چگونه جدول تناوبی را برای کنکور حفظ کنیماین پیوند زنی بین یک پدیده راحت الحفظ با موضوعی که حفظ کردنش سخت است ، اسمش تکنیک تقویت حافظه است. وگرنه اگر بخواهیم رک و صریح صحبت کنیم باید بگوئیم چند درصد ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب