قانون بازنشستگی 25 سال با 30 روز حقوققانون بازنشستگی 25 سال با 30 روز حقوق را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

شرایط برقراری حقوق بازنشستگی

مشمولین ق.ا.ک و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

2- مشترکین صندوق بازنشستگی شهرداریها :

مشترکین صندوق بازنشستگی شهرداریها در صورت دارابودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

3- قضات

با عنایت به بند ج و تبصره 1 ماده 2 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه در هر مورد که برای تعیین تکلیف استخدامی قضات قانونی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات ق.ا.ک می باشند و نظر به اینکه در مورد بازنشستگی قضات قانون خاصی وجود ندارد ( مگر بعضی ازترتیبات خاص ) لذا آنها مشمول مقررات بازنشستگی قانون استخدام کشوری میباشند.

4- اعضای هیئت علمی دانشگاهها

اعضای هیئت علمی دانشگاهها جز درمواردیکه ذکر میشود به موجب ماده 43 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع قوانین و مقررات بازنشستگی ووظیفه مستخدمین رسمی کشوری می باشند.

5ـ کارمندان رسته سیاسی وزارت امور خارجه

منبع مطلب : www.cspf.ir

مدیر محترم سایت www.cspf.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

صندوق بازنشستگی کشوری

به موجب ماده 84 ق.ا.ک برقراری حقوق وظیفه به سبب فوت ناشی از انجام وظیفه ( موضوع ردیف 3 فوق الذکر ) منوط به تصویب شورای امور اداری و استخدامی می باشد .

وراث قانونی مستخدمین ثابت شهرداریها با توجه به مفاد تبصره ماده 52 و ماده 53 و ماده 55 آئین نامه استخدامی شهرداریها حسب شرایطی که ذکر خواهد شد حق دریافت وظیفه ناشی از فوت را خواهند داشت.

تشخیص فوت ناشی از کار مستخدمین شهرداریها حسب مفاد ماده 59 آئین نامه استخدامی شهرداریها با صندوق بازنشستگی کشوری است.

میزان وظیفه ناشی از فوت

منبع مطلب : www.cspf.ir

مدیر محترم سایت www.cspf.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب