اندازه بدن یک جاندار به چه چیزی بستگی دارداندازه بدن یک جاندار به چه چیزی بستگی دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نکات مهم دروس 11 و 12 علوم تجربی هفتم

 برای دانلود فایل به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://s5.picofile.com/file/8147222092/jozveh_kool_ketab.pdf.html

فصل 11 : سلول و سازمان بندی آن

1. چه شباهتی بین همه ی جانداران وجود دارد ؟ همه ی آن ها از سلول ساخته شده اند . جاندارانی مثل باکتری فقط از یک

سلول ساخته شده است ، در حالی که بعضی جانداران بیش از یک سلول دارند.

2. سلول را تعریف کنید . کوچکترین واحد زنده ی بدن جانداران که واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می باشد .

نکته : سلول های پوششی ، ماهیچه ای ، عصبی و خونی از جمله سلول های بدن ما هستند.

نکته : سلول ها بسیار کوچک هستند ، به عنوان مثال در هر سانتی متر مربع از پوست ما صد هزار سلول وجود دارد.

نکته : هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد از سلول تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از

بدن انجام شود ، سلول های آن قسمت ، آن عمل را انجام می دهند .

3. شباهت سلول ها با یکدیگر چیست ؟ همه ی سلول ها با وجود تفاوت هایی که دارند ، دارای سه قسمت اصلی می باشند

که عبارتند از : 1. غشای پلاسمایی 2. هسته 3. سیتوپلاسم

4. اجزای اصلی سازنده ی سلول ها را نام ببرید . 1. غشای پلاسمایی 2. هسته 3. سیتوپلاسم

5. غشای پلاسمایی چیست ؟ اطراف همه ی سلول ها را پوششی به نام پوسته سلولی یا غشاء پلاسمایی پوشانده است.

1 . وظیفه غشا پلاسمایی در سلول چیست ؟ غشا ضمن محافظت از سلول ، ورود و خروج مواد را نیز کنترل می کند .

1. ویژگی مهم غشا سلول چیست ؟ غشا دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی است ؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز سلول اجازه

ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از سلول خارج می کند .

8 . آیا می توان گفت که غشا نوعی صافی است ؟ چرا ؟ خیر ؛ زیرا صافی مواد را بر اساس اندازه ی آن ها عبور می دهد ولی

غشا با داشتن خاصیت نفوذ پذیری انتخابی تنها به مواد مورد نیاز سلول اجازه ورود می دهد .

9. غشا از چه موادی ساخته شده است ؟ غشا سلول عمدتاً از لیپید ) چربی (

ساخته شده است . همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات

) قند ( نیز در غشا وجود دارد .

61 . سیتوپلاسم چیست ؟ سیتوپلاسم بخشی از سلول و در واقع فضای درون سلول است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز

بقای سلول مانند نمک ها ، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند .

نکته : بیشتر سیتوپلاسم را آب فرا گرفته است .

نکته : بسیاری از فعالیت های درون سلول مثل تغذیه و تنفس در سیتوپلاسم انجام می شود .

566 . منظور از اندامک های درون سلول چیست ؟ اندامک ها ساختارهایی درون سلولی اند که برای انجام فعالیت های مختلف

به صورت مجزا به سلول کمک می کنند .

نکته : اگر چه همه ی سلول ها اندامک دارند ، ولی اندامک های همه سلول ها مشابه نیستند .

62 . هسته چیست و چه وظایفی را در سلول بر عهده دارد ؟ هسته بخشی از سلول است که فعالیت های سلول و ویژگی هایی

مثل شکل و اندازه آن را نیز کنترل می کند . مثلاً تقسیم سلول با کنترل هسته انجام می شود .

نکته : در واقع هسته بزرگترین و مهم ترین اندامک درون سلول است .

نکته : در داخل هسته مولکول های وراثتی به نام DNA وجود دارد که باعث انتقال صفات ارثی می شود .

63 . سلول ها بر اساس وضعیت هسته به چند گروه تقسیم بندی می شوند ؟ 2 گروه  6. پروکاریوت 2. یوکاریوت

64 . به چه سلول های پروکاریوت گفته می شود ؟ این نوع سلول ها در چه جاندارانی قابل

مشاهده اند ؟ در بعضی از سلول ها هسته غشای پوشاننده ندارد و در واقع مولکول های

وراثتی هسته در تماس مستقیم با سایر محتویات داخل هسته می باشند . فقط باکتری ها

سلول های یوکاریوت دارند .

65 . به چه سلول های یوکاریوت گفته می شود ؟ این نوع سلول ها در چه جاندارانی

قابل مشاهده اند ؟ در این نوع سلول ها ، هسته همراه با غشای پوشاننده آن کاملاً

مشخص است و به صورت واضح دیده می شود . گیاهان ، جانوران ، قارچ ها و

آغازیان دارای سلول های یوکاریوت می باشند .

61 . مهم ترین اندامک های داخل سلول را نام ببرید و وظیفه هر یک از آن ها را توضیح دهید .

میتوکندری : اندامک های نسبتاً درشتی هستند که با آزاد کردن انرژی شیمیایی باعث تولید انرژی در سلول می شوند .

شبکه آندوپلاسمی : در سرتاسر سیتوپلاسم کشیده شده اند و کار آن ها ایجاد ارتباط و حمل مواد در بخش های مختلف

سیتوپلاسم است .

واکوئل : محل ذخیره آب ، مواد غذایی و مواد دفعی می باشد و همچنین باعث تنظیم میزان آب در سلول می شود .

ریبوزوم : دانه های کوچکی در داخل سلول که کار اصلی آن ها ساختن پروتئین است .

جسم گلژی : کیسه های کوچکی که کار آن ها بسته بندی و توزیع مواد در سلول و همچنین به خارج از سلول است .

لیزوزوم : مجموعه ای از عوامل تجزیه کننده که تجزیه برخی مواد غذایی و همچنین از بین بردن عوامل بیماری زا و از کار

افتاده را بر عهده دارد .

کلروپلاست ) فقط در سلول های گیاهی ( : وظیفه ی آن ها ساختن و ذخیره ی مواد غذایی مانند نشاسته ، چربی و پروتئین

است . ) عمل فتوسنتز یا غذاسازی در گیاهان را بر عهده دارند (

11

61 . برای چه سلول ها را رنگ آمیزی می کنند؟ مشاهده همه سلول ها زیر میکروسکوپ بدون رنگ آمیزی امکان پذیر نیست .

از این رو برای مشاهده بهتر سلول ها آن ها را رنگ می کنیم . رنگ ها به ترکیبات اصلی سلول می چسبند و آن ها را واضح

تر می کنند ، مثلاً آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا می چسبد و آن ها را به خوبی مشخص می کند .

نکته : آبی متیل و لوگول از جمله رنگ هایی هستند که از آن ها برای رنگ آمیزی سلول ها استفاده می شود .

68 . سلول های گیاهی و جانوری چه شباهت هایی باهم دارند ؟ هر دو دارای غشا ، سیتوپلاسم و هسته هستند . همچنین

بسیاری از اندامک ها مثل میتوکندری ، ریبوزوم ، جسم گلژی و ... در هر دو مشابه است .

69 . تفاوت های بین سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید . 6. سلول های گیاهی بر خلاف سلول های جانوری دارای

کلروپلاست هستند . 2. سلول های گیاهی دیواره سلولی بر روی غشای خود دارند ولی سلول های جانوری این پوشش را

ندارند. 3. سلول های گیاهی دارای واکوئل بزرگ مرکزی هستند در حالی که سلول های جانوری واکوئل های کوچک و غیر

مرکزی دارند . 4. سلول های گیاهی عموماً شکل منظمی دارند ولی سلول های جانوری شکل منظمی ندارند . 5. سلول های

جانوری دارای لیزوزوم می باشند که اکثر سلول های گیاهی فاقد آن هستند .

) به صورت خلاصه می توان گفت : سلول های گیاهی دیواره سلولی ، کلروپلاست و واکوئل مرکزی دارند ولی سلول های

جانوری فاقد آن هستند  سلول های جانوری لیزوزم دارند ولی اکثر سلول های گیاهی این اندامک را ندارند  سلول های

گیاهی شکل منظم تری دارند . (

نکته : دیواره سلولی موجب استحکام غشای پلاسمایی در گیاهان شده و به این سلول ها شکل می دهد . در حالی که سلول

های جانوری به خاطر نداشتن دیواره سلولی شکل خاص و ساختار مستحکمی ندارند . قارچ ها و باکتری ها هم مانند سلول

های گیاهی دارای دیواره سلولی هستند .

21 . منظور از سازمان بندی بدن چیست ؟ چگونگی قرار گرفتن سلول ها برای ساختن بدن را سازمان بندی بدن می گویند .

26 . جانداران از نظر تعداد سلول ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ هر دسته را توضیح دهید و برایش مثال بزنید .

6( جانداران تک سلولی : جانداران تک سلولی فقط از یک سلول تشکیل شده اند و همه ی فعالیت های حیاتی خود را با همان

یک سلول انجام می دهند . مثل باکتری ها

2( جانداران پر سلولی : جانداران پرسولی تعداد زیادی سلول دارند و شامل گروه های زیر می باشند :

الف ( در جاندارانی مثل جلبک تعدادی سلول در کنار هم قرار دارند . هر سلول می تواند مستقل از سلول های دیگر به فعالیت

حیاتی خود ادامه دهد . به چنین جاندارانی پرسلولی ساده یا کُلنی می گویند .

ب( در پر سلولی هایی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است . در این موجودات سلول های به شکل های

مختلفی وجود دارند و هر کدام کارهای به خصوصی را انجام می دهند .

نکته : بین نوع کار و شکل سلول تناسب وجود دارد .

22 . مثال هایی از تناسب بین کار و شکل سلول ها را ذکر کنید .

در بافت پوششی بسته به نوع کار ، سلول ها به شکل های مختلفی دیده می شوند . سلول های این نوع بافت ، در محل هایی

که وظیفه ی محافظت را بر عهده دارند ، مثل پوست ، به هم فشرده و ضخیم هستند ، اما در محل هایی که تبادل مواد را

11

انجام می دهند ، مثلاً در مویرگ ها سلول ها یی نازک اند و منافذی بین آن ها وجود دارد .

سلول های خونی برای آسانی در حرکت در رگ ها شکل گرد دارند .

سلول های عصبی برای انتقال پیام عصبی لازم است دراز و کشیده باشند .

در سلول های گیاهی نیز چنین وضعیتی وجود دارد . برای نمونه در گیاهان ، آوند ها که دراز و لوله مانند هستند ، انتقال مواد را

بر عهده دارند .

23 . با توجه به شکل های زیر نام هر یک از سلول ها را بنویسید .

الف ( سلول های ماهیچه ای  ب ( سلول های خونی ) به ترتیب از راست : گلبول قرمز  گلبول سفید  پلاکت ها (

پ ( سلول های عصبی

24 . بافت ) نَسج ( را تعریف کنید . در جانداران پرسلولی از اجتماع تعدادی از سلول ها همکار و مشابه ، بافت تشکیل می شود .

نکته : سلول های یک بافت مانند آجرهای ساختمان در کنار هم قرار دارند و بین آنها مایع بین سلولی یا آب میان بافتی وجود

دارد . آب میان بافتی مانند سیمان بین آجرهاست.

25 . بافت های اصلی بدن انسان را نام ببرید. در بدن ما چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی ، پیوندی ، عصبی و ماهیچه

ای وجود دارند .

نکته : بعضی از بافت ها انواعی دارند ، مثلاً بافت پیوندی شامل بافت های خونی ، استخوانی ، غضروفی ، چربی و ... است .

21 . اندام ) عضو ( را تعریف کنید . به مجموع بافت هایی که با هم در ارتباط بوده و برای انجام کارخاصی مکمل یکدیگر اند

اندام گفته می شود. مثل معده ، کلیه و قلب .

21 . منظور از دستگاه یا سیستم در دستگاه عصبی چیست ؟ به مجموعه ای از اندام ها که کارشان با یکدیگر هماهنگ و مرتبط

است دستگاه می گویند.

28 . دستگاه های اصلی بدن را نام ببرید و مختصراً وظیفه شان را بنویسید . دستگاه گوارش )تأمین کننده ی غذای سلول(

دستگاه تنفس )تأمین کننده اکسیژن برای سلول ها(  دستگاه گردش خون )انتقال مواد در بدن(  دستگاه دفع ادرار )دفع

مواد زاید(  دستگاه حرکتی) حفظ استحکام و حرکت اندام ها(  دستگاه ارتباطی )هماهنگی و تنظیم کار بدن(  دستگاه

تولید مثل )بقای نسل(

الف (

ب (

پ (

11

تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی  پایه هفتم  فصل .

56

فصل 12 : سفره سلامت

1. برای چه لازم است غذا بخوریم ؟ غذا خوردن باعث تامین ماده ) برای ساخت سلول های جدید و رشد بدن ( و همچنین

باعث تامین انرژی )برای انجام فعالیت های روزانه ( می شود .

نکته : کارهایی که غذا در بدن ما انجام می دهد ، به مواد مغذی آن بستگی دارد .

2. انواع مواد مغذی موجود در غذاها را نام ببرید . کربوهیدرات ها ) قند ها ( لیپیدها ) چربی ها ( پروتئین ها  ویتامین ها

مواد معدنی  آب

3. نقش های غذا در بدن چیست و این نقش ها توسط کدام دسته از مواد مغذی تامین می شود ؟

الف ( تولید انرژی : کربوهیدرات ها و لیپیدها  ب ( رشد ، نگه داری و ترمیم بافت ها : پروتئین ها  پ ( انجام و تنظیم

اعمال حیاتی : ویتامین ها ، مواد معدنی و آب

4. مهمترین وظایف کربوهیدرات ها در بدن چیست ؟ تولید و تامین انرژی مورد نیاز سلول ها

نکته : به کربوهیدرات ها ، قند نیز گفته می شود .

5. کربوهیدرات ها به طور کلی در چند گروه طبقه بندی می شوند ؟ 2 گروه ؛ قند های ساده و قند های مرکب

6 . برخی از انواع قند های ساده را نام ببرید. گلوکز ) ساده ترین نوع کربوهیدرات ها که به عنوان سوخت سلول مصرف می

شود . (  ساکارُز : ) شکر(  فروکتوز ) قند میوه ها (  لاکتوز ) قند شیر (

نکته : قند های ساده شیرین اند و به فراوانی در میوه ها و سبزی ها یافت می شوند .

7. منظور از قند های مرکب چیست ؟ قندهای مرکب حاصل پیوند بین کربوهیدرات های ساده خصوصاً گلوکز هستند .

نکته : قند و شکری که با چای می خورید ، از قندی ساخته شده است که از ریشه ی گیاه چغندر قند یا ساقه ی نیشکر به

دست می آید .

8 . بعضی از انواع قند های مرکب را نام ببرید و در موردشان مختصراً توضیح دهید .

نشاسته : این کربوهیدرات خوراکی در گیاهان ساخته می شود و در خوراکی هایی مثل برنج ، سیب زمینی ، غلات و گندم وجود

دارد . نشاسته از ترکیب شدن گلوکز ها با هم به وجود می آید .

سلولُز : این کربوهیدرات گیاهی است و در همه ی غذاهای گیاهی وجود دارد . میوه ها و سبزی ها مقدار زیادی سلولز دارند .

سلولز نیز از ترکیب شدن گلوگزها تشکیل می شود .

گلیکوژن : به کربوهیدرات های حیوانی یا قند جانوری معروف است که در سلول های ماهیچه ای بدن مخصوصاً کبد یافت می

شود . گیکوژن نیز از گلوکز ساخته شده است .

نکته : نشاسته ، سلولز و گلیکوژن همه از گلوکز ساخته شده اند ولی آن چه باعث تفاوت آن ها می شود ، تعداد گلوکز ها و

چگونگی پیوند بین آن هاست .

12

تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی  پایه هفتم  فصل .

57

نکته : برای شناسایی نشاسته در مواد می توانیم از محلول یُد استفاده کنیم . در صورت اضافه شدن محلول ید به ماده ای ، اگر

در آن ماده نشاسته وجود داشته باشد ، محلول ید به رنگ آب تیره در خواهد آمد .

9. نشاسته چگونه و در کجا ساخته می شود ؟ گیاهان در فتوسنتز ، ابتدا قندی به نام گلوکز می سازند ، سپس با وصل کردن

مولکول های گلوکز به هم ، نشاسته می سازند .

11 . چرا به سلولز کربوهیدرات های بدون انرژی می گویند ؟ بدن ما نمی تواند از انرژی سلولز استفاده کند زیرا مواد تجزیه

کننده آن در بدن وجود ندارد . اما خوردن غذاهایی که سلولز دارند به سلامتی ما کمک می کند .به عنوان مثال باعث دفع

آسان تر مواد از بدن می شود .

نکته : گرچه آنزیم لازم برای تجزیه سلولز در بدن وجود ندارد ، اما باکتری های ) مفید ( دستگاه گوارش می توانند با تجزیه

سلولز باعت آزاد شدن انرژی آن و در نتیجه استفاده خودشان و همچنین بدن ما از آن انرژی شوند .

11 . برخی از فواید لیپیدها در بدن را بنویسید. 1. چربی ها در ساخته شدن غشای سلول ها به کار می روند. 2. بافت چربی که

نوعی بافت پیوندی است، دورتادور اندام های داخل بدن را می پوشانند و آنها را از آسیب و ضربه حفظ می کند. 3. چربی ها در

تامین انرژی بدن نیز موثر هستند .

نکته : چربی در سلول های بافت چربی ذخیره می شود .

نکته : مقدار انرژی ای که یک گرم چربی تولید می کند ، تقریباً دو برابر انرژی حاصل از یک گرم کربوهیدرات است .

12 . مهمترین مضرات چربی های اضافه در بدن را بنویسید . خطر رسوب در رگ ها و تنگ شدن آن ها و در نتیجه ایجاد

بیماری فشار خون و سکته قلبی را افزایش می دهند .  باعث چاقی و بیماری های مختلف ناشی از آن می شوند .  دور

بعضی از اندام های بدن بیش از اندازه جمع می شوند و باعث می شوند آن اندام ها نتوانند به خوبی کارشان را انجام دهند .

13 . چربی ها به چند نوع تقسیم می شوند و هر نوع معمولاً به چه حالتی وجود دارد ؟ چربی ها دو نوع گیاهی و جانوری دارند

چربی های گیاهی در دمای معمولی مایع اند ، در حالی که چربی های جانوری در این دما معمولاً جامد اند .

14 . چرا پزشکان توصیه می کنند از چربی های جامد کمتر استفاده شود ؟ زیرا احتمال رسوب چربی های جامد در

رگ ها بیشتر از چربی های مایع اند .

15 . بعضی از منابع چربی های گیاهی و جانوری را نام ببرید . چربی های جانوری مثل : گوشت ، تخم مرغ ، پنیر ، کره و

لبنیات  چربی های گیاهی مثل : دانه های روغنی همانند آفتابگردان ، زیتون ، بادام و گردو

نکته : استفاده از چربی های گیاهی مثل روغن زیتون و روغن گردو برای سلامت بدن مناسب تر است .

نکته : شتر با چربی ای که در کوهانش ذخیره شده است ، می تواند چندین روز بدون آب و غذا در بیابان زنده بماند .

16 . لزوم استفاده از پروتئین ها در غذای روزانه چیست ؟ ) یا چرا در غذاهایی که می خوریم باید به مقدار کافی پروتئین وجود

داشته باشد ؟ ( بدن برای ساخت بافت ماهیچه ای که در اکثر دستگاه های بدن وجود دارد نیاز به پروتئین دارد . پروتئین ها

برای ساخته شدن سلول ها و بافت های دیگر نیز به کار می روند .

17 . برخی از منابع غذایی حاوی پروتئین را نام ببرید . پروتین های جانوری مثل گوشت ، شیر و فرآورده هایش و تخم مرغ

پروتئین های گیاهی مانند حبوبات نظیر نخود ، لوبیا و عدس و همچنین سویا

نکته : غذاهای گیاهی هم مانند غذاهای جانوری منبع پروتئین هستند اما به مقدار بسیارکم تر .

18 . واحد های سازنده پروتئین ها چه نام دارند ؟ همه پروتئین ها از مولکول هایی به نام آمینو اسید ساخته شده اند .

19 . دلیل ایجاد پروتئین های مختلف چیست ؟ گوناگونی نوع، تعداد و ترتیب آمینو اسیدها باعث ایجاد پروتئین های مختلف می

شود.

نکته : تمام پروتئین ها از 21 نوع آمینواسید به وجود می آیند که 66 نوع آن ها را بدن می سازد و 9 نوع دیگر باید به وسیله یغذاهایی مثل شیر ، گوشت ، تخم مرغ ، نخودو لوبیا و سویا دریافت شوند.

21 . به چه آمینواسیدهایی آمینواسیدهای ضروری گفته می شود ؟ به آمینواسیدهایی که بدن ما نمی تواند آنها را بسازد و باید

آنها را به طور آماده و از طریق غذاهایی که می خوریم به دست بیاوریم ، آمینواسیدهای ضروری گفته می شود .

نکته : بیشتر پروتئین های گیاهی یک یا همه ی آمینواسیدهای ضروری را ندارند .

نکته : شیر و تخم مرغ منبع غنی از آمینواسیدهای ضروری هستند .

نکته : پروتئین ها کارکرد های گوناگونی دارند . به عنوان مثال پروتیئن موجود در پر پرندگان ، تار عنکبوت و مو از جمله

پروتئین های ساختاری هستند و یا پادتن ها که در مبارزه ی بدن با عوامل بیماری زا حضور دارند ، از جمله پروتئین های

دفاعی می باشند .

21 . بدن ما به چه مقدار ویتامین نیاز دارد ؟ و نقش ویتامین ها در بدن چیست ؟ گرچه بدن ما به مقدار کمی ویتامین نیاز دارد ،

اما کمبود آن ها رشد و عملکرد مناسب دستگاه های بدنمان را با مشکل مواجه می کند . گاهی مواقع نیز به علت کمبود

ویتامین ، بیمار می شویم .

22 . ویتامین ها به چند گروه کلی تقسیم می شوند ؟ ویتامین ها را به دو گروه کلی محلول در آب )شامل ویتامین های B و C )

و محلول در چربی ) شامل ویتامین های ، ، E و K ( تقسیم می کنند .

نکته : ویتامین های محلول در آب در بدن ذخیره نمی شوند و مقدار اضافی آن ها از طریق دفع ادرار دفع می شود .

23 . اهمیت و نقش انواع ویتامین ها را ذکر کنید و برخی ازمنابع غذایی آن ها را بنویسید .

تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی  پایه هفتم  فصل .

ویتامین نقش و اهمیت برخی از منابع غذایی

A سلامت چشم و بینایی به ویژه در نور کم هویج ، گوجه فرنگی ، شیر و فرآورده هایش ، جگر

B در پیشگیری از کم خونی و ریزش مو گوشت ، تخم مرغ ، لبنیات ، نان و غلات

C سلامت پوست و لثه

میوه ها و سبزیجات خصوصاً مرکبات ، گوجه فرنگی

و گل کلم

D افزایش جذب و مصرف کلسیم و فسفر ماهی ، تخم مرغ ، شیر و فرآورده هایش

E جلوگیری از تجزیه چربی ها و تحلیل ماهیچه ها روغن های گیاهی ، جوانه گندم و آجیل

K کمک به فرایند انعقاد خون ) لخته شدن خون ( سبزی ها ، چای و گوشت

نکته : اگر هنگام مسواک زدن از لثه های شما خون می آید شاید به اندازه کافی ویتامین C به بدنتان نمی رسد .

نکته : هویج و گوجه فرنگی ، ویتامین A ندارند ، اما ماده ای دارند که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود .

نکته : اگر ویتامین D بدن به اندازه کافی نباشد ، استخوان ها نمی توانند به مقدار کافی کلسیم جذب کنند و نرم می شوند و

حتی شاید تغییر شکل نیز بدهند .

نکته : بدن ما می تواند ویتامین D را بااستفاده از آفتاب بسازد . بهترین زمان استفاده از نور خورشید ، اول روز است که پرتوهایخورشید مایل اند . قرار گرفتن در برابر آفتاب شدید می تواند خطر سرطان پوست را افزایش دهد .

نکته : موادی که تاکنون برسی شد )کربوهیدرات ها  لیپید ها  پروتئین ها  ویتامین ها( موادی هستند که در بدن موجودات

زنده تولید می گردند و به مواد آلی مشهور هستند.

24 . به چه موادی ، مواد معدنی گفته می شود ؟ مواد معدنی یا غیر آلی به ترکیبات شیمیایی گفته می شود که به طور طبیعی در

طبیعت یافت می شوند و بدن انسان قادر به ساختن آن ها نیست و باید با مصرف مواد غذایی تامین گردند.

25 . برخی از مواد معدنی مورد نیاز بدن را بنویسید و اهمیت آن ها را نیز ذکر کنید .

ماده معدنی نقش و اهمیت  کلسیم

از مواد اصلی استخوان ها و دندان ها در مهره داران  کمک به انعقاد به خون   فسفر

از مواد اصلی استخوان ها و دندان ها در مهره داران  آهن

شرکت در سلول های خونی و فرایند خون سازی          ید

شرکت در تنظیم فعالیت سلول ها برای رشد بدن            سدیم

ایجاد پیام های عصبی         پتاسیم

ایجاد پیام های عصبی            فلوئور

تاثیر در سلامتی دندان ها

نکته : کلسیم و آهن در ترکیبات خاک نیز وجود دارند .   نکته : ید در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد .

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ی 112

بزرگترین سلول جهان مربوط به سلول تخم جانوران (مثل تخم شتر مرغ )وکوچک ترین سلول مربوط به نوع خاصی ازباکتری است که عامل بیماری تنفسی است.اسم این باکتری (pplo) 

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 139

دریچه ها ی قلب اجازه ی برگشت خون را نمی دهند و باعث می شوند جریان خون درقلب یک طرفه شود.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 143

الف)درهر میلی مترمکعب خون حدود 5میلیون گلبول قرمز وجود دارد.ب)WBC:گلبول های سفید و RBC:گلبول های قرمز

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 147

الف)دود سیگار مویژک ها ی  درون نای را فلج می کند واز کارآیی آنها می کاهد.درنتیجه شخص برای خارج کردن ذرات دود وگرد و غبار مشکل پیدا می کند و به طور متداول سرفه می کند .همچنین در دود سیگار مواد سمی وجود دارد .

ب)نیکوتین     پ) تنفسی

منبع مطلب : mohammadaminamirian.blogfa.com

مدیر محترم سایت mohammadaminamirian.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلاس چهارمی ها

فصل اول : ساختمان بدن موجودات زنده

1.   سلول چیست ؟ واحد تشکیل دهنده ی بدن موجودات زنده است . 

2.   قسمت های تشکیل دهنده ی بیشتر سلول ها را نام ببرید؟                                  

 1- پوسته 2- هسته 3 -   سیتوپلاسم

3.   کار پوسته سلول چیست؟

اطراف سلول را می پوشاند و کارش اجازه ی ورود مواد غذایی مورد نیاز به  سلول و خروج مواد دفعی و زاید از سلول است .

4.  سیتو پلاسم چیست وکار آن چیست ؟ مایع غلیظی  است که اطراف هسته ی سلول را پوشانده و بیشترین حجم سلول را تشکیل می دهد وکار ها یی چون تغذیه تنفس بر عهده ی سیتوپلاسم است .                                                                

5.    کار هسته ی سلول چیست ؟

مرکز فرماندهی سلول است و تمام فعالیت ها مخصوصا تولید مثل سلول را کنترل می کند .

6.   شباهت سلول ها چیست ؟                                                                  

 بیشتر سلول ها دارای بخش های پوسته – سیتوپلاسم و هسته هستند .

7.   تفاوت سلول ها را بنویسید ؟                                                                     

سلول ها از نظر شکل – اندازه – نوع کار و مدت عمر باهم متفاوتند و اندازه ی سلول های گیاهی از سلول ها ی جانوری بزرگ تر است . ونیز درسلول های گیاهی ماده ای به نام سبزینه وجود دارد که عمل غذا سازی را بر عهده دارد و سلول های گیاهی دارای دو دیواره هستند که این دیواره ها به علت سختی موجب شده اند که سلول های گیاهی نسبت به جانوری شکل پذیری کم تر  و سختی بیشتری داشته باشند .

8.   سلول ها چگونه بزرگ می شوند ؟                                                           

 سلول ها از غذای اطراف خود استفاده می کنند و بزرگ می شوند .

9.    سلول ها چگونه تعدادشان زیاد می شود ؟

با تقسیم شدن .

10.چگونگی تقسیم سلول ها را توضیح دهید ؟                                           

 وقتی که اجزای داخلی سلول به اندازه ی کافی رشد کردند رشد سلول متوقف می شود و ابتدا هسته ی سلول که مرکز فرماندهی سلول است به دو هسته تبدیل می شود و اطراف هر هسته مقداری سیتوپلاسم قرار می گیرد و پوسته اولیه شروع به فرو رفتگی می کند و اطراف هسته و سیتوپلاسم های جدید را فرا می گیرد و دو سلول جدید به وجود می آید .

11. سرعت تقسیم سلول ها در چه زمانی بسیار و در چه زمانی کم است ؟          

 سرعت تقسیم سلول ها در دوران جنینی بسیار زیاد و با بالا رفتن سن کاهش می یابد

12.  آیا همه ی سلول ها با تقسیم شدن تعدادشان زیاد می شود . توضیح دهید ؟    

خیر – زیرا گلبول های قرمز خون که وظیفه ی تبادل گاز های تنفسی را در بدن بر عهده دارند هسته ندارند و تقسیم نمی شوند . و در مغز قرمز استخوان تولید می شوند .

13.چند نوع سلول جانوری را نام ببرید ونوع فعالیت آن ها را بنویسید ؟

1-   سلول عصب – کارش انتقال پیام در بدن است و پر کار ترین سلول بدن است .

2-   سلول پوست – کارش محافظت از بدن است .

3-   سلول های ماهیچه – کارشان حرکت بدن است .

4-   سلول های جداره ی روده ی باریک – کارشان جذب مواد غذایی در بدن است که سطح وسیعی دارند .

5-   سلول های استخوان – کارشان استحکام بدن است .

6-   سلول گلبول ها ی قرمز – کارشان تبادل گاز ها ی تنفسی در بدن است و این  سلول ها گرد و بسیار کوچکند وهسته ندارند .

14.  سرعت تقسیم سلول ها به چه چیزی بستگی دارد ؟                               

  به تغذیه و سن بستگی دارد .سرعت تقسیم سلول ها در دوران جنینی بسیار زیاد است و با بالا رفتن سن کاهش می یابد .

15. آیا همه ی سلول ها در تمام عمر تقسیم می شوند ؟                                       

 خیر مثلا سلول های عصبی وماهیچه ای فقط در دوران جنینی تقسیم می شوند و پس از آن فقط حجمشان افزایش می یابد .

16. اندازه ی سلول های عصبی و سلول گلبول های قرمز چه فرقی با هم دارند ؟

اندازهی سلول های عصبی یک دهم میلی متر است واندازه ی سلول گلبول های قرمز یک صدم میلی متر است .

17.هر موجود زنده زندگی خود را با چه سلولی آغاز می کند ؟                          

 هر موجود زنده زندگی خود را با یک سلول به نام سلول تخم آغاز می کند .

18. یک سلول پر کار و یک سلول پر حجم و یک سلول دارای سطح زیاد را نام ببرید ؟ سلول های عصبی بسیار پرکارند و سلول های چربی پر حجم هستند و سلول های دیواره ی روده ی باریک  دارای سطح زیاد ی هستند .

19. یک سلول پس از سه بار تقسیم به چند سلول تبدیل میشود؟                                     به هشت سلول تبدیل می شود.              8 =  2 x  2x  2

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب