سوالات متن درس ۹ مطالعات هشتمسوالات متن درس ۹ مطالعات هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

سوالات درس 9

1-ویژگی جغرافیایی شبه جزیره عربستان چیست؟

شبهجزیرهٔ عربستان که جزیر ةالعرب نیز نامیده میشود در جنو بغربی آسیا واقع شده

 است وحدود سه میلیون کیلومترمربع مساحت دارد. بخش وسیعی از این سرزمین را 

بیابا نها و ریگزارها و قسمت دیگری 

را نواحیکوهستانی تشکیل می دهند.

  

2-کدام شهرهای عربستان در منطقه کوهستانی حجاز قرار گرفته اند؟

حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در غرب جزیر ة العرب است و شهرهای مکه، یثرب )مدینه( و طائف در این منطقه قرار دارند.

3-شغل مردم عربستان چه بود ؟

آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب، باعث شده بود که اغلب ساکنان عربستان زندگی 

صحرانشینی داشته باشند و ازطریق پرورش تعداد کمی دام از جمله شتر، نیازهای

 روزانهٔ خود را تأمینکنند. البته در مناطق برخوردار از آب، مانند یثربو یمن، کشاورزی

 نیز رونق محدودی داشت.همچنین تعدادی از مردم عربستان از طریق کاروا نهای تجاری 

با نقاط مختلفداد و ستد می کردند

  

4-مهمترین ایستگاهها و توقفگاه تجاری عربستان کدام شهرها بودند؟

مکه ومدینه

5- قبل از  ظهور اسلام اوضاع اجتماعی و فرهنگی عربستان چگونه بود؟

ساکنان جزیر ة العرب را قوم عرب تشکیل می دادند. آنان به شکل قبیل های زندگی می کردند. حتیساکنان شهرها نیز وابستگی و خُلق و خوی قبیله ای خود را حفظ کرده بودند. در آستانهٔ ظهوراسلام بیشتر قبایل عرب، پراکنده و  فاقد حکومت بودند. اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردمعربستان در دوران پیش از بعثت، به گونه ای بود که از آن به عصر جاهلیت یاد می شود.

6-مردم عربستان قبل از ظهور اسلام پیرو چه دین وآئینی بودند؟

در آن زمان بیشتر عر بها بت می پرستیدند و کعبه، خانهٔ خدا را از بتهای گوناگون پر کرده بودند.البته گروهی از عر بها

 نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دینهای یهود، مسیح و زردشت بودند.

7-چه مقدار از اعراب دوران جاهلیت با سواد بودند؟

اعراب در دوران جاهلیت بهرهٔ چندانی از علم و دانش نداشتند و عده کمی از آنها  می توانستندبخوانند و بنویسند

8-عوامل گسترش درگیریهای قبیله ای و رواج غارتگری چه بود؟

-تعصبات کورکورانه قبیله ای (بدون توجه به شناختن گنهکار)

-کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی

9-خلاصه ای از زندگی حضرت رسول (ص)   (دوره زمانی تولد تا بعثت ) را بنویسید.

در شهر مکه به دنیا آمد – تحت تأثیر محیط نامناسب مکه قرار نگرفت آنچنان که او را محمد امین می خواندند-برای عبادت به غار حرا می رفت – در 27 رجب در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد.

10نخستین افرادی که به پیامبر خدا ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

حضرت خدیجه (س) و  حضرت علی (ع) نخستین کسانی بودند که به رسول خدا ایمان آوردند.حضرت خدیجه از زنان ثروتمند مکه بود و تمام دارایی خود را در راه نشر اسلام، کمک به فقیرانو آزادی بردگان خرج کرد.

11-چگونگی دعوت مردم به خدا از سوی پیامبر را شرح دهید.

ابتدا به صورت فردی و پنهانی و پس از سه سال به صورت آشکارا مردم را به سوی خدا دعوت کرد.

12-مهمترین مخالفان گسترش دین اسلام که از اشراف وبزرگان قبیله قریش بودند چه نام داشتند؟

ابولهب، ابوجهل و ابوسفیان

13-مشرکان برای منصرف کردن پیامبر از ادامه دعوت مردم به سوی خدا چه اقدامی انجام داد؟

مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابوطالب، بزرگ خاندان بنی هاشم را در پشتیبانی

 از رسول خدامنصرف کنند، به شیوهٔدیگری روی آوردند. آنان نخست به حضرت

 محمد (ص) پیشنهاد کردند که ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دست بردارد. 

14-پاسخ پیامبر در مقابل پیشنهاد مشرکان برای دست برداشتن از عقاید خود چه بود؟

پیامبر اسلام در برابر این پیشنهاد فرمود: «من برای گردآوری مال و فرمانروایی مبعوث نشد ه ام،خدایم مرا به عنوان پیا م آور به سوی شما فرستاده، هر گاه از من بپذیرید، این موجب سعادت شمادر دو جهان

 است واگر آن را رد کنید، من در این راه استقامت میورزم تا خدا میان من و شماداوری 

کند  

15-مشرکان پس از پاسخ قاطعانه پیامبر  وناامیدی آنان از دست برداشتن ایشان از عقاید خود چه رفتاری با مسلمانان داشتند و واکنش پیامبر چه بود؟

سران مشرکین، خشمناک از پاسخ پیامبر، تصمیم گرفتند ایشان و مسلمانان را 

مورد آزار و شکنجهقرار دهند. هر چهزمان میگذشت بر شدت سختگیری و شکنجهٔ  مشرکان افزوده    میشد. آنان بدترین دشنا مها و تهمتها را به رسول خدا نسبت 

میدادند و برخوردهای زشت وناپسندی با آن حضرت میکردند. پیامبر اسلام در برابر 

چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی مردم را به اسلام فرا می خواند.   

16-نام چند تن از پیروان پیامبر اسلام را که توسط مشرکان شکنجه نام ببرید؟

یاسر وسمیه (نخستین شهدای اسلام ) – عمّار پسر یاسر – بلال حبشی

17-چه چیز سبب شد که پیامبر از مسلمانان بخواهد که به حبشه مهاجرت کنند ؟

آزار و اذیّت مشرکان نسبت به پیروان اسلام آن قدر افزایش یافت که پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مهاجرت کنند.

18چرا مشرکان دست به تحریم اقتصادی مسلمانان زدند؟

مشرکان پس از آنکه متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمی توانند مانع گسترش اسلام شوند،تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند.

19-عهد نامه ای که مشرکان برای تحریم اقتصادی مسلمانان امضاء کردند شامل چه مواردی بود ؟

بر اساس آن هرگونه خرید و فروش و رابطهٔ اجتماعی )ازدواج( با پیروان اسلام ممنوع شده بود

20-پس از شروع تحریم اقتصادی ، مسلمانان به کدام منطقه مکه رفتند؟

. به دنبال این تحریم، رسول خدا و یارانش به پیشنهاد ابوطالب به یکی از درّ ه های اطراف مکه بهنام «شعب ابوطالب » پناه بردند. آنها حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این درّه تحمل کردند.

21- برخورد مردم یثرب با پیامبر  پس از ورود ایشان به این شهر چگونه بود؟

حضرت محمد  (ص) چند روز پس از خروج از مکه، در میان هیجان و شادی مسلمانان به یثربرسید.  جوانان آن شهرکه دربارهٔ اخلاق نیکو و پسندیدهٔ رسول خدا مطالبی شنیده بودند، 

به استقبال ایشان رفتند. 

22-چه زمانی یثرب به مدینة النبی تغییر نام یافت ؟

پس از ورود پیامبر

23-به چه کسانی انصار وبه چه کسانی مهاجرین گفته می شد ؟

در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر 9 پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند،انصار )یاری کنندگان( می گویند.

همچنین گروه دیگری از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند،به مهاجرین )هجرت کنندگان( معروف هستند.

24-نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به یثرب چه بود؟

نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه، ایجاد مسجدی برای انجام امور عبادی، اجتماعی، علمی و سیاسی بود.

25-چه کسانی در ساخت اولین مسجد د رمدینه (یثرب ) شرکت کردند و ساخت مسجد از چه نظر اهمیت داشت؟

آن حضرت خشت اول مسجد را خود حمل کرد و مسلمانان به خصوص زنان در بنای

 مسجد مشارکتورزیدند. مسجد علاوه بر آنکه مکانی برای عبادت و اجرای مراسم 

مذهبی به شمار می رفت، مرکزی برای مشورت و تصمیم گیری 

دربارهٔ امور سیاسی و نظامی نیز بود؛ مسجدهمچنین کانون اصلی سوادآموزی و

 فراگیری علم و دانش محسوب می شد.

  

26-پیامبر برای از بین بردن تعصبات قومی وقبیله ای چه اقدامی انجام داد؟

مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف بودند. بعضی از این

 قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنی شدیدی  داشتند. پیامبر به منظور ایجاد محبّت و دوستی بین مسلمانان،آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد. این کار پیامبر گامی در جهت ایجاد امّت )جامعه(اسلامی بود. رسول خدا، علی بن ابیطالب  (ع) را به برادری خود برگزید.

27-پیامبر با چه اقدامی به رسمی تأسیس حکومت اسلامی را اعلام کرد؟

تدوین وامضای پیمان نامه میان مسلمانان ویهودیان ساکن مدینه برای ایجاداتحاد سیاسی

28-علت جنگهای پیامبر چه بود؟

پیامبر هرگز برای کشور گشایی و جمع آوری غنیمت نمی جنگید در جنگهایی مانند احد و خندق با حمله مشرکان مجبور به دفاع شد  و علت جنگ با یهودیان ، پیمان شکنی واتحاد آنان با مشرکان بود.

29-پیامبر در هنگام جنگ چه توصیه ای به مسلمانان می کرد؟

پیامبر همواره پیروانش را به رعایت اصول اخلاقی و ارز شهای انسانی در جنگ ها توصیه می نمود؛ او به ویژه سفارش می کرد با اسیران خو ش رفتاری نمایند و از تخریب و غارت اموال مردمدر جنگ پرهیز کنند. آن حضرت همچنین 

مراقب بود که مسلمانان همانند مشرکان رفتار نکنند.

30- چرا پیامبر به حاکمان کشورهایی چون ایران ، روم  وحبشه نامه نوشت و به اسلام دعوت کرد؟

هدف دین اسلام هدایت همهٔ مردم جهان است

31-خلاصه ای از واقعه غدیر خم را  بنویسید.

پیامبر در بازگشت از آخرین سفر حج ، در محلی به نام غدیر خم پس از تأیید حاضران مبنی بر اولویت خدا و پیامبرش به تصمیم گیری برای مؤمنان ، به مردم فرمود : هر که مرا پیشوای خود می داند پس از من  ، علی (ع) سپیشوای اوست . خدایا با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش و سپس همه حاضران به علی (ع) تبریک گفتند.

32-چند مورد از اخلاق و شیوه حکومتی پیامبر را ذکر کنید.

مهربان ، با گذشت ، پارسا ، ساده زیست  بود هدفش از بعثت را ترویج ارزشهای اخلاقی  وتربیت و رستگاری انسانها می دانست . برپایه تعالیم اسلام حکومت تشکیل داد و در مهمترین مسایل هم مشورت می کرد . مانند کندن خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ خندق و رفتن به بیرون شهر  برای جنگ به رأی جوانان در جنگ اُحُد

منبع مطلب : motaleat2015.blogfa.com

مدیر محترم سایت motaleat2015.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

آموزش فتوشاپ،آموزش نرم افزار های کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

1. شبه جزیره عربستان در کجا واقع است و چقدر مساحت دارد؟

شبه جزیره عربستان که جزیره العرب نیز نامیده می شود در جنوب غربی آسیا واقع شده است و حدود سه میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. 


2. سرزمین عربستان را چه چیز تشکیل می دهد؟ 

بخش وسیعی از این سرزمین را بیابان ها و ریگزار ها و قسمت دیگری را نواحی
کوهستانی تشکیل می دهند. 


3. از جمله مناطق کوهستانی عربستان چیست؟ 

و چه شهرهایی در این منطقه قرار دارند؟ حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع
در غرب جزیره العرب است و شهرهای مکّه، یثرب (مدینه) و طائف در این منطقه قرار دارند. 


4. چه عواملی باعث شده که اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرا نشینی داشته باشند؟ 

آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب. 


5. مردم عربستان از چه راه هایی زندگی می کردند؟ 

1- زندگی صحرانشینی و پرورش دام ها

2- کشاورزی

3- دادوستد با نقاط مختلف از طریق کاروان های تجاری


6. ساکنان جزیره العرب را چه کسانی تشکیل می دادند و چگونه زندگی می کردند؟ 

قوم عرب تشکیل می دادند و به شکل قبیله ای زندگی می کردند. 


7. در دوران عصر جاهلیت عرب ها پیرو چه دینی هایی بودند؟ 

در آن زمان بیشتر عرب ها بت می پرستیدند و کعبه، خانه خدا را از بت های گوناگون پر کرده بودند. البته گروهی از عرب ها نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دین های یهود، مسیح و زردشت بودند. 


8. در زمان عصر جاهلیت در عربستان زنان از چه موقعیتی برخوردار بودند؟ 

زنان اغلب از مقام و موقعیت پایینی برخوردار بودند و برخی مردان از داشتن فرزند دختر احساس حقارت می کردند. 


9. تعصبات اعراب جاهلی نسبت به قبیله ی خود چگونه بود؟ 

اعراب جاهلی نسبت به قبیله خود تعصب شدید و کورکورانه ای نشان می‌دادند. آنان بی‌توجه به اینکه حق با چه کسی است، از اعضای قبلیه‌ی خود در برابر افراد دیگر قبایل دفاع و پشتیبانی می کردند. 


10. چه عواملی باعث گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری در میان اعراب جاهلی بود؟ 

تعصب قبیله ای موجب بروز کینه و حس انتقام جویی در میان قبایل مختلف عرب شده بود و جنگ و خونریزی های پیاپی را به دنبال داشت. از سوی دیگر کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری بود. 


11. چرا حضرت محمد (ص) را محمد امین می خواندند؟ 

آن حضرت تحت تأثیر محیط آلوده به شرک و فساد مکّه قرار نگرفت و چنان به پاکدامنی و درستکاری مشهور شد که او را محمد امین می خواندند. 


12. حضرت محمد(ص) چه محلی را برای عبادت برمی گُزید و در چند سالگی به پیامبری رسید؟ 

حضرت محمد(ص) کوههای اطراف مکه و از جمله غار حرا را برای عبادت بر می گزید و اوقات زیادی را در آنجا می گذراند. در 27 رجب سالی که آن حضرت به 40 سالگی رسیده بود، فرشته وحی در غار حرا بر او نازل شد و فرمان پیامبرش را از جانب خداوند ابلاغ کرد. 


13. حضرت خدیجه که بود؟ 

حضرت خدیجه از زنان ثروتمند مکه بود و تمام دارایی خود را در راه نشر اسلام، کمک به فقیران و آزادی بردگان خرج کرد. 


14. رسول خدا در آغاز بعثت چه کرد؟ 

رسول خدا در آغاز بعثت به صورت فردی و پنهانی مردم را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز دعوت می کرد. در نتیجه ی این دعوت، تعدادی از مردم مکه به اسلام ایمان آوردند. 


15. پیامبر پس از سه سال مأموریت مخفیا هن چه کرد؟ 

پس از سه سال، پیامبر مأموریت یافت نخست خویشانوندان و سپس عموم مردم را آشکارا به اسلام دعوت نماید. دراین مرحله از دعوت، رسول خدا علاوه بر آنکه مردم را به عبادت خدای یکتا فرا می خواند، پرستش بتها را نکوهش می کرد و از سرانجام بد کافران سخن می گفت. 


16. چه کسانی از گسترش دین اسلام دچار بیم و هراس شدند؟ 

اشراف مکه به ویژه بزرگان قبیله قریش مانند ابولهب، ابوجهل و ابوسفیان که بر مکه حکومت می کردند از گسترش دین اسلام و مخالفت آشکارآن با افکار و عقاید جاهلی، دچار بیم و هراس شدند. 


17. مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابوطلب را در پشتیبانی از رسول خدا منصرف کنند  به چه شیوه ای روی آوردند؟ 

آنان نخست به حضرت محمد(ص) پیشنهاد کردند که ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دست بردارد. 


18. پیامبر اسلام در مقابل پیشنهاد مشرکان مبنی بر ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت چه فرمود؟ 

من برای گرداوری مال و فرمانروایی مبعوث نشده ام، خدایم مرا به عنوان پیام آور به سوی شما فرستاده، هرگاه از من بپذیرید،این موجب سعادت شما در دو جهان است و اگر آن را رد کنید، من در این راه استقامت می ورزم تا خدا میان من و شما داوری کند. 


19. سران مشرکین پس از پاسخ پیامبر چه تصمیمی گرفتند؟ 

تصمیم گرفتند ایشان و مسلمانان را مورد آزار و شکنجه قرار دهند.  هر چه زمان می گذشت بر شدت سخت گیری و شکنجه ی مشرکان افزوده می شد. آنان بدترین دشنام ها و تهمت ها را به رسول خدا نسبت می دادند و برخورد های زشت و ناپسندی با آن حضرت می کردند. پیامبر اسلام در برابر چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی مردم را به اسلام فرا می خواند.


20. مشرکان برای جلوگیری از گسترش اسلام چه کردند؟ 

اقدام به آزار و شکنجه ی مسلمانان کردند.شماری از پیروان رسول خدا به ویژه تهیدستان یا بردگان مورد د شیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. 


21. از جمله افرادی زیر شکنجه های طاقت فرسای مشرکان به شهادت رسیدند چه کسانی بودند؟

یاسر و همسرش سمیه و پسرشان عمار و نیز بلال حبشی از جمله این افراد بودند. 


22. چرا پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه هجرت کنند؟ 

آزار و اذیت مشرکان نسبت به پیروان اسلام آن قدر افزایش یافت که پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مهاجرت کنند. 


23. تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان توسط مشرکان چرا و شامل چه مواردی بود؟ 

زیرا متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمی توانند مانع گسترش اسلام شوند، تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند، از این رو عهدنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن هر گونه خرید و فروش و رابطه ی اجتماعی (ازدواج) با پیروان اسلام ممنوع شده بود.

 
24. پس از تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان، رسول خدا و یارانش چه کردند؟ 

به پیشنهاد ابوطالب به یکی از دره های اطراف مکه به نام شعب ابوطالب پناه بردند. آنها حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این دره تحمل کردند. 


25. چرا یثرب به مدینه النبی تغییر نام داد؟ 

جوانان آن شهر که در باره اخلاق نیکو و پسندیده ی رسول خدا مطالبی شنیده بودند به است ب قال ایشان رفتند. از آن پس نام یثرب به مدینه النبی یعنی شهر پیامبر تغییر داده شد. 


26. انصار به چه کسانی گفته می شد؟ 

در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر (ص) پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند انصار (یاری کنندگان) می گویند. 


27. مهاجرین به چه کسانی گفته می شد؟ 

گروه دیگری از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند، به مهاجرین (هجرت کنندگان) معروف هستند. 

28. مهم ترین اقدامات پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟ 

1- ایجاد مسجدی برای انجام امور عبادی، اجتماعی، علمی و سیاسی

2- پیمان برادری به جای تعصب قومی و قبیله ای

3- پیمان نامه ی سیاسی


29. مسجدی که پیامبر در مدینه سخت چگونه مکانی بود؟ 

مسجد علاوه بر آنکه مکانی برای عبادت و اجرای مراسم مذهبی به شمار می‌رفت، مرکزی برای مشورت و تصمیم گیری در باره ی امور سیاسی و نظامی بود، مسجد همچنیم کانون اصلی سواد آموزی و فراگیری علم و دانش محسوب می‌شد. 


30. پیمان برادری بین مسلمانان توسط پیامبر به چه علت انجام شد؟ 

مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف بودند. بعضی از این قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنی شدیدی داشتند. پیامبر به منظور ایجاد محبت و دوستی بین مسلمانان، آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد. این کار در جهت ایجاد امت اسلامی بود. پیامبر،حضرت علی (ع)را به برادری خود برگزید.


31. پیمان نامه سیاسی بین چه کسانی بسته شد؟ 

پیامبر لازم می دانست میان ساکنان مدینه اتحاد سیاسی برقرار شود. از این رو پیمان نامه ای تنظیم شد و مسلمانان و یهودیان متعهد شدند که به آن عمل کنند. تدوین و امضای این پیمان نامه، در واقع اعلام رسمی تأسیس حکومت اسلامی به رهبری پیامبر در شهر مدینه بود. 


32. آیا پیامبر برای کشورگشایی و به دست آوردن غنیمت اقدام به جنگ می کرد؟چرا؟

خیر – در جنگ های اُحد و خندق این مسلمانان بودند که مورد حمله ی مشرکان قرار ر گفتند و ناگزیر شدند از خود دفاع کنند. برخی جنگ ها نیز برای دفع تهدیدهای خطرناک دشمنان رخ داد، برای نمونه پس از آنکه برخی قبایل یهود پیمان شکنی کردند و با مشرکان علیه مسلمانان متحد شدند، پیامبر ناگزیر شد با آنان نبرد کند. 


33. پیامبر همواره پیروانش را در جنگ ها به چه چیز سفارش می کرد؟ 

به رعایت اصول اخلاقی و ارزش های انسانی در جنگ ها توصیه می نمود، او به ویژه سفارش می کرد با اسیران خوش رفتاری نمایند و از تخریب و غارت اموال مردم در جنگ پرهیز کنند. آن حضرت همچنین مراقب بود که مسلمانان همانند مشرکان رفتار کنند.

 
34. چرا پیامبر به فرمانروایان کشورهای مختلف نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد؟ 

از آنجایی که هدف دین اسلام هدایت همه ی مردم جهان است، پیامبر به فرمانروایان کشورهای مختلف از جمله ایران، روم و حبشه نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. 


35. پیامبر در واقعه ی غدیر خم چه کرد؟ 

پیامبر در حضور زائران خانه خدا دست علی (ع) را بالا برد و فرمود: ای مردم هر کس که من پیشوای او هستم، پس این علی پیشوای اوست. خداوندا دوستداران او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش.

*- اسلام در ............... در میان مردمی که در جهالت به سر می بردند ظهور کرد. (شبه جزیره عربستان)


*- دو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان ............... و ............... به شمار می رفتند. (مکه – مدینه)


*- اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت به گونه ای بود که از آن به ................ یاد می شود. (عصر جاهلیت)


*- حضرت محمد (ص) در شهر ............... به دنیا آمد. (مکه)


*- نخستین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند ............... و ................ بودند. (حضرت علی (ع) – حضرت خدیجه (س))


*- نخستین شهیدان اسلام ............... و ............... بودند. ( یاسر – سمیه)


*- پس از تحریم پیامبر و یارانش به یکی از دره های اطراف مکه به نام ............... پناه بردند. ( شعب ابوطالب)


*- نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه ایجاد ............... بود. (مسجد)


*- به برخی از جنگ های پیامبر ............... و به برخی دیگر ............... گفته می‌شد. (غزوه – سریه)

منبع مطلب : learn-all-thing.blog.ir

مدیر محترم سایت learn-all-thing.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس به درس مطالعات هشتم + جواب

سوال‌های درس به درس مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

  

سوالات درس 1                     سوالات درس 13

سوالات درس 2                     سوالات درس 14

 سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

سوالات درس 4                     سوالات درس 16

سوالات درس 5                     سوالات درس 17

سوالات درس 6                     سوالات درس 18

سوالات درس 7                    سوالات درس 19

سوالات درس 8                     سوالات درس 20

سوالات درس 9                     سوالات درس 21

سوالات درس 10                    سوالات درس 22

سوالات درس 11                    سوالات درس 23

سوالات درس 12                    سوالات درس 24 

چهار درس آخر اضافه شد.

در کانال تلگرام به آیدی: [email protected]

بدون تبلیغات مزاحم

با فیلترشکن روشن وارد شوید.
 

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

رویا : باهات موافقم????

آوا : دقیقا????

. : عجب گیری کردیم

آوا : اره راست میگی????

نرگس : خیلی عالیه ولی خیلی زیاده

مرسانا???? : عالی بودن ????ولی ببخشید چرا بعضی سوالات تو متن کتاب نبود ????????

نرگس : این درس واقعاغم انگیز بود????????????

آوا : هعیییی چقدر زیادههه بدبخت میشم تا اینارو حفظ کنممم????????????

سماء : چرا بعضی از جوابای سوالا تو متن درس نیست؟

Mahdieh : یا خدا چقد زیاد بود مغزم سوت کشید تا تونستم حفظ بشم ????

دنیا : ????????????

هانیه : عالیه ولی کاش خلاصع و کوتااه بود

فربد : چقدر غلط املایی دارهههههههههههههه

fateme : خوب بود درکل ب درد خورد

مرسانا???? : اینا که به این اسونی بودن مثل کتاب قصه ???? به دل نگریا????????????

اره : اره

فاطی : والا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب