دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنیددو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

زاویه متمم و مکمل کلاس هفتم

یک جفت زاویه را متمم خوانند هرگاه مجموع اندازه‌های آن‌ها برابر با ۹۰ درجه باشد.

دوزاویه را متمم گوییم اگر مجموع ان دو 90° شود

هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 20° و 70° دوزاویه متمم هستند زیرا : A: 20° + 70° = 90°.

واضح است که , 20° متمم زاویه 70° و 70° متمم زاویه 20°.
پس این دو زاویه هم متتمند

B: 53° = 90° – 53° = 37°

دوزاویه رامکمل گوییم اگر مجموع ان دو 180°

هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 40° و 140° دوزاویه مکمل هستند
مثال, 30° و 150° مکمل هم هستند A: 30° + 150° = 180°.

,واضح است که, 30° مکمل150° و 150° مکمل 30°.
` پس این دو زاویه هم مکملند. B: 105° = 180° – 105° = 75°

به حرف «ت» در واژه متمم دقت کنید.

شما زاویه 90 درجه را در آن می‌بینید، پس متمم مربوط به زاویه‌هایی است که جمع آنها 90 درجه می‌شود. همچنین می‌توانید فکر کنید که مکمل، کامل‌تر از متمم است، پس مربوط به زاویه بزرگ‌تر یعنی 180 درجه می‌شود.

زاویه متمم و مکمل کلاس ششم

هر دو معلم عزیز خیلی خوب توضیح دادند

فیلم دوم درباره زوایه مکمل و متمم

1- زاویه ی راست ( قائمه ): 90 درجه است.

2- زاویه ی تند ( حاده ): کم تر از 90 درجه است.

3- زاویه ی باز ( منفرجه ): بیش تر از 90 درجه است.

4- زاویه ی نیم صفحه : زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند. که 180 درجه است.

5- زاویه ی تمام صفحه : زاویه ای که 360 درجه است.

* نکته: تمامی شکل های چهار ضلعی و دایره همگی تمام صفحه اند و دارای 360 درجه اند.

( 48 = 42-90 ) 48 : 42 ( 11 = 79-90 ) 11 : 79 ( 27 = 63-90 ) 27 : 63  ( 78 = 12-90 ) 78 : 12

متمم زاویه 37 درجه؟

خب شما 37 را از 90 کسر کنید متمم بدست می آید. 90-37 = 53

مکمل زاویه سه برابر متمم زاویه ها چند میشوندزاویه متمم و مکمل کلاس ششم

مکمل زاویه سه برابر متمم ، زاویه ها چند درجه می شود؟

ما در این مثال x1 ها را مکمل یا متمم  x2 ها در نظر می گیریم.

X1+x2= 90

X1+x2 = 180

X1= 90- x2

X1 = 180- x2

حالا نسبت مکمل زاویه به متمم زاویه چند بود ؟  3 گفته بود در مثال .

180 – x2  / 90 –x2  =  3

180- x2  = 270 – 3 x2

3 x2 – x2  = 270 – 180

2 x2 = 90

X2 = 45

زاویه 45 درجه می شود ، اگر امتحان کنیم ، مکمل 45 درجه 135 می شود و متمم 45 درجه 45 می شود که اگر مکمل را بر متمم تقسیم کنیم 3 بدست می اید .

یک سوم مکمل ، متمم 60 درجه، چند درجه است؟

متمم 60 درجه 30 درجه می شود . و مکمل 30 درجه می شود 150  = 30 – 180  درجه ، حالا 1/3 درجه ای که بدست آوردیم می شود 50 درجه .

900-10×2  = 180-x2

900-180 = 10×2 – x2

720 = 9 *  x2

X2= 80

حالا اگر امتحان کنید ، متمم زاویه 80 می شود 10 درجه و مکمل زاویه 80 می شود 100 و اگر  10 را به 100 تقسیم کنیم می شود 1/10  که جواب درست است.

زاویه 80 درجه است نه اینکه 10 درجه در نظر بگیریم …متمم 80 درجه زاویه 10 درجه است

: 123 : 69 : 150 : 25 باید از180 کم شود

*** چند سئوال در مورد زاویه های متمّم و مکمل ***

1- اگر دو زاویه متمم و اندازه ی یکی 4 برابر دیگری باشد، مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

اگر ما زاویه ها را 5 قسمت کنیم و یکی از زاویه ها 4 برابر دیگری باشد برای هر قسمت 18 درجه می افتد ، بنابراین یکی از زوایه 18 درجه می شود و دیگری 72 درجه می شود ، حالا سوال این است که مکمل زاویه کوچکتر که همان 18 درجه می باشد چیست؟

که 18 درجه رو از 180 کسر می کنیم باقی مانده می شود مکمل زاویه 18 درجه که می شود 162 درجه .

مکمل زاویه ی کوچک تر 162 = 18 – 180 * زاویه ی بزرگ تر 72 = 18 – 90 * زاویه ی کوچک تر 18 = 5 ÷ 90 * جمع نسبت 5 = 4 + 1

2- دو زاویه مکمل اند و اندازه ی یکی3 برابر دیگری 20 درجه بیش تر است. اندازه ی آن دو زاویه چند درجه است؟

زاویه ی بزرگ تر 140 = 20 + ( 3 × 40 ) * زاویه ی کوچک تر 40 = 4 ÷ 160 * جمع نسبت 4= 3 + 1 * 160 = 20 – 180

3- اختلاف دو زاویه ی مکمل 40 درجه است ، آن دو زاویه را بیابید.

زاویه ی بزرگ تر = 110 = 2 ÷ ( 40 + 180 ) 180 = مجموع

زاویه ی کوچک تر = 70 = 2 ÷ ( 40 – 180 ) 40 = اختلاف

محیط مثلث متساوی الساقین کلاس سوم

محیط دایره ، مثلث ، مربع، مسطیل رو می تونید از اینجا بخونید.

مثلث چند قطر دارد ابتدایی

مساحت زمین والیبال

منبع: بر گرفته شده از doros.blog.ir

http://fathi5.mihanblog.com/post/1912

سایت فرا درس

سایت کلاس درسی

منبع مطلب : kelasedarsi.ir

مدیر محترم سایت kelasedarsi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

دروس ششم

1- تعداد پاره خط های یک خط راست:

مثال:

- برای شمارش تعداد پاره خط های یک خط راست کافی است بین نقطه ها را شماره گذاری نموده و سپس اعداد را با هم جمع می کنیم.        

راه حل:                                        تعداد پاره خط ها                   21= 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

2- تعداد پاره خط های یک پاره خط:

- برای شمارش تعداد پاره خط های یک پاره خط کافی است بین نقطه ها را شماره گذاری نموده و سپس اعداد را با هم جمع می کنیم.          

مثال:

* راه حل:                          تعداد پاره خط ها                   28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

3- تعداد پاره خط های یک نیم خط :

- برای شمارش تعداد پاره خط های این گونه خطوط که یک طرف آن محدود و یک طرف نامحدود، کافی است که بین نقطه ها را شماره گذاری نموده وآن ها را شمارش می کنیم.

مثال:

* راه حل:                          تعداد پاره خط ها                   28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

*****     راه حل دیگر:       تعداد پاره خط ها=2÷(یکی کمتر×تعداد نقطه ها)   ********

4- تعداد نیم خط های یک خط راست :

- برای محاسبه ی تعداد نیم خط های یک خط از فرمول رو به رو استفاده می شود.                             تعداد نیم خط ها = 2 × تعداد نقطه ها

مثال :

* راه حل:                                      تعداد نیم خط ها                     14 =2×7

5- تعداد نیم خط های یک نیم خط:

- برای محاسبه ی تعداد نیم خط های یک نیم خط از فرمول رو به رو استفاده می شود.                          تعداد نیم خط ها = 1× تعداد نقطه ها

مثال:               

- اگر یکی از نقطه ها روی ابتدا یا انتهای خط قرار داشته باشد،آن گاه به تعداد نقطه ها، نیم خط خواهیم داشت.

* راه حل:                          تعداد نیم خط ها8 = 1 × 8                               تعداد نیم خط ها = تعداد نقطه ها

6- تعداد نیم خط های یک پاره خط:

- در پاره خط، نیم خط وجود ندارد؛ زیرا از هر دو طرف بسته است. مثال: ( صفر نیم خط)

=======================================================================================================

*** چند سئوال در مورد پاره خط و نیم خط ***

1- روی نیم خطی 10 نقطه می گذاریم. چند نیم خط و پاره خط درست می شود؟ ( با رسم شکل )

یعنی می شود 11 نقطه

حل: چون نیم خط از یک طرف بسته است، به تعداد نقطه های موجود نیم خط وجود دارد.                                  تعداد نیم خط ها = 11 نیم خط

تعداد پاره خط ها                   55 = 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

2- روی پاره خطی 10 نقطه می گذاریم چند نیم خط و پاره خط درست می شود؟ ( با رسم شکل )

حل: تعداد نیم خط ها = صفر .       زیرا پاره خط از هر دو طرف بسته است.

تعداد پاره خط ها       66 = 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

3- شکل های زیر دارای چند نیم خط و پاره خط هستند؟

==============================================================================================================================================================================================================

**** موضوع ( 2 ) : زاویه و انواع آن ****

*- تعریف زاویه : به فضای خالی بین دو نیم خط که دارای رأس مشترک باشند ، زاویه می گویند.

* روش های نمایش زاویه : A1و    A    و     A yX

* نیمساز زاویه : نیمساز یک زاویه ، نیم خطی است که آن زاویه را به دو زاویه مساوی تقسیم کند.

                        OXنیمسازاست.         2O = 1O

* واحد اندازه گیری زاویه ، درجه نام دارد. و وسیله ی اندازه گیری زاویه نقاله است.

* انواع زاویه :

1- زاویه ی راست ( قائمه ): 90 درجه است.

2- زاویه ی تند ( حاده ): کم تر از 90 درجه است.

3- زاویه ی باز ( منفرجه ): بیش تر از 90 درجه است.

4- زاویه ی نیم صفحه : زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند. که 180 درجه است.

5- زاویه ی تمام صفحه : زاویه ای که 360 درجه است.

* نکته: تمامی شکل های چهار ضلعی و دایره همگی تمام صفحه اند و دارای 360 درجه اند.

6- دو زاویه متمّم: یعنی دو زاویه که مجموع شان 90 درجه باشد. مانند 30 و 60 درجه.                                                                

* متمم زاویه های زیر چند درجه است؟

( 48 = 42-90 )     48: 42            ( 11 = 79-90 )    11: 79           ( 27 = 63-90 )    27: 63                    ( 78 = 12-90 )          78: 12

7- دو زاویه مکمل: یعنی دو زاویه که مجموع شان 180 درجه باشد. مانند 40 و 140 درجه.

* مکمل زاویه های زیر را بنویسید.   

                : 123                   : 69                    : 150                   : 25 باید از180 کم شود

*** چند سئوال در مورد زاویه های متمّم و مکمل ***

1- اگر دو زاویه متمم و اندازه ی یکی 4 برابر دیگری باشد، مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

مکمل زاویه ی کوچک تر 162 = 18 – 180    *     زاویه ی بزرگ تر 72 = 18 – 90   *    زاویه ی کوچک تر     18 = 5 ÷ 90      *    جمع نسبت5 = 4 + 1

2- دو زاویه مکمل اند و اندازه ی یکی3 برابر دیگری 20 درجه بیش تر است. اندازه ی آن دو زاویه چند درجه است؟

زاویه ی بزرگ تر     140 = 20 + ( 3 × 40 ) * زاویه ی کوچک تر       40 = 4 ÷ 160 *        جمع نسبت    4= 3 + 1 *           160 = 20 – 180

3- اختلاف دو زاویه ی مکمل 40 درجه است ، آن دو زاویه را بیابید.

زاویه ی بزرگ تر =110 = 2 ÷ ( 40 + 180 ) 180 = مجموع

زاویه ی کوچک تر = 70 = 2 ÷ ( 40 – 180 ) 40 = اختلاف

4- در شکل مقابل X   را بیابید.

راه حل :               70 = X                 210 = X 3             30 + 180 = X 3                   180 = 30- X 3                   180 = 30 -X 2 + X

=======================================================================================================

8- دو زاویه ی مجاور : یعنی دو زاویه که دارای رأس و یک ضلع مشترک باشند و ضلع مشترک بین دو ضلع دیگر قرار داشته باشد.

            در شکل مقابل 1Oو 2O مجاورند

9- دو زاویه ی مجانب: یعنی دو زاویهکه هم مجاور و هم مکمل باشند.

            در شکل مقابل 1Oو 2O مجانب اند

* نکته : زاویه ی بین دو نیمسازهای دو زاویه ی مجاور ، نصف مجموع آن دو زاویه است.

* دلیل: زاویه ی مشخص شده در شکل از دو جزء تشکیل شده، که هر جزء نصف یکی از دو زاویه ی اصلی است. پس کل این زاویه نصف مجموع دو زاویه ی اصلی است.

* نکته: نیم ساز های دو زاویه ی مجانب بر هم عمودند.

* دلیل: طبق نکته ی قبل، زاویه ی نیمسازها، نصف مجموع دو زاویه، یعنی نصف 180 درجه ، یعنی 90 درجه است.

10- دو زاویه ی متقابل به رأس: یعنی دو زاویه که اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد.

* نکته: دو زاویه ی متقابل به رأس همواره مساوی اند. زاویه های 1 و 2و زاویه های 3 و 4 متقابل به رأس اند و با هم برابرند.

=======================================================================================================

*** سئوال: زاویه های خواسته شده در شکل های زیر محاسبه کنید. ***

**** موضوع ( 3 ) : زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ****

* برای به دست آوردن زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ساعت، عدد ساعت را در 30 و عدد دقیقه را در 5/5ضرب می کنیم و جواب ها را از هم کم می کنیم.

* نکته: اگر حاصل بیش تر از 180 شد، آن را از 360 کم می کنیم.

* نکته : اگر عدد ساعت از 12 بیش تر باشد، 12 واحد از آن کم می کنیم.

مثال: در ساعت های زیر، زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار را بیابید.

160 = 110 – 270                              110 = 5/5 × 20                                270 = 30 × 9                                  = 20 و 9 ( الف

105 = 60 – 165                   165 = 5/5 × 30                    60 = 30 × 2                       2 = 12 – 14                          = 30 و 14 (ب

126 = 234 – 360                  234 = 66 – 300                   66 = 5/5 × 12                     300 = 30 × 10                         = 12 و 10 (ج

107 = 253 – 360                  253 = 77 – 330                   77 = 5/5 × 14                     330 = 30 × 11                         = 14 و 11 ( د

     = 10 : 23 (ه

==============================================================================================================================================================================================================

**** موضوع ( 4 ) : شمارش تعداد زاویه های درون یک زاویه *****

* - برای محاسبه ی تعداد زاویه های داخلی یک زاویه، زاویه های درونی آن را شماره گذاری نموده و اعداد آن را با هم جمع می کنیم.

مثال: در زاویه ی رو به رو چند زاویه دیده می شود؟        

تعداد زاویه های داخلی شکل       15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1

==============================================================================================================================================================================================================

**** موضوع ( 5 ) : مثلث ****

* مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است.

* در هر مثلث متساوی الساقین، دو زاویه ی مجاور به ساق مساوی اند.

* مثال: در شکل مقابل MBو M C نیمسازند. اندازه ی زاویه ی Mرا حسابکنید.

==============================================================================================================================================================================================================

***** موضوع ( 6 ) : شمارش تعداد زاویه های قائمه در شکل *****

* برای محاسبه ی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب