موسس سلسله صفاریان مطالعات هشتمموسس سلسله صفاریان مطالعات هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نمونه سوال درس 12 مطالعات هشتم

سوال های درس 12

1. چه عاملی نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشت؟ 

خلافت عباسیان پس از یک قرن ضعیف شدند. از این رو شرایط مناسبی برای  تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد. این سلسله ها نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی تمدن ایرانی-اسلامی داشت.

2. مهم ترین سلسله های ایرانی که در فاصلهی قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت میکردند چه نام داشتند؟ 

طاهریان - صفّاریان - علویان - سامانیان - آل بویه

3. رابطه سلسله های طاهریان و سامانیان با خلفای عباسی چگونه بود؟ 

این سلسله ها با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند و با تأیید آنها به حکومت خود ادامه دادند. این دو سلسله روابطی دوستانه با خلافت عباسیان برقرار کردند و امیران این سلسله ها معمولاً نسبت به خلفا اظهار وفاداری و فرمانبری می‌کردند. البته طاهریان و سامانیان در اداره امور قلمرو خود مستقل بودند و اجازه نمی‌دادند نمایندگان خلیفه در امور داخلی آنان دخالت کنند. 

4. بنیانگذار کدام سلسله ها بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را برپا کردند؟ 

صفّاریان - علویان طبرستان - آل بویه

5. روابط صفّاریان با خلفای عباسی چگونه بود؟ و اقدامات یعقوب لیث را بنویسید؟ 

روابط صفاریان با خلافت عباسی، خصمانه بود یعقوب لیث صفاری علاوه بر آنکه حکومت طاهریان را برانداخت، به عراق لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد را تصرف کند، اما از سپاه خلیفه شکست خورد. او در فکر جبران این شکست بود اما بیماری و مرگ فرصت جنگی دیگر را با خلیفه به وی نداد. 

6. چرا خُلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟ 

زیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودند و حکومت عباسیان را به رسمیت نمیشناختند و از آنان اطاعت نمی‌کردند. 

7. رابطه سلسله آل بویه با عباسیان چگونه بود؟ 

رابطه سلسله آل بویه با عباسیان به گونه ای دیگر بود.  چون آل بویه بغداد را تصرف
کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطه ی خود گرفتند. 

8. آل بویه پیرو چه مذهبی بودند و در دوران حکومت آنها چه چیز مورد توجه قرار گرفت؟

آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند.  در دوران حکومت آنها معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت. 

9. به دستور فرمانروایان آل بویه چه کارهایی انجام شد؟ 

به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهورترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین (ع) با شکوه برگزار شد. 

10. ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش کدام علوم پیشگام بودند؟ 

معارف اسلامی، علوم انسانی، هنر و ادبیات

11. اقدامات مهم علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون نخست هجری چه بود؟

1- تدوین کتابها در رشته معارف اسلامی

2- درخشش دانشمندان مسلمان ایرانی در رشته های مختلف

3- تدوین قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی

4- انتقال بخشی از میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی بود. 

12. کدام سلسله های ایرانی نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشتند؟ چرا؟ 

سلسلههای ایرانی به خصوص سامانیان و آل بویه - زیرا بیشتر فرمانروایان این سلسلهها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند. 

13. کدام وزیران سامانی در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرارداشتند؟ 

خاندان جیهانی و خاندان بلعمی (وزیران سامانیان) 

14. شاعران معروف دوره ی سامانی چه نام داشتند؟ 

رودکی پدر شعر فارسی و فردوسی. 

15. کدام آرامگاهها جلوهی شکوهمند میراث معماری ایرانی-اسلامی به شمار می روند؟ 

آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد قابوس

*- بنیانگذار سلسله طاهریان ................ به فرمان مأمون به حکومت خراسان منصوب شد. (طاهر ذوالیمینین) 

*- موسس سلسله سامانیان ................ با تأیید خلیفه عباسی به حکومت رسید. (امیر اسماعیل سامانی) 

*- موسس سلسله ی صفاریان ................ با پشتیبانی مردم سیستان به خصوص گروه ................ به قدرت رسید. (یعقوب لیث - عیاران)

*- آل بویه پیرو مذهب ............... بودند. (شیعه) 

*- مشهورترین فرمانروای آل بویه ............... نام داشت. (عضدالدوله) 

*- از نخستین جلوههای مهم معماری ایرانی-اسلامی ............... بودند. (مساجد)

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

آموزش فتوشاپ و آموزش نرم افزار های کامپیوتر...

1. چه عاملی نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشت؟ 

خلافت عباسیان پس از یک قرن ضعیف شدند. از این رو شرایط مناسبی برای  تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد. این سلسله ها نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی تمدن ایرانی-اسلامی داشت.

2. مهم ترین سلسله های ایرانی که در فاصلهی قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت میکردند چه نام داشتند؟ 

طاهریان - صفّاریان - علویان - سامانیان - آل بویه

3. رابطه سلسله های طاهریان و سامانیان با خلفای عباسی چگونه بود؟ 

این سلسله ها با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند و با تأیید آنها به حکومت خود ادامه دادند. این دو سلسله روابطی دوستانه با خلافت عباسیان برقرار کردند و امیران این سلسله ها معمولاً نسبت به خلفا اظهار وفاداری و فرمانبری می‌کردند. البته طاهریان و سامانیان در اداره امور قلمرو خود مستقل بودند و اجازه نمی‌دادند نمایندگان خلیفه در امور داخلی آنان دخالت کنند. 

4. بنیانگذار کدام سلسله ها بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را برپا کردند؟ 

صفّاریان - علویان طبرستان - آل بویه

5. روابط صفّاریان با خلفای عباسی چگونه بود؟ و اقدامات یعقوب لیث را بنویسید؟ 

روابط صفاریان با خلافت عباسی، خصمانه بود یعقوب لیث صفاری علاوه بر آنکه حکومت طاهریان را برانداخت، به عراق لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد را تصرف کند، اما از سپاه خلیفه شکست خورد. او در فکر جبران این شکست بود اما بیماری و مرگ فرصت جنگی دیگر را با خلیفه به وی نداد. 

6. چرا خُلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟ 

زیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودند و حکومت عباسیان را به رسمیت نمیشناختند و از آنان اطاعت نمی‌کردند. 

7. رابطه سلسله آل بویه با عباسیان چگونه بود؟ 

رابطه سلسله آل بویه با عباسیان به گونه ای دیگر بود.  چون آل بویه بغداد را تصرف
کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطه ی خود گرفتند. 

8. آل بویه پیرو چه مذهبی بودند و در دوران حکومت آنها چه چیز مورد توجه قرار گرفت؟

آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند.  در دوران حکومت آنها معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت. 

9. به دستور فرمانروایان آل بویه چه کارهایی انجام شد؟ 

به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهورترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین (ع) با شکوه برگزار شد. 

10. ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش کدام علوم پیشگام بودند؟ 

معارف اسلامی، علوم انسانی، هنر و ادبیات

11. اقدامات مهم علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون نخست هجری چه بود؟

1- تدوین کتابها در رشته معارف اسلامی

2- درخشش دانشمندان مسلمان ایرانی در رشته های مختلف

3- تدوین قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی

4- انتقال بخشی از میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی بود. 

12. کدام سلسله های ایرانی نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشتند؟ چرا؟ 

سلسلههای ایرانی به خصوص سامانیان و آل بویه - زیرا بیشتر فرمانروایان این سلسلهها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند. 

13. کدام وزیران سامانی در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرارداشتند؟ 

خاندان جیهانی و خاندان بلعمی (وزیران سامانیان) 

14. شاعران معروف دوره ی سامانی چه نام داشتند؟ 

رودکی پدر شعر فارسی و فردوسی. 

15. کدام آرامگاهها جلوهی شکوهمند میراث معماری ایرانی-اسلامی به شمار می روند؟ 

آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد قابوس

*- بنیانگذار سلسله طاهریان ................ به فرمان مأمون به حکومت خراسان منصوب شد. (طاهر ذوالیمینین) 

*- موسس سلسله سامانیان ................ با تأیید خلیفه عباسی به حکومت رسید. (امیر اسماعیل سامانی) 

*- موسس سلسله ی صفاریان ................ با پشتیبانی مردم سیستان به خصوص گروه ................ به قدرت رسید. (یعقوب لیث - عیاران)

*- آل بویه پیرو مذهب ............... بودند. (شیعه) 

*- مشهورترین فرمانروای آل بویه ............... نام داشت. (عضدالدوله) 

*- از نخستین جلوههای مهم معماری ایرانی-اسلامی ............... بودند. (مساجد)

میتوانید برای دیدن انشا به سایت زیر مراجعه کنید

انشا

منبع مطلب : learn-all-thing.blog.ir

مدیر محترم سایت learn-all-thing.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات مطالعات اجتماعی + جواب ـــــ پایه هشتم ـــــ درس 12

1- چه عاملی سبب شد تا شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی در زمان عباسیان به وجود آمد؟خلافت -
عباسیان پس ازیک قرن فرمانروایی ،ضعیف شدوخلفا در اداره ی قلمرو پنهاور خود ناتوان بودند.

2- مهم ترین سلسله های ایرانی که در فاصله قرن های سوم تا پنجم همجری در بخش های ایران حکومت می -
کردند؟ طاهریان،صفاریان،علویان،سامانیان،آل بویه

3- کدام سلسله های ایرانی به فرمان خلیفه عباسی به حکومت منصوب شدند؟ طاهریان وسامانیان 

4- کدام سلسله های ایرانی بی آنکه اجازه وفرمانی از خلفای عباسی بگیرندحکومت خود را برپا کردند؟ صفاریان،علویان طبرستان وآل بویه

5- کدام یک از سلسله های ایرانی بغداد را تصرف کردند وخلفای عباسی را تحت نفوذ خود آورد؟ آل بویه 

6- موسس سلسله صفاریان چه کسی بود وچگونه به قدرت رسید؟ یعقوب لیث،موسس سلسله صفاریان باپشتیبانی مردم -
سیستان وبه خصوص گروه عیاران به قدرت دست یافت.

7- رقابت صفاریان وخلافت عباسی چگونه بود؟ روابط صفاریان باخلافت عباسی خصمانه بود یعقوب لیث صفاری علاوه بر آنکه حکومت طاهریان را برانداخت به عراق نیز لشکر کشی کرد وقصد داشت بغداد را تصرف کند اما از سپاه خلیفه شکست خورد او در فکر جبران این شکست بود اما بیماری ومرگ فرصت جنگی دیگر را با خلیفه به وی نداد.

8- رابطه خلفای عباسی باعلویان وطبرستان چگونه بود؟چرا؟ خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند زیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودند وحکومت عباسیان را رسمیت نمی شناختند واز آنان اطاعت نمی کردند.

9- مشهورترین فرمانروای آل بویه چه نام داشت؟عضدالدوله 

10- مهم ترین اقدامات عضد الدوله را بنویسید؟ حرم مطهر امامان علیه السلام در نجف،کربلا وکاظمین بازسازی شد و مراسم روز عیدغدیر ومجالس سوگواری امام حسین علیه السلام با شکوه برگزار می شد.

11- کدام از سلسله های ایرانی نقش چشمگیری در رونق وشکوفایی فرهنگ وتمدن ایرانی اسلامی داشتند؟ سامانیان وآل بویه.

12- از قرن سوم هجری به بعد نتیجه وعلاقه کدام حکومت ها به فرهنگ و زبان ایرانی رونق ادبیات فارسی آغازشد؟ سامانیان وصفاریان

13- دوتن از شاعران دوره سامانی را نام ببرید؟ رودکی وفردوسی

منبع مطلب : soalpaye7.blogfa.com

مدیر محترم سایت soalpaye7.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب