معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغلمعنی شعر از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

معنی شعر درس (شیر حق)

از علی آموز اخلاص عمل              شیر حق را دان منزّه از دغل 

معنی بیت: اخلاص و درستی عمل را از حضرت علی (ع) بیاموز  ، حضرت علی (ع) ، شیر خدا را  از ناراستی،  پاک بدان.

در غزا بر پهلوانی دست یافت        زود شمشیری برآورد و شتافت

معنی بیت: در جنگ بر پهلوانی تسلط یافت و غالب شد. فوری شمشیر را بیرون آورد و برای کشتنش شتافت.

او خدو انداخت بر روی علی           افتخار هر نبی و هر ولی 

معنی بیت: آن پهلوان بر صورت آن حضرت ، آب دهان انداخت.  شخصیّتی که مایه افتخار پیامبران و اولیاست.

در زمان انداخت شمشیر آن علی           کرد او اندر غزایش کاهلی

معنی بیت: آن حضرت فوری شمشیر را بر زمین انداخت و در جنگ با آن پهلوان سستی کرد. ( به جنگ ادامه نداد. )

گشت حیران آن مبارز ، زین عمل         وز نمودن عفو و رحم بی محل

معنی بیت:آن پهلوان از این عمل  و از بخشش و رحم نابه هنگام  و غیر منتظره حضرت علی(ع) متعجّب شد. 

گفت: بر من تیغ تیز افراشتی        از چه افکندی، مرا بگذاشتی؟

معنی بیت: آن مبارز گفت: تو بر من شمشیر تیز کشیدی ، پس چرا  شمشیر بر زمین انداختی و مرا رها کردی؟

گفت: من تیغ از پی حق می زنم         بنده حقّم نه مأمور تنم

معنی بیت: گفت: من برای رضای خدا شمشیر می زنم ( می جنگم) من بنده خدا هستم و مأمور جسمم نیستم. ( برای هوای خودم شمشیر نمی زنم. )

شیر حقّم، نیستم شیر هوا         فعل من بر دین من باشد گوا

معنی بیت: من شیر خدا هستم و شیر هوا و هوس نیستم. رفتار و عملم بر دین و ایمانم گواهی می دهد.

باد خشم و باد شهوت، باد آز      برد او را که نبود 

معنی بیت: خشم و شهوت و طمع مثل باد آن کسی را با خود می برد که اهل نماز نباشد.

چون درآمد در میان، غیر خدا      تیغ را دیدم نهان کردن سزا

معنی بیت: وقتی که در جنگ با تو عمل غیر الهی و غرض نفسانی پیش آمد، نهان کردن و رها کردن شمشیر را شایسته دیدم.

درسی آموزشی

معنی درس شیر حق

  از  علی  آموز اخلاص  عمل           شیر حق را دان منزّه  از   دغل          

معنی بیت: اخلاص و درستی عمل را از حضرت علی (ع) بیاموز ،حضرت علی (ع) ،شیر خدا را  از ناراستی،پاک بدان

   درغزا بر پهلوانی دست یافت   زود شمشیری برآورد و شتافت                  

معنی بیت: در جنگ بر پهلوانی تسلط یافت و غالب شد. فوری شمشیر را بیرون آورد و برای کشتنش شتافت.

او  خدو  انداخت  بر روی  علی        افتخار  هر نبی  و هر  ولی 

معنی بیت: آن پهلوان بر صورت آن حضرت ، آب دهان انداخت.  شخصیّتی که مایه افتخار پیامبران و اولیاست.

 در زمان انداخت شمشیر آن علی       کرد او اندر غزایش کاهلی       

معنی بیت: آن حضرت فوری شمشیر را بر زمین انداخت و در جنگ با آن پهلوان سستی کرد. ( به جنگ ادامه نداد. )

گشت حیران آن مبارز ، زین عمل    وز نمودن عفو و رحم بی محل   

معنی بیت:آن پهلوان از این عمل  و از بخشش و رحم نابه هنگام  و غیر منتظره حضرت علی(ع) متعجّب شد.

گفت: بر من تیغ تیز افراشتی        از چه افکندی، مرا بگذاشتی؟

معنی بیت: آن مبارز گفت: تو بر من شمشیر تیز کشیدی ، پس چرا  شمشیر بر زمین انداختی و مرا رها کردی؟

گفت: من تیغ از پی حق می زنم       بنده   حقّم  نه  مأمور   تنم     

معنی بیت: گفت: من برای رضای خدا شمشیر می زنم(می جنگم) من بنده خدا هستم و مأمور جسمم نیستم. (برای هوای خودم شمشیر نمی زنم.)

شیر حقّم، نیستم شیر هوا       فعل من بر دین من باشد گوا

معنی بیت: من شیر خدا هستم و شیر هوا و هوس نیستم. رفتار و عملم بر دین و ایمانم گواهی می دهد.

باد  خشم  و بـاد شهوت ، باد آز      برد او  را که  نبود  اهل  نماز  

معنی بیت: خشم و شهوت و طمع مثل باد آن کسی را با خود می برد که اهل نماز نباشد.

چون درآمد در میان، غیر خدا        تیغ را دیدم نهان کردن سزا  

معنی بیت: وقتی که در جنگ با تو عمل غیر الهی و غرض نفسانی پیش آمد، نهان کردن و رها کردن شمشیر را شایسته دیدم.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب