معنی بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی استمعنی بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

دبیرستان دکتر عارف یزد

این درس به توصیف زیبایی‌های طبیعت می‌پردازد. توصیف یعنی وصف نمودن و جزئیات و ویژگی‌های یک پدیده را بازگو کردن. در وصف پدیده‌ها، توجّه به عنصر تخیل مانند تشبیه و تشخیص و... اهمّیت بسزایی دارد. در خواندن این گونه متن‌ها، از لحن توصیفی و آهنگی آرام و لطیف، بهره می‌گیریم. همچنین دقّت در مفهوم جمله‌ها در نوع بیان آهنگ کلام، مؤثّر است. لحن توصیفی با هدف شرح و توصیف خصوصیّات و ویژگی‌های پدیده‌ها به کار گرفته می‌شود.

بدان که هر چه در وجود است، همه صُنع خدای تعالی است. (آگاه باش که هرچه آفریده شده و به وجود آمده، آفریده خدای بلند مرتبه است.) آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آنچه بر وی است (هر چیزی که بر روی زمین است.)، چون کوه‌ها وبیابان‌ها ونحرها و آنچه در کوه‌هاست، از جواهر ومعادن و آنچه بر روی زمین است، ازانواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است، از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و زمین است، چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس قزح وعلاماتی که در هوا پدید آید، همه عجایب صنع حق تعالی است (اتفافاتی که در آسمان رخ می‌دهد، (پدیده‌های طبیعی همچون توفان و...) همه از شگفتی‌های آفرینش خداوند بلند مرتبه است.) که تورا فرموده است تا در آن نظر کنی. پس اندر این آیات، تفکر کن. (که به تو فرمان داده تا در آنها بنگری. (تفکر کنی.))
در زمین، نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است (به زمین نگاه کن و در آن بیندیش که چگونه آن را زیر پای تو گسترده است.) و جوانب وی فراخ گسترانیده (اطراف آن را گسترده ساخته است.) و از زیر سنگ‌های سخت، آب‌های لطیف روان کرده، تا بر روی زمین می‌رود و به تدریج بیرون می‌آید.
در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد (مانند پارچه ابریشمین (از گل‌های فراوان) رنگارنگ می‌شود.)، بلکه هزار رنگ شود.
نگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین را هر یکی بر شکلی دیگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدگر نیکوتر (یکی از دیگری زیباتر و بهتر)؛ هریکی را آنچه به کار باید، داد (به هر کدام، هر چیز که لازم داشت، عنایت فرمود.) و هر یکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچّه را چون نگه دارد تا بزرگ شود و آشیان خویش چون کند. (به هر کدام یاد داده که غذای خود را چگونه به دست آورد و بچه را چگونه نگهداری کند تا بزرگ شود و لانه خود را چگونه بسازد.) در مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذا چون جمع کند.
اگر در خانه‌ای شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفت آن گویی و تعجب کنی (اگر وارد خانه‌ ای شوی که گچ کاری شده باشد و نقش‌های زیبا بر آن باشد. مدت زمان درازی از آن تعریف می‌کنی و به حیرت می‌افتی.) و همیشه در خانۀ خدایی، هیچ تعجب نکنی! و این عالم، خانۀ خداست و فرش وی، زمین است و لکن سقفی بی‌ستون و این، عجب‌تر است و و چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیل‌های وی ستارگان و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی‌گنجد. (ولی سقف آن (آسمان) ستونی ندارد و این شگفت انگیز تر است و چراغ این خانه ماه است و نور و روشنایی آن از خورشید و چراغ آویزهای آن ستارگان هستند و تو از این شگفتی‌ها که در این خانه است بی‌خبر هستی؛ زیرا خانه بسیار بزرگ است و چشم تو کوچک و محدود بین است و قدرت دیدن این همه زیبایی را ندارد.)
و مثل تو چون مورچه‌ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی‌بیند و از جمال صورت قصر وبسیاری غلامان وسریر ملک وی، هیچ خبر ندارد. (از زیبایی ظاهری کاخ و زیادی خدمتکاران و تخت پادشاهی آن آگاهی ندارد.)
اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می‌باش و اگر نه، راهت داده‌اند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.
اگر می‌خواهی همچون مورچه به زندگی بسیار محقر و کوچک بسنده کنی، پس همین گونه که زندگی می‌کنی ادامه بده و در غیر این صورت، تو را در باغ شناخت خداوند راه داده‌ اند تا نگاه کنی. چشم دل را بگشا تا شگفتی‌های آن را ببنی و پس از آن سرگشته و حیران شوی.

خود ارزیابی (صفحهٔ 20 کتاب درسی)

1- کدام بخش درس، به روز رستاخیز، اشاره دارد؟ در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود.
2- عبارت «هر یکی را آنچه به کار باید، داد» را توضیح دهید. خداوند طبق عدل و داد، هر چیزی را که مورد نیاز آفریده‌هایش هست، در اختیارشان قرار داده تا بتوانند زندگی کنند. هیچ یک از آفریده‌های خدا بدون حکمت، بدون برنامه و بی‌هدف خلق نشده‌اند. خدای بزرگ همه آفریده‌ها را با برنامه و هدفمند خلق کرده است.
3- بند «… و مَثَل تو چون مورچه‌ای …» چه ارتباطی با درک شگفتی‌های آفرینش دارد؟ اگر انسان بخواهد آفریده‌های هستی را درک کند همۀ هستی را به عنوان یک نظام کلی می‌بیند. در این نظام کل، نظام‌های کوچکتری نیز وجود دارد که در ارتباط با نظام کل هستند. نظام‌های کوچک از زاویۀ دید انسان‌ها تعریف می‌شود یعنی چیزی را که ما از نگاه خودمان به اطراف داریم. پس اگر بخواهیم کل هستی و نظام کل را درک کنیم باید معرفت و شناختمان را از خالق هستی بیشتر کنیم.

نکتۀ زبانی

وابسته‌های گروه اسمی 1

در پایهٔ هشتم خواندیم که اسم به عنوان هستۀ گروه، وابسته‌هایی دارد. این نوع از وابسته‌ها اگر پیش از اسم آورده شوند و مفاهیمی چون اشاره ، شمارش، پرسش، تعجّب و... را بیان کنند به آنها وابسته‌های «پیشین» می گویند و اگر پس از اسم به کار روند و ویژگی‌های اسم را بازگو کنند، آنها را وابسته «پسین» می‌نامند. مانند:

مانند:

گفت‌وگو (صفحهٔ 21 کتاب درسی)

1- دربارهٔ زیبایی‌های آفرینش که در کتاب‌های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده‌اید، گفت‌وگوکنید. در مورد زنبور عسل، عنکبوت و... می‌توانید تحقیق کنید.
2 - دربارهٔ جملهٔ «همیشه در خانهٔ خدایی، هیچ تعجّب نکنی!» گفت‌وگو کنید. انسان در دنیایی زندگی می‌کند که پر از شگفتی‌ آفرینش است. امام محمد غزالی مثالی آورده است: اگر ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می‌شویم و تعجب می‌کنیم چگونه است که در خانه خدای بزرگ زندگی می‌کنیم و تعجب نمی‌کنیم و حیرت زده نمی‌شویم.

نوشتن (صفحهٔ 21 کتاب درسی)

1- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
سرگشته = حیران
رنگین کمان = قوس قزح
آفرینش = صنع
تخت = سریر
ابر = میغ
فرش = بساط
شناخت = معرفت
2- درعبارت‌های زیر، هسته و نوع وابسته‌ها را مشخّص کنید.
الف) سنگ (هسته) سخت (وابسته پسین - صفت بیانی) و آب (هسته) لطیف (وابسته پسین - صفت بیانی)
ب) این (وابسته پیشین - صفت اشاره)  همه (وابسته پیشین - صفت مبهم) آیات (هسته)
ج) چه (وابسته پیشین - صفت تعجبی) خلقت (هسته) شگفت انگیزی! (وابسته پسین -  صفت بیانی)
د) کدام (وابسته پیشین - صفت پرسشی) مستمع (هسته) آگاه است؟
3- پیام متن زیر را بنویسید.
«این عالَم، خانۀ خداست؛ چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر» شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده‌های خدا

منبع مطلب : arefsch.blog.ir

مدیر محترم سایت arefsch.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

ادبیات پایه نهم ( درس دوم عجایب صنع حق تعالی )

معنی متن : آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجود دارد . همه را خداوند بلند مرتبه آفریده است . آسمان، آفتاب ، ماه ، ستارگان و زمین  آن چه بر روی زمین است مانند کوه ، بیابان و رودخانه ها و آن چه  در کوه هاست از سنگ های قیمتی و معدن ها و آن چه که بر روی زمین وجود دارد ، از گیاهان گوناگو و آن چه که در خشکی و دریا وجود دارد از انواع حیوانات و آن چه که در میان آسمان و زمین است مانند ابر ، باران، برف  ، تگرگ ، رعد ، برق ، رنگین کمان و نشانه هایی که در هوا آشکار می شود همه شگفتی های آفرینش خداوند بلند مرتبه است و این ها ، نشانه هایی از خداوند بلند مرتبه است که به تو فرمان داده است که در آن ها نگاه کنی . پس در این نشانه های خداوند ، فکر و اندیشه کن .

دانش های ا دبی : آفتاب ، ماه  و ستارگان = مراعات النظیر / زمین ، کوه و بیابان = مراعات النظیر / جواهر ، معادن = مراعات النظیر / میغ ، باران ، تگرگ و قوس قزح = مراعات النظیر / آسمان ، زمین = تضاد / بر و بحر = تضاد 

چون میغ = به معنی مثال است و ادات تشبیه نیست .

دانش زبانی : جواهر جمع جوهر / معادن جمع معدن / نباتات جمع نبات به معنی گیاهان / بر به معنی خشکی /  بحر به معنی دریا / آیات جمع آیه به معنی نشانه ها 

تو را فرمود : ( را ) به معنی به هست و حرف اضافه است که ( تو ) متمم است . 

هم خانواده عجایب : عجیب ، تعجب / تعالی : عالی ، علی ، اعلی / تفکر : فکر ، فکور 

 معنی متن : به زمین نگاه کن که ( خداوند ) چگونه آن را مانند فرشی برای تو ساخته و ا طراف آن را وسیع ، گسترده است و از زیر سنگ های محکم ، آب های گوارا جاری کرده است ، که بر روی زمین ، جاری می شود و اندک اندک از زیر زمین  بیرون می آید و به هنگام بهار ، نگاه کن  زمین ، چگونه زنده و شادات می شود و مانند پارچه ابریشمی ، رنگارنگ و زیبا می شود ، بلکه هزار رنگ می شود . 

دانش های ادبی : سنگ ، آب  ،لطیف و روان = مراعات النظیر / زمین چون ( مانند ) دیبای هفت رنگ = تشبیه / آسمان و زمین = تضاد/ زمین زنده می شود = تشخیص / هزار رنگ = اغراق کرده است 

هم خانواده جوانب : جانب  به معنی اطراف / کم کم = قید مقدار 

 

معنی متن : به پرندگان آسمان و حشره های روی زمین نگاه کن که هریک را با شکل و ظاهری متفاوت آفریده و هر کدام از دیگری بهتر و زیباتر است . آنچه که لازم بود به هر یک ( موجودات ) داده و به هر کدام ، یاد داده که چگونه غذا به دست  بیاورد و بچه رانگه  دارد تا بزرگ بشود و چگونه لانه خود را بسازد و مورچه نگاه کن که چگونه در زمان مناسب  غذایش را جمع می کند . 

دانش ادبی : هوا ( آسمان ) و زمین =تضاد/ شکلی و صورتی = مترادف /نیکوتر = صفت تفضیلی / مرغان = مجاز از هر نوع پرنده ایی  

دانش زبانی : چون ( چگونه ) 

معنی متن : اگر داخل خانه ای بروی که نقاشی و گچ بری کرده باشند . زمان زیادی آن را وصف می کنی و از آن کار تعجب می کنی در حالی که همیشه در خانه خدا ( دنیا ) هستی و اصلا تعجب نمی کنی و این دنیا خانه خداست و فرش آن زمین است و سقف بی ستون آن آسمان است که این بسیار عجیب است و چراغ آن ماه است و شعله آن خورشید و چراغدان هایش ستارگان هستند و تو از شگفتی های این دنیا بی خبری زیرا دنیا بسیار بزرگ است و تو کوتاه نظری و زیبایی ها و بزرگی ها ی آن رادرک نمی کنی .

دانش ا دبی : خانه خدا ( استعاره از دنیا ) / این عالم مانند خانه خدا = تشبیه / زمین مانند فرش = تشبیه / سقف استعاره از آسمان / ماه مانند چراغ = تشبه / آفتاب مانند شعله = تشبیه / ستارگان مانند قندیل = تشبیه / ماه و آفتاب و ستاره = مراعات النظیر 

مختصر = کوچک 

معنی متن : این انسان مثل تو در ا ین دنیا مثل مورچه ای است که در قصر پادشاهی لانه دارد و جز غذا و یاران خویش به چیز دیگری فکر نمی کند و از زیبایی قصر و غلامان بسیار و تخت پادشاه باخبر نیست اگر می خواهی در حد واندازه مورچه باشی در همان حد باقی بمان واگر نمی خواهی مثل مورچه باشی به تو اجازه داده اند که در باغ شناخت خداوند بلند مرتبه ، دقت و تماشا کنی و خارج شوی . پس چشم باز کن تا شگفتی های جهان را ببینی که شگفت زده و حیران شوی . 

دانش ادبی : مثل تو چو مورچه =تشبیه / قصر و ملک و غلام = مراعات النظیر / بستان معرفت = تشبیه  و استعاره از دنیا / چشم و دیدن = مراعات النظیر 

دانش زبانی : مورچه = متمم / سوراخی = مفعول / غذا = متمم / هیچ چیز = ترکیب وصفی و گروه اسمی که چیز هسته می باشد .

تاریخ ادبیات 

کیمیای سعادت کتابی است اخلاقی و دینی به زبان فارسی تالیف محمد غزالی که اثر دیگرش ، احیای علوم دینی به زبان عربی که خلاصه آن رابه زبان فارسی ترجمه کرده که کیمیای سعادت نام دارد . قرن پنجم 

منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب