زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسیزیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

تــــــــوپ تـــــــــاپ

تــــــــوپ تـــــــــاپ

اینبار در این بخش از سایت توپ تاپ گلچینی از بهترین و زیباترین متن های تبریک تولد به زبان انگلیسی را همراه با ترجمه دقیق فارسی تهیه دیده ایم ؛ که حتما میتواند در جشن تولد دوستان ، اعضای خانواده و عزیزانتان یک سورپرایز ویژه باشد ، جملات کوتاه تولدت مبارک انگلیسی از جذابیت و زیبایی خاصی برخوردار هستند و بارها از این نمونه مطلب ها در شبکه های اجتماعی دیده اید ، ولی در این پست شاهد جمله های متنوع هستید که حتما انتخاب خوب و مناسبی برای تبریک تولد محسوب می شود.

! Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

زندگیت رو به با تعداد خنده هایت محاسبه کن نه با تعداد اشک هایت. سال های عمرت را با تعداد دوستانت بشمار نه با تعداد سال ها. تولدت مبارک!

.Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true

تولدت مبارک! امیدوارم تمام آرزو ها و رویاهای تولدت به واقعیت تبدیل شوند.

*******************************

A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!

یک آرزو برای روز تولد تو این که به همه آن چیز هایی که می خواهی برسی، به دنبال هر چیزی می گردی آن را پیدا کنی، هر آن چه می خواهی در روز تولدت برآورده شود. تولدت مبارک!

*******************************

.This birthday, I wish you abundant happiness and love. Hope all your dreams turn into reality

در این تولد، من برای تو شادی و عشق فراوان آرزو می کنم. امیدوارم همه رویاهات به واقعیت تبدیل شود

Count not the candles…see the lights they give

شمع هایت را نشمار، به روشنی که ایجاد می کنند نگاه کن

*******************************

.Wishing you a wonderful time ahead. Happy birthday

آرزو می کنم زمان های فوق العاده ای پیش رو داشته باشی. تولدت مبارک!

*******************************

.Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come

گذشته رو فراموش کن، در آینده به جلو نگاه کن، برای همه چیز های خوبی که قرار است به وقع بپیوندد

*******************************

Birthdays are a new start and a fresh beginning

تولد ها آغازی جدید و شروعی نو هستند.

! Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you

خوشحال باش! امروز روزی است که تو به دنیا آورده شدی تا با خودت برکت و الهامی بخشی برای افرادی که در اطرافت هستند به همراه بیاوری

*******************************

! You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday

تو امروز پیر تر از دیروز هستی اما از فردا جوان تری، تولدت مبارک !

مطلب پیشنهادی :

متن تبریک تولد به زبان ترکی استانبولی با ترجمه

! Forget about the past, you can’t change it. Forget about the future, you can’t predict it. Happy birthday

گذشته را فراموش کن، تو نمی توانی آن را تغییر دهی. آینده را فراموش کن، تو نمی توانی آن را پیش بینی کنی. تولدت مبارک!

*******************************

On your birthday, I thought of giving you the cutest gift in the world. But then I realized that is not possible, because you yourself are the cutest gift in the world

در روز تولدت من فکر می کردم که جذاب ترین هدیه در جهان را به تو بدهم اما متوجه شدم که این کار غیر ممکن است. چرا که تو خودت جذاب ترین هدیه در دنیایی!

Happy birthday to someone who is forever young

تبریک تولد به کسی که تا همیشه جوان است

*******************************

! It is birthday time again and you are a whole year older now. I am just kidding. Happy birthday

دوباره زمان تولد فرا رسید و تو یک سال کامل پیر تر شدی! شوخی کردم. تولدت مبارک

*******************************

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday

امیدوارم روز تو پر از شادی و سال تو پر از لذت و سرور باشد. تولدت مبارک

Sending you smiles for every moment of your special day

برای تو لبخند در هر لحظه از این روز خاص را می فرستم

همچنین ببینید :

متن تشکر بابت تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه

! Hope your special day brings you all that your heart desires

امیدوارم روز خاص تو همه آن چیز هایی که شایسته قلب تو هستند را به ارمغان بیاورد

*******************************

! On your birthday, we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday

در روز تولد تو ما برای تو آرزو می کنیم تا هر چه که بیشتر در زندگی آن را می خواهی به همان راهی که می خواهی و آن را تصور می کنی و با بهتر از آن اتفاق بیفتند

*******************************

! Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday

برای تو آرزوی روزی زیبا با سلامی و شادی همیشگی را آرزو می کنیم. تولدت مبارک!

*******************************

.I may not be by your side celebrating your special day with you, but I want you to know that I’m thinking of you and wishing you a wonderful birthday

ممکنه نتونم توی جشن تو در این روز خاص در کنارت باشم اما می خواهم بدانی که به تو فکر می کنم و برای تو تولد فوق العاده ای رو آرزومندم

! Many years ago on this day, God decided to send an angel to earth. Happy birthday my sweet angel

سال ها قبل در این روز خداوند تصمیم گرفت تا فرشته ای رو به زمین بفرستند. تولدت مبارک فرشته شیرین من!

*******************************

Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new

تولدت مبارک از طرف یک دوست خوب و واقعی، از طرف یک دوست قدیمی و تازه

*******************************

A simple celebration, a gathering of friends; here wishing you great happiness and a joy that never ends

یک جشن ساده، جمع شدن دوستان در کنار هم، برای آرزو کردن شادی هایی بزرگ و لذت های تمام نشدنی برای تو

*******************************

! Happy birthday to one of my best friends. Here’s to another year of laughing at our own jokes and keeping each other sane! Love you and happy birthday

تبریک تولد به یکی از بهترین دوستان من. اینجا سالی دیگری برای خندیدن به جک ها خودمون و سالم نگه داشتن همدیگر در پیش است. دوستت دارم و تولدت مبارک

! You look younger than ever! Happy birthday

تو جوان تر از همیشه به نظر میایی! تولدت مبارک

*******************************

Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is that you are, and will always be, happy and healthy. Don’t ever change! Happy birthday my dear.

کلمه ها به تنهایی جهت بیان میزان خوشحالی من برای جشن گرفتن یک سال دیگر از زندگی تو کافی نیستند. آرزو من برای تولدت همین چیزی است که تو هستی و خواهی بود، شاد و سلامت. هرگز عوض نشو! تولدت مبارک عزیز من

*******************************

I can’t believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to celebrate with you!

نمی توانم باور کنم تا این اندازه خوش شانس هستم که دوستی شبیه تو پیدا کردم.  تو هر روز زندگی من رو خاص کردی. این هدف من است که روز تولد تو رو تبدیل به خاص ترین روز بکنم. نمی تونم برای جشن گرفتن این روز با تو صبر کنم!

! Your birthday is the perfect opportunity to show you how much I care and how grateful I am to have you in my life. Happy birthday

تولد تو یک فرصت کامل است برای نشان دادن میزان اهمیتی است که من برای تو قائل هستم و نشان می دهد که چقدر خوشحالم از این که در زندگی من هستی. تولدت مبارک!

*******************************

.Friends are always close at heart. I’m so glad we are friends

دوستان همیشه قلب هایشان به هم نزدیک است. من خیلی خوشحالم که دوست تو هستم

*******************************

.May this birthday be just the beginning of a year filled with happy memories and wonderful moments

امیدوارم روز تولد تو آغازی برای سالی پر از خاطره های شاد و لحظات فوق العاده باشد.

*******************************

! On this special day, I just want to say, “Have a marvelous day

در این روز خاص، من فقط میخواهم بگویم "روز بی نظیری داشته باشی"

! You may grow a year old every year, but I hope your spirit remains youthful

شما ممکن است هر سال یک سال پیرت شوید اما من امیدوارم روح تو جوان بماند.

*******************************

! Happy Birthday to my favorite person, dearest friend, closest companion, and love of my life

تبریک تولد به شخص مورد علاقه من، عزیز ترین دوستم، نزدیک ترین همدم من و عشق زندگیم!

*******************************

.Today is a gift of life, today it’s your birthday

امروز هدیه زندگی است، امروز تولد تو است.

*******************************

.Age does not matter, you can party as much as you want

سن اهمیتی ندارد تو می توانی هر چقدر که می خواهی جشن بگیری

*******************************

! Because you’re you, I’m celebrating today! Happy birthday

من امروز را جشن می گیرم زیرا تو خودت هستی! تولدت مبارک!

!!! No need to count your years, we all know you’re one year older than last year

نیازی نیست سال های عمرت را بشماری، ما همه می دانیم تو یک سال پیرتر از سال قبل شده ای!!!

*******************************

! Here’s to another year full of experiences, joy, happiness, surprises and good luck. Have a smashing day

الان یک سال دیگر پر از تجربه، لذت، خوشحالی، هیجان و خوش شانسی وجود دارد. روز بی نظیری داشته باشید.

*******************************

.May your birthday be as awesome as you are

امیدوارم روز تولدت مثل خودت عالی باشد

*******************************

.May this day bring to you all things that make you smile

امیدوارم این روز برای تو همه آن چیز هایی که لبخند به لب تو می آورد به همراه داشته باشد.

*******************************

.May the moments of today become beautiful memories for tomorrow

امیدوارم لحظات امروز تبدیل به خاطره هایی زیبا برای فردا شود.

*******************************

.May your Birthday be filled with so many laughs that I can hear them through all the distance between us

امیدوارم تولدت پر از خنده باشد و من بتوانم صدای خنده هایت را از میان فاصله ای که بین ما وجود دارد بشنوم

*******************************

.My biggest Birthday wish for you is that you should stay the way you are

بزرگ ترین آرزوی تولد من برای تو این است که تو باید در مسیری که در آن قرار داری باقی بمانی

! Not just a year older, but a year better! Happy birthday

نه فقط یک سال پیرتر بلکه یک سال جوان تر! تولدت مبارک

*******************************

.The best part about your Birthday is that we always end up getting good food and great cake

بهترین قسمت تولد تو این است که همیشه در آخر غذای خود و کیک فوق العاده ای نصیب ما می شود

*******************************

.The first thing that came to my mind this morning was that today is your Birthday

اولین چیزی که امروز صبح به دهن من رسید این بود که امروز تولد تو است.

.There isn’t a sweeter person than you Here’s to the best day of your year

فردی شیرین تر از تو وجود ندارد. امروز بهترین روز سال برای تو است.

*******************************

.Today is not just the end of another year, it’s the beginning of a new one

امروز تنها پایان یک سال دیگر نیست، این شروع یک سال تازه است.

*******************************

.Whatever your dreams, whether big or small, may this year be the year in which you have them all fulfilled

هر چیزی که در رویاهایت داری، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچک، آرزو می کنم این سال سالی باشد که همه آن ها اتفاق بیفتند.

*******************************

! Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift, that’s why it’s called a present. Enjoy your day

دیروز به تاریخ پیوست، فردا یک راز است اما امروز یک هدیه است و به همین دلیل آن را حال حاضر می نامند. از روزت لذت ببر

.Your birthday only comes around once a year, so let’s make today a day to remember

تولد تو فقط یک بار در سال اتفاق می افتد پس اجازه بده این روز برای تو خاطره انگیز شود

*******************************

! You mean the world to me. Happy Birthday

تو برای من به معنی همه دنیایی. تولدت مبارک!

*******************************

.You’re not getting older, just more distinguished

تو یک سال پیرتر نشدی فقط خاص تر و متمایزتر شده ای

*******************************

! A very Happy Birthday to a person who is good-looking, intelligent and someone who reminds of myself

تبریک تولد فراوان به کسی که زیبا، با هوش است و کسی که من رو به یاد خودم می آورد.

*******************************

.Don’t worry sister, you’re not getting older you are getting more like mom

نگران نباش خواهرم، تو پیرتر نشدی تو بیشتر شبیه مادر شده ای

*******************************

! I may have forgotten your birthday, but I didn’t forget about you

من ممکنه تولدت رو فراموش کنم اما تو رو فراموش نمی کنم

*******************************

! I wish you all the best in your future endeavors, just have fun today, happy birthday to you

برات آرزو می کنم که در آینده بر اساس تلاش هایی که داری، بهترین ها رو برای خودت رقم بزنی! ولی امروز رو به خودت وقت بده و لذت ببر. تولدت مبارک

! You’re Beautiful Inside and Out! Hope your Birthday is a Spectacular One, You Deserve It! Happy Birthday

درون و بیرون تو زیبا و منحصر به فرد است. امیدوارم که یک تولد خیلی عالی و جذاب داشته باشی! چون تو لایق آن هستی. تولدت مبارک

*******************************

WOW Dude! You’re another year older. Here’s hoping you get lots of presents, lots of money, lots of cake and ice cream on your special day and Oh Yeah, have a BLAST! Happy Birthday Dude

ایول! تو یک سال دیگه بزرگتر شدی! حالا این به کنار؛ امیدوارم که توی روز تولدت، هدیه های زیادی دریافتی کنی. هدیه هایی مثل پول، کیک و بستی زیاد. به صورت کلی امیدوارم که یک انفجار هیجان توی تولدت رخ بده و کلی کیف کنی. تولدت مبارک

*******************************

I can always count on my best friend for a shoulder to lean on, so for your birthday, let’s get some drinks and celebrate. In return, I will be your shoulder to lean on at the end of the night

شانه هایم برای تکیه کردن دوستم به من همیشه آماده هستند. پس به همین خاطر بگذار که امشب نوشیدنی بخوریم و لذت ببریم. در مقابل این کار، من شانه هایم را به تو خواهم سپرد که تا آخر شب به آن تکیه کنی.

*******************************

! A wish for lots of birthday fun. To last until the day is done. Hoping that all your wishes comes true, and your birthday cake is as sweet as you

آرزو دارم که روز تولد شما، یک روز جالب و جذاب باشه تا زمانی که این روز به پایان میرسه. به امید اینکه همه ی آرزوهای شما برآورده بشه و البته که کیک تولدتون هم به همون مقدار شیرین و خوشمزه باشه.

*******************************

.I didn’t want to give you any money for your birthday because money doesn’t buy happiness and I want you to have a happy birthday

من توی روز تولدت نمیخوام که بهت پول هدیه بدم! چون پول خوشبختی نمیاره. بلکه میخوام که تولدت کلی مبارک باشه که این مبارکی می تونه سرشار از اتفاقای خوب که نهایتش خوشبختی هست رو برات به ارمغان بیاره.

*******************************

! Your birthday should be a national holiday. I would love a day off work to hang out with you. Happy birthday

تولدت تو باید مثل تعطیلات رسمی باشه که من بتونم اون روز رو مرخصی داشته باشم و در کنار تو باشم. تولدت مبارک

.A birth is a beautiful thing, especially when it results in a beautiful person like you

تولدت یک پدیده و اتفاق جذاب و زیباست. به خصوص اگر تولدت تو باشه و منجر به قدم گذاشتن تو توی این دنیا شده باشه.

*******************************

.Your birthday is a good reminder to me that you are actually just a human being. Sometimes I start to think of you as a super hero because of all that you are able to do

تولد شما به من یادآوری می کند که شما هم یک انسان هستید. بعضی وقت ها به خاطر تمامی کارهایی که شما می توانید انجام می دهید، من شما را به عنوان یک ابر قهرمان فوق العاده تصور می کنم.

*******************************

.Each year that you find yourself still alive is a good reason to celebrate. That’s what makes birthdays more special the older you get

هر سالی که خودتون رو زنده می بینید و می بینید که هنوز توی این دنیا دارید نفس می کشید، دلیل خوبیه برای جشن گرفتن. این همون دلیلی میتونه باشه که روزهای تولد شما رو خاص میکنه.

! I love celebrating your birthday. That’s because I love you

من عاشق جشن تولد شما هستم و دلیلش هم این است که من شما را دوست دارم.

*******************************

.On your birthday, keep in mind that your Father in heaven knew you even before you were born

در روز تولدتان بهتر است که به یاد داشته باشید که پدر شما در بهشت شما را حتی قبل از به دنیا آمدن هم می شناخت.

*******************************

.I’m wishing you another great year of happiness and prosperity

من برای شما یک سال دیگر، سرشار از شادی و سعادت را آرزو می کنم.

.Happy Birthday. Wishing you a birthday celebration that is as fun, bright, colorful, and exciting as you are! Have a great birthday

تولدتون کلی مبارک. آرزو میکنم که تولد شما سرگرم کننده، روشن، رنگارنگ و هیجان انگیز باشه. امیدوارم که یک تولید عالی پیش رو داشته باشید.

*******************************

It’s time to enjoy your special day to the fullest! I hope that life brings you lots of happiness and laughter. Happy Birthday

الان دیگه وقتش شده که از روزی که ویژه و مخصوص شماست، نهایت استفاده و لذت رو ببرید. امیدوارم که زندگی خوشبختی و خنده های زیادی رو به شما بده. تولدتون مبارک

*******************************

! I hope your birthday is full of sunshine and rainbows! Sending many good wishes to you on your special day. HAPPY BIRTHDAY TO YOU

امیدوارم که روز تولدتون یک روز آفتابی و رنگین کمانی باشه. در این روزی که ویژه و مخصوص خودتون هست، آرزوهای زیادی براتون دارم. تولدتون مبارک

*******************************

! A very special person deserves an equally special day! Happy Birthday to you

یک شخص بسیار خاص، سزاوار یک روز است که به همان اندازه خاص و منحصر به فرد باشد. تولدتان مبارک

“! Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday”

زندگی خود را با لبخند هایتان به حساب بیاورید نه با اشک هایتان. سن خودتان را با دوستانتان بشمارید نه با سال. تولدتان مبارک.

*******************************

.Happiness begins with your smile and let your smile change the world dear. Happy birthday to you. Have fun

خوشبختی با لبخند زدن شما آغاز خواهد شد. اجازه بدهید که لبخند شما، دنیا را برایتان تغییر دهد. تولدتان مبارک. اوقات خوشی داشته باشید.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطلب پیشنهادی :

متن انگلیسی تبریک تولد به برادر + ترجمه

منبع مطلب : www.toptoop.ir

مدیر محترم سایت www.toptoop.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

متن های تبریک تولد به انگلیسی

متن های تبریک تولد به انگلیسی

به کار بردن اصطلاحات خاص انگلیسی در مکالمات و زندگی روزمره علاوه بر مرور مکررات باعث یادگیری نکات گرامری و لغات جدید می‌شود و به یادگیری زبان انگلیسی کمک بسیاری می‌کند. یادگیری اصطلاحات یک زبان باعث می‌شود تا فرد ارتباط بیشتری با آن برقرار کرده و با پوست و استخوان آن را درک کند. یکی از اصطلاحاتی که می‌توان آن را تمرین کرد، تبریک مناسب‌های مختلف به زبان انگلیسی است. به همین منظور در این بخش چند نمونه از متن های تبریک تولد به انگلیسی را با ترجمه فارسی آن آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

متن های تبریک تولد به انگلیسی

دانستن عبارات انگلیسی سهم مهمی در مکالمات انگلیسی رومزه دارند. یادگیری و تمرین این عبارات هم بخش گفتاری و هم نوشتاری زبان شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس دانستن آن‌ها برای پیشرفت مکالمه ضروری می‌باشد. یکی از مشکلاتی که می‌تواند به نکته قوت در مورد یادگیری عبارات انگلیسی پیش بیاید، ممکن است اصطلاحاتی در آن به کار برود که از نظر لغوی به تنهایی معنی ندارند و درک آن‌ها سخت است اما همین مسئله باعث می‌شود تا به سادگی وارد حافظه بلند مدت شده و ملکه‌ی ذهن شوند. به کار بردن عبارات خاص در مکالمات انگلیسی باعث می‌شود، صحبت کردن شما حرفه‌ای تر به نظر برسد و به مرور زمان تسلط شما نسبت به زبان انگلیسی افزایش یابد.

از طرفی ارسال نامه‌های تبریک تولد امروز به یک سنت ضروری تبدیل شده است. شاید پیدا کردن یک آرزوی تولد کامل برای روز تولد یک دختر یا پسر کمی دشوار به نظر برسد. در اینجا چند نقل‌قول و جملاتی را تحت عنوان متن های تبریک تولد به انگلیسی جهت اینکه بدانید دقیقا در روز تولد یکی از عزیزانتان چه آرزوی برای او داشته باشید، ارائه شده است. ما متن‌های تبریک تولد به انگلیسی را در سه بخشِ تبریک‌های الهام بخش، تبریک‌های خنده دار و تبریک‌های بامزه تقسیم کرده‌ایم. در ابتدا تبریک‌های تولد الهام بخش را خدمتتان بیان می‌کنیم.

تبریک تولد الهام بخش به انگلیسی

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

زندگیتو با تعداد لبخندهات بشمار نه اشک‌هات. سن ات رو هم با تعداد دوستات بشمار نه سال‌ها. تولدت مبارک

♦♦ ♦♦

Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true

تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده

♦♦ ♦♦ متن های تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday

آرزوی من در روز تولدت: که هر چیزی که میخواهی بهش برسی، هرچیزی به دنبال آنی پیدا کنی و هر آنچه که در روز تولدت آرزو میکنی در تمام روزهایت داشته باشی.

♦♦ ♦♦

Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!

یک سال پر ماجرای دیگر در انتظار توست. با شکوه و جلال جشن بگیر و از آن استقبال کن. برایت جشن تولدی شاد آرزومندم.

♦♦ ♦♦ تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!

آرزو میکنم تمام لذت و شادی که در گذشته گسترانیده‌ای برایت در این روز بازگردند. تولدت مبارک باد.

♦♦ ♦♦

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.

روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه‌ی دیگر است. ریسمان درخشنده‌ی این گیپور زیبا باش که بهترین سال را رقم بزنی. از این سواری لذت ببر.

♦♦ ♦♦ متن تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

Birthdays are a new start, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!

تولدها یک شروع جدید هستند؛ یک آغاز تازه و زمانی برای دنبال کردن هدف‌های جدید. با اعتماد به نفس و شجاعت پیش برو. تو فرد بسیار خاصی هستی. امروز و تمام روزهایت شگفت انگیز باد…!

♦♦ ♦♦

May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.

آرزو میکنم که بزرگترین لذت‌ها و سعادت دنیا به تو هدیه بخشیده شود. در هر صورت تو خودت یک هدیه به زمینی؛ پس لایق بهترین‌ها هستی. تولدت مبارک.

تبریک تولد خنده دار انگلیسی

Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.

تولدت مبارک! ای کاش صفحه‌ی فیسبوکت پر شود از پیغام‌هایی که با آن افراد هرگز صحبت نکرده‌ای.

♦♦ ♦♦

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!

تو امروز مسن‌تر از دیروز هستی اما جوان‌تر از فردا! تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦ متن های تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants.

به سلامتی روز تولدت! تو اکنون یک قدم به لباس زیرهای بزرگسالی نزدیک‌تر هستی ????

♦♦ ♦♦ تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!

تو فقط یکبار جوان هستی، اما برای همیشه می‌توانی نابالغ بمانی (نمان!) تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦

Just wanted to be the first one to wish you happy birthday so I can feel superior to your other well-wishers. So, happy birthday!

فقط خواستم اولین نفری باشم که تولدت رو تبریک میگه! اینطوری حس میکنم از تمام بقیه تبریک دهنده‌ها برای تو برتر هستم. پس تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦

“Happy birthday to someone who is forever young!

تبریک تولد به کسی که تا ابد جوان هستش.

♦♦ ♦♦ متن تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

As you get older three things happen. The first is your memory goes, and I can’t remember the other two. Happy birthday!

هر چقدر که مسن‌تر میشوی ۳ اتفاق متفاوت می‌افتد. اولی این است که کم کم حافظه‌ات از بین میرود و ۲ مورد دیگر رو یادم نمیاد… تولد مبارک.

♦♦ ♦♦

Happy birthday to someone who is smart, gorgeous, funny and reminds me a lot of myself… from one fabulous chick to another!

تولدت مبارک به تویی که باهوش، جذاب، شوخ و یادآودر خودم هستی. از جوجه‌ای به جوجه‌ی خوشگل دیگر. (از من به تو)

تبریک تولد انگلیسی بامزه

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

برایت روزی شاد و سالی مملو از لذت آرزو میکنم. تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦

Sending your way a bouquet of happiness…To wish you a very happy birthday

برایت دسته گلی پر از خوشحالی میفرستم تا تولدی خیلی خیلی شاد آرزو کنم.

♦♦ ♦♦ متن های تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday!

برایت روزی زیبا با سلامتی و خوشحالی همیشگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦

On this wonderful day, I wish you the best that life has to offer! Happy birthday!

برایت در این روز عالی و زیبا، بهترین چیزها رو از زندگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦ تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

I wish for all of your wishes to come true. Happy birthday!

آرزو میکنم تمام آرزوهایت به حقیقت بدل شوند. زادروزت مبارک.

♦♦ ♦♦

You look younger than ever! Happy birthday!

تو از همیشه جوان تر به نظر میرسی! تولدت مبارک.

♦♦ ♦♦ متن تبریک تولد به انگلیسی ♦♦ ♦♦

I hope that today, at your party, you dance and others sing as you celebrate with joy your best birthday.

امیدوارم که امروز در جشنَت برقصی و بقیه آواز بخوانند که از بهترین تولدت لذت ببری.

در این بخش با متن‌های تبریک تولد به انگلیسی آشنا شدید.با استفاده از اپلیکیشن بلبل می‌توانید به سادگی و با بهره‌گیری از سرگرمی و بازی زبان بیاموزید. فقط کافی است اپلیکیشن بلبل را در تلفن هوشمند خود نصب کرده و شروع کنید. در بلبل فرآیند یادگیری با بازی و سرگرمی ترکیب شده است تا هم یادگیری عمیق‌تر شود و هم فرد یاد گیرنده از آموزش خسته نشده و برعکس خودش با تمایل شخصی به سمت آن برود. نکته مهم این است که در این اپلیکیشن علاوه بر زبان انگلیسی آموزش زبان‌های مختلفی مانند آلمانی، عربی، فرانسوی و دیگر زبان‌های پرکاربرد دنیا نیز وجود دارد و شما می‌توانید به راحتی آموزش آن‌ها را نیز دنبال کنید.

منبع مطلب : bolbol.academy

مدیر محترم سایت bolbol.academy لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.
دانلود رایگان اپلیکیشن بلبل، یادگیری زبان
دانلود رایگان اپلیکیشن بلبل، یادگیری زبان

تبریک تولد انگلیسی + متن تبریک و جملات تولد دوست و رفیق به زبان انگلیسی

تبریک تولد انگلیسی + متن تبریک و جملات تولد دوست و رفیق به زبان انگلیسی

متن و جملات تبریک تولد انگلیسی

در این قسمت تاپ ناز متن و جملات زیبای تبریک تولد به زبان انگلیسی را مشاهده می کنید. متن و جملات تبریک تولد به زبان انگلیسی را می توانید برای دوستان و عزیزان خود بفرستید.

You’re older than you’ve been. But look on the bright side, you’re younger now than you’ll ever be

تو از قبل پیرتر شدی اما بهتره نیمه پر لیوان رو ببینیم، الان از آینده خودت جوون تری! تولدت مبارک …

????????????????????

I was thinking to gift something cool, funny and amazing, then suddenly I remember you already have me in your life

توی این فکر بودم که یه هدیه عالی و جالب و شگفت انگیز برات بخرم که یهو یادم اومد تو همین الان هم منو توی زندگیت داری!

????????????????????

Happy birthday to my best friend! We are such a great team: I am smart, good-looking and talented and you are great at being my friend

تولدت مبارک بهترین دوستم، ما یه تیم عالی هستیم: من باهوش، جذاب و با استعدادم و تو توی دوست من بودن عالی هستی!

????????????????????

Happy birthday to someone who still waits for his birthday like a child every year. The day is finally here. Have fun

“تولدت مبارک” برای کسی که هنوز هر سال مثل

????????????????????

Happy birthday my dear friend, may the bright colors paint your life and you be happy forever

تولدت مبارک دوست عزیزم! امیدوارم رنگ های شاد و روشن، زندگی ات را نقاشی کنند و همیشه شاد باشی.

????????????????????

متن انگلیسی تبریک تولد دوست

Happiness begins with your smile and let your smile change the world dear. Happy birthday my best friend

شادی با لبخند تو شروع می شه و لبخندت جهان را عوض می کنه. تولدت مبارک بهترین دوستم.

????????????????????

If i could gift you anything, i would gift you the ability to see yourself through the eyes of others. Happy birthday my friend

اگر می توانستم هرچیزی که بخواهم به تو هدیه بدهم، قدرت دیدن خودت از چشم های دیگران را به تو هدیه می کردم. تولدت مبارک دوست من!

????????????????????

Do you want to know the best part of my life? It is you! Thank you for your friendship. Happy birthday!

می خوای بهترین بخش زندگیم رو بشناسی؟ اون تویی! به خاطر دوستیمون ازت ممنونم، تولدت مبارک!

????????????????????

Moonlight is fair, but it stays for an hour
Your friendship is fairer and it stays forever
Happy birthday to my best friend

مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می ماند
دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می ماند
تولدت مبارک بهترین دوستم!

????????????????????

Several years ago, I made a wish upon seeing a falling star. That wish came true when you decided to be my friend. happy birthday

چند سال قبل وقتی یه ستاره دنباله دار دیدم آرزویی کردم. این آرزو وقتی برآورده شد که تو تصمیم گرفتی دوست من باشی. تولدت مبارک!

????????????????????

✅ بخوانید: متن و پیامک تبریک تولد کودکانه + جملات زیبا برای تبریک تولد دخترم و پسرم

عکس پروفایل تبریک تولد انگلیسی

Good friends are angels. They guide you, stand by you in need and will not leave you in bad times. Happy birthday my dear friend

دوستای خوب مثل فرشته ها هستند، اونا تو رو راهنمایی می کنند، وقتی که نیاز داری کنارت هستند و توی لحظات سخت تو رو رها نمی کنند. تولدت مبارک دوست خوبم!

????????????????????

People come and go but true friends always stay. happy Birthday dude

مردم می آیند و می روند اما دوستان واقعی همیشه می مانند. تولدت مبارک رفیق!

????????????????????

متن انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک تولد

Your friendship is like oxygen. Cannot live without it. Happy birthday my friend

دوستی با تو مث اکسیژن می مونه که بدون اون نمی تونم زندگی کنم. تولدت مبارک دوستم!

????????????????????

Life is too short to think about the past, enjoy the present and live fullest. Happy birthday to my dear friend

زندگی کوتاه تر از آن است که به گذشته فکر کنیم. از زمان حال لذت ببر و تمام و کمال زندگی کن. تولدت مبارک دوست نازنینم!

????????????????????

جملات تبریک تولد به زبان انگلیسی

Having a friend like you in my life is truly a blessing, would never want to lose you. Happy birthday dear

داشتن دوستی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه، هیچوقت نمی خوام تو رو از دست بدم. تولدت مبارک دوست خوبم!

????????????????????

I feel so lucky to have you as my friend. Hope your birthday is as special as you are.May all of your dreams come true. Happy birthday

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم. آرزو می کنم روز تولدت هم مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه. تولدت مبارک!

????????????????????

Happy Birthday! Thanks for being a friend that I can always count on.

تولدت مبارک! مرسی که برام دوستی هستی که همیشه می تونم روش حساب کنم …

????????????????????

جمله های زیبای تبریک تولد عاشقانه انگلیسی

Our friendship is the best thing that has ever happened to me. You’re the best! Happy birthday

دوستی ما بهترین چیزی است که تاکنون برایم رخ داده، تو بهترین هستی، تولدت مبارک!

????????????????????

My dear friend, May every moment of your life be as wonderful as our friendship. Happy birthday

دوست خوبم، امیدوارم هر لحظه زندگیت مثل رابطه دوستیمون شگفت انگیز و جذاب باشه. تولدت مبارک!

????????????????????

As the candles will grow on your birthday cake
so will our friendship become stronger
Our friendship has seen ups and downs but emerged stronger
Wishing you a very happy birthday from a loyal friend

هرچی شمع های روی کیک تولدت بیشتر می شه
رابطه دوستی ما هم قوی تر می شه
دوستی بین ما فراز و نشیب های زیادی داشته اما عمیق و قوی تر شده
با آرزوی تولد بسیار شاد از طرف دوست وفادارت

????????????????????

Dear friend, you are not one of my best friends, rather you are the best. Wishing you a wonderful birthday

دوست خوبم! تو یکی از بهترین دوستام نیستی، تو بهترینشونی! روز تولد عالی داشته باشی. تولدت مبارک!

????????????????????

My best friend is sweeter than cake and hotter than a candle. And it’s her birthday. Happy birthday Dear friend

“بهترین دوست من” شیرین تر از کیک است و پرحرارت تر از یک شمع و امروز روز تولدش است! تولدت مبارک دوست خوبم!

????????????????????

A friend is one with whom I share happiness, but a best friend is one with whom I can share grief, too. Happy birthday to my best friend

“دوست” کسیه که شادی هامو باهاش تقسیم می کنم اما “بهترین دوست” کسیه که می تونم غصه هامو هم باهاش شریک بشم. تولدت مبارک بهترین دوستم!

????????????????????

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday my friend!

هر سال که از سن تو می گذرد به یاد داشته باش نعمت هایت را بشماری نه عدد سن را
تجربیات شگفت انگیزت را بشماری نه اشتباهاتت را
تولدت مبارک دوست خوبم!

????????????????????

You get older every year, but I don’t want to remember that. Just enjoy and don’t eat my portion of cake

هر سال سنت بالاتر می ره اما من نمی خوام اینو بهت یاداوری کنم! فقط از امروزت لذت ببر و سهم من از کیک رو نخور!

????????????????????

در این قسمت از تاپ ناز جملات انگلیسی تبریک تولد را خواندید و می توانید در بخش های دیگر سایت اس ام اس تبریک تولد و جملات تبریک تولد همسر را هم بخوانید.

منبع مطلب : www.topnaz.com

مدیر محترم سایت www.topnaz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب