چقدر خواب ببینم که مال من شده ایچقدر خواب ببینم که مال من شده ای ؟ و شاه بیت غزل های لال من شده ای ؟ چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض جواب حسرت این چند سال من شده ای ؟ ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب