الکتریسیته به چه وسیله ای از باتری جاری میشودالکتریسیته به چه وسیله ای از باتری جاری میشود را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

الکتریسیته وانواع مدار

الکتریسیته

انرژی الکتریکی یکی از شکل های انرژی است که به وسیله ی آن می توان در وسایل نور ، گرما و حرکت ایجاد کرد . پس یکی از مناسب ترین شکل های انرژی برای انسان، انرژی الکتریکی است .

الکتریسیته از باتری به وسیله ی سیم در مدار جاری می شود و پس ازروشن کردن لامپ از سیم دیگری به باتری باز می گردد. به این مسیر مدار الکتریکی می گویند.برای ایجاد مدار به سیم باتری و لامپ نیازمندیم .

اجسامی که الکتریسیته را از خود عبور می دهند ، رسانا می گویند . مانند : مس ، طلا ، آهن ، نقره ، آلومینیوم ، چوب تر ، آب لوله کشی . بهترین رسانای جریان برق نقره است.اما به دلیل گران قیمتبودن نقره استفاده از آن به صرفه نمی باشد و از مس که ارزان قیمت تر است و رسانای خوبی نیز می باشد استفاده می شود.

اجسامی که الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند ، نارسانا می گویند. مانند :چوب ، کاغذ ، هوا ، آب مقطر ، پلاستیک ، شیشه .

کلید وسیله ای است که برای قطع و وصل کردن مدار استفاده می شود. برای روشن کردن دو یا بیش تر لامپ در مدار الکتریکی ، از دو روش موازی و متوالی استفاده می شود .وقتی لامپ ها در مدارطوری بسته شود که جریان برق پس از عبور از یک لامپ به لامپ دیگر برسد ، لامپ ها به طور متوالی یا پشت سر هم یا سری بستهشده اند .


وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریانبرق بتواند هم زمان به هر دو لامپ وارد شود ، لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند .

برق خانه ها به صورت موازی بسته شده است . چون اگر یک وسیله در مدار خاموش شود ، بقیه ی وسایل کار می کنند.مدار های 1و2 متوالی و مدارهای 3و4 موازی هستند.


  توجه کنید که هنگام استفاده از الکتریسیتهباید نکات ایمنی زیر را در نظر بگیریدوبرای جلو گیری از خطر برق گرفتگی موارد ایمنی زیر را به خاطر بسپارید : 

برق منازل یا به اصطلاح برق شهری خطرناک است . ما برای انجام فعالیت های خود از باتری استفاده می کنیم .

هنگام استفاده از الکتریسیته باید از دست کش ایمنی و وسایل روکش دار استفاده کرد .هنگام استفاده از وسایل برقییا زدن کلید برق ، دست باید خشک باشد .هیچگاه با دستان خیس یا مرطوب به وسایل برقی ,کلید ها و پریز ها دست نزنید.

از داخل کردن اشیاءنوک تیز به داخل پریز ها به شدّت پرهیز کنید .


در موقع کار کردن با وسائل برقی جریان برق را قطع کنید .

اگر قسمت یا قسمت هایی از سیم وسایل الکتریکی مورد استفاده ، فرسوده یا لخت است ، قبل از استفاده از آن سیم را تعویض کنید.


سیم های معمولی برق را نباید بدون عبور دادن از لوله های مخصوص در داخل دیوار قرار داد زیرا به زودی این سیم ها پوسیده و اتصالی می کنند .


تا جایی که امکان دارد از نصب پریز ها در حمام و استفاده از وسائل برقی در این مکان ها بپر هیزید .


اگر می خواهیدبه فرد برق گرفته ای کمک کنید هرگز به قسمت های لخت بدن او دست نزنید زیرا شما هم دچار برق گرفتگی می شوید .

منبع مطلب : rejali.blogfa.com

مدیر محترم سایت rejali.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

چهارمی ها

یکی از شکل های انرژی است که در وسایل گوناگون ، روشنایی ، گرما و حرکت تولید می کند .

مدار الکتریکی :

 با استفاده از یک لامپ ، باتری و مقداری سیم می توانیم یک مدار الکتریکی درست کنیم .

در این مدار ، الکتریشیته به وسیله ی سیم جاری می شود و پس از روشن کردن لامپ از سیم دیگر به باتری باز می گردد.


رسانا :

به اجسامی که الکتریسیته از ان ها می گذرد ، رسانا می گوییم . مانند : فلزاتی چون آهن ، مس ، آلومینیوم ،طلا و نقره و ....

نارسانا :

به اجسامی که الکتریسیته از آن ها نمی گذرد ، نارسانا می گوییم . مانند : چوب ، شیشه ، پلاستیک و ...

کلید :

برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته ( برق ) از وسیله ای به نام کلید استفاده می کنیم .


بقیه را در ادامه ی مطلب مطالعه کنید ... 

منبع مطلب : amouzesh4a.blogfa.com

مدیر محترم سایت amouzesh4a.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس چهارم، انرژی الکتریکی

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس چهارم، انرژی الکتریکی در ادامه مطلب:

1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها ازآن استفاده می شود؟

پاسخ: یکی دیگر از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها و ... با انرژی الکتریکی کار می کنند.

2 -انرژی الکتریکی در کجا تولید می شود؟ و چگونه به مکان های مختلف می رسد؟

پاسخ: انرژی الکتریکیدر نیروگاه های برق تولید میشود و از راه کابل ها به مکان های مختلف مثل خانه، مدرسه، اداره و ... منتقل می شود.

3- وسیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟

پاسخ: انواع باتری

4-مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: الکتریسیته (برق) به وسیله سیم از باتری جاری میشود و لامپ را روشن می کند و پس از آن به وسیله سیم دیگر به باتری برمی گردد. به تشکیل چنین حالتی مدارالکتریکی می گویند.

5-کار کلید در مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: کار کلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته در مدار الکتریکی است.

6-اجزای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.

پاسخ: باتری،سیم،لامپ،کلید

7-رسانای الکتریکی و نارسانای الکتریکی چیست؟

پاسخ: 

رسانای الکتریکی : بعضی ازچیزها مانندمیخ آهنی، گیره فلزی،سیم مسی و اجسام فلزی جریان الکتریسیته  را ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.

نارسانای الکتریکی : بعضی از وسایل مانند چوپ،دمپایی پلاستیکی،کاغذ و شیشه و مانند آن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را از خود عبور نمیدهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.

8- مهم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته چه نام دارند؟

پاسخ: سوخت ها

9- چرا باید در مصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟

پاسخ: زیرا مقدار سوخت ها محدود است، یعنی آن ها پس از مدتی مصرف تمام می شوند.

10- چند مورد از استفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.

پاسخ: 

11- اگربرق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکالتی مواجه می شوید؟

پاسخ:  خانه تاریک است و هیچ یک از وسایل الکتریکی کار نمی کنند

12- چندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟

پاسخ: ساعت، کنترل تلویزیون، اسباب بازی ها، موبایل و...

13- چرا در برخی از وسایل بیش از یک باتری به کارمی رود؟

پاسخ: زیرا به انرزی الکتریکی بیش تری نیازدارند.

14-سهم شما درحفاظت از منابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟

پاسخ: 

موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم.

پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون و هود و ... آن ها را از پریز برق بیرون بکشیم. 

15- دروسایل نام برده شده زیر انرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری از انرژی ها تبدیل می شود؟

پاسخ: 

16- مدار موازی و سری را تعریف کنید.

مدار موازی : به مداری که درآن لامپ ها موازی هم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از لامپ ها را قطع کنیم بقیه روشن بمانند مدار موازی می گویند.

مدار سری: به مداری که دران لامپ ها پشت سرهم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از المپ ها راقطع کنیم بقیه روشن خاموش شوند مدار متوالی یا سری می گویند.

بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل اول علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل اول| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل اول زنگ علوم| آزمون فصل اول چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل اول با جواب

بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب