دو مورد از خدمات دولت الکترونیک مطالعات هشتمدو مورد از خدمات دولت الکترونیک مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

نمونه سوال درس 8 مطالعات هشتم

سوال‌های درس 8

1. نمونه ای از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟

1- ارتباط سریع با دیگران از طریق تلفن همراه

2- مکاتبه از طریق پست الکترونیک (ایمیل)

3- فعالیت های علمی از طریق اینترنت

4- خرید و فروش از طریق اینترنت- بهره گیری از خدمات

5- دولت الکترونیک

6- آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

7- امنیت و نظارت با استفاده از تلویزیون های مدار بسته، تلفن همراه، و اینترنت

8- عملیات بانکی از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز و اینترنت.

2. با پست الکترونیک چه کاری می توان انجام داد؟

با پست الکترونیک (ایمیل) می توان نامه نگاری کرد و فایل های متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال نمود. گیرنده می تواند همان لحظه و با سرعت پیام را دریافت کند. 

3. چند نمونه از خدمات دولت الکترونیک را بنویسید؟

1- پرداخت قبض آب و برق و تلفن و ... به وسیله تلفن یا اینترنت

2- ثبتنام حج و زیارت

3- ثبت نام کنکور، آگاهی از نتایج آزمون ها

4- صدور گواهینامه

5- رزرو یا خرید بلیت هواپیما، قطار و ...

6- آگاهی از میزان مالیات تعیین شده و پرداخت آن و ....

برای دیدن ادامه سوالات به کانال تلگرام سر بزنید:

با فیلترشکن روشن روی لینک کانال کلیک کنید، یا آیدی کانال رو در تلگرام سرچ کنید. 

آیدی کانال: [email protected]

لینک کانال: t.me/joinchat/AAAAAFRnhd5gYQhA_Z-gYw

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس 8 مطالعات هشتم

سوالات درس   8                    

1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

    2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

دروقتوهزینه هاصرفه جوییشود،رفتو آمدهادرشهرهاکمترشودوبهعلاوهبتوانیمدر 24 ساعتشبانهروز،ونهفقطدرساعاتیمعین،ازاینخدماتبهره مندشویم.

  3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

-روشنو خاموشکردن  وسایلخانهازراهدور، باتلفنهمراه

-ثبت میزانمصرف بر رویقبضآبوبرقوگاز ، بدونمراجعهبهمنازل

4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

امروزهصاحبنظرانمعتقدندکهرسانه هایارتباط جمعی،تأثیرزیادیبرسبکزندگیوهویتافرادمی گذارند. آنها چنینبحثمی کنندکهرسانه هامی توانندموجبشوندکهمردمبهشیوه هایخاصیفکرکنندویاوقایعراهمانطورکهآنها می خواهندببینند. بهعبارتدیگررسانه هارویباورهاوافکارورفتارانسانهااثرمی گذارند. ایناثراتممکناستمثبت

یامنفیباشند.

5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

-پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

-رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

-گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

-کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

امااثرتبلیغاتازایننظرمهم استکهآنهاسعیمی کنندراه و  روشهایمخصوصیبرایلباس پوشیدن،غذاخوردن،خریدناتومبیل،سرگرمیو… رابههمه

افرادجامعهانتقالدهندوآنروشهاراتبدیلبه  فرهنگعمومیوسبکزندگیکنند .

7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

-گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

-بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

-واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

-فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

-استفاده محدود

9-چرا نباید به همه اطلاعات موجود در اینترنت اعتماد کنیم؟

همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

منبع مطلب : motaleatferidan.blogfa.com

مدیر محترم سایت motaleatferidan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب