معنی حجره ای ساده و کوچک نصیب او شدمعنی حجره ای ساده و کوچک نصیب او شد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

فارسی هفتم : درس 8 ، نصیحت امام ( ره )

                                      

فارسی : درس هشتم ، نصیحت امام ( ره )

 در متن اول آرایه ی ادبی یا نکته ای خاص  وجود ندارد .

متن دوم : شوق خواندن

بند 1 :

دامن طبیعت : تشخیص ( داشتن دامن را که ویژه ی انسان است
 

                    به طبیعت نسبت داده است . )

بند 4 :

عطش مطالعه : اضافه ی تشبیهی ( مطالعه را به عطش تشبیه
 

                       کرده است . )

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

                             دانش های زبانی و ادبی : 

در درس های گذشته خواندید که قعل ها به دو دسته تقسیم
 

شده اند .

              1 - فعل خاص :
 

              2 - فعل اسنادی : این فعل ها عبارتند از : است ، بود ،

                   شد ، گشت ، گردید
 

اگر فعل جمله ، اسنادی باشد ساختمان جمله ی به این صورت
 

خواهد بود : نهاد + مسند + فعل اسنادی 
 

( البته در سال های آینده ، با تعدادی از فعل های خاص آشنا
 

  خواهید شد که در ساختمان جمله های آنها نیز ، مسند به کار
 

  می رود . اما فعلا در این دوره مسند را در جمله هایی
 

  می خوانید که فعل آنها اسنادی باشد . )
 

مسند ، گروهی از واژه هاست که حالت نهاد را ( در جمله هایی
 

که فعل آنها اسنادی است . ) بیان می کند .
 

برای مشخص کردن گروه مسندی ، از پرسش « چگونه » و یا
 

« چطور » استفاده می کنیم .

به جمله های زیر توجه کنید .
 

1 - علامه محـمــد تقی جعفری ، از همان کودکی کنجکاو و دقیق بود .
 

فعل جمله ، « بود » است که فعل اسنادی است .
 

چه کسی دقیق بود ؟
 

پاسخ چه کسی ، نهاد جمله است .
 

        یعنی « علامه محـمــد تقی جعفری »
 

چه واژه هایی حالت نهاد را بیان می کنند ؟
 

از پرسش « چگونه » یا « چطور » استفاده می کنیم .
 

« علامه محـمــد تقی جعفری » چطور بود ؟
 

پاسخ ، مسند جمله است . یعنی : « کنجکاو و دقیق »

       

2 - حجره ای ساده و کوچک نصیب او شد .
 

چه چیزی نصیب او شد ؟
 

پاسخ چه چیزی ، نهاد جمله است .
 

        یعنی « حجره ای ساده و کوچک »
 

چه واژه هایی حالت نهاد را بیان می کنند ؟
 

از پرسش « چگونه » یا « چطور » استفاده می کنیم .
 

« حجره » چطور شد ؟
 

پاسخ ، مسند جمله است . یعنی : « نصیب او »

3 - حجره ، برای محمـد تقی از همه ی دنیا بزرگ تر بود .
 

چه چیزی ، از همه ی دنیا بزرگ تر بود ؟
 

پاسخ چه چیزی ، نهاد جمله است .
 

        یعنی « حجـره  »
 

چه واژه هایی حالت نهاد را بیان می کنند ؟
 

از پرسش « چگونه » یا « چطور » استفاده می کنیم .
 

« حجره » چطور بود ؟
 

پاسخ ، مسند جمله است . یعنی : « بزرگ تر »

4 - آسمان ، آبی و صاف بود .
 

خبر درباره ی آسمان بیان شده است . پس « آسمان » نهاد
 

جمله است .
 

آسمان چگونه بود ؟
 

آبی و صاف ، حالت آسمان را بیان کرده است .
 

پس « آبی و صاف » مسند جمله است .

5 - من ، محتاج نصیحت شما هستم .
 

« من » ، نهاد جمله است .
 

چگونه هستم ؟
 

              پاسخ : « محتاج نصیحت شما »

پس « محتاج نصیحت شما » ، مسند جمله است .

6 - وقت ، طلاست .


خبر درباره ی « وقت » بیان شده است .


پس « وقت » نهاد است .


وقت چگونه است ؟

                        « طلا » است .


پس « طلا » مسند جمله است .

حالا با دقت و با پرسش های : 

 
« چه کسی » و « چه چیزی » ،

                         
                           که « نهاد » را مشخص می کند .


« چه کسی را » ، « چه چیزی را »


                          که « مفعول » را مشخص می کند .


« چگونه » و یا « چطور »


                          که « مسند » را مشخص می کند .


و « متمم » ، که پس از حرف اضافه به کار می رود ؛


نقش « فعل » و نوع آن ، « نهاد » ، « مفعول » ، « مسند  » و « متمم »


را در گروه ها مشخص شده بنویسید .

                                     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com
 

1- آنها ، از گم شدن پول خود دل آزرده می شوند .

2 - عمر حقیقی ما را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند .


    ( گاهی جای نهاد در جمله جا به جا می شود . )


3 - مـخـالـفـت بـا درخـواسـت مـادرم  ، بـرای مـن دشوار بـود .

4 - زندگی واقعی ، با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .

5 - زندگی مجموعه ای از روزها ، ماه ها و سال ها است .

6 - آن شب ، هزار قل هو الله احد ، خواندم .

7 - دعای مادرم ،  مستجاب شده بود   .

8 - قلب ، مهمان خانه نیست .


     ( « نیست » منفی فعل « است » می باشد . )

9 - گاه به قلبم نگاه می کنم .


    ( گاهی نهاد ، در جمله حذف می شود . فکر می کنید در 


     این صورت ، چگونه باید فهمید که نهاد حذف شده ی جمله ،


      چیست ؟ )


10 - قلب انسان ، جای آدم های خوب است .

                                     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

انجمن ادبیّات راهنمایی شهید بهشتی

1- در بیت " ای کار گشای هر چه هستند         نام تو کلید هر چه بستند"   چند جمله است؟

     1)یک جمله        2) دو جمله         3) سه جمله          4) چهارجمله

2- کدام گزینه با مفهوم بیت " هم توبه عنایت الهی          آن جاقدمم رسان که خواهی " ارتباط کمتری دارد؟

       1) مراهدایت کن                                           2) من از تو اطاعت می کنم

       3) من نیازمند عنایت تو هستم                          4) نعمتت را از من دریغ مکن

3- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه وجود دارد؟

   1) ای نام تو بهترین سر آغاز             بی نام تو نامه کی کنم باز

   2) ای یاد تو مونس روانم                  جز نام تو نیست بر زبانم

   3) ای کار گشای هر چه هستند            نام تو کلید هرچه بستند

   4) ای هست کن اسا س هستی              کوته زدرت دراز دستی

4- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

   1) عامل          2) استعمال            3) عمل            4) علم

5- نهاد در بیت " زنگ تفریح را که زنجره زد               باز هم در کلاس غوغا شد" کدام است؟

    1) زنگ                 2) تفریح               3) زنجره               4) غوغا

6- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

1) فارغ از سنگ بچه ها باشم                            2) باز پیغمبربهار شوم

3) باز هم در کلاس غوغا شد                            4) شبنم از روی برگ گل برخواست

7- "در پوستین خلق افتادن " یعنی:

   1) فریب خوردن        2) بد گویی کسی را کردن      3) پوست سر کسی را کندن      4) کنجکاوی کردن

8- کدام گزینه با ( متعبد ) هم خانواده نیست؟

    1) عبادت                    2) معبود                            3) عبد                          4) تبعید

9- کدام گزینه از آثار دکتر شریعتی نیست ؟

    1) فاطمه فاطمه است            2) کویر           3) اسلام شناسی              4) گلشن راز

10- در جمله "درختان شاخه های خویش را به آسمان برافراشته بودندودعا می کردند" کدام آرایه وجود دارد؟

    1) تشخیص          2) تشبیه            3) تضاد              4) کنایه

11- درعبارت( این دل هاهمچون ظرف هاست و بهترین آن ها نگاه دارنده ترین آنهاست)وجه شبه کدام است؟

    1)زیبایی             2) حساس بودن           3) جا داری              4) نگاه داری

12- در کدام گزینه (( را )) نشانه مفعول است؟

    1) دانش تو را پاسبان است                                              2) و تو مال را نگهبانی                                                                     3) موش ،آهو را گفت                                                       4) آن چه را نمی دانی بیاموز

13- درکدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟

   1) مثل یک شاخه گل جوانه بزن                               2) مثل یک چشمه سار جاری شو

   3) زندگی برتومیزند لبخند                                       4) آسمان مثل یک تبسم شد

14- درکدام ریشه فعل بکار برده نشده است ؟

    1) گذرا            2) خوراکی            3) پاها                4) آمدی

15- املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست؟

     1) هیجان=آشفتگی          2) ذلال= پاک و صاف        3) مذاب= ذوب شده      4) وداع = خداحافظی

16- کدام گزینه ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) نیست ؟

     1) صفای طبیعت           2) سبزه های معصوم              3) بوته های نوزاد        4) احساسات خاموش

17- کدام گزینه ترکیب اضافه ی تشبیهی است ؟

     1) درخت پهن برگ         2) جوشش چشمه ها         3) طبیعت روستا            4) توش هنر

18- شخص کدام فعل با بقیه متفاوت است؟

     1) آمده ایم            2) خواهیم دید        3) نمی توانیم            4) خواندید

19- در کدام گزینه آرایهتشبیه به کار رفته است؟

     1) مرا در دام ها بسیار بستند                         ز بالم کودکان پرها شکستند

     2) گور خانه ی راز تو چون دل شود                 آن مرا دت زودتر حاصل شود

     3) دانه ها چون در زمین پنهان شود                   سر آن سرسبزی بستان شود

     4) گفت پیغمبر (( هر آن کو سر نهفت                زود گردد با مراد خویش جفت))

20- کدام گزینه اضافه تشبیهی است؟

     1) چشمه جوشان استعداد                                      2) استعداد جوشان و پنهان

      3) پرچم برافراشته اسلام                                   4) تلاش هایدشمنان اسلام

21- بیت (( تا توانی پیش کس مگشای راز             برکسی این در مکن زنهار باز)) چند جمله است؟

   1) دو جمله       2) سه جمله          3) چهار جمله        4) پنج جمله

22- در کدام ترکیب غلط املایی وجود دارد؟

   1) مایع افتخار            2) تحلیل کردن         3) غیرت و همت          4) استحکامات دشمن

23- کدام گزینه هم خانواده ی بصیرت است ؟

    1) صبر        2) آگاهی         3) صبور        4) بصر

24- نهاد در عبارت (( یادگیری مهارت های دلنشین هنری زندگی را از شکوفه های محبت و امید به آینده سر شار می سازد)) مشخص کنید.

    1) یادگیری                    2) زندگی              3) شکوفه              4) سرشار

25- در عبارت (( تن کژال مثل علفی در باد می لرزید)) وجه شبه چیست؟

     1) لرزیدن              2) ترسیدن            3) گریختن            4) سرد شدن

26- در عبارت (( دشت یک پارچه صدا شده بود )) یکپارچهبا   کدام معنی تناسب ندارد؟

    1) یک دست          2)تماما"             3) سراسر          4) پیوسته

27- ساختار کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

     1) مویه کنان         2) بر سر زنان         3) جیغ زنان          4) دست فروشان

28- در کدام گزینه ( قلب) مفعول است؟

    1) من قلب کوچولویی دارمخیلی کوچولو                  2) مادربزرگم می گوید قلب آدم نباید خالی بماند

    3) قلب ، لانه ی گنجشک نیست                               4) تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم: تمام قلبم را

29- در ساختمان کدام گزینه بن فعل به کار نرفته است؟

     1) گلدان خالی           2) عموی پولدار             3) دوان دوان             4) بدی کردن

30- در بیت ((از سپهر رخت ستاره ی اشک               می دمد با تلاوت قرآن)) نهاد کدام گزینه است؟

    1) رخت            2) ستاره            3) اشک            4) تلاوت

31- درکدام گزینه ((را )) نشانه ی مفعول وجود دارد؟

   1) تورا پرواز پس زودات ودشوار                  زنوکاران که خواهد کار بسیار

   2) هجوم فتنه های آسمانی                             مرا آموخت علم زندگانی

   3) مرا در دام بسیار بستند                            ز بالم کودکان پرها شکستند

   4) تو را توش هنر میباید اندوخت                   حدیث زندگی می باید آموخت

32- کدام آرایه در بیت ((نمودش بس که دور آن راه نزدیک            شد ش گیتی به پیش چشم تاریک))

دیده می شود؟

   1) تشبیه و تضاد          2) تضاد و کنایه        3) کنایه و مراعات نظیر        4) تشخیص و تضاد

33- کدام معنی در بیت (( تو را توش هنرمی باید اندوخت              حدیث زندگی می باید آموخت)) نیست؟

    1) تجربه اندوزی برایت لازم است                          2) باید راه و رسم زندگی را به دیگران بیاموزی

    3)آموختن راه و رسم زندگی برایت لازم است            4) باید یاد بگیری که چه طور زندگی کنی

34- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

   1) شوق       2) مشتاق          3) مشفق         4) اشتیاق

35- کدام گزینه با مفهوم ( کشیدن ) در عبارت (( ای تن رخ از بهر خدای بکش)) تناسب دارد؟

   1) اندازه گرفتن         2) وزن کردن       3) تحمل کردن         4) پذیرفتن

36- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

   1) اجابت          2) اجتناب           3) استجابت          4) جواب

37- املای کدام گزینه با توجه به معنی صحیح است؟

1) غبور= مزارها            2) اظطراب = پریشانی         3) طلف = نابود       4) صرف = هزینه کردن

38- کدام گزینه ترکیب وصفی است؟

1) بازی های تفریحی             2) مصاحبت دوستان      3) گذشتن ابرها       4) زیبایی آفرینش

39- در عبارت (( فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند)) مشبه به   کدام گزینه است؟

   1) گذشتن ابر       2) ابر            3) فرصت ها       4) گذر

40- کدام گزینه با کلمه ی (( احترام )) هم خانواده نیست؟

   1) محروم      2) مرحوم            3) تحریم         4) محترم

41- (( به خود آمدن ))در عبارت (( نیما ناگهان به خود آمد )) یعنی:

   1) خود به خود راه افتادن         2) هشیار شدن         3) با پای خود راه رفتن      4) خود را مرتب کردن

منبع مطلب : www.adabiat-tak.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.adabiat-tak.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

دخی : من جواب رو همین الان می خوام چون امتحان دارم و جواب این سوال رو می خوام حجره ای کوچک نصیب او شد معنی این عبارت رو میخوام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب