نقل وانتقالات اضطراری فرهنگیاننقل وانتقالات اضطراری فرهنگیان را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

شیوه نامه و جدول زمانبندی نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1399

شیوه نامه و جدول زمانبندی نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1399

با توجه به نزدیک شدن به زمان نقل و انتقالات، شیوه نامه و جزئیات و برنامه زمانی نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1399 در ادامه آمده است .

شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1399

توجه : این نسخه پيشنهادي و غيرقابل استناد است و پس انتشار نسخه نهایی، جایگزین خواهد شد .

نسخه نهایی بخشنامه  در پایان مطلب قرار گرفت .

اداره کل آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام

در راستای عدم تمركز، افزايش بهره وري و استفاده بهينه از نيروی انسانی مناطق آموزشی، همچنين افزايش رضايت شغلي و کمک به تامين رفاه و آسايش نسبی فرهنگيان محترم، نقل و انتقال نيروهای رسمی، رسمی آزمايشی، پيمان ي شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت تفويض برون و درون استاني با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصيلی 1400-1399 می گردد.

متقاضيان انتقال درون استاني با رعايت شرايط بندهاي ب و ج اين شيوه نامه و بر اساس جدول زمان بندي اعلام شده از سوي كارگروه توسعه مديريت استان، مي بايست از طريق سامانه جامع منابع انساني (پروفايل) ثبت نام تا با رعايت عدم نياز مبدا و نياز مقصد اقدام لازم معمول گردد. مبنای انتقال در درون استان (پس از محاسبه ورود و خروج نيرو اعم از بازنشستگی، ورودی های دانشگاه فرهنگيان و.. .)، ضرايب اشتغال نيروی انسانی و شدت نياز می باشد . لذا ضروری است جداول
ضرايب فوق برای تمامی مناطق آموزش و پرورش محاسبه و در سال جاري ملاك عمل قرار گيرد. بديهي است عملكرد استان ها پس از پايان فرايند نقل و انتقال بر اساس ضرايب مذكور بررسي خواهد شد.

متقاضيان انتقال برون استانی در صورت دارا بودن شرايط اين شيوه نامه و مطابق جدول زمانبندی می بايست با مراجعه به سامانه جامع منابع انساني(پروفايل) به آدرس ………. نسبت به ثبت درخواست و تکميل فرم امتياز بندی خود اقدام و سپس مدارك لازم را جهت بررسي به امور اداري آموزش و پرورش منطقه مبدا ارائه نمايند.

درخواست ثبت شده متقاضيان مشروط به عدم نياز مبدا مبتني بر داده هاي سامانه بكفا و تراز نيروي انساني به نحوي كه در مبدا ، حق التدريسي پرداخت نشود (و نياز مقصد) مبتني بر داده هاي بكفا و تراز نيروي انساني به طوري كه در منطقه مقصد و يا شدت نياز براساس ضريب نيروي انساني قابل بررسي خواهد بود.

الف : ضوابط و مقرات عمومی نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1399

1- با عنايت به اينکه مقرر است فرايند نقل وانتقال درون و برون استان ي سال تحصيلي آتي بصورت پردازشی و سيستمي انجام شود، ضروری است در تکميل جداول نياز و عدم نياز ، دقت کافی بعمل آيد تا در وضعيت تراز نيروی انسانی آن ادار ه کل خللی ايجاد نگردد.

2- انتقا ل كاركنان با سنوات خدمت كمتر از 15 سال، به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران مجاز نمي باشد . افراد فاقد شرايط اين بند مي توانند درخواست انتقال خود را براي انتقال به مناطق اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران ثبت و ارائه نمايند. شايان ذكر است نياز اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران از محل نيروهاي واجد شرايط و متقاضيان انتقال اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تامين خواهد شد.

3-  پذيرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتايج مجاز نمي باشد. بنابراين متقاضيان انتقال قبل از ثبت درخواست، کليه جوانب امر را بررسی نمايند.

تبصره: در شرايط بسيار ضروری و اجتناب ناپذير موضوع انصراف از انتقال صرفا تا قبل از شروع سال تحصيلی و پس از طرح در کميسيون نقل و انتقال سازمان های مبداء و مقصد به نحوی که موجب اختلال در ساماندهی نيروی انسانی نشود، قابل بررسی و اقدام خواهد بود . ضمنا در صورت موافقت با انصراف ، اين افراد تا 3 سال مجاز به شرکت در فرايند انتقال برون استانی نمی باشند.

4 – عدم مراجعه افراد انتقال يافته به محل های تعيين شده پس از اعلام نتيجه، غيبت تلقی مي گردد. لذا لازم است مبادی خدمتی از بکارگيری آنان خودداری نمايند و ادارات آموزش و پرورش مقصد مراتب غيبت آنان را به هيات رسيدگی به تخفات اداری كاركنان و اداره کل امور اداری و تشکيلات اعلام نمايند.

5 – همسر جانبازان در صورت تغيير محل اشتغال جانباز با ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح با استناد ماده 17 آيين نامه اجرايی ماده 13 قانون تسهيلات استخدامی و جانبازان (بدون داشتن شرايط بند هاي ب و ج شيوه نامه) منتقل می شوند.

6 – مديران و معاونين واحدهای آموزشی و پرورشی و نيز نيروهای شاغل در پست های اداری متقاضی انتقال بصورت آموزشی، بايد در رشته تدريس اصلی خود اقدام به ثبت درخواست انتقال نمايند.

ب: ضوابط و مقررات انتقال دائم

1 – نداشتن تعهد خاص خدمت به منطقه (مستخدمين ماده 28 و فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان که تعهدی دال بر خدمت در مناطق مورد تعهد به ميزان دو برابر مدت تحصيل داده اند؛ مجاز به ارائه درخواست و تكميل فرم امتيازبندي به صورت آموزشي و اداري نمي باشند).

2 – دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت آموزشی تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاريخ 31 / 06 / 99 به موجب حکم کارگزينی برای مستخدمين رسمی، رسمی آزمايشی و پيمانی

تبصره 1 : متقاضيانی که در سنوات گذشته بصورت موقت منتقل شده اند سال های انتقال آنها جزء سنوات خدمت تعهد برای مبداء محسوب نمی گردد .

تبصره 2 : مدت سوابق خدمت بصورت حق التدريس، نهضت سوادآموزی، ماموريت به ساير دستگا هها، تحصيل در مراکز تربيت معلم، تربيت دبير، خدمت نظام وظيفه، قرارداد کار معين و… جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد .

ج: ضوابط و مقررات انتقال موقت :

1 – دارا بودن حداقل 2 سال سابقه خدمت آموزشی تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاريخ 31 / 06 / 1399 به موجب حکم کارگزينی برای مستخدمين رسمی، رسمی آزمايشی و پيمانی (با رعايت تبصره 1 و 2 بند ب )

2 – مستخدميني كه در سال تحصيلي 1400 – 1399 با رعايت مفاد بخشنامه شماره 11 / 710 مورخ 17 / 6 / 1394 در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه هاي دولتي (غير از دانشگاه هاي علمي كاربردي و پيام نور) مشغول به تحصيل بوده و با ارائه مدارك مستند، متقاضي انتقال موقت به استان محل تحصيل مي باشند .

3- همسر همکاران فرهنگی که جهت ادامه تحصيل در رشته مورد نياز، متقاضی انتقال موقت يا 3 مامور به تحصيل(مشمولين تبصره ذيل ماده 61 قانون مديريت خدمات کشوری) باشند (بارعايت بند 1 . )

4 – متقاضيانی که با تاييد کميسيون پزشکی استان برای درمان بيماری حاد خود، همسر يا فرزند به دليل عدم وجود امکانات پزشکی در مبداء خدمتی، نياز به تغيير محل اشتغال دارند .

5 – متقاضيانی که دارای فرزند معلول حسی، حرکتی و ذهنی می باشند در صورت ارائه مدارک معتبر از مراجع ذيصلاح، مشروط به عدم وجود مراکز آموزش کودکان استثتايی در منطقه محل خدمت .

6 – زوج فرهنگی متقاضی انتقال به محل خدمت همسر ( با ارائه مستندات و رعايت بند 1 )

د: انتقال اضطراري :

لازم به ذكر است موارد حاد، ضروري و اجتناب ناپذير صرفا با تاييد كارگروه توسعه مديريت استان و با رعايت شرايط عدم نياز مبدا و نياز واقعي مقصد و شرايط بندهاي ب و ج شيوه نامه بر اساس جدول زمانبندي پيوست انجام خواهد شد.

ه: انتقال نيروي قراردادي :

انتقال اين نيروها با موافقت ادارات كل مبدا و مقصد و ساير مقررات ازجمله تامين اعتبار در اداره كل مقصد (با هماهنگي ادارات بودجه) بر اساس ضوابط مربوط بلامانع است .

مسئوليت نظارت بر حسن اجرا و پاسخگويی مناسب به متقاضيان با توجه به تفويض اختيار فوق با مديرکل آموزش و پرورش استانها مي باشد. مقتضي است تمهيدات لازم را به نحوی فراهم نمايند تا ضمن عدم مراجعه متقاضيان به واحد های ستادی، تعيين تکليف نهايی متقاضيان انتقال دائم و موقت درون استاني حداكثر تا تاريخ 15 / 03 / 1399 و برون استاني بر اساس جداول زمان بندي خاتمه يابد.

هرگونه مكاتبه خارج از سامانه مربوط در رابطه با انتقال با اداره كل امور اداري و ساير ادارات كل ممنوع بوده و در نتايج ارزيابي استان ها لحاظ خواهد شد.

جدول زمانبندی نقل و انتقالات عادي برون استانی سال تحصیلی 1400-1399

جدول زمانبندی نقل و انتقالات اضطراري برون استانی سال تحصیلی 1400-1399

شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای شاغل در واحدهای آموزشی برای سال تحصیلی 1400-1399

بخشنامه نقل و انتقال برون استانی

همچنین ببینید :

کلمه کلیدی: شیوه نامه و جدول زمانبندی نقل و انتقالات فرهنگیان 1399، ضوابط و مقررات انتقال دائم،  نقل و انتقالات اضطراري برون استانی،  نقل و انتقالات عادي برون استانی، نقل و انتقالات فرهنگیان – آموزش و پرورش ، جدول زمانبندی نقل و انتقالات فرهنگیان در سال 1399

آغاز نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان از فردا

آغاز نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان از فردا

 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، جدول زمان‌بندی نقل و انتقالات اضطراری و برون استانی فرهنگیان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

اخبار اجتماعیدر این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 710.3 مورخ 99.01.20 جدول زمانبندی نقل و انتقال اضطراری برون استانی فرهنگیان برای سال تحصیلی 1400-1399، خواهشمند است در خصوص ثبت‌نام متقاضیان در سامانه مربوط به آدرس (profile.medu.ir ) اطلاع رسانی مناسب انجام شود.

در ضمن فرایند نقل و انتقال اضطراری طبق روال سال گذشته با موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا، اداره کل آموزش و پرورش استان مبدا، اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد و تأیید نهایی ستاد وزارت متبوع از طریق زیر سامانه نقل و انتقال در سامانه جامع منابع انسانی به آدرس (hrm.medu.ir)، صرفاً به صورت موقت انجام خواهد گرفت. 

لازم به ذکر است در صورت ضرورت ادارات کل آموزش و پرورش قبل از شروع ثبت نام متقاضیان، در بخش ایجاد دوره نسبت به غیرفعال نمودن مناطق دارای مازاد نیرو اقدام لازم را معمول دارند.

شرط انتقال موقت، دارا بودن حداقل 2 سال سابقه خدمت رسمی تمام وقت در مناطق آموزش و پرورش تا تاریخ 1399.06.31 به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی است.

تصمیم‌گیری در ارتباط با نقل و انتقال اضطراری درون استانی به اداره کل آموزش و پرورش استان‌­ها تفویض می­‌شود، لذا شایسته است پس از تهیه دستورالعمل و تنظیم جدول زمان‌بندی در محدوده زمانی نقل و انتقال برون استانی (99.05.07 لغایت 99.05.30) نسبت به تعریف دوره انتقال در سامانه مربوطه اعم از تعیین شرایط متقاضیان، مناطق مجاز، تعداد اولویت قابل انتخاب توسط متقاضی و ...  اقدام کنند.

اخبار نقل و انتقال فرهنگیان در سال 99 | «ای استخدام»

دانلود اپ با لینک مستقیم
دانلود اپ با لینک مستقیم

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب