سوالات درس نهم مطالعات هفتم

سوالات درس نهم مطالعات هفتمسوالات درس نهم مطالعات هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

نمونه سوال درس 9 مطالعات هفتم

 سوالات درس 9

1. هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی.

2. منظور از ویژگیهای طبیعی و انسانی چیست؟

ویژگی های طبیعی : مثل موقعیت جغرافیایی، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رو دها، پوشش گیاهی، زندگی جانوری و … .

ویژگی های انسانی : مثل تعداد جمعیت، فعالیتهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و … .

3. دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان هایمختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگی ها را بفهمیم.

4. جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

5. پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود.

6. جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟

الف) نقشه   ب) عکس   پ) کره جغرافیایی   ت) کتاب ها و فرهنگ نامه ها   ث) رایانه و اینترنت

7. چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟

زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سد ها و … را نشان می دهند.

8. چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

نقشهٔ ناهمواری ها، نقشهٔ تقسیمات کشوری (استان ها)، نقشهٔ راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها

9. نقشه چیست؟

نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

10.  چگونه از مقیاس خطی استفاده می کنند.

با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. 

11. انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.

الف) معمولی   ب) هوایی   پ) ماهواره ای

12. عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکس هایی هستند؟

عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته می شود.

13. عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟

از عکسهای هوایی برای تهیهٔ نقشه های جغرافیایی استفاده می شود. این عکس ها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

14. تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟

تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده می شود. از این تصاویر نیزاطلاعات زیادی دربارهٔ مکان ها به دست می آوریم.

15. کره جغرافیایی چیست؟

کرهٔ جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کرهٔ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارهٔ زمین را روی آن مشاهده کرد.

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

سوالات درس 1                     سوالات درس 13

سوالات درس 2                     سوالات درس 14

سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

سوالات درس 4                     سوالات درس 16

سوالات درس 5                     سوالات درس 17

سوالات درس 6                     سوالات درس 18

سوالات درس 7                    سوالات درس 19

سوالات درس 8                     سوالات درس 20

سوالات درس 9                     سوالات درس 21

سوالات درس 10                   سوالات درس 22

سوالات درس 11                   سوالات درس 23

 سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

اموزش درس های هفتم

برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب راجعه کنید.

سوالات درس 9

1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگیهایطبیعی،ویژگیهایانسانی.

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

ویژگیهایطبیعیمثلموقعیتجغرافیایی٭،نوعآبوهوا،ناهمواریها٭،رودها،پوششگیاهیوزندگیجانوریو... .

ویژگیهایانسانیمثلتعدادجمعیت،فعّالیّتهایاقتصادی،سواد،زبان،آثارتاریخیو... .

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانشجغرافیابهماکمکمیکندکهویژگیهایطبیعیوانسانیمکانهای

مختلفرابشناسیمورابطهٔبیناینویژگیهارابفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

جغرافیدانهامعمولاًکارخودشانراباپرسشهاییدربارهٔیکمکانآغازمیکنندوسپسدربارهٔاینپرسشهاتحقیقمی کنندتاپاسخآنهاراپیداکنند

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

پرسشهایجغرافیاییباکلماتیمانندکجا؟چرا؟چگونه؟چهموقع؟وچهکسانی؟آغازمیشود

6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟

الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت

7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟

زیراازطریقآناطلاعاتزیادیبهدستمیآوریمنقشههامحلدقیقپدیدههایطبیعیمانندکوه،رود،جنگلوپدیدههایانسانیمثلراهها،پلها،سدهاو... رانشانمیدهند.

8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

نقشهٔناهمواریها،نقشهٔتقسیماتکشوری )استانها(،نقشهٔراهها،نقشههایگردشگریواطلسها

9-نقشه چیست؟

نقشه،تصویریافقیازسطحزمیناستکهبهنسبتموردنیازکوچکشدهاست

10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.

درزیرهرنقشه،شماخطیمشاهدهمی کنیدکهبهآنمقیاسخطیمیگویندوبااستفادهازآنمیتوانیدفاصلهواقعیمکانهارارویزمینمحاسبهکنیدابتداباخطکشفاصلهٔمکانهاراروینقشهاندازهبگیرید؛برایمثال،فاصلهمیدانفلسطینتاخیابانانقلابروینقشه 3 سانتیمتراست،سپسخطکشراباهمانمقدار 3 سانتیمتررویمقیاسخطیبگذاریدمیبینیدکه 3سانتیمترروینقشهبرابربا۶۰۰متررویزمیناست

11-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.

الف- معمولی  ب- هوایی  ج- ماهواره ای

12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟

عکسهایمعمولیبادوربینازمناظرطبیعی،شهرها،خانههاوفعّالیتهایانسانیگرفتهمیشود.

13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟

ازعکسهایهوایی برایتهیهٔنقشههایجغرافیاییاستفادهمیشوداینعکسهابادوربینهاییکهدرهواپیمانصبشدهگرفتهمی شود.

14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟

تصاویرماهوارهایتوسطماهوارههاتهیهوبهزمینفرستادهمیشودازاینتصاویرنیزاطلاعاتزیادیدربارهٔمکانهابهدستمیآوریم.

15-کره جغرافیایی چیست؟

کرهٔجغرافیایینمونهٔکوچکیازکرهٔزمیناستکهمیتوانشکلواقعیبخشهایمختلفسیارهٔزمینرارویآنمشاهدهکرد.

منبع مطلب : daers-7.blog.ir

مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب