چهار مورد از اتفاقات بعد از ظهور امام زمان دینی نهمچهار مورد از اتفاقات بعد از ظهور امام زمان دینی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

درس دینی و عربی

پاسخ سؤالات پیام های آسمانی نهم  1395     درس ششم : خورشید پنهان

خودت را امتحان کن صفحه 72

 -1 در چند جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.

پاسخ : الف- عدالت سراسر جهان را فراگرفته و دیگر خبری از حکومت های ظالمانه نیست. 

ب- علم و دانش آنچنان شکوفا شده که تمام پیشرفت های بشریت در برابر آن ناچیز است.  

ج- مردم به دنبال فرد مستمندی هستند تا به او کمک کنند ،اما انسان فقیری نیست.    

د- از آسمان و زمین برکت می بارد ؛نه خشکسالی هست و نه گرسنگی.  

 -2 قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السلام 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد. از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

پاسخ : اینکه داشتن عمر طولانی برای انسان ، غیر ممکن نیست و اگر خدا بخواهد امام زمان علیه السلام را تا به امروز زنده نگه می دارد.

 -3 با توجه به سخن امام رضا علیه السلام سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان علیه السلام را بنویسید.

پاسخ : صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان.

 -4 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السلام را بنویسید.

پاسخ : شرط اول آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است و شرط دیگر ،وجود یاران وفادار

سوالات متن درس

1-حضرت مهدی علیه السلام حکومت....... رابه وجود می آورد وبااین کار آرزوی تمامی .... و...... رابرآورده می سازد.

 پاسخ : عدل جهانی - پیامبران و مؤمنان

 2-پیامبراکرم صلی الله علیه و آله درباره قیام آن حضرت می فرماید: شمارابشارت بادبه مهدی،مردی از خاندان من؛در روزگاری که مردم گرفتار.......... هستند،قیام می کند و زمین را همچنان که از.......... پرشده است از عدل و داد ،آکنده می سازد.

پاسخ : اختلاف و تزلزل -جور و ستم

3-یکی از اثرگذارترین عقایدشیعیان چیست؟

پاسخ : اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

4-کدام عامل توانسته است شیعیان را به ایستادگی و حرکت وتلاش در برابر انواع سختی ها  درطول تاریخ وادارد؟

پاسخ : امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق

5-چگونه اعتقاد به ظهور منجی ،یک اعتقاد همگانی و جهانی به شمار می آید؟

پاسخ : سایر مسلمانان نیز به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند و در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقادبه نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد و در تورات و انجیل از آن سخن آمده است.

6-چرا از نظر دانش پزشکی داشتن عمر طولانی ناممکن نیست؟

پاسخ : زیرا اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند از عمر طولانی تری برخوردار خواهد شد.

7-خداوند می تواند امام زمان علیه السلام را تا امروز زنده نگه دارد،چند نمونه دیگر از توانایی و قدرت خداوند را در این مورد بیاورید.  

پاسخ : همان خدایی که آدم را از گل آفرید و آتش سوزنده را بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد کرد و از میان رود نیل برای حضرت موسی علیه السلام و پیروانش راه عبوری قرار داد و حضرت عیسی علیه السلام را از چنگ دشمنانش نجات داد و تا امروز نزد خویش زنده نگه داشته است ،می تواند امام را نیز تا به حال زنده نگه دارد.

8-امام حسن علیه السلام می فرماید:

خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می گرداند ،سپس به قدرت خدایی اش او را درچهره ............... آشکار می سازد تا مردمان دریابند که خداوند ............  تواناست.  

پاسخ : جوانی کمتر از چهل سال  - برهرکاری

9- در برابر افرادی که ادعا می کنند با امام زمان علیه السلام ارتباط دارند و یا حتی خودشان امام زمان هستند،چه پاسخی دارید؟

پاسخ : این ادعا ها توسط عده ای شیاد برای فریب مردم ساخته می شود زیرا در احادیث اهل بیت علیهم السلام می خوانیم هرکس برای آمدن امام وقتی را معین و یا ادعای ملاقات با ایشان را نماید ،دروغگوست

10-آیا یاران حضرت فقط 313 یار ویژه هستند ؟ توضیح دهید.

پاسخ : خیر،بلکه امام علاوه بر آنها نیاز به هزاران یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر دشمن ضروری است.

11-خداوند در چه شرایطی امام زمان علیه السلام را به میان مردم می فرستد؟

پاسخ : هنگامی که ظلم و خونریزی توسط حاکمان زورگو جهان را فراگیرد ،خداوند امام علیه السلام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان مردم می فرستد.

12-هدف از قیام امام زمان علیه السلام چیست؟

پاسخ : گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس و رهبری امام همراه خواند شد ،بنابراین امام جنگی بپا نمی کند بلکه با شکست ظالمان به جنگ و خونریزی پایان خواهد داد.

13-قیام امام  برای این است که سرنوشت مردم در دست .............. قرار گیرد و مردم جهان پس از سال ها به ........... برسند.

پاسخ : نیکوکاران و عدالت جویان - خوشبختی و آرامش

14-آیا پس از آمدن امام زمان علیه السلام ،جهان پایان می پذیرد و قیامت برپا می شود ؟ توضیح دهید.

پاسخ : خیر،دراحادیث می خوانیم حکومت امام زمان علیه السلام سال ها ادامه خواهد داشت و پس از ایشان صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.

15-هم اکنون چه کسانی از مردم از یاران امام زمان علیه السلام هستند؟

پاسخ : کسانی که با انجام واجبات دینی ،دوری از گناهان ،گره گشایی از کار گرفتاران و اخلاق نیک،باعث خوشحالی امام زمان شوند.

16-یاری امام زمان علیه السلام یعنی............ و این کار مختص دوران ظهور نیست.

پاسخ : یاری دین خدا

17-به فرموده پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از بهترین کارهای امت ایشان است؟

پاسخ: انتظار ظهور

18-چگونه بذر انتظار حضرت مهدی عجل الله را در وجود خود شکوفا سازیم ؟

پاسخ : تلاش کنیم صفات منتظران ظهور را در خود ایجاد کنیم.

سوالات صحیح  غلط و جا خالی

در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد. صحیح    غلط

هدف امام از قیام، گسترش عدالت و مهربانی است. صحیح    غلط

یاران حضرت فقط 313 یار ویژه نیستند  . صحیح    غلط

اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص دارد. صحیح    غلط

قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست ..........قرار گیرد.

پاسخ : نیکوکاران و عدالت جویان

یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان اعتقاد به قیام و ظهور ..........  است.

پاسخ : حضرت مهدی علیه السلام

سوالات چهار گزینه ای

در آیه 14 سوره ..... مدتحضورحضرتنوحدرمیانقومشوراهنماییآنها، 950 سالذکرشدهاست .

الف : ٔعنکبوت  ب :  بقره    ج : نوح   د : ابراهیم

با توجه به سخن حضرت امام رضا علیه السلام کدام یک از  وظایف منتظران واقعی نیست .

الف :   گشاده رویی   ب : خیرخواهی   ج :  همسایه داری    د : عدالت طلبی

- کدام گزینه  در مورد عقیده به ظهور منجی(امام مهدی عج) صحیح است ؟

الف- در سایر ادیان اعتقاد به موعود وجود ندارد .

ب- موعود الهی واحد خواهد بود.

ج- فقط شیعه اعتقاد به منجی دارد .

د- اهل سنت معتقدند منجی بدنیا آمده است .

منبع مطلب : barati36.blogfa.com

مدیر محترم سایت barati36.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید صفحه 52 پیام های آسمان نهم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) عدالت سراسر جهان فراگیر می شود. 2) علم و دانش شکوفا می شود. 3) حرص و ثروت اندوزی از بین می رود. 4) برکات الهی زیاد می شود. 5) انسان ها فقط خدا را اطاعت می کنند.

علیرضا : عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت‌های ظالمان و زور و نیست ارث و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت و بسته است.

نویسنده : عدل و عدالت تمام جهان را فرا میگیرد دیگر خبری از حکومت های ظالمانه نیست علم و دانش آموز چنان شکوفا شده است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟

بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟

سؤالات در خصوص اتفاقات بعد از ظهور امام زمان (عج):

هنگامی که امام زمان به شهادت می رسند چه کسی او را غسل و تدفین می کند ؟
محل دفن امام کجاست؟
 آیا دنیای کنونی نیز وجود دارد یا قیامت برپا می شود؟
اگر قیامت برپا نمی شود، چه کسی بعد از امام زمان زمام امور را در دست می گیرند؟


بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقی می افتد؟
از عمیق ترین تحولات و دگرگونی هایی که جهان ما در زمان و مکان و اشیائش با آن روبروست، حرکت و سیر جهان ماده به سوی عالم غیب است که قرآن و معارف اسلامی از آن پرده بر می دارد و بر اهمیت و حسّاسیت آن تأکید می ورزد و این حرکت و تحوّل را بازگشت انسان به سوی خدا و رویاروئی انسان با قدرت او و یا رفتن به سوی ملاء اعلی و آخرت می نامند، و نسبت به ما آن را فرا رسیدن قیامت و رستاخیز می خوانند؛ نقطه اوج این حرکت و تحوّل، نسبت به انسان مرگ است که از دیدگاه اسلام ورود به زندگی گسترده تر است و نقطه عطف آن نسبت به جهان هستی، قیامت است و اتحاد دو جهان ماده و غیب.

در قرآن کریم و سنت آمده است که رستاخیز و قیامت دارای مقدمات و نشانه هایی پی در پی است که در زمین و آسمان و جامعه بشری پدید می آید و حکومت مهدی ـ علیه السلام ـ آخرین و بزرگترین مرحله حرکت جهان مادی پیش از برپائی رستاخیز و قیامت است.

 
 بعد از ظهور امام زمان:
به نظر می رسد که دست یابی به جهان بالایی که روایات از آن سخن می گویند و در زمان حضرت مهدی ـ علیه السلام ـ تحقق خواهد یافت،[1] مقدمه ای بر راهیابی به سوی جهان آخرت و البته قبل از برپایی قیامت است. بنابراین روایاتی که درباره رجعت و بازگشت عده ای از پیامبران و امامان ـ علیهم السلام ـ به زمین و حکمرانی آنها بعد از مهدی ـ علیه السلام ـ سخن گفته و نیز در آیات متعدد، تفسیر به «رجعت» شده، مراد، همین مرحله است، و اعتقاد به رجعت هر چند از ضروریات اسلام نیست اما روایات مربوط به آن به حدی زیاد و مورد وثوق است که اعتقاد به آن را یک امر روشن و غیر قابل انکار، می سازد.

طبق برخی روایات، رجعت، پس از حکومت حضرت مهدی و پس از حکومت یازده مهدی دیگر، آغاز می گردد، از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده است که فرمود:«همانا بعد از قائم، یازده مهدی از فرزندان حسین ـ علیه السلام ـ از ما اهل بیت اند».[2]

با توجه به اجمال و برخی ابهاماتی که در کیفیت رجعت و حکومت امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و یا برخی دیگر از ولات و اولیاء آنان پس از ظهور و حاکمیت مهدوی، وجود دارد، نمی توان درباره حوادث و پیش آمدهای آن به تفصیل و به طور قطع، اظهار نظر کرد. حکومت یازده مهدی از اولاد امام حسین ـ علیه السلام ـ پس از امام زمان ـ علیه السلام ـ ، نیز از امور و حوادث پس از حکومت ولیعصر ـ علیه السلام ـ و در آستانه و بلکه همزمان با رجعت می باشد که در برخی روایات به آن اشاره شده است و هیچ گونه توضیح و تفصیلی درباره آن بزرگواران و بیان ویژگی های آنان در روایات و منابع روائی وجود ندارد. تنها چیزی که می توان گفت این است که آنان افراد وارسته و شایسته ای هستند که دارای چنین لیاقتی می باشند، اما اینکه آنان دارای مقام عصمت هم هستند یا نه، دلیلی بر نفی و یا اثبات آن در منابع روائی وجود ندارد.

شهادت امام زمان و غسل امام زمان بعد از ظهور:
روایات مربوط به مسأله شهادت امام زمان (علیه السلام) دو دسته می باشد:بعضی دلالت بر وفات حضرت و برخی دیگر دلالت بر شهادت حضرت ـ علیه السّلام ـ دارد که ذیلاً به برخی از این دو نوع روایات، اشاره می نمائیم:

روایات دسته اول:
 از جمله روایاتی که دلالت بر مرگ طبیعی حضرت ـ علیه السّلام ـ دارد، تفسیری است که از امام صادق ـ علیه السّلام ـ در مورد آیه شریفه «ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ عَلَیْهِمْ»[3] نقل شده است. حضرت می فرماید:مراد، زنده شدن امام حسین ـ علیه السّلام ـ با اصحاب خود در عصر امام زمان است در حالیکه کلاه خودهای طلائی بر سر دارند و به مردم رجعت امام حسین ـ علیه السّلام ـ و یارانش را اطلاع می دهد تا مؤمنان به شک و تردید نیفتند. این در حالی است که حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ در میان مردم حضور دارد. هنگامی که مردم امام حسین ـ علیه السّلام ـ را به خوبی شناختند و به او ایمان پیدا کردند، مرگ حضرت حجّت ـ علیه السّلام ـ فرا می رسد و امام حسین، غسل و حنوط و کفن و خاک سپاری حضرت را برعهده می گیرد زیرا که امام را جز امام، غسل نمی دهد»[4].

در روایتی دیگر نیز امام صادق ـ علیه السّلام ـ در پاسخ به این سؤال که: اولین کسی که به دنیا رجعت خواهد کرد چه کسی است؟ می فرماید: اولین رجعت کننده به دنیا، امام حسین است که پس از رجعت او و یارانش در حالیکه هفتاد پیامبر نیز او را همراهی می کنند، حضرت قائم (عج) انگشترش را به امام حسین واگذار میکند و چشم از جهان فرو می بندد امام حسین ـ علیه السّلام ـ نیز تجهیز، غسل و کفن و دفن حضرت را برعهده می گیرد»[5].

دسته دوم:
 روایاتی است که بطور عام دلالت بر شهادت همه ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ دارد:
 امام حسن مجتبی ـ علیه السّلام ـ می فرماید:و الله لقد عهد الینا رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ ان هذا الامر علیکم اثنا عشر اماماً من ولد علی و فاطمه، ما منا الامسموم او مقتول»[6] به خدا سوگند رسول خدا این عهد و وعده را به ما داده است که امر امامت را دوازده تن از فرزندان علی ـ علیه السّلام ـ و فاطمه ـ علیها السّلام ـ به دست خواهند گرفت و هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه یا به وسیله سم و یا با کشتن، شربت شهادت خواهند نوشید.

از امام صادق ـ علیه السّلام ـ و امام رضا ـ علیه السّلام ـ نیز روایت شده است که «ما منا الامسموم او مقتول»[7] هیچ یک از ما نیست مگر اینکه مسموم و یا مقتول می باشد.

 براساس حدیثی که امام مجتبی ـ علیه السّلام ـ فرمود و تأکیدی که امام صادق ـ علیه السّلام ـ و امام رضا ـ علیه السّلام ـ نموده است، امام زمان ـ علیه السّلام ـ نیز به شهادت خواهند رسید. علمای شیعه نیز نوعاً روایات دال بر شهادت را ترجیح داده اند و قائل به شهادت ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ می باشند.[8]

حتی مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار با این عنوان بابی را گشوده است که «انهم ـ علیهم السّلام ـ لا یموتون الا بالشهاده»[9]؛ این بزرگواران نمی میرند مگر با شهادت.


بعد از ظهور امام زمان چگونه به شهادت میرسند؟
در مورد چگونگی شهادت حضرت، فقط یک روایت در بعضی منابع شیعی نقل شده است که در آن از زنی به نام سعیده که از طایفه بنی تمیم و دارای محاسن و ریش شبیه مردان است، به عنوان قاتل حضرت نام برده شده است که در هنگام عبور حضرت، از بالای بام سنگی را به سوی حضرت پرتاب می کند و حضرت را به شهادت می رساند[11] ولی این روایت در منابع معتبر شیعی نقل نشده و دلیل قطعی در مورد چگونگی شهادت حضرت، در دست نمی باشد. بنابراین می توان گفت: که حتی بنابر صحیح بودن روایات دال بر شهادت، کیفیت و نحوه شهادت آن عزیز چندان روشن نمی باشد.

اولین قبری که بعد از ظهور شکافته می شود قبر کیست؟
امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرماید:«اولین کسی که قبر او شکافته می شود و به سوی دنیا باز می گردد، حسین بن علی ـ علیه السّلام ـ است.»[11] و در جای دیگر می فرماید:«نخستین فردی که به دنیا باز می گردد، حسین بن علی است پس حکومت می کند تا وقتی که در اثر پیری ابروان او بر چشمانش می افتد.»[12] که اشاره به طولانی بودن حکومت امام حسین در عصر رجعت است.

جابر نیز از امام باقر ـ علیه السّلام ـ نقل می کند که امام حسین ـ علیه السّلام ـ در روز عاشورا، پیش از شهادتش، به تفصیل درمورد رجعت خود و یاران خود سخن گفت:«بشارت باد شما را به خدا قسم اگر این قوم ما را بکشند، ما نخستین کسانی هستیم که نزد پیامبرمان باز می گردیم و تا مدتی که خدا بخواهد توقف خواهیم کرد، آن گاه من اولین کسی هستم که قبرش شکافته می شود و ناگهان از قبر خارج می شوم، در حالی که امیر المؤمنین نیز از قبرش خارج شده و مهدی ما نیز قیام نموده است.»[13] در این روایت، رجعت امام حسین و امیر المؤمنین ـ علیهما السّلام ـ همزمان با قیام حضرت مهدی (عج) بیان شده است. در روایت دیگر امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرماید:«امام حسین ـ علیه السّلام ـ همراه با شهدای کربلا و هفتاد پیامبر، بازگشت می نماید. رو می آورد به سوی دنیا امام حسین همراه با کسانی که با وی به قتل رسیده بودند و همراهی می کنند او را هفتاد پیامبری که با موسی بن عمران مبعوث شدند. آن وقت حضرت قائم انگشترش را به او می سپارد.»[14]

 در ادامه این حدیث اشاره به غسل و دفن امام زمان ـ علیه السّلام ـ به وسیله امام حسین ـ علیه السّلام ـ نیز شده است.


 به امید دیدار روی زیبایش صلوات

پی نوشت ها:
1- کورانی، علی، عصر ظهور، ترجمه مهدی حقّی، تهران، امیرکبیر، 1385ش، ص355٫
2- شیخ طوسی، غیبت، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1411ق، ص229٫
3- سوره مبارکه اسراء، آیه 6٫
4- بحار الانوار، ج 27، ص 217، موسسه الوفاء ـ بیروت.
5- همان ، ج 27، ص 217٫
6- همان و اعلام الوری باعلام الهدی، طبرسی، ص 349، دارالمعرفه ـ بیروت.
7- همان و اعلام الوری باعلام الهدی، طبرسی، ص 349، دارالمعرفه ـ بیروت.
8- چشم اندازی به حکومت مهدی، نجم الدین طبسی، ص 214، چاپ اول، 1381، بوستان کتاب ـ قم.
9- بحار الانوار، ج 27، ص 213٫
11- تاریخ ما بعد الظهور، سید محمد صدر، ص 881، مکتبه الامام امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ، اصفهان.
11- میزان الحکمه، ج 4، ص 58، ش 6932، محمدی ری شهری، چاپ مکتب الاعلام، 1362 هـ .ش.
12- معجم احادیث المهدی، ج 5، ص 328، ش 1766٫
13- بحار الانوار، ج 53، ص 61، حدیث 52٫
14- معجم احادیث المهدی، ج 3، ص 89، ش 1

منبع: afkarnews.ir

منبع مطلب : www.beytoote.com

مدیر محترم سایت www.beytoote.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب