مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب