منظور از آسمان مثل یک تبسم شد چیستمنظور از آسمان مثل یک تبسم شد چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست صفحه 40 فارسی هفتم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب خود ارزیابی های فارسی هفتم

درس 1

1. چه کسانی در کلاس جنگل سبزآرزو های خود را مطرح کردند؟

شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه پرستو، جوجه های کبوتران و معلم.

2. منظورشبنم ازجمله ی (می خواهم آفتاب شوم) چیست؟

منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشیدبخارشوم وبه آسمان بروم وباخورشید یکی شوم. ویا مثل آفتاب پر نور شوم

3. معلم برای بچه ها چه آرزویی کرد؟

آرزوکردهمه ی بچه ها به آرزوهایشان برسند.

اگر شما در جنگل سبز بودید چه آرزویی می کردید؟

آرزوی اینکه جنگل سبز همیشه سبز باشد

........................................................................................................................................

درس 2

1. درکلاس درس طبیعت چه زیبایی هایی رامی توان درک کرد؟

عظمت،جلال وجاذبه ی خالق را می توان درک کرد.

2. این دوبیت (مولوی) باکدام بخش ازدرس ارتباط دارد؟

این درختانند هم چون خاکیان دست ها برکرده اند از خاکدان

با زبان سبز و با دست دراز از ضمیرخاک می گویند راز

بر روی سبزه ها و کشته های سیراب،درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدیم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.

3. نمونه های دیگری زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

گلزارها،ستارگان، رنگین کمان، بیابان ها،

4. یک تشبیه و یک تشخیص در درس پیدا کنید و بنویسید.

تشبیه: نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان به کودکان خویش،حق شناسی وادب می اموزد.

تشخیص: آب با گام های استوار و امید وار ،شتابان می رفت.

........................................................................................................................................

درس 3

1. امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید؟

جوان و نوجوان خوب باید اهل فکر کردن دریافتن و تحلیل کردن باشد.

2. منظور از ابارت (آینده با حرف ساخته نمیشود) چیست؟

با حرف زدن نمیتوان پیشرفت کرد.برای پیشرفت کردن و ساختن آینده باید کار کرد و با عمل وکار و کوشش آینده را ساخت.

3. شما ویژگی های برجسته ی جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی میدانید؟

تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ایمان قلبی.

........................................................................................................................................

درس 4

1. منظور شاعر از (آسمان مثل یک تبسم شد) چیست؟

با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد وهمه سردی هاو غصه ها از بین رفت.

2. به نظر شما ، چرا بزرگ ترها از دوره ی نوجوانی وجوانی خود معمولا با حسرت وآه ، یاد میکنند؟

چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده درست از آن را ندارند.

3. نوجوانی زیباست ، چه کنیم تا زیبا تر شود؟

باید قدر آن را بدانیم و قشنگی آن را بدانیم وقشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری های بیهوده ،زشت و تاریک نکنیم.

4. دوست خوب کیست ؟

دوستی خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد. در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد.

.......................................................................................................................................

درس 5

1. چه کسانی می توانند در قلب ما جا بگیرند؟

همه ی انسانها

2.  چرا قلب آدم نباید خالی باشد ؟

چون اگر خالی باشد مثل یک گلدان، خالی و زشت می شود و انسان را آزار می دهد

3. شما قلب را به چه چیز هایی تشبیه می کنید ؟

آسمان ، دریا ، کهکشان و...

4. آدم های بد چگونه می توانند وارد قلب ما شوند؟

اگر به انسانهای خوبی تبدیل بشوند و دست از بدی ها بر دارند می توانند وارد قلب ما بشوند .

.......................................................................................................................................

درس 6

1. چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟

چون او کوچک و بی تجربه بود و آن مسیر کوتاه،برایش طولانی و خسته کننده شده بود.

2. به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟

پذیرفتن نصیحت مادر و عمل کردن به آن.

3. پیام اصلی درس چیست؟

آموختن راه و روش زندگی و تجربه کسب کردن.

4. کدام بخش از تجربیات مادر کبوتر دردناک بود؟

آنجا که گفت (...پنجه ها از در و دیوار به من سنگ می زدند، وسرم خونین شد...)

.......................................................................................................................................

درس 7

1. چرا می گویند:(وقت از طلا گران بها تر است)؟

زیرا با صرف وقت می توان طلا به دست آورد،ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید.

2. منظور از (عمرحقیقی را شناسنام? ما تعیین نمی کند) چیست؟

زیستن و زندگی زیبا،فقط همان فرصت هایی است که با رفتارهایی زیبا و کارهای بزرگ می گذرد.بقّیه روزها وسال های ما جزء عمر واقعی ما محسوب نمی شوند.

3. پیام اصلی این درس چیست؟

ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم و نگذاریم وقتمان تلف شود.

........................................................................................................................................

درس 8

1. چرادانش آموزان ازنصیحت کردن امام خودداری کردند؟

زیرا امام بزرگواروازهمه گناهان دوربودواوبت شکن بودندوبه مدت چهل سال نمازهای شبشان ترک نشد.

2. چگونه می توانبرای اسلام وجمهوری اسلامی وکشور مفید بود؟

به وظایف اسلامی که انسان رامی سازدعمل کنیدواخلاق خود رانیکوکنیدواطاعت وخدمت پدران ومادرانتانراغنیمت شماریدوانهاراازخود راضی کنیدوبه معلم هایتان احترام زیادی بگذارید.

3. درباره ی عبارت (حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را) توضیح دهید؟

وقتی وارد زیارتگاه می شویم دل ما به خدا نزدیک تر می شود و از امامان سرمشق می گیریم وقتی وارد مدرسه می شویم چون سواد من افزایش پیدامی کند فهم و اندیشه ماهم افزایش میابد.

4. امام خمینی درپاسخ نامه دانش آموزان چه نوشتند؟

فرزندان عزیزم نامه ی محبت امیز شما را قرائت کردم.کاش شماعزیزان مرانصیحت میکردیدکه محتاج آنم. امیداست بانشاط وخرمی درس هایتان راخوب بخوانید.

........................................................................................................................................

درس 9

1. معلم برای تشویق نیما چه کرد؟

معلم گفت: آفرین آفرین خیلی خوب بود آقای علی اسفندیاری!

2. دکترحسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

مطالعه کتاب، منظم بودن، انجام تکالیف دینی، حافظ قرآن بودن.

3.  به نظر شما چرا دکتر حسابی با (علم بدون عمل) مخالف بود؟

زیرا اگر علم داشته باشیم اما انجام ندهیم و عمل نکنیم در زندگی به درد ما نمی خورد.

........................................................................................................................................

درس 10

1. عهد پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟

من دیر نمی‏آیم شما هم دیر نیایید. من غیبت نمی‏کنم شما هم غیبت نکنید. من به شما دروغ نمی‏گویم شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می‏کنم شما هم به هر قولی که به من می‏دهید وفا کنید.

2.  چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟

چون شیطان می‏خواست با گفتن خودت بیشتر به این پول احتیاج داری او را فریب دهد و این باعث شد او کمی مکث کند.

3. به کاری که مصطفی کرد(ایثار)می‏گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.

وقتی در مدرسه یکی از دوستانمان تغذیه خود را جا گذاشته و گرسنه است تغذیه خود را به دوستمان بدهیم این هم یک نوع ایثار است. جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و ...

4.  خاطره عشق به مردم خاطره ای چه کسی می باشد؟

کیومرث صابری فومنی (گل آقا)

........................................................................................................................................

 درس 11

1. معنای (سامان منا اهل البیت) را بیان کنید.

 سلمان جزو خانواده من است. سلمان از اهل بیت است

2. چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده؟

یکی از مظاهر خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند ادبا عرفا و سخنوران ایرانی حقایق قرانی را با جمله زیبای شعرو نثر فارسی به نحو احسن آرایش داده اند و حقایق اسلامی و معانی لطیف قرانی را در میان حکایاتی شیرین آورده اند

3. به نظر شما چگونه می توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

با انجام دادن به وظایف مذهبی و ملی، با به کارگری هوش و لیاقت واستعداد، آشنایی با فرهنگ وتمدن های دیگر و هماهنگ کردن انها با فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، عشق و ایمان

........................................................................................................................................

درس 12

1. رفتار پیامبر(ص) باامام حسن(ع) و امام حسین(ع) در دوران کودکی؟

رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار میکرد. وقتی به سجده می رفت حسن(ع) و حسین(ع) برگردن و پشتش می نشستند و او چنان درسجده می ماند تا به ارامی پایین بیایند و وقتی از سجده بر می خواست هر دوتا را صورتشون را بوسه ای می زد.

2.  کدام رفتار پیامبر(ص) با دیگران برای شما جالب تر است. چرا؟

یکی از رفتار های خوب پیامبر(ص) اخلاق خوب ان است. اگر اخلاق خوب داشته باشی همه تو را دوست دارن وباعث شایستگی فرد نیز می شود

3. به نظر شما چرا پیامبر(ص) بد رقتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت؟  

زیرا بدرفتاری با خود مسله ای شخصی است ومی توان ازآن گذشت ولی قانون شکنی مسله ای اجتماعی و عمومی است و حق دیگران را ضایع می کند وقابل گذشت است.

4. خداوند در مورد مهربانی پیامبر(ص) چه می فرماید؟

 به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه ی نیکویی است.

........................................................................................................................................

 درس 13

1. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی(ره)را در دوره ی نوجوانی و جوانی بیان کنید:

 مهربانی ،سادگی ، فروتنی،خوش بیانی ، نظم و دقت وسیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود

2. چرا در دوره انقلاب،همه ایران یک معلم داشت؟

همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان هاتظاهرات می کردندودرس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند آن روزها ملت،یک آموزگار،یک معلمو یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی(ره) نبود

3. به نظر شماراز محبوبیت بنیان گذارجمهوری اسلامی چیست؟

این که قدرتمند بود و به مال و ثروت اهمیت نمی داد

4. چرا امام خمینی(ره)به پاریس رفت؟

حکومت عراق به درخواست شاه، اقامت امام خمینی را درآن کشور ممنو?

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب