معنی شعر هرچه سرما هرچه دلسردیمعنی شعر هرچه سرما هرچه دلسردی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

هفتم - درس 4

روشن و گرم و زندگی پرداز           آسمان مثل یک تبسم شد

ه چه سرما و هرچه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا ؛ مهربان و شدو به دیگران زندگی دوباره داد. و سرما وسیاهی و نامیدی و دلسردی و غم و غصهاز بین رفت و ناپدید شد

با نسیمی که زندگی در اوست     باز چشم جوانه ای وا شد

بر درختی، شکوفه ای خندید      در کتابی، بهار معنا شد

با وزش نسیم زندگی بخش، جوانه ای سر از خاک بیرون آورد و بر شاخه ی درختی، شکوفه ای جوانه زد و در کتاب طبیعت ، بهار آغاز شد.

با بعاری که می رسد از راه         سبز شو، تازه شو، بهاری شو

مثل یک شاخه گل ، جوانه بزن    مثل یک چشمه سار، جاری شو

همگام با فرارسیدن بهار، تو هم تازه و جوان شو و سرسبز باش. مانند یک شاخه ی گل رشد کن و مانند چشمه حرکت و تلاش کن.

زندگی بر تو می زند لبخند           هست وقت شکفتنت امروز

بهتر از هر چه هست در دنیا        با خدا راز گفتنت امروز

زندگی به تو رو آورده است و هنگام جوانی و شکوفایی توست. در این دنیابهترین چیز برای تو ، راز و نیاز با خدا و عبادت اوست.

واژه ها:

تبسم : لبخند زدن                                                          بصیرت : دانایی ، هوشیاری

فراز و فرود : بلندی و پستی،سربالایی و سرازیری               پرشکوه : با ابهت ، بزرگ

کیمیا : در این جا یعنی عزیز و نایاب                                 قنداقه : دورپیچ کودک ، ملحفه

علایق : جمع علاقه                                                       روله : فرزند (به زبان کردی)

اندرز : پند                                                                  گالش : نوعی کفش ،کفش لاستیکی

چالاکی : چابکی و فرزی                                               مویه : شیون و زاری ، ناله، گریه

تامّل : اندیشه کردن، فکر کردن                                       خرناسه : خر و پف

دانش های ادبی و زبانی:

به قسمتی از جمله( کلمه یا چند کلمه) که انجام کاری یا داشتن حالتی به آن نسبت داده می شود، نهاد می گویند. نهات معمولا در ابتدای جمله می آید. ( در حالت عادینهاد در ابتدای جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در انتها یا میان جمله نیز قرار گیرد.)آسمان تاریک شد.        علی به مدرسه رفت.

در این  دو جمله آسمان و علی نهاد می باشند.

هست وقت شکفتنت امروز.    در این جمله نهاد د ر آخر آمده است( امروز)

آوردن کلمه هایی که از یک مجموعهیا شبکه هستند و باهم به گونه ای ارتباط و پیوستگی دارند، مراعات نظیر یا شبکه معنایی نام دارد. که باعث زیبایی سخن میشود.

مثال:ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

کلمات اب ،باد،ماه، خورشید و فلک با همارتباط دارند. ( شنیدن یکی دیگری را به ذهن انسان نزدیک میکند.)

منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس چهارم فارسی هفتم

با بهاری که می رسد از راه

قالب شعر : چهار پاره

  شاعر : محبت جواد محبت 

روشن و گرم و زندگی پرداز                                     آسمان مثل یک تبسم شد

معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و

ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

هر چه سرما و هرچه دل سردی                               پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

با نسیمی که زندگی در اوست                                   باز چشم جوانه ای وا شد

معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

بر درختی شکوفه ای خندید                                         در کتابی بهار معنا شد

معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

کتاب در اینجا به معنی جهان است.

نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =

مراعات نظیر

با بهاری که می رسد از راه                             سبز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

مثل یک شاخه گل جوانه بزن                            مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

تلاش و حرکت باش.

نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

زندگی بر تو می زند لبخند                                     هست وقت شکفتنت امروز

معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

بهتر از هر چه هست در دنیا                                      با خدا راز گفتنت امروز

معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

پیام درس:

صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

منبع مطلب : 3244.niloblog.com

مدیر محترم سایت 3244.niloblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

فارسی هفتم، درس چهارم، با بهاری که میرسد از راه

آسمان مانند لبخندی  پرمهر و پر از عشق به زندگی روشن شد.

هر چه سرما و هرچه دل سردی                          پر زد آهسته از نظر گم شد

هر چه سرما و ناامیدی و بی مهری وجود داشت آرام آرام کنار رفت و دور شد.

با نسیمی که زندگی در اوست                           باز چشم جوانه ای وا شد

با نسیمِ زندگی بخش بهاری غنچه ها و جوانه ها شکوفا شدند.

بر درختی، شکوفه ای خندید                                در کتابی، بهار، معنا شد

شکوفه های درختان باز شدند و  بهار دنیا را زیبا کرد.

با بهاری که می رسد از راه                                   سبز شو، تازه شو، بهاری شو

با بهاری که تازه از راه می رسد تو نیز سبز و شاداب شو و تغییر کن.

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن                               مثل یک چشمه سار جاری شو

مانند شاخه گلی جوانه بزن و شکوفا شو و مانند چشمه پیوسته در حرکت باش.

زندگی بر تو می زند لبخند                                    هست وقت شکفتنت امروز

اکنون زندگی به تو روی خوش نشان داده است و وقت جوانه زدن و تلاش و حرکت فرا رسیده است.

بهتر از هرچه هست در دنیا                                  با خدا راز گفتنت امروز

بهترین کاری که میتوانی انجام بدهی درد دل با خدا و راز و نیاز با اوست.

منبع مطلب : madreseyeonline.blogfa.com

مدیر محترم سایت madreseyeonline.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب