برترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیستبرترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

پاسخ خودارزیابی فارسی هشتم

پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» مسجد است.


پاسخ سوال 2: «نور» نام خداست و روشنی نشان اوست. منظور این است که وجود خدا سراسر

نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.


پاسخ سوال 3: بهترین راه شناخت خداوند، شناختن او از طریق موجودات است. موجودات، زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و ... نشانه خداوند است؛ زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

درس 2

1. دربیت آخرشعر (صورتگرماهر) به کدام نام های خداوند اشاره شده؟

مصور- صورتگر ماهر بی تقلید

2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟

مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صدا های بلند است.

3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟

چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده خاصی آفریده شده است.

 ............................................................................................................

درس 3

1. برترین و گرامی ترین ارمغان (ایران) به دیگر سرزمین ها چست؟

اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن

2. دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

1-امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2-شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3-آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

3. به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟

1-با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2-اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

3-آموزش، یاددهی و یادگیری

 ............................................................................................................

درس 4

1. علت اصلی بحران های زندگی چیست؟

زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

2. چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟

زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت و گاهی بلندمدت است اما همیشگی نیست.

3. برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه باید کرد؟

حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی میتوان گفت که فرد چیرگی بر اساس هیجانات و مهار احساسات گوناگون مانند خشم و ترس را داشته باشد.

4. منظورازاین سخن <افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>  چیست؟

جوانان چون هیچ تجربه ای ندارند نمی توانند از کارهای خود بر بیایند ولی پیران می دانند که باید چه کارکنند اما نمی توانند از پسش بر بیایند.

 ............................................................................................................

درس 5

1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی می کند؟

1-سحرخیزباشد.   

2-بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

3-با ادب وتمیز باشد.

4-حرفهای پدر را گوش کند.

2. این جمله <جزراست نباید گفت/هر راست نشاید گفت> باکدام قسمت شعر تناسب دارد؟

زنهار مگو سخن به جز راست/هرچند تو را در آن ضررها ست

3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد چون روزی که درآن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

<روزی که در آن نکرده ای کار/آن روز ز عمر خویش مشمار>

4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش و .....

 ............................................................................................................

درس 6

1. سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟

درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود.

در سخن گفتن نیز باید اوّل، دل، پاک باشد و نیّت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد و

در آداب خواب، اصل این است که دردل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکر حق باشی تا به خواب روی.

2. درزندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند. استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است.

3. به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟

زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند وازاوسؤال نشده است

4. چرا حریم قانون، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند را رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود، بسوزیم.

 ............................................................................................................

درس 7

1. از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟

قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران.

2. باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید.

جوان مغرور و پرادعا، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید امّا پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

3. چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟

باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

4. شعر این درس به چه شیوه ای خوانده می شود؟ به شیوه ی داستانی. به طوری که شنونده به شنیدن ادامه ی آن مشتاق باشد.

 ............................................................................................................

درس 8

1. سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟

این شعر از کیست؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد

کاشف الکل که بود؟

2. ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟

هر دو به مقام صدر اعظمی رسیدند.

آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند.

آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

3. خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟

قائم مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست.

امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تأسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

4. اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟

به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند.

 ............................................................................................................

درس 9

1. سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

1-زبان آموزی   2-سخنوری   3-بحث با دیگران   4-تاثیر گذاری سخنش

2. چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟

شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواند ومنظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن ندارد. و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

3. چرا روحانیت و چهره های علمی-فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

4. در جنگ چالدران چه کسی با شاه اسماعیل و سربازانش بود؟ چه کسی زخمی شد؟

1-کمال الدین بهزاد همراه آنها بود.   2-یکی از سربازان زخمی شد.

 ............................................................................................................

درس 10

1. در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین و .... .

2. درباره ارتباط حدیث (حب الوطن من الایمان) با محتوای درس توضیح دهید؟

حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس نیز عشق به میهن وعلاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.

3. به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه جهان چه باید کرد؟

باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

4. چه کنیم تا ناممان درتاریخ سرزمین عزیزمان جاودان بماند؟بیندیشیم بنگریم و خدمتی درحد وطن به هم وطنان عزیزمان کنیم.

 ............................................................................................................

درس 11

1. در بیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره دارد؟

اخلاص - دور از فریبکاری

2. کدام بیت با مفهوم عبارت (الاعمال بالنیات) مناسبت دارد؟

بیت7

3. مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟

کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

 ............................................................................................................

درس 12

1. سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟

1.خدامحوری و دین باوری 2.رهبری برپایه اصل ولایت فقیه 3.وحدت ویکپارچگی مردم

2. مقصوداز عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری، فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

3. به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیین احوال وافکار جامعه است؟

زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی واخلاقی وبه طورکلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

 ............................................................................................................

درس 13

1. درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربلاشده است؟

امام حسین {ع}

2. چراحضرت عباس {ع} یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده میشوند؟

چون ایشان با آن سن کم توانستن در برابر دشمن بایستند و در این راه شهید شوند

3. به نظر شما چگونه میتوان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

بازنده نگه نگه داشتنه یاده آن هاوادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند

 ............................................................................................................

درس 16

1. دربند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید.

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2. منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود و کشورشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند.

3. نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.

 ............................................................................................................

درس 17

1. شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

2. این بیت حافظ باکدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

3. به نظر، شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

1-داشتن هدف

2-برنامه ریزی

3-استفاده از تجربه ی دیگران

4-تفکر در احوال گذشتگان

5-انتخاب آگاهانه

6-تلاش برای رسیدن به هدف

7-امید جهت رسیدن به هدف

4. درعبارت (این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است) چیست؟

مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی، حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست صفحه 33 فارسی هشتم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول

خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی

1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند.همچنین صدای مورچه جز صدا های بلند است.

3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده خاصی آفریده شده است.

خودازیابی درس سوم

1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن

2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

جواب:1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2.اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

3.آموزش،یاددهی و یادگیری                       

 درس چهارم  ص39

1)    علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

2)    چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی نیست.

3)    برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی متوان گفت که فردچیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد.

4)  منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای خودبربیایندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند.

 درس 5   ص 45

1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی  می کند؟

1:سحرخیزباشد. 2:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

3:با ادب وتمیز باشد.4: حرفهای پدر را گوش کند.

2.این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟

زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجامنگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

<روزی که در آن نکرده ایکار   آن روز ز عمر خویش مشمار>

4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش  و .....

درس: 6 آداب نیک صفحه: 51

خودارزیابی

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

2- درزندگی امروزی ، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند ، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند . استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است . شکستن شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است .

3- به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی ، چه هنگامی است ؟

زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند وازاوسؤال نشده است

4- چرا حریم قانون ، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند را رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود ، بسوزیم.

درس7(آزادگی

1.از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟  قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران.

2.باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید.  جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید امّا پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

3.چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

4.شعر این درس به چه شیوه ای خوانده می شود؟به شیوه ی داستانی. به طوری که شنونده به شنیدن ادامه ی آن مشتاق باشد.

درس8(نام ها و یادها

1.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد     کاشف الکل که بود؟

2.ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟هر زو به مقام صدر اعظمی رسیند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

3.خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟قائم مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه بهئمدارس حال بود تأسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

4.اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند.

درس9 ص74

1سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟1-زبان آموزی 2-سخنوری 3-بحث با دیگران 4-تاثیر گذاری سخنش

2 چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟ شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواند ومنظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی    می برد  که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

3 چرا روحانیت وچهره های علمی-فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟ آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

4 در جنگ چالدران چه کسی با شاه اسماعیل و سربازانش بود؟ چه کسی زخمی شد؟ 1- کمال الدین بهزاد همراه آنها بود. 2-یکی از سربازان زخمی شد.

درس 10 ص 79

1.در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین و.... .

2.درباره ارتباط حدیث (حب الوطن من الایمان)با محتوای درس توضیح دهید؟حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس نیز عشق به میهن وعلاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.

3.به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه جهان چه باید کرد؟باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

خود ارزیابی های درس11

 1.در بیت اول به کدام صفات حضرت علی(ع) اشاره دارد؟  اخلاص-دور از فریبکاری

2.کدام بیت با مفهوم عبارت((الاعمال بالنیات))مناسبت دارد؟ بیت7

3.مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟ کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

درس 12 ص93

1-                  سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟خدامحوریودین باوری- رهبری برپایه اصل ولایت فقیه- وحدت ویکپارچگی مردم

2-                 مقصوداز عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری ،فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

3-                به نظر شما چرا آثار فرهنگی ،آیینۀ احوال وافکار جامعه است؟زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی واخلاقی وبه طورکلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

4-                توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی وگلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟چهرۀ انسانهای آن جامعه ورفتار ومنش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید.اصولا کلید شناخت هرملتی ،ادبیات آن ملت است.

 درس 13 ص 96

درس 16 ص 116

درس 16 ص 116

1-    دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟ محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2-     منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

3-    نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.

1خودارزیابیدرسهفدهم

صفحهی۱۲۱

۱-شکسپیر،روزگارراچهچیزیتشبیهکردهاست؟ به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

۲-اینبیتحافظباکدامقسمتدرس،ارتباطدارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند          جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

۳-بهنظر،شماراهرسیدنبهخوشبختیچیست؟۱-داشتن هدف ۲-برنامه ریزی۳-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تلاش برای رسیدن به هدف۷-امید جهت رسیدن به هدف

۴-درعبارت((ایندریایبزرگ،همیشهدرجزرومداست))چیست؟مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

منبع مطلب : adabiyat1390.persianblog.ir

مدیر محترم سایت adabiyat1390.persianblog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب