شعر در مورد زاهد ریاکار

شعر در مورد زاهد ریاکار ؛ گلچینی از اشعار درباره زاهد ریاکارشعر در مورد زاهد ریاکار ؛ گلچینی از اشعار درباره زاهد ریاکار

شعر در مورد زاهد ریاکار ؛ گلچینی از اشعار درباره زاهد ریاکار همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد زاهد ریاکار

روی تو مگر آینهٔ لطفِ الهیست

حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ریاکار

جز چشم تو

که فتنه قتال عالمست

صد شیخ و زاهد

از سر راه خدا که برد

سعدی

بیشتر بخوانید : متن زیبا درباره پدر از دست رفته ، متن پدر از دست رفته با مفاهیم احساسی و زیبا

شعر در مورد زاهد

زاهد چو کرامات

بت عارض او دید

از چله میان بسته

به زنار برآمد

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر زاهد ریاکار

بشارت بَر به کویِ می فروشان

که حافظ توبه از زهدِ ریا کرد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد ریاکار

هر که معلومش نمی‌گردد

که زاهد را که کشت

گو سرانگشتان شاهد بین

و رنگ ناخنش

سعدی

بیشتر بخوانید : متن زیبا درباره مادربزرگ از دست رفته ، متن پدربزرگ و مادربزرگ از دست رفته

شعر در مورد ریاکار

حافظ مکن ملامتِ رندان که در ازل

ما را خدا ز زهدِ ریا بی‌نیاز کرد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد

ای زاهد خرقه پوش تا کی

با عاشق خسته دل کنی جنگ

گرد دو جهان بگشته عاشق

زاهد بنگر نشسته دلتنگ

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر زاهد ریاکار

ز خانقاه

به میخانه می‌رود حافظ

مگر ز مستیِ زهدِ ریا

به هوش آمد

بیشتر بخوانید : متن زیبا درباره عشق از دست رفته ، متن دلتنگی برای عشق از دست رفته

شعر در مورد زاهد ریاکار

نشاط زاهد از انواع طاعت است و ورع

صفای عارف از ابروی نیکوان دیدن

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ریاکار

مِی خور که صد گناه

ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی

که به روی و ریا کنند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد

در صومعهٔ زاهد و در خلوتِ صوفی

جز گوشهٔ ابروی تو محرابِ دعا نیست

بیشتر بخوانید : متن زیبا درباره عزیز از دست رفته ، متن زیبا برای عزیز از دست رفته کوتاه

شعر زاهد ریاکار

درِ میخانه ببستند

خدایا مپسند

که درِ خانهٔ

تزویر و ریا بگشایند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زاهد ریاکار

کسی کآمد در این خلوت،

به یکرنگی هویدا شد

چه پیری عابد زاهد،

چه رند مست دیوانه

سعدی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ریاکار

گر چه بر واعظِ شهر

این سخن آسان نشود

تا ریا وَرزَد و سالوس

مسلمان نشود

بیشتر بخوانید : متن زیبا درباره برادر از دست رفته ، متن غم از دست دادن برادر

شعر در مورد زاهد

عارف امروز به ذوقی بر شاهد بنشست

که دل زاهد از اندیشهٔ فردا برخاست

سعدی