گفتار و رفتار پیامبران راه دستیابی به چیستگفتار و رفتار پیامبران راه دستیابی به چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

پیام آسمانی هفتم

درس ششم          پیامبر رحمت

سؤالات کتاب :

1 -  چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند ؟ چگونه ؟

جواب ) پیامبران الهی تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی ، مسیر صحیح زندگی را به ما  نشان دهند  ، چون گفتارشان نشانگر راه دستیابی به رستگاری است و رفتارشان نیز الگوی عملی زندگی ماست .

2 –  اگر کسی به راهنمایی فرستادگان الهی توجه نکند ، چه سرنوشتی خواهد داشت ؟ توضیح دهید .

جواب) نمی توانند مسیر صحیح زندگی را بیابند و در نتیجه به گمراهی کشیده شده و عذاب آخرت در انتظارشان خواهد بود .

3 –  چهار مورد از ساده زیستی های پیامبر اکرم را بیان کنید .

الف ) لباس و کفشش را خودش وصله می کرد .         

ب ) در مواقع لزوم خودش درب منزل را باز می کرد .

ج ) با دستان خود گندم و جو را آسیاب می کرد .             

د ) در انجام کارهای خانه به خانواده اش کمک می کرد .

4 –  با ذکر یک نمونه ، عزّت نفس را تعریف کنید .

جواب ) عزّت نفس یعنی احساس با ارزش بودن ...   خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم . 

 در کارهایی که وظیفة خودمان است ، از دیگران درخواست نکنیم و هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نسازیم .

پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هیچ وقت کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید حتّی در کوچکترین چیز مانند خواستن چوب خلال دندان .

سؤالات متن درس 6:

1 – جملات زیر را با پاسخ کوتاه تکمیل کنید :

الف) همانطور که گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است ، رفتار آنها نیز...

 الگوی عملی زندگی ماست .

ب) پیامبر اکرم برای شما الگویی نیکوست ، برای هر کس که به خدا و روز قیامت  امیدواراست و...

 خداوند را بسیار یاد می کند .

ج) کسی که ارزش خود را می داند ، با عزّت نفس ، هیچ گاه خود را با...

 درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی کند .

د) پیامبر اکرم وقتی سواره به جایی می رفت اجازه نمیداد کسی...

 با پای پیاده همراهش برود .

ه) پیامبران با هدایت الهی ، بهترین شیوة زندگی را انتخاب می کردند ، پس زندگی آنها به صورت کامل می تواند

 الگوی زندگی ما قرار گیرد .

و ) پیامبر اکرم (ص) بیشتر غذایی را دوست داشت که...

 مهمان نیز در آن شریک می شد .

2 – جملات صحیح و غلط را با ص یا غ مشخص کنید :

الف) تواضع  ، همان احساس با ارزش بودن است . ( غ )

ب) ما نباید خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم . ( ص )

ج) پیامبر اکرم (ص) خم شد ، زانوبند شتر را برداشت و زانوی شتر را بست و دوباره به سوی آب برگشت . ( ص )

د) پیامبر اکرم (ص) از هر غذایی که دیگران می خوردند ، میل می کرد و برای خودش غذای مخصوص مشخص می کرد .( غ )

3 – چهار مورد از  ویژگی های  پیامبر اکرم (ص) که در کتاب به آنها اشاره شده نام ببرید .

الف) بزرگواری و محبّت                     ب) عزّت نفس                               

ج) تواضع و ساده زیستی                  د ) اخلاق نیکو                      ه ) رحمت برای جهانیان

4 – خداوند در آیه ی  ( لقد جائکم رسول من انفسکم ...) در رابطه با اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر (ص)به چه نکاتی اشاره می فرماید ؟

الف) او پیامبری از خودتان است .

ب) در رنج افتادن شما برایش دشوار است .

ج) به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد .

د) نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است .

5 – به نظر شما ، ما چگونه می توانیم از ویژگی های پیامبران خدا سرمشق بگیریم ؟

جواب ) رفتارها و اعمالی که پیامبران  ما را به انجام آنها دعوت کرده و خود نیز انجام داده اند در زندگی سرمشق خود قرار دهیم واز کارهایی که در نظر آنان ناپسند بوده ، دوری کنیم .

6 – عکس العمل پیامبر اکرم در مقابل آن شخص نادان که ایشان را می رنجاند چه بود ؟ این برخورد چه تاثیری در آن شخص داشت ؟

وقتی شخص نادان بیمار شد ، پیامبر به عیادت او رفت .   آن شخص از رفتار خود پشیمان شد .

7 – خداوند در آیه ی « وَ ما اَرسَلناک الّا رَحمَه لِلعالَمین  » به کدام ویژگی پیامبر اشاره می کند .

الف) جهانی بودن رسالت                                                   ب) آخرین پیامبر بودن       

  ج) عزّت نفس داشتن                                                د) الگو ی مناسب بودن                                                   

8 – این که کسی بار خود را بر دوش دیگران نیندازد ، نشان دهنده ی کدام ویژگی است ؟

الف) عزّت نفس                                                ب) صبر                                

ج) محبّت                                                            د) بزرگواری

9 -  کدام مورد  ، بیشتر   نشانه ی تواضع رسول اکرم (ص) بود؟

الف) برای مردم الگوی عملی بود .              

ب) وقتی به مجلسی وارد می شد ، هر جا که خالی بود می نشست .                  

ج) بستن زانو بند شتر در مسافرت                 

د) با دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد .

10 – خداوند در آیه ی « لقد کان لکم فی رسول ا... اسوه حسنه » به کدام ویژگی پیامبر اشاره می کند .

الف) عزّت نفس و محبّت                                         ب) مهربانی و اخلاق نیکو       

 ج) الگو ی مناسب بودن                                           د) تواضع و فروتنی

11 – پیامبر اکرم (ص) در رابطه با عزت نفس می فرمایند : از رحمت خدا به دور است ، کسی که .....

الف) به خانواده اش کمک نکند .                                     ب) بار خود را به دوش دیگران بیندازد .

ج) به عیادت بیماران نرود .                                           د) با دیگران مهربان نباشد .

12 – خداوند در آیه ی «و انّک لعلی خُلُقٍ عظیم » به کدام ویژگی پیامبر اشاره می کند .

الف) عزّت نفس وتواضع                                             ب) مهربانی و اخلاق نیکو       

  ج) دلاوری و مبارزه                                                      د) محبّت و فروتنی

منبع مطلب : jr110.blogfa.com

مدیر محترم سایت jr110.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هفتم ( درس 6)

پیامبر رحمت

پرسش های متن درس

 

۱ - چرا زندگی پیامبران می تواند به صورت کامل ، الگوی زندگی ما قرار گیرد ؟

همانطوری که گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است ، رفتار آن ها  نیز الگوی زندگی ماست . پیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند بهترین شیوه ی زندگی را انتخاب می کردند . بنا براین زندگی آن ها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

۲ - سه ویژگی اخلاقی پیامبر گرامی اسلام را نام ببرید .

الف : بزرگواری و محبت

ب : عزَّت نفس

ج : تواضع و ساده زیستی

۳ - خداوند در باره ی اخلاق نیکوو مهربانی پیامبر اسلام ( ص ) چه می فرماید ؟

بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است . بر او دشوار است شما در سختی بیفتید . و به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد . و نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است .

 

خودت را امتحان کن

۱ - چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند ؟ چگونه ؟

پیامبران تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی ، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند .

۲ - اگر کسی به راهنمایی فرستادگان الهی توجه نکند. چه سرنوشتی خواهد داشت ؟ توضیح دهید .

سر انجام زندگی آن ها رستگاری و رسیدن به بهشت زیبای خداوند نیست ، به دلیل آن که کسانی می توانند به این دو موهبت دست یابند که از پیامبران پیروی کنند .

۳ - چهار مورد از ساده زیستی پیامبر اکرم را بیان کنید .

الف : وقتی به مجلسی وارد می شد ، هر جا که خالی بوده می نشست و دوست نداشت جای مخصوصی برایش در نظر بگیرند .

ب :  وقتی سواره به جایی می رفت اجازه نمی داد کسی با پای پیاده همراهش برود .

ج : برای خودش غذای مخصوص مشخص نمی کرد .

د : هر گاه شخصی از ایشان دعوت می کرد که برای صرف غذا به خانه اش برود با خوشرویی دعوتش را می پذیرفت.

۴ - با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید .

عزت نفس ، احساس با ارزش بودن است . یعنی اینکه خودمان را پیش از دیگران کوچک نکنیم . مثلاً برای روشن کردن چراغ اتاق ، از دیگران درخواست نکنیم، بلکه خودمان این کار را انجام دهیم .

 

فعالیت کلاسی

فعالیت اول :

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس را حفظ کرد ؟ در باره ی این موضوع در کلاس گفت و گو کنید .

انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خوددر پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فعالیت دوم :

به نظر شما چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد ؟


با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی های آن حضرت ، می توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم .

 

پایان

 

 

 

منبع مطلب : dinishahin.blogfa.com

مدیر محترم سایت dinishahin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

رفتار، گفتار و منش پیامبر اکرم (ص) در آیینه روایات

صد ویژگی از رفتار و گفتار و منش پیامبر اکرم (ص)

به گزارش ایکنا از قزوین،‌ صد ویژگی از رفتار و گفتار و منش پیامبر اکرم (ص) که بازگوکننده بخشی از سلوک فردی و اجتماع و شیوه زندگی آن حضرت است؛ از کتاب «منتهی الآمال» محدث قمی و کتاب «مکارم الاخلاق» طبرسی استخراج و توسط علیرضا نداف قاری قرآن قزوینی باز ویرایش شده است را در زیر می‌خوانید.
بی‌شک تأسی به سیره و سنت آن حضرت بر پایهٔ آیه کریمه «و لکم فی رسول‌الله اسوه حسنه» و ازجمله آنچه در این مطلب به آن اشاره شده، راهگشای جامعه مسلمانان خواهد بود.
۱-هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می‌رفت .
۲-در راه رفتن قدم‌ها را بر زمین نمی‌کشید.
۳-نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود.
۴-هرکه را می‌دید مبادرت به سلام می‌کرد و کسی در سلام بر او پیشی نگرفت.
۵-وقتی با کسی دست می‌داد دست خود را زودتر از دست او بیرون نمی‌کشید.
۶-با مردم چنان برخورد داشت که هرکس گمان می‌کرد عزیزترین فرد نزد آن حضرت است.
۷-هرگاه به کسی می‌نگریست به روش ارباب (متکبر) با گوشه چشم نظر نمی‌کرد.
۸-هرگز به روی مردم چشم نمی‌دوخت و خیره نگاه نمی‌کرد.
۹-چون اشاره می‌کرد با دست اشاره می‌کرد نه با چشم و ابرو.
۱۰-سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی‌شد لب به سخن نمی‌گشود.
۱۱-هرگاه با کس، هم سخن می‌شد به سخنان او خوب گوش فرا می‌داد.
۱۲-چون با کسی سخن می‌گفت کاملاً برمی‌گشت و رو به او می‌نشست.
۱۳-با هرکه می‌نشست تا او برنمی‌خاست آن حضرت هم برنمی‌خاست.
۱۴-در مجلسی نمی‌نشست و برنمی‌خاست مگر با یاد خدا.
۱۵-هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک در، می‌نشست نه در بالای آن.
۱۶-در مجلس جای ویژه‌ای را به خود اختصاص نمی‌داد و از آن نهی می‌کرد.
۱۷-هرگز در حضور مردم تکیه نمی‌زد.
۱۸- بیشتر نشستن آن حضرت روبه‌قبله بود.
۱۹-اگر در محضر او چیزی رخ می‌داد که ناپسند وی بود نادیده می‌گرفت.
۲۰-اگر از کسی خطایی سر می‌زد، آن را بازگو نمی‌کرد.
۲۱-کسی را بر لغزش و خطای در سخن بازخواست نمی‌کرد.
۲۲-هرگز با کسی جدل و منازعه نمی‌کرد.
۲۳-هرگز سخن کسی را نمی‌برید مگر آن‌که سخن تباه و بیهوده بگوید.
۲۴-پاسخ به پرسشی را چند مرتبه تکرار می‌کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود!
۲۵-چون سخن نادرست از کسی می‌شنید. نمی‌فرمود: «چرا فلانی چنین گفت!» بلکه می‌فرمود «برخی مردم را چه می‌شود که چنین می‌گویند؟»
۲۶-با تهی‌دستان زیاد نشست‌وبرخاست می‌کرد و با آنان هم خوراک می‌شد.
۲۷-دعوت بندگان و غلامان را می‌پذیرفت.
۲۸-هدیه را قبول می‌کرد اگرچه به‌اندازه یک جرعه شیر بود.
۲۹-بیش از همه پیوند با خویشان را به‌جا می‌آورد.
۳۰-به خویشاوندان خود نیکی می‌کرد بی‌آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.
۳۱-کار نیک را تحسین و تشویق می‌فرمود و کار بد را تقبیح می‌نمود و از آن نهی می‌کرد.
۳۲-آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می‌فرمود و مکرر می‌گفت هر آنچه حاضران از من می‌شنوند به غایبان برسانند.
۳۳-هرکه عذر می‌آورد عذر او را می‌پذیرفت.
۳۴-هرگز کسی را خوار نمی‌شمرد.
۳۵-هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب‌های بد نخواند!
۳۶-هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد!
۳۷-هرگز عیب مردم را جست‌وجو نمی‌کرد.
۳۸-از شر مردم دوری می‌کرد ولی از آنان کناره نمی‌گرفت و با همه خوش‌خو بود.
۳۹-هرگز مردم را سرزنش نمی‌کرد و بسیار آنان را نمی‌ستود.
۴۰-بر گستاخی دیگران شکیبایی می‌کرد و بدی را به نیکی پاسخ می‌داد.
۴۱-از بیماران دیدار می‌کرد اگرچه دورافتاده‌ترین نقطه مدینه بود.
۴۲-سراغ یاران خود را می‌گرفت و همواره جویای حال آنان می‌شد.
۴۳- یاران را به بهترین نام‌هایشان صدا می‌زد.
۴۴-با یارانش در کارها بسیار مشورت می‌کرد و بر آن تأکید می‌فرمود.
۴۵-در میان یارانش دایره‌وار می‌نشست و اگر ناشناسی بر آنان وارد می‌شد نمی‌توانست تشخیص دهد که پیامبر کدام‌یک از ایشان است؟
۴۶-میان یارانش انس و الفت برقرار می‌کرد.
۴۷-وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود!
۴۸-هرگاه چیزی به بینوا می‌بخشید به دست خودش می‌داد و به کسی حواله نمی‌کرد.
۴۹-اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می‌آمد نمازش را کوتاه می‌کرد.
۵۰-اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می‌کرد نمازش را کوتاه می‌کرد.
۵۱- گرامی‌ترین، نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می‌رسید.
۵۲- هیچ کسب از محضر او ناامید نبود و می‌فرمود «برسانید به من نیاز کسی را که نمی‌تواند نیازش را به من برساند.»
۵۳-هرگاه کسی از او درخواستی داشت اگر می‌شد روا می‌فرمود وگرنه با سخن خوش و با وعده‌ای نیکو او را خشنود می‌کرد.
۵۴-هرگز پاسخ رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای گناه باشد.
۵۵- پیران را بسیار گرامی می‌داشت و با کودکان بسیار مهربان بود.
۵۶- غریبان را خیلی مراعات می‌کرد.
۵۷- با نیکی به شروران، دل آنان را به دست می‌آورد و مجذوب خود می‌کرد.
۵۸- همواره لبخند به لب
۵۹- چون شاد می‌شد چشم‌ها را بر هم می‌گذاشت و خیلی اظهار شادمانی نمی‌کرد.
۶۰- بیشتر خندیدن آن حضرت لبخند بود و صدایش به خنده بلند نمی‌شد.
۶۱- مزاح می‌کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، سخن بیهوده و تباه نمی‌زد.
۶۲- نام بد را تغییر می‌داد و به‌جای آن نام نیک می‌گذاشت.
۶۳- بردباری‌اش همواره بر خشم او پیشی می‌گرفت.
۶۴- از برای از دست دادن چیزهای دنیایی ناراحت نمی‌شد و یا به خشم نمی‌آمد.
۶۵- از برای خدا آن‌چنان به خشم می‌آمد که دیگر کسی او را نمی‌شناخت!
۶۶- هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آن‌که حریم حق شکسته شود.
۶۷-هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغ‌گویی نبود!
۶۸-در حال خشنودی و ناخشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.
۶۹-هرگز درهم و دیناری نزد خود پس‌انداز نکرد.
۷۰-در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت.
۷۱-روی خاک می‌نشست و روی خاک خوراک می‌خورد.
۷۲- روی زمین می‌خوابید.
۷۳-کفش و جامه را خودش وصله می‌کرد.
۷۴-با دست خودش شیر می‌دوشید و پای شترش را خودش می‌بست.
۷۵-هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می‌شد و برایش فرقی نمی‌کرد.
۷۶-هر جا می‌رفت عبایی که داشت به‌عنوان زیرانداز خود استفاده می‌کرد.
۷۷- بیشتر جامه‌های آن حضرت سپید بود.
۷۸-چون جامه نو می‌پوشید جامه پیشین خود را به نداری می‌بخشید.
۷۹-جامه فاخری که داشت ویژه روز جمعه بود!
۸۰-در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می‌کرد.
۸۱-ژولیده مو بودن را کراهت می‌دانست.
۸۲-همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود.
۸۳-همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک می‌زد.
۸۴-نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز می‌یافت.
۸۵- روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می‌داشت.
۸۶-هرگز نعمتی را سرزنش نکرد.
۸۷-اندک نعمت خداوند را بزرگ می‌شمرد.
۸۸-هرگز از خوراکی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت.
۸۹- هنگام غذا خوردن هرچه حاضر می‌کردند میل می‌فرمود.
۹۰-در سر سفره از جلوی خود غذا میل می‌فرمود.
۹۱- بر سر غذا از همه زودتر حاضر می‌شد و از همه دیرتر دست می‌کشید.
۹۲- تا گرسنه نمی‌شد غذا میل نمی‌کرد و پیش از سیر شدن دست می‌کشید.
۹۳-معده‌اش هیچ‌گاه دو خوراک را در خود جمع نکرد.
۹۴-در هنگام خوردن هرگز آروغ نزد!
۹۵-تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی‌خورد.
۹۶- پس از خوردن دست‌ها را می‌شست و روی خود می‌کشید.
۹۷- هنگام آشامیدن سه جرعه آب می‌نوشید؛ آغاز آن‌ها بسم‌الله و پایان آن‌ها الحمدالله.
۹۸-از دوشیزگان پرده‌نشین باحیاتر بود!
۹۹-چون می‌خواست به خانه وارد شود سه بار اجازه می‌خواست.
۱۰۰- اوقات درون خانه را سه بخش می‌کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می‌کرد.

انتهای‌ پیام

منبع مطلب : qazvin.iqna.ir

مدیر محترم سایت qazvin.iqna.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

دانلود برنامه مخصوص اندروید
دانلود برنامه مخصوص اندروید

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب