حاصل جمع دو عدد که یکی از انها زوج و دیگری فرد است چیستحاصل جمع دو عدد که یکی از انها زوج و دیگری فرد است چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نکاتی در مورد اعداد زوج وفرد

قواعد مربوط به حاصل ضرب اعداد زوج و فرد

عدد فرد × فرد = عدد فرد
عدد زوج × زوج = عدد زوج
عدد زوج × فرد = عدد زوج

تفریق اعداد زوج و فرد
حاصل تفریق دو عدد فرد، همواره عددی زوج است.
حاصل تفریق دو عدد زوج، همواره عددی زوج است.
حاصل تفریق یک عدد زوج و یک عدد فرد، عددی فرد است.

د ) مجموع چند عدد فرد، اگر تعداد اعداد فرد باشد، همیشه فرد است.
ذ ) مجموع چند عدد فرد، اگر تعداد اعداد زوج باشد، همیشه زوج است.
ر ) مجموع دو عدد در حالی که یکی از آنها زوج و دیگری فرد باشد، همواره فرد است.
ز ) مجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن فرد و یک عدد آن زوج باشد، همواره زوج است.
س ) مجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن زوج و یک عدد آن فرد باشد، همواره فرد است.
ش ) مجموع سه عدد متوالی در حالی که دو عدد آن فرد و یک عدد آن زوج باشد، و از عدد فرد شروع و به عدد فرد ختم شود همواره زوج است.
ص ) مجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن زوج و یک عدد آن فرد باشد، همواره فرد است.
53 ) برخی قواعد مربوط به حاصل جمع و ضرب سه عدد
الف ) اگر هر سه عدد زوج باشند، حاصل جمع و حاصل ضرب آنها زوج خواهد شد.
ب ) اگر هر سه عدد فرد باشند، حاصل جمع و حاصل ضرب آنها فرد خواهد شد.
ج ) اگر دو عدد زوج و یک عدد فرد باشد، حاصل جمع آنها فرد و حاصل ضرب آنها زوج خواهد شد.
د ) اگر دو عدد فرد و یک عدد زوج باشد، حاصل جمع و حاصل ضرب آنها زوج خواهد شد.
ذ ) حاصل ضرب دو عدد متوالی همواره زوج است.
ر ) حاصل ضرب دو عدد فرد همواره فرد است.
ز ) حاصل ضرب هر عدد زوجی در هر عددی همواره زوج است.

منبع مطلب : farahani6.blogfa.com

مدیر محترم سایت farahani6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

مشاوره تبیان

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

عالی ???? عالیه : فرد هستش گلم

پوریا سابقی????✨ : جواب : فرد است

moniho : من فقد سوال که دادم جوابش را می خاهم

سحر : فرد عزیزانم

دروین : جواب نمیده

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب