تو را توش هنر میباید اندوخت

تو را توش هنر میباید اندوختتو را توش هنر میباید اندوخت را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

معنی شعر علم زندگانی

مرا در دام ها بسیار بستند             ز بالم کودکان پرها شکستند

من در دام ها و بلا های بقسیاری گرفتار شدم و بارها بچه ها بال و پرم را شکستند .

منبع مطلب : adabiat2arak.blogfa.com

مدیر محترم سایت adabiat2arak.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس هفتم: علم زندگانی

پیام درس: 1- از تجربه بزرگترها استفاده کنید. 2- فرزندان مانند گنج ارزشمند برای پدر و مادر هستند. 3- برای رسیدن به موفقیّت باید تلاش کرد.

1- کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز / به جرئت کرد روزی بال و پر باز

- کبوتر کوچکی با اشتیاق پرواز روزی با جرئت بال و پر را باز کرد.

قلمرو ادبی: جرئت داشتن کبوتر تشخیص است.

2- پرید از شاخکی بر شاخساری / گذشت از بامکی بر جو کناری

- از شاخۀ کوچکی به سر شاخه پرید. از بام کوچکی گذشت و به کنار جوی آبی رسید.

قلمرو فکری: بیت دو جمله است. «ـَ ک» نشانۀ کوچکی یا تصغیر است. بیت شاخک، شاخسار، بامک، جو کنار، متمم هستند.

3- نمودش بس که دور آن راه نزدیک / شدش گیتی به پیش چشم تاریک

از بس آن راه نزدیک به نظرش طولانی آمد جهان پیش چشمش تاریک شد.

قلمرو فکری:‌ «ش» در شدش جهش ضمیر دارد و به چشم می‌چسبد. آن راه و گیتی، نهاد هستند.

قلمرو ادبی: دور و نزدیک، تضاد دارند. جهان پیش چشمش تاریک شد. کنایه سرش گیج رفت.

4- ز وحشت سست شد بر جای ناگاه / ز رنج خستگی ماند در راه

از ترس ناگهان در جایش سست شد و به خاطر خستگی در راه ماند.

قلمرو ادبی: در راه ماندن کنایه از ناتوانی

5- فتاد از پای کرد از عجز فریاد / ز شاخی مادرش آواز در داد

- خسته شد و با ناتوانی فریاد زد. از شاخه‌ای مادرش او را صدا کرد.

قلمرو فکری: بیت سه جمله است. مادر، نهاد است. پا، عجز، شاخی، متمم هستند.

قلمرو ادبی: از پا افتادن کنایه از خسته شدن است. مصراع دوم تشخیص دارد.

6- « تو را پرواز بس زود است و دشوار / ز نوکاران که خواهد کار بسیار»

- پرواز برای تو بسیار زود و دشوار است. کسی از افراد تازه‌کار و بی‌تجربه کار زیاد نمی‌خواهد.

قلمرو فکری: بیت سه جمله است. «پرواز و که» نهاد هستند. «را» به معنی«برای» حرف اضافه است.

قلمرو ادبی: نوکاران کنایه از بی‌تجربه‌ها

7- هنوزت نیست پای برزن و بام / هنوزت نوبت خواب است و آرام

هنوز زمان رفتن به کوچه و پشت بام نیست. اکنون وقت خواب و آرامشت است.

قلمرو فکری: بیت سه جمله است. «ت» در دو مصراع جهش ضمیر دارد.

8- تو را توش هنر می‌باید اندوخت / حدیث زندگی می‌باید آموخ5ت

- تو باید هنر بیاموزی و سخن زندگی را فرا بگیری.

قلمرو فکری: بیت دو جمله است. فعل‌ها غیر شخصی است. «را» به معنی «برای» و حرف اضافه و «تو» متمم است.

قلمرو ادبی: هنر مانند توشه و زندگی مانند حدیث، دو تشبیه دارد.

9- بباید هر دو پا محکم نهادن / از آن پس فکر بر پای ایستادن

- باید هر دو پا را محکم بگذاری و بعد از آن به فکر ایستادن باشی.

قلمرو فکری: بیت دو جمله است. فعل غیر شخصی است و نهاد ندارد.

10- من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج / تو را آسودگی باید مرا رنج

- من اینجا مانند نگهبان هستم و تو مانند گنج هستی. من باید رنج بکشم تا تو آرامش داشته باشی.

قلمرو فکری: بیت چهار جمله است. نگهبان، گنج، تو در مصراع دوم، من در مصراع دوم، متمم هستند. هر دو«را» به معنی «برای» حرف اضافه است. قلمرو ادبی: من به نگهبان و تو به گنج تشبیه شده است. نگهبان و گنج مراعات‌‌نظیر هستند.

11- مرا در دام‌ها بسیار بستند / ز بالم کودکان پرها شکستند

- مرا در دام‌های زیادی زندانی کردند و کودکان پرهای بالم را شکستند.

12- گه از دیوار سنگ آمد گه از در / گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

- گاهی از دیوار و گاهی از در، سنگ به من زدند. گاهی بالم و گاهی سرم خونی شد.

قلمرو فکری: بیت چهار جمله است. سنگ، سرپنجه، سر، نهاد جمله‌ها هستند. «م» در گهم جهش ضمیر دارد و به سرپنجه می‌چسبد. قلمرو ادبی: آمدن سنگ، تشخیص است. گه، تکرار دارد. سرپنجه و سر، مراعات‌نظیر دارد.

13- نگشت آسایشم یک لحظه دمساز / گهی از گربه ترسیدم گه از باز

- آسایش یک لحظه همراهم نگشت. گاهی از گربه و گاهی از پرندۀ شکاری ترسیدم.

قلمرو فکری: بیت سه جمله است. آسایش، نهاد جمله است. «م» در آسایشم جهش ضمیر دارد.

قلمرو ادبی: همراه شدن آسایش، تشخیص دارد. گربه و باز مراعات نظیر دارد.

14- هجوم فتنه‌های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی

حملۀ بلاهای آسمانی به من علم زندگی آموخت.

قلمرو فکری: «را» به معنی«به» حرف اضافه است. بیت یک جمله است. قلمرو ادبی: بیت تشخیص دارد.

15- نگردد شاخک بی‌بن برومند / ز تو سعی و عمل باید ز من پند

شاخۀ کوچک بدون ریشه پربار نمی‌شود. تو باید سعی و تلاش کنی و من به تو پند بدهم.

قلمرو فکری: بیت سه جمله است. شاخک، سعی و عمل، پند، نهاد جمله‌ها هستند. فعل جمله دوم(باید) است.

منبع مطلب : tavanaelmi.blogfa.com

مدیر محترم سایت tavanaelmi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

گنجور » پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » آرزوی پرواز

سعید شیرازی نوشته:

ببینی سحربازیهای گردون…

در واقع: ‘ببینی سحر و بازی های گردون’ درست است.

????☹

منبع مطلب : ganjoor.net

مدیر محترم سایت ganjoor.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب