محیط مثلث متساوی الاضلاع به ضلع aمحیط مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

مثلث متساوی‌الاضلاع

معلم5 فتحی

مثلث فیثاغورث

مثلث فیثاغورث2

به لینکها مراجعه کنید

به کمک مثلث فیثاغورث ما می توانیم  ارتفاع  مثلث متساوی الاضلاع را محاسبه کنیم:

تعریف:مثلث را با رسم ارتفاع درمثلث قائم الزاویه می سازیم ضلع  این مثلث را وتر می گویند. بنابراین:درمثلث قائم الزاویه فیثاغورث =

مربع وتر =مجموع مربعات دوضلع دیگرh2 + (1/2l)2 = l2

    3 ×  L   =ارتفاع
          2                                

اثبات:


Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Height of an Equilateral Triangle

منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

اطلاعات مفید و جامع

مساحت و محیط اشکال هندسی

مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش               

                 محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض         

                        محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2          

                       محیط مثلث = مجموع سه ضلع

4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2        

              محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2          

               محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

6) مساحت مثلث قائم الزاویه =( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2             

                  محیط مثلث قائم الزاویه =مجموع سه ضلع

7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع             

                            محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2                         

                محیط لوزی = یک ضلع × 4

9) مساحت متوازی الاضلاع =قاعده × ارتفاع        

             محیط متوازی الاضلاع =مجموع دو ضلع متوالی × 2

10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع            

            محیط دایره =عدد پی ( 14/3 ) × قطر

11) مساحت کره = 4 × 14/3× شعاع به توان دو  

          

حجم کره = چهار سوم × 14/3 ×شعاع به توان سه

 

12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3      

                            

13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

 

14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع            

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

 

15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع      حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

 

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده+ مساحت جانبی   ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

 

17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی    

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

18) حجم مخروط =مساحت قاعده × یک سوم× ارتفاع

منبع مطلب : etaliatmofid.blogsky.com

مدیر محترم سایت etaliatmofid.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب