هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟ را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

انواع چهار ضلعی ها

خطوط موازی

 دو خط واقع بر یک صفحه را موازی می گوییم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و یا هیچ نقطه ی مشترکی نداشته باشند .مانند دو خط1d و2d که با هم موازیند.

می نویسیم:

میخوانیم: خط های 1d و 2d با هم موازیند.

توضیح تصویری:

چهار ضلعی ها:

هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس می باشد.

دو ضلع چهار ضلعی که در یک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد.

دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد.

انواع چهار ضلعی ها :

1) متوازی الاضلاع: چهار ضلعی است که اضلاع آن دو بدو موازی باشند 

خواص متوازی الاضلاع :  در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل اند  و زاویه های مجاور مقابل مساویند .

در هر متوازی الاضلاع ضلع های  مقابل با هم برابرند.

در هر متوازی  الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

2) مستطیل: چهار ضلعی که تمام زاویه های آن قائمه باشد به عبارت دیگر مستطیل متوازی الاضلا عی است که یک زاویه ی قائمه داشته باشد .

خواص  مستطیل: چون مستطیل نوعی متوازیالاضلاع  است پس تمام  خواص متوازی الاضلاع را داراست .

قطر های مستطیل با هم برابرند .

3) لوزی : چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند لوزی است .

خواص لوزی:  چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است پس همه ی  خواص متوازی الاضلا ع را داراست .

قطرهای لوزی بر هم عمودند

هر قطر لوزی نیمساز دو زاویه ی مقابل لوزی است .

4) مربع : چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و چهار زاویه ی آن قائمه هستند .

بنابراین مربع هم نوعی لوزی، هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است. پس تمام خواص آن ها را داراست

ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط  دو ضلع آن با هم موازی باشند .

در ذوزنقه دو ضلع موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند 

خواص ذوزنقه: در ذوزنقه  زاویه های مجاور به هر ساق  مکمل یکدیگرند

انواع ذوزنقه :

 ذوزنقه قائم الزاویه :  ذوزنقه ای است که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد 

ذوزنقه متساوی الساقین : ذوزنقه ای است که دو ساق آن با هم برابر باشد .

آموزشی

تعریف متوازی الاضلاع :

چهار ضلعی که اضلاع روبه رو آن باهم موازی باشند .

نکته : مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع می باشند .

خاصیت متوازی الاضلاع : 1. زاویه های مقابل باهم مساویند .   

                                            اضلاع مقابل مساویند.

                                            زاویه های مجاور به هر ضلع مکملند .

                                            قطرها ، همدیگر را نصف می کنند .

نکته : چون مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع هستند تمام خواص را به ارث می برند .

تعریف مستطیل : متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه و اضلاع روبه روی آن دو به دو مساویند .

نکته : مربع نوعی مستطیل است چون در خاصیت تعریف مستطیل می گنجد .

خاصیت ویژه مستطیل : در مستطیل قطر ها باهم برابرند .

نکته : چون مربع نوعی مستطیل است خاصیت ویژه مستطیل را به ارث می برد .

تعریف لوزی :

متوازی الاضلاعی که اضلاع آن باهم مساوی باشند .

نکته : مربع نوعی لوزی است  چون در تعریف لوزی می گنجد .

خاصیت ویژه لوزی :

در لوزی قطرها بر هم عمودند .

نکته : مربع نوعی لوزی است پس خاصیت لوزی را به ارث می برد .

تعریف مربع :

متوازی الاضلاعی که چهار زاویه قائمه .چهار اضلاع مساوی دارد را مربع گویند .

نکته : هر مربعی نوعی مستطیل است ولی هر مستطیلی،  نوعی مربع نیست

نکته :هر مربع نوعی لوزی است ولی هر  لوزی ، نوعی مربع نیست .

تعریف ذوزنقه :

  چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد  .

انواع ذوزنقه :    

قائم الزاویه  - متساوی الساقین –

ذوزنقه ای که دو زاویه قائمه دارد ذوزنقه قائم الزاویه گویند .

ذوزنقه متسای الساقین : ذوزنقه ای که دو ساق آن باهم برابر باشند .

خاصیت کلی برای همه ی ذوزنقه ها : زاویه های مجاوزر به ساق مکمل هم دیگر هستند . 

آموزشی

تعریف متوازی الاضلاع :

چهار ضلعی که اضلاع روبه رو آن باهم موازی باشند .

نکته : مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع می باشند .

خاصیت متوازی الاضلاع : 1. زاویه های مقابل باهم مساویند .   

                                            اضلاع مقابل مساویند.

                                            زاویه های مجاور به هر ضلع مکملند .

                                            قطرها ، همدیگر را نصف می کنند .

نکته : چون مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع هستند تمام خواص را به ارث می برند .

تعریف مستطیل : متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه و اضلاع روبه روی آن دو به دو مساویند .

نکته : مربع نوعی مستطیل است چون در خاصیت تعریف مستطیل می گنجد .

خاصیت ویژه مستطیل : در مستطیل قطر ها باهم برابرند .

نکته : چون مربع نوعی مستطیل است خاصیت ویژه مستطیل را به ارث می برد .

تعریف لوزی :

متوازی الاضلاعی که اضلاع آن باهم مساوی باشند .

نکته : مربع نوعی لوزی است  چون در تعریف لوزی می گنجد .

خاصیت ویژه لوزی :

در لوزی قطرها بر هم عمودند .

نکته : مربع نوعی لوزی است پس خاصیت لوزی را به ارث می برد .

تعریف مربع :

متوازی الاضلاعی که چهار زاویه قائمه .چهار اضلاع مساوی دارد را مربع گویند .

نکته : هر مربعی نوعی مستطیل است ولی هر مستطیلی،  نوعی مربع نیست

نکته :هر مربع نوعی لوزی است ولی هر  لوزی ، نوعی مربع نیست .

تعریف ذوزنقه :

  چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد  .

انواع ذوزنقه :    

قائم الزاویه  - متساوی الساقین –

ذوزنقه ای که دو زاویه قائمه دارد ذوزنقه قائم الزاویه گویند .

ذوزنقه متسای الساقین : ذوزنقه ای که دو ساق آن باهم برابر باشند .

خاصیت کلی برای همه ی ذوزنقه ها : زاویه های مجاوزر به ساق مکمل هم دیگر هستند . 

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

مریم : چهارضلعی که دوضلع موازی داردچیست

ستایش : ذوزنقه

رضا : ذوزنقه

تینا : ذوزنقه

???? : ذوزنقه

???? : ذوزنقه

عسل : ذوزنقه چهار ضلعی

???? : ذوزنقه

ذوزنقه : .

اتوسا بابایی : ذوزنقه

????‍???? : ذوزنقه

مهتاب : ذوزنقه نام داره چون میگیم فقط دو ضلعش موازی باشن برای همین ذوزنقه میشه

زهرا : چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن موازی باشد زوزنقه نام دارد????????

???? : جواب میشه ذوزنقه

ذوزنقه : ذوزنقه نام دارد

♥️ : ذوزنقه

زهرا عزیزی : اگر فقط دو ضلع موازی باشد زوزنقه نام دارد❤️

الهام : ذورنقه

???? : ابن الان تعریف خط موازی دو به دو بود ؟ خیلی قشنگ بود

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب