غیر از افرادی که نام آنها در درس آمده چه کسانی را می شناسی که با فداکاری خود به دیگران کمک کرده اندغیر از افرادی که نام آنها در درس آمده چه کسانی را می شناسی که با فداکاری خود به دیگران کمک کرده اند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

همه آنهایی که قصه از خودگذشتگی شان رسانه ای شده است

همه آنهایی که قصه از خودگذشتگی شان رسانه ای شده است

نامی‌ترین فداکار ایرانی، ریزعلی خواجوی است، دهقانی که از دهه 40 شمسی تاکنون تعریف و سمبلی از فداکاری بین دانش‌آموزان شده و با گذشت این همه سال وقتی هنوز هم می‌پرسی فداکاری؟ ناخودآگاه