معنی شعر درس چهارم فارسی هفتممعنی شعر درس چهارم فارسی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

معنی درس چهارم فارسی هفتم : در این مطلب نیز معنی شعر با بهاری که میرسد از راه را قرار داده ایم. شعر با بهاری که می رسد از راه مربوط به درس چهارم فارسی پایه هفتم میباشد که صفحه 37 فارسی هفتم قرار گرفته شده است.

معنی لغات ها درس چهارم

تبسم: لبخند زدن/آهسته : آرام / از نظرم گم شد : ناپدید شد / جوانه : شاخه تازه درخت/ شکفتن: رشد کردن، پیشرفت کردن

معنی شعر درس چهارم فارسی هفتم

????روشن و گرم و زندگی پرداز  / آسمان مثل یک تبسم شد

معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

نکته آرایه ای : آسمان مثل یک تبسم شد = تشبیه

????هر چه سرما و هرچه دل سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

????با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه ای وا شد

معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

????بر درختی شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد

معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

کتاب در اینجا به معنی جهان است.

نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =
مراعات نظیر

????با بهاری که می رسد از راه / بز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

????مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

تلاش و حرکت باش.

نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

????زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

????بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

????پیام درس:
صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

منبع مطلب : nomrebartar.com

مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی درس چهارم فارسی هفتم

معنی درس چهارم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 4 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

درس چهارم :: با بهاری که می رسد از راه

معنی شعر با بهاری که می رسد از راه

روشن و گرم و زندگی پرداز              ***                   آسمان، مثل یک تبسم شد
آسمان مانند لبخندی  پرمهر و پر از عشق به زندگی روشن شد.

دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم )

هر چه سرما و هرچه دل سردی           ***                پر زد آهسته از نظر گم شد
هر چه سرما و ناامیدی و بی مهری وجود داشت آرام آرام کنار رفت و دور شد.
دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی

با نسیمی که زندگی در اوست           ***                باز چشم جوانه ای وا شد
با نسیمِ زندگی بخش بهاری غنچه ها و جوانه ها شکوفا شدند.
دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص )
دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه

بر درختی، شکوفه ای خندید             ***                   در کتابی، بهار، معنا شد
شکوفه های درختان باز شدند و  بهار دنیا را زیبا کرد.
دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف
دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره

با بهاری که می رسد از راه               ***                    سبز شو، تازه شو، بهاری شو
با بهاری که تازه از راه می رسد تو نیز سبز و شاداب شو و تغییر کن.
دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو )
دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن           ***                    مثل یک چشمه سار جاری شو
مانند شاخه گلی جوانه بزن و شکوفا شو و مانند چشمه پیوسته در حرکت باش.
دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو)
دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است

زندگی بر تو می زند لبخند                 ***                    هست وقت شکفتنت امروز
اکنون زندگی به تو روی خوش نشان داده است و وقت جوانه زدن و تلاش و حرکت فرا رسیده است.
دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی )
دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان )

بهتر از هرچه هست در دنیا             ***                     با خدا راز گفتنت امروز
بهترین کاری که میتوانی انجام بدهی درد دل با خدا و راز و نیاز با اوست.
دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز )
دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم )

منبع مطلب : hamgamdars.com

مدیر محترم سایت hamgamdars.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

ادبیات پایه هفتم درس چهارم ( با بهاری که می رسد از راه )

دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم ) 

معنی بیت دوم : هر چه سرما و ناراحتی از مردم دور شد ند و از جلوی چشمان ما هم دور شد و قابل دیدن نبود . 

دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی 

معنی بیت سوم: با رسیدن فصل بهار نسیمی می آید که به مردم نوید شور و نشاط  و زندگی می دهد .

دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص ) 

دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه 

معنی بیت چهارم : با آمدن فصل بهار شکوفه ها روی درخت شکفته شدند و  در تمام جهان جلوه گر شد . 

دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف 

دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره 

معنی بیت پنجم : خطاب به انسان  می گوید که با بهاری که از راه می رسد  تو سبز شو و با طراوت و شاداب شو . 

دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو ) 

دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم 

معنی بیت شش : تو هم ای انسان با آمدن بهار دوباره زندگی خود را  تغییر بده و به زندگی خودت حرکت بده . 

دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو) 

دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است 

معنی بیت هفتم : زندگی بر وقف مراد تو شده است  و امروز در این زمان وقت شکوفایی و سر سبزی تو است . 

دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی ) 

دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان ) 

معنی بیت هشتم : بهترین کار برای تو در دنیا است که با خدای خودت راز و نیاز کنی 

دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز ) 

دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم ) 

منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : علییه ولی وقتی معلم معنی هارو میگه با این جواب ها خیلی فرق داره من به معلممون نشون دادم گفت پاک کن من چیزی که میگم بنویس

للی : خب

Sam : عالی

محمد : بهترینه

محمد : من خو ارزیابی میخواستم این ها به دردم نمی خوره

???????????? : نمیدونم

ناشناس : ♥️????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب