پیامدهای گرم شدن کره زمین مطالعات نهمپیامدهای گرم شدن کره زمین مطالعات نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

مطالعات اجتماعی نهم

درس 2
1-کدام حرکت زمین را حرکت وضعی می گویند؟
زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محور خود می چرخد، که به آن حرکت وضعی می گویند
2- منظور از حرکت ظاهری خورشید چیست؟
جابه جایی یا حرکت خورشید در آسمان، حرکت ظاهری است. در واقع، خورشید جابه جا نمی شود بلکه زمین
می چرخد و نقاط مختلف کرهٔ زمین پی درپی در مقابل خورشید قرار می گیرند.
3- حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟
نتیجهٔ حرکت وضعی زمین، پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت است.
4-نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند از نظر زمان چه وضعیتی دارند؟
تمام نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند، در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده می کنند و ساعت یکسانی دارند.
مثال :
وقتی خورشید درست روی نصف النهار مبدأ قرار می گیرد، در همهٔ شهرهایی که روی این نصف النهار )از شمال اروپا تا جنوب آفریقا( قرار گرفته اند، هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهایی که در شرق گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دید ه اند و بنابراین، از ظهرشان گذشته است. به عکس، در کشورهایی که در غرب
نصف النهار گرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است.
5- مبنای ساعت واقعی چیست؟
موقعیت خورشید در آسمان
6-  چرا از ساعت واقعی نمی توان در زندگی روزمره استفاده کرد؟
حتی دو شهر مجاور در یک کشور که روی یک نصف النهار قرار ندارند، ساعت های مختلفی دارند. بنابراین، در تعیین قرارهای ملاقا ت، زمان باز و بسته شدن اداره ها و مغازه ها و برنامهٔ حرکت قطارها و هواپیماها مشکلات زیادی به وجود می آید.
7-چه زمانی ساعت رسمی بوجود آمد؟
حدود 140 سال پیش، در یک کنفرانس بین المللی، کشورها توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند
8- ساعت رسمی چیست؟
به ساعت قرار دادی مختص هر قاچ از مجموع 24 قاچ ، بدون توجه به موقعیت خورشید در آسمان ساعت رسمی گفته می شود.
9- کدام حرکت زمین را حرکت انتقالی می نامند؟
یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یکسال طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند.
10- زمین حرکت انتقالی خود را در مدار بیضی شکل با چه سرعتی انجام می دهد؟
با سرعت میانگین 30 کیلومتر در ثانیه
حدود 1800  کیلومتر در دقیقه(30×60)
حدود 108000 کیلومتر  در ساعت (1800×60)
11-حرکت انتقالی زمین که با آن سال خورشیدی ( شمسی) نیز می گویند چند روز طول می کشد؟
مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، 365 روز و 6 ساعت
12-سال رسمی چیست؟
سال 365 روزه، سال رسمی است که 6 ساعت از سال خورشیدی کوتا ه تر است.
13- سال کبیسه چیست؟
برای جبران شش ساعت ِ سال رسمی که نسبت به سال خورشیدی کمتر است هر 4 سال یک روز به سال رسمی اضافه می شود (24=6 ×4)  سال 366 روزه را سال کبیسه می نامند.
14- پدید آمدن فصل ها از نتایج کدام حرکت زمین است؟
حرکت انتقالی زمین،
15- محور قطبین زمین نسبت به خط عمود بر مدار گردش انتقالی زمین چه زاویه ای می سازد؟
23˚ 27´
16- محور قطبین زمین نسبت به مدار گردش انتقالی زمین چه زاویه ای می سازد؟
66˚ 33´
17- مایل بودن محور قطبین زمین چه تأثیری بر کره زمین دارد؟
به دلیل مایل بودن محور قطبها ، زاویهٔ تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند، درازی شب و روز نامساوی  می شود و فصل های مختلف به وجود می آید.
18- چه زمانی در نیمکره شمالی انقلاب تابستانی رخ میدهد ؟ و در این زمان خورشید به کدام مدار عمود می تابد ؟
دراوّلتیرماه در نیمکرهٔ شمالی منطقهٔ وسیع تری از کرهٔ زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد. در نتیجه، روزهاطولانی تر از شبها است. در اوّل تیرماه، خورشید در نیمکرهٔ شمالی به مداررأس السرطان به طور عمودی می تابد. در این هنگام که طولانی ترین روزدر این نیمکره است و به آن انقلاب تابستانی می گویند، فصل تابستان آغاز می شود.در همین زمان، نیمکرهٔ جنوبی فصل زمستان آغاز شده است.
19-چه زمانی در نیمکره شمالی انقلاب زمستانی رخ می دهد ؟ ودر این زمان خورشید بر کدام مدار عمود می تابد؟
دراوّل دیماه، در نیمکرهٔ شمالی بخش کم وسعت تری از کرهٔ زمین تابش خورشید را دریافت می کند و
روزهاکوتاه تر از  شبهاست. در اوّل د یماه، خورشید بهم داررأسالجدی در نیمکرهٔ جنوبی عمودی می تابد. در نتیجه، در نیمکرهٔ شمالی اوّل دی کوتاه ترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می گویند. در این روز فصل زمستان آغاز می شود؛ در حالی که در همین زمان، در نیمکرهٔ جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.
20-  به چه زمانی اعتدالین می گو یند؟
در دو موقع از سال یعنی اوّل بهار و اوّل پاییز، درازی روز و شب برابر می شود؛ یعنی مسیری که منطقهٔ روشن زمین می پیماید با مسیر منطقهٔ تاریک برابر است. به این دو زمان، اعتدالین )اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی( می گویند

درس 3
1-زمین از چند محیط تشکیل شده است؟

از چهار محیط تشکیل شده است:


2-چند درصد از سطح زمین را آب و چند درصد آن را خشکی تشکیل می دهد؟
71 درصد   آب        29 درصد خشکی

3-دو نیمکره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آب هایشان چه تفاوتی با هم دارند
نیمکره شمالی (40 درصد  خشکی   --- 60 درصد آب)
نیمکره جنوبی (18 درصد خشکی    --- 82 درصد آب)
4-برای نشان دادن کدام ناهمواریها بر روی نقشه از رنگ سبز استفاده می کنند؟
جلگه ها و دشت ها یعنی سرزمین های پست
5-جلگه ها در کدام مناطق تشکیل  شده اند؟
جلگه های پهناور جهان در کنار دریاها یا امتداد رود های بزرگ تشکیل شده اند.
6-برای نشان دادن کدام ناهمواری ها بر روی نقشه از رنگ زرد و قهوه ای استفاده می کنند؟
فلات ها وکوههای بلند
7-فلات چیست؟
فلات ها سرزمین هایی نسبتاً هموار اما مرتفع اند که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند.
8-بلندترین فلات جهان چه نام دارد ؟
تبت
9-تفاوت کو ههای جوان و مرتفع با کوه های کم ارتفاع چیست؟


10-چه عواملی موجب پیدایش وتغییر شکل ناهمواری ها می شوند؟
عوامل درونی و عوامل بیرونی
11-پوسته  به کدام بخش از زمین گفته می شود و آیا پوسته زمین یکپارچه و همچنین ثابت و بی حرکت است؟
پوستهٔ زمین به قطعات یا ورقه های بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها )پوسته و گوشتهٔ فوقانی( بخش هایی از قاره ها تاکف اقیانوس ها را در بر می گیرند.
ورقه ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت می کنند، از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند یا در امتداد هم می لغزند.
12-سرعت وحرکت پوسته زمین (ورقه ها ) چه مقدار است؟
ورقه ها بسیار کند حرکت می کنند و در هر سال فقط چند سانتی متر جا به جا می شوند. اما این جابه جایی و حرکت طی میلیون ها سال، تغییرات زیادی در ناهمواری ها به وجود می آورد.
13-کوه زایی نتیجه چیست؟
کوه زایی از جمله نتایج برخورد دو ورقه به یکدیگر است.
14-حرکات کوه زایی سبب چه تغییری در پوسته زمین می شود؟
حرکات کوه زایی باعث چین خوردگی یا شکستگی )درزه و گسل( در پوستهٔ زمین می شوند.
15-چین خوردگی ها چگونه بوجود می آیند؟ مثال بزنید
وقتی بخش زیرین یک ورقه به زیر ورقه ای دیگر می رود، فشاری بر پوسته وارد می شود که لایه های رسوبی
را دچار خمیدگی می کند و به سمت بالا می آورد. چین خوردگی های هیمالیا مثالی از این نوع ایجاد رشته کوه ها است
16-تشکیل کوه و کوه زایی به چند شکل ممکن است صورت گیرد؟
1-چین خوردگی  2- گسل  3- کوه های آتشفشانی  4 کوه های گنبدی
17شکستگی و گسل چگونه بوجود  می آید؟
اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود می آید.
در این صورت، با اختلاف ارتفاع حاصل از شکست، مناطقی بالاتر از اطراف قرار می گیرد و مناطقی نیز فرو می نشیند و در نتیجه کوه یا دره ایجاد می شود.
18-کوه های آتشفشانی و کوه های گنبدی چگونه تشکیل می شوند؟
گاهی مواد مذاب )ماگما( از سمت گوشته به طرف پوسته حرکت می کنند و به آن فشار وارد می آورند.
اگر مواد مذاب از پوسته راهی برای خروج از پوسته پیدا کنند و فوران کنند، کوه های آتشفشانی را به وجود می آورند اما اگر فوران رخ ندهد و لایهٔ پوسته بالا بیاید، کوه های گنبدی ایجاد می شوند.
19-کدام عوامل بیرونی سبب تغییر شکل ناهمواریها می شوند؟
ناهمواری ها بر اثر نیروهای درونی پدید می آیند اما در طول زمان، عواملی چون هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی تغییرات زیادی در چهرهٔ این ناهمواری ها پدید می آورد.
20علاوه بر عوامل طبیعی چه عامل دیگری در تغییر شکل ناهمواری ها موثر است؟
علاوه بر فرسایش و عوامل طبیعی، فعّالیت های انسان نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری ها دارد. انسان همواره برای رفع نیازهای خود و بهره برداری از محیط طبیعی، چهرهٔ ناهمواری ها را تغییر داده است

سوالات درس 4
1-اقیانوس آرام چه ویژگی ها وخصوصیاتی دارد؟
اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است. )تصور کنید مساحت آن 100 برابر کشور ایران است!( این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جهان نیز هست. دراز گودال ماریانا با ژرفای 11000 متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.
2- برخی  از جریان های اقیانوسی سرد و گرم را نام ببرید.


3-مشکلات مطالعه درباره اقیانوس ها وبستر آنها چیست؟
فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب
4-چند مورد از ناهمواری های کف اقیانوس ها  و دریاها را نام ببرید؟
فلات قاره  -- شیب قاره – دشت اقیانوسی – گودال اقیانوسی
5-فلات قاره کجاست و از چه نظر اهمیت دارد؟
در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از 200 متر دیده می شود که به آن فلات قاره )ایوان خشکی( می گویند. فلات قاره در دریاها و دریاچه ها نیز دیده می شود و در برخی از آنها جزیره هایی سر از آب بیرون آورده اند. معمولاً فلات قاره ها از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.
6- به کدام ناهمواری  کف اقیانوس یا دریا شیب قاره گفته می شود؟
بعد از فلات قاره ناگهان شیب زیاد می شود و تا عمق 2000 تا 5000 متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره می گویند.
7-اقیانوس ها از چه نظر اهمیت دارند؟
- از مهمترین منابع تأمین غذا برای انسان هستند
-امکان حمل ونقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با کشتی ها فراهم می آورند.
-به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند(به وسیله کارخانه آب شیرین کن)
8-چه خطراتی اقیانوس ها را تهدید می کند؟
مخزن زباله تلقی کردن اقیانوس ها  و دفن زباله های اتمی٭ در اعماق اقیانوس ها  و ریختن سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیه نشدنی در آنها ولطمه به بوم سازگان )اکوسیستم( آب با  صید بی رویه و انبوه ماهی ها  با کشتی های مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب
9- هوا کره تا چه ارتفاعی از اطراف کره زمین را شامل می شود و از چه گازهایی تشکیل شده است؟
هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع 10000 کیلومتری اطراف سیارهٔ زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از  گاز های مختلف نیتروژن    78 %      اکسیژن  21 %  و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.
10- تشکیل ابرها و تغییرات آب وهوایی در کدام بخش از هواکره صورت می گیرد؟
در تروپوسفر ، پایین ترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است
11-تفاوت هوا با آب وهوا چیست؟
هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است
. برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد می وزد.
آبوهوا وضعیت هوا کره )اتمسفر( در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است.
برای مثال، می گوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.
12-نوع آب وهوای   یک ناحیه چگونه مشخص می شود؟
داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و… در طول سال ها )سی سال یا بیشتر( جمع آوری و میانگین آنها محاسبه می شود
13-عوامل مؤثر بر آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید
1 زاویۀ تابش خورشید و عرض جغرافیایی
2 دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها و جریانهای اقیانوسی -دریایی
3 ارتفاع از سطح زمین
4 فشارهوا و جریان باد
14- عرض جغرافیایی چگونه بر آب وهوا مؤثر است؟
هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم، تابش خورشید مایل تر می شود. در نتیجه، گرمای کمتری به زمین می رسد. هرچه از مدار استوا )صفر درجه( به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می یابد و در نواحی مجاور قطب ها کمترین میانگین دمای سالانه دیده می شود.
15یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین چند منطقه آب  وهوایی را پدید آورده است؟
1 منطقهٔ گرم در دو طرف استوا تا مدار های رأس السرطان و رأس الجدی
2 منطقهٔ معتدل شمالی و جنوبی،
3 منطقهٔ سرد در مجاورت قطب ها.
16-دوری ونزدیکی به دریاها واقیانوس ها چگونه بر آب و هوا مؤثر است؟
خشکی ها زودتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرمای خود را از دست می دهند. آب ها بیشتر از خشکی ها گرما را در خود ذخیره می کنند. به همین سبب، اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان وتابستان می شوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می دهند.
17-آیا جریان های دریایی برآب هوا تأثیر دارند؟
عبور جریان های دریایی آب گرم از کنارهٔ کشورها موجب می شود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. به عکس، عبور جریان های آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کناره ها می شود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های کانادا عبور می کند.
18- ارتفاعات  چگونه بر آب وهوا تأثیر می گذارند؟
در لایهٔ وردسپهر )تروپوسفر(، هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم دمای هوا کم می شود
. )به ازای هر 1000 متر ارتفاع، دما 6 درجهٔ سانتی گراد کاهش می یابد.(
بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر از نواحی پست است.
ارتفاعات می توانند از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیری کنند؛ مانند رشته کوه های هیمالیا در شمال هند یا البرز در ایران.
ارتفاعات همچنین جهت وزش بادها را تغییر می دهند.
19- در چه دمایی هوا  کم فشار ودر چه دمایی  هوا پر فشار می شود؟
هوای گرم فشار کمتری دارد؛ زیرا منبسط می شود و مولکول های آن از هم فاصله می گیرند. هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می کند.
هوای سرد فشار بیشتری دارد؛ زیرا سرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکول ها می شود. هوای سرد سنگین است و به سمت پایین و سطح زمین فرود می آید.
20ارتفاع چگونه بر فشار هوا تأثیر می گذارد؟
هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم می شود. به همین دلیل، فشار هوا در سطح دریا ها زیاد و در ارتفاعات و کوهستان ها کم است.
21- باد چگونه ایجاد می شود؟
هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید.
22- چه عواملی سبب افزایش دما در کره زمین شده است؟
زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعّالیت های صنعتی است که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند و موجب آلودگی هوا و ورود گاز های گلخانه ای٭ به هواکره می شوند.
23- پیامدهای گرم شدن زمین چیست؟
ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن آب دریا، به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها یا وقوع خشکسالی در نواحی گرم و خشک و مواردی از این قبیل

سوالات درس 5
1-زیست بوم (بیوم چیست)؟ زیست بوم یک ناحیهٔ وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیهٔ مشخصی را به وجود می آورند. هر زیست بوم از چند بو م سازگان )اکوسیستم( تشکیل شده است.
 
2-وسعت یک زیست بوم چقدر است و آیا مشخصات و ویژگی آن مخصوص یک منطقه است؟ یک زیست بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را دربرگیرد و یا ویژگی های آن در چند قاره یافت شود.
3-سطح زمین به چند زیست بوم (بیوم) تقسیم شده ، نام ببرید؟
هشت زیست بوم
توندرا
تایگا
جنگل های پهن برگ معتدله
علفزارهای منطقۀ معتدل
بیشه زارها و مراتع مدیترانه ای
بیابان
جنگل های بارانی استوایی
ساوان
4-وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد ؟ و کدام یک مهمتر است؟
وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی چون آب و هوا، شکل ناهموار یها، میزان ارتفاع زمین، و جنس خاک بستگی دارد. در میان همهٔ این عوامل، آب و هوا مهم ترین و بیشترین تأثیر را دارد 
5- دما و بارش که از عناصر آب و هوا  می باشند چگونه بر نوع  و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند؟
با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیهٔ دیگر، پوشش گیاهی تغییر می کند. دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی توانند برویند . میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی تأثیر دارند
6-زیست بوم  توندرا  مربوط به کدام بخش از زمین است و آب و هوا ، پوشش گیاهی و نوع جانوران آن چگونه است؟


7- زیست بوم  تایگا  مربوط به کدام بخش از زمین است و آب و هوا ، پوشش گیاهی و نوع جانوران آن چگونه است؟

8- زیست بوم  جنگل های بارانی استوایی   مربوط به کدام بخش از زمین است و آب و هوا ، پوشش گیاهی و نوع جانوران آن چگونه است؟

9- زیست بوم  ساوان  مربوط به کدام بخش از زمین است و آب و هوا ، پوشش گیاهی و نوع جانوران آن چگونه است؟

10- بیابان به کجا گفته می شود واین زیست بوم    مربوط به کدام بخش از زمین است و آب و هوا ، پوشش گیاهی و نوع جانوران آن چگونه است؟

سوالات درس 6
1-تنوع زیستی چه زمانی به خطر می افتد؟
وقتی زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود. با تخریب پوشش گیاهی در یک منطقه، غذا کم می شود و شرایط محیطی نامناسب گونه های جانوری را نیز از بین می برد.
2- چه عواملی سبب نابودی گیاهان، جانوران ، آلودگی آب و خاک و هوای زیستگاه می شود؟
* -- ایجاد و گسترش شهرها و روستاها، ساختن پل، جاده، ساختمان ها و سدها بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های زیست محیطی
* -- فعّالیت های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانه ها
* --  مصرف گرایی و تولید انبوه زباله
* --  شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات.
3- متنوع ترین زیست بوم جهان چه نام دارد؟
جنگل های بارانی استوایی از پیچیده ترین زیست بوم های جهان است که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد. تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل هاست. جنگل های  استوایی را ریه های زمین نامیده اند.
4- جنگل های بارانی استوایی چگونه بر آب وهوا اثر می گذارند؟
برخی از دانشمندان معتقدند که این جنگل ها حدود 50 درصد اکسیژن سیارهٔ زمین و 50 درصد رطوبت جو را تولید می کنند و به همین دلیل، بر آب و هوای کل سیارهٔ زمین اثر می گذارند. دی اکسید کربن گازی است که در اثر فعّالیت های انسان و استفاده از سوخت های فسیلی وارد جو می شود. این جنگل های انبوه قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را دارند.
5-برخی از گونه های گیاهی جنگل های بارانی استوایی را نام برده واهمیت برخی از آنها را ذکر کنید.
جنگل های بارانی استوایی خاستگاه اوّلیهٔ بسیاری از درختان میوهٔ جهان مانند موز، نارگیل و انبه بوده است. امروزه از این جنگل ها انواع محصولات غذایی، دارویی و مواد اوّلیهٔ صنعتی به دست می آید. قهوه، کاکائو، انواع روغن ها، لوازم آرایشی و عطر ها، کائوچو، لاستیک و خمیر دندان از آن جمله اند.عصارهٔ گیاهان استوایی در ترکیب بسیاری از داروهای شیمیایی به کار می رود. اغلب داروهایی که امروزه از آنها برای معالجهٔ سرطان استفاده می شود، از درختان و گیاهان استوایی به دست می آیند.
6-سرعت تخریب جنگل های بارانی استوایی در کدام کشورها بیشتر است؟
برزیل و اندونزی
7-چه عواملی سبب جنگل زدایی در مناطق جنگل های بارانی استوایی شده است؟
در پنجاه سال اخیر، کشاورزی و دامداری و تجارت الوار و استخراج معادن طلا و بوکسیت (آلومینیم( موجب تخریب یا جنگل زدایی در این منطقه شده است.
8-جنگل زدایی چگونه صورت می گیرد؟ وچه نتیجه ای دارد؟
جنگل زدایی یعنی از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه؛ برای این کار، جنگل ها را می سوزانند، درخت ها را با اره های برقی قطع می کنند و با بولدوزر زمین ها را از درختان خالی می کنند.وقتی درختان سوزانده یا قطع می شوند، دی اکسیدکربن بیشتری وارد جو می شود و اثرات گازهای گلخانه ای بیشتر و زمین گرم تر می شود.
9- ساخت بزرگراه چه تأثیری در تخریب جنگل آمازون داشته است؟
از سال 1970 میلادی، به تدریج یک بزرگراه طولانی احداث شد که از میان جنگل های آمازون در برزیل عبور می کرد و ده ها راه فرعی نیز از داخل جنگل ها به این بزرگراه مربوط می شدند. ساختن این بزرگراه موجب دسترسی آسان تر شرکت های تجاری و افراد برای فعّالیت های اقتصادی در جنگل های استوایی شده است.
10- بیشترین شکار فیل برای استفاده از عاج آنها در کدام کشور اتفاق می افتد؟
کنیا از جمله کشور های آفریقایی است که در آن شکار گستردهٔ فیل ها صورت می گیرد، و اگر چه امروز مسئولان آن کشور سعی می کنند با ایجاد پارک های وحش از این گونهٔ در معرض خطر محافظت کنند، شکار غیر قانونی فیل همچنان در این کشور و سایر مناطق ادامه دارد.
11-بیشترین میزان قاچاق عاج فیل در کجا صورت می گیرد و علت آن چیست؟
چین و تایلند بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان وارد می کنند. چین با کنده کاری روی عاج و تبدیل آن به محصولات تزیینی گران قیمت و پرفروش به جهان گردان، سود بسیاری به دست می آورد. با آنکه امروزه کشتار فیل و فروش عاج در جهان ممنوع شده، تایلند از جمله کشورهایی است که این ممنوعیت را نپذیرفته و خرید و فروش عاج فیل در آن آزاد است و از این راه سود زیادی به دست می آورد.
12-استفاده از منابع طبیعی چگونه باید باشد ؟
استفادهٔ صحیح و خردمندانه
13- چگونه می توان از جنگل های استوایی خردمندانه و صحیح استفاده کرد؟
١ باید بین استفادهٔ اقتصادی از جنگل ها و فرصت بازسازی آنها تعادل به وجود بیاید.میزان قطع درختان باید قاعده و قانونی داشته باشد و وقتی درختان قطع می شوند، با برنامه ریزی مناسب درختانی را جایگزین آنها کنند و فرصت رویش دوباره به درختان بدهند
٢ کشاورزی و دامپروری با روش های علمی و جدید، را که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند، به کشاورزان این منطقه آموزش بدهند
  ٣ با ایجاد پارک های وحش از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت کنند تا نسل آنها منقرض نشود.
14- چرا همه ی کشور ها برای حفاظت از محیط زیست تلاش نمی کنند؟
متأسفانه اغلب کشورها به دنبال منافع خود هستند و کمتر به تأثیر تصمیم گیری ها و فعّالیت هایشان بر محیط زیست سایر مناطق توجه دارند.برای حفاظت از زیست بوم ها و تنوع زیستی، همهٔ جوامع باید همکاری کنند.

سوالات درس 7
1-چرا در دویست سال اخیر جمعیت رشد فوق العاده ای داشته است؟
به دلیل کاهش میزان مرگ و میر ها و به ویژه مرگ و میر کودکان
در گذشته، عدهٔ زیادی از مردم بر اثر بیماری های واگیردار و عفونی، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند.
2-چه عواملی سبب کاهش مرگ ومیر در دو قرن اخیر شده است؟
1 بهبود بهداشت:
  با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و آنتی بیوتیک ها و کنترل بیماری های واگیردار چون وبا و طاعون و … مرگ و میرها کاهش یافت.
2 بهبود تغذیه:
با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی، تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل، انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد.
3-نمونه ای از کشورهایی را که رشد جمعیت در آنها منفی است نام ببرید.
آسیا ژاپن و روسیه
اروپا  آلمان، مجارستان، لهستان و رومانی
4- علت نگرانی کشورهایی که رشد جمعیت در آنها منفی می باشد چیست؟
جمعیتِ سالخورده و از کار افتاده افزایش می یابد و چون زاد و ولد کم است، جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می شود و جمعیت کشور نیز کاهش می یابد. به همین دلیل، آیندهٔ این کشورها نگران کننده  است.
5-در چه صورت رشد جمعیت وافزایش جمعیت برای یک کشور مفید و مایه پیشرفت است؟
چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تأمین شغل جوانان برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت
بگیرد، رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایهٔ پیشرفت خواهد بود.
6-کشورهایی را مثال بزنید که برای افزایش جمعیت و فرزند آوری برنامه ریزی کرده اند؟ چند مورد از این برنامه ها را ذکر کنید.
امروزه در کشورهایی چون ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، روسیه و همچنین اغلب کشور های اروپایی، دولت ها برنامه های مهمی برای تشویق به فرزند آوری طراحی و اجرا می کنند تا با کاهش رشد جمعیت مقابله کنند.
از جملهٔ این برنامه ها، اعطای جایزه و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند، واگذاری مسکن، معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی تحصیلی و کاری مادران است.
7- عوامل طبیعی مؤثر بر پراکندگی جمعیت را ذکر کنید.
عوامل طبیعی
آب و هوا و پوشش گیاهی:
ناهمواری:
آب و خاک:
معادن و ذخایر:
عوامل جذب جمعیت :نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب وهوای موسمی جمعیت را جذب می کنند؛ دشت ها و جلگه های هموار جمعیت زیادی را به خود جذب می کنند، خاک های آبرفتی حاصل از رسوبات رودخانه ای و نواحی دارای منابع آب کافی، رود ها و چشمه ها موجب جذب جمعیت می شوند؛ نواحی دارای معادن و ذخایر زیرزمینی مانند زغال سنگ، نفت و گاز و آهن و مس به دلیل اینکه قابلیت گسترش صنایع وابسته به این معادن را دارند، جاذب جمعیت اند.
عوامل دفع جمعیت:
آب و هوای سرد با بارندگی کم
از جذب جمعیت جلوگیری می کند
ارتفاعات و قله ها
از جذب جمعیت جلوگیری می کند
خاک نا مناسب
از جذب جمعیت جلوگیری می کند
نبود معدن ومنابع زیر زمینی
از جذب جمعیت جلوگیری می کند            
8- عوامل انسانی مؤثر بر پراکندگی جمعیت را ذکر کنید.
عوامل انسانی
سیاسی  اداری:
اقتصادی:
امکانات و تسهیلات:
فرهنگی:
عوامل جذب جمعیت
برنامه های دولت ها مانند تغییر پایتخت یا ساختن شهرها و شهرک های جدید یا سرمایه گذاری در برخی نواحی موجب جذب جمعیت به آنجا می شود.   نواحی صنعتی و دارای کارخانه های متعدد، نواحی پر رونق گردشگری و مکان های دارای بنگاه های اقتصادی و بازارها، که برای مردم شغل و درآمد ایجاد می کنند، جاذب جمعیت اند. نواحی دارای تسهیلات بهتر و بیشتر مانند برق، آب لوله کشی، گاز و راه های مناسب و وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباطی پیشرفته تر و خدماتی نظیر بیمارستان و ورزشگاه و … جمعیت بیشتری را به خود جذب می کنند. مکان های زیارتی و مقدس یا شهرهای دانشگاهی جمعیت را به خود جذب می کنند.
عوامل دفع جمعیت 
آشوب های سیاسی و جنگ و نزاع در برخی نواحی از جذب جمعیت جلوگیری می کند. نواحی ای که از نظر فعّالیت اقتصادی ضعیف اند و مردم آنها با بیکاری و درآمد کم روبه رو هستند، جمعیت را دفع می کنند. نبود این امکانات از جذب جمعیت جلوگیری می کند نبود این مکانهای زیارتی و علمی از جذب جمعیت جلوگیری می کند       
9-مهاجرت به چه معنی است؟
مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی.
10-انواع مهاجرت را نام ببرید؟
-داخلی
-خارجی یا بین المللی
-اختیاری
-اجباری
 
11-برای مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی مثال بزنید.
 داخلی )مهاجرت درداخل مرز های یک کشور
خارجی یا بین المللی .مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر( مانند مهاجرت روستاییان به شهر  یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور. مهاجرت از ایران به آلمان
12-مهاجرت اختیاری چه نوع مهاجرتی است ،مثال بزنید وعلت این نوع مهاجرت را ذکر کنید.
مهاجرت با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر .یکی از عظیم ترین مهاجرت های بشر در قرن نوزدهم و بیستم مهاجرت اختیاری بیش از100 میلیون نفر از مردم قارهٔ اروپا به سرزمین های جدید، یعنی آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا، و سکونت در آنجا برای دستیابی به منابع بیشتروفرصتهای بهترزندگی بوده است. امروزه نیز برخی کشورها به دلیل داشتن امکاناتی چون دانشگاههای معتبریافرصتهای شغلی، مهاجران را از سایرکشورها به خود جذب می کنند.
13-مهاجرت اجباری چه نوع مهاجرتی است ؟ مثال بزنید.
ترک بدون میل محل زندگی به دلیل قحطی،خشکسالی ودیگرحوادث طبیعی ویاجنگهاو درگیریهای سیاسی
مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین یا گروهی از افغان ها یا عراقی ها به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورهایشان.
 
14-مهمترین الگوی سکونت جمعیت در صد سال اخیر چه تغییری بوده است؟
گسترش شهرنشینی بوده است. در سال 1950 میلادی تنها 25 درصد جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می کردند .اما امروزه بیش از 50 درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند
15-علت رشد شهر نشینی در اکثر کشورها چه بوده  و چه مشکلاتی برای اغلب شهرها ایجاد کرده است؟
مهاجرت گستردهٔ مردم از روستاها به شهرها به دنبال کسب درآمد بیشتر و امکانات بهتر زندگی و چون بدون برنامه ریزی صورت گرفته است. اغلب شهر های بزرگ جهان با مشکلاتی چون ترافیک سنگین و آلودگی هوا، زاغه نشینی٭ در حومهٔ شهرها و افراد بی خانمان )کارتن خواب ها( روبه رو هستند

درس  8
1-نابرابری جهانی وبین المللی به چه معنی است؟
به این معنی که از نظر ثروت و درآمد، کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، بهداشت، اشتغال،
گذران اوقات فراغت، و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود.
2-مهمترین عاملی که برای سنجش نابرابری کشورها در نظر گرفته می شود چیست؟
عامل اقتصادی و عناصری چون میزان تولید، درآمد، اشتغال
3-علاوه بر عامل اقتصادی چه عوامل دیگری در کیفیت زندگی افراد مؤثر است؟
عواملی مانند هویت، عزت، امنیت، آزادی، احساس شادی و رضایت از زندگی
4-چرا در سنجش کیفیت زندگی افراد از عوامل غیر اقتصادی مانند هویت  و امنیت استفاده چندانی  نمیشود؟
1- اندازه گیری بسیاری از این نوع عوامل به صورت کمّی )عددی( دشوار یا ناممکن است
2- هر کشوری متناسب با فرهنگ خود این عوامل را می شناسد و تفسیر می کند و برداشت یکسانی دربارهٔ آنها وجود ندارد.
5- شاخص توسعه انسانی چه زمانی وچرا مطرح شد؟
  از حدود بیست سال پیش ، شاخص توسعۀ انسانی مطرح شد. این شاخص برای پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسهٔ آنها با یکدیگر با توجه به سه عامل اقتصادی،بهداشتی و فرهنگی تعریف می شود.
6-ملاک وشاخص های توسعه انسانی کدامند؟
1 درآمد و رفاه   2 امید به زندگی یا متوسط طول عمر   3 سواد و آموزش
7-از نظر شاخص توسعه انسانی ، کشورها به چند گروه تقسیم می شوند؟ 
خیلی بالا – بالا –متوسط -- پایین
8-با توجه به شاخص های توسعه انسانی ایران در کدام گروه قرار می گیرد؟
در سال 2014 میلادی، میزان شاخص توسعهٔ انسانی در ایران  749/0  بوده است و با این رقم، کشور ما در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی بالا قرار می گیرد.
9-میزان درآمد و رفاه که از شاخص های توسعه انسانی است چه مواردی را شامل می شود؟
این عامل جنبهٔٔ اقتصادید ارد و به معنای سطح مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی  است. منظور از آن، این است که اعضای یک جامعه به چه میزان از درآمدکافی و شغل مناسب و قدرت خرید برخوردارند و به کالاها و خدمات مورد نیاز چون مسکن، پوشاک، غذا، آموزش، تفریح و فراغت و وسایل زندگی مناسب دسترسی دارند.
10-آیا درآمد همه ی کشورهای  جهان یکسان است؟
امروزه ثروت و درآمد جهان به شدت در دست برخی کشورها متمرکز شده است. تخمین زده می شود که مالکیت 80 درصد درآمد جهان در دست 20 درصد از ساکنان آن است. اکثر ساکنان کشور های با درآمد بالا در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی از رفاه و سطح زندگی خوبی برخوردارند؛ درحالی که در برخی کشورهای قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، بخشی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند.
11-کدام کشورها تعداد زیادی از مردمشان در فقر مطلق زندگی می کنند؟
موزامبیک، تانزانیا، اتیوپی و نپال.
12-میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها چگونه اندازه گیری می شود؟
با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه
13-آیا میزان رشد اقتصادی کشورها ثابت است ؟ مثال بزنید.
آمار و ارقام مربوط به وضعیت و رشد اقتصادی کشورها، در طی زمان ثابت نیست.ژاپن، چین ، سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و مالزی در نیمهٔ دوم قرن بیستم با توسعهٔ صنایع و صادرات  جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی به دست آوردند.کشورهایی چون  سوریه و عراق به دلیل بحران های سیاسی یا جنگ تولید و درآمد شان  کاهش یافته است .ارقام بالای درآمد برخی کشورها نیز به دلیل وجود ذخایر نفت و گاز حاصل از فروش نفت است.
14- امید به زندگی یا متوسط طول عمر که از شاخص های توسعه انسانی است ، چه معنا و مفهومی دارد؟
امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی تعداد سال هایی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده است، عمر کند و زنده بماند.
15- میزان طول عمر و بالا بودن امید به زندگی نشانه چیست  ودر کدام کشور بالا و در کدام کشور پایین است؟
نشان دهندهٔ وضعیت سلامت و بهداشت در آن جامعه است. زندگی در محیطی پاک و بدون آلودگی ، دسترسی به غذای کافی و آب سالم   و برخورداری از امکانات درمانی و مراقبت های پزشکی ، سبب بیشتر  شدن متوسط طول عمر می شود .نبود این امکانات  و جنگ های داخلی و خارجی، گرسنگی و سوء تغذیه٭ سبب کاهش  امید به زندگی یا متوسط طول عمر می شود.
16- سواد و آموزش که از شاخص های توسعه انسانی است چه مواردی را شامل می شود؟
 میزان باسوادی یا تعداد بزرگسالان باسواد،
 درصد ثبت نام کل کودکانی که در سن تحصیل اند،
میانگین سال های تحصیل در یک کشور،
 میزان باسوادی و تحصیل دختران،
 و تعداد معلم به ازای دانش آموز
17-میانگین سالهای تحصیل (تعداد سالهای حضور دانش آموز در مدرسه) در کشورهای مختلف چه تفاوتی دارد؟
متأسفانه در برخی کشورهای فقیر جهان امکانات آموزشی بسیار کم است.برای مثال،
منظور از میانگین سال های تحصیل، متوسط تعداد سال هایی است که دانش آموزان یک کشور در مدرسه حضور پیدا کرده و تحصیل کرده اند.
 مالی (2)، سال
نپال (2/3) سال
بنگلادش (1/5) سال
 مالزی 5/9  سال  
کانادا 3/21   سال
18-عوامل نابرابری در جهان کدامند؟
عوامل خارجی: کشور های قدرتمند و سلطه گر از طریق استعمار و به اشکال مختلف از منابع سایر کشورها به سود خود استفاده کرده و مانع پیشرفت آنها شده اند. مستعمره کردن کشورها در گذشته، اشغال نظامی کشورها یا دخالت و نفوذ در امور داخلی آنها به شیوه های مختلف و جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی آنها  که تا امروز نیز ادامه دارد  از جمله علل خارجی نابرابری است.
عوامل داخلی: حکومت های ستمگر و وابسته که منافع و منابع کشور را در اختیار بیگانگان قرار می دهند و برای حفظ منافع خود، به ملت و کشورشان نیز بی توجه اند، جنگ ها و کشمکش های داخلی، فرهنگ و باور های غلط، بی سوادی و نا آگاهی مردم، غفلت از استعدادها و فرهنگ خود، نداشتن ایمان و پشتکار و اراده برای تغییر وضع و نبودن وحدت و مشارکت بین مردم، از جمله علل داخلی نابرابری به حساب می آیند

منبع مطلب : mehdimohammadpour.blogfa.com

مدیر محترم سایت mehdimohammadpour.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

۹ پیامد فاجعه بار گرمایش زمین؛ سرنوشت شومی که چندان با آن فاصله نداریم

۹ پیامد فاجعه بار گرمایش زمین؛ سرنوشت شومی که چندان با آن فاصله نداریم

گرمایش زمین سوژه ی بسیاری از فیلم های آخر الزمانی بوده است و در این فیلم ها غالباً کره ی زمین به این شکل از بین می رود. حقیقت آن است که این فیلم ها چندان از واقعیت دور نیستند. در طول سه قرن گذشته، میانگین دمای هوای کره ی زمین یک درجه افزایش یافته است. تا سال ۲۰۵۰، دمای هوا نیم درجه ی دیگر هم افزایش خواهد یافت. این تغییرات به ظاهر اندک می تواند مشکلات جدی ای برای بشر به وجود آورد. در ادامه می خواهیم ببنیم گرم شدن زمین دقیقا چه عواقبی دارد.

۱- خشکسالی

این بدیهی ترین پیامد گرمایش زمین است. البته همه ی قسمت های زمین در خطر خشکسالی نیستند و این اتفاق بیشتر در نیمه ی جنوبی زمین رخ خواهد داد. برای مثال، در افریقای جنوبی ظرف سه سال گذشته فقط به اندازه ی میانگین بارش سالانه باران آمده است، در نتیجه ساکنان این مناطق از آب شیرین و خاک کمتری برخوردارند. در مجموع، به گفته ی دانشمندان اگر اقدامی برای مقابله با این شرایط نشود میزان آب شیرین کره ی زمین کاهش پیدا خواهد کرد.

۲- باران های سیل آسا

شاید عجیب به نظر برسد اما این مشکل مغایرتی با مورد قبلی ندارد. با بالا رفتن دما، آب ها از سطح زمین تبخیر می شوند و به اتمسفر زمین می روند. این مسأله منجر به باران های سیل آسا در بیشتر مناطق زمین خواهد شد. اما مشکل خشکسالی با این باران ها حل نخواهد شد. چون این آب ها فقط وارد دریاچه ها و رودخانه ها می شوند، دوباره از آنجا تبخیر می شوند و  این چرخه دائما تکرار می شود.

۳- سیل

وقوع باران های سیل آسا منجر به بالا آمدن سطح دریا خواهد شد. در بسیاری از کشورها این مسأله باعث افزایش وقوع سیل می شود. سیل پدیده ی به شدت ویرانگری است. حتی حالا هم کنترل آن ممکن نیست و وقوع آن نتیجه ای جز فاجعه و مصیبت ندارد. با گرم تر شدن زمین شدت این سیل ها حتی بیشتر خواهد شد. بعضی از مناطق ساحلی و جزایر هم به زیر آب خواهند رفت.

۴- ازدیاد جمعیت حشرات

اگر گرمایش زمین مزیتی داشته باشد، فقط برای حشرات خواهد بود. به لطف تغییرات آب و هوایی، حشرات به نواحی شمالی زمین مهاجرت خواهند کرد، در حالی که پیش از آن به دلیل دمای هوا نمی توانستند در این مناطق دوام بیاورند. جمعیت حشرات به شدت افزایش خواهد یافت، بنابراین ظرف حدوداً سی سال آینده شاهد ازدیاد جمعیت پشه ها، عنکبوت ها، کنه ها و مگس ها خواهیم بود. این مسأله برای انسان ها بسیار مشکل ساز خواهد شد. در نتیجه ی آن، بیماری های مختلفی شیوع پیدا خواهد کرد و بخشی از درختان را به دلیل تغذیه ی حشرات از آن ها از دست خواهیم داد.

۵- آتش سوزی جنگل ها

حشرات تنها خطری نیستند که درختان را تهدید می کند. با بالا رفتن دما، آتش سوزی جنگل ها بیشتر خواهد شد. این مسأله مشکلات زیادی برای انسان ها به وجود می آورد. مهار آتش تقریبا غیر ممکن است بنابراین مردم مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند و این مسأله خسارت مالی زیادی به بار می آورد. همچنین در اثر آتش سوزی ذرات میکروسکوپی زیادی وارد هوا و در نهایت ریه های ما می شود. آتش سوزی جنگل ها حالا هم زیاد اتفاق می افتد اما گرمایش زمین شرایط را وخیم تر خواهد کرد.

۶- کاهش جمعیت ماهی ها

افزایش دما روی موجودات آبی هم تأثیر منفی خواهد داشت. به دلیل تغییرات آب و هوایی، از تعداد مکان های قابل زندگی برای ماهیان کاسته خواهد شد. این مسأله کار پیدا کردن غذا را برای این موجودات دشوارتر خواهد کرد. حتی نیم درجه افزایش دما منجر به از بین رفتن هشتاد درصد جزایر مرجانی کره زمین خواهد شد و یک درجه افزایش تمامی آن ها را از بین خواهد برد. در نتیجه ی این مسأله ماهی های کمتری در دریاها و اقیانوس ها خواهیم داشت و قیمت آن به شدت افزایش خواهد یافت.

۷- تخریب شدن جاده ها و خانه ها

دمای هوا در نواحی شمالی زمین بسیار بیشتر خواهد شد اما ساکنان این مناطق خوشحال و راضی نخواهند بود. زمستان ها گرم تر خواهند شد و یخچال هایی که همیشه وجود داشته اند شروع به ذوب شدن می کنند. بسیاری از ساختمان های این مناطق تخریب خواهند شد و حتی جاده ها هم تحمل این تغییرات دمایی را نخواهند داشت.

۸- بی کیفیت شدن محصولات کشاورزی

تنها مقدار میوه ها و سبزیجات نیست که در اثر خشکسالی کاهش خواهد یافت. کیفیت مواد غذایی هم به دلیل گرم شدن زمین کاهش پیدا می کند. تولید دائمی کربن دی اکسید باعث بیشتر شدن سرعت رشد گیاهان خواهد شد و این سرعت به قدری زیاد خواهد بود که ریزمغذی ها فرصت شکل گیری پیدا نمی کنند. نتیجه ی آن، تولید میوه ها و سبزیجاتی با پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی کمتر خواهد بود، در حالی که این مواد مغذی برای سلامتی ما ضروری هستند.

۹- طوفان و بوران

وقوع باران های سیل آسا و جاری شدن سیل تنها مشکلات گرمایش زمین نیستند. با بالا رفتن دما، دنیا باید خود را برای طوفان ها و بوران ها هم آماده کند. همانطور که پیشتر ذکرشد، در این حالت آب ها زودتر تبخیر خواهند شد و به شکل باران و برف به زمین برخواهند گشت. بالا رفتن سرعت تبخیر، چرخه ی آبی اقیانوس ها را افزایش می دهد که نتیجه ی آن وقوع طوفان های شدید خواهد بود. این طوفان ها زندگی روی کره ی زمین را نه تنها ناخوشایند بلکه خطرناک هم می کنند.

هنوز هم برای مقابله با گرمایش زمین دیر نشده و کمترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که مشکلات آینده را کمتر کنیم. تک تک ساکنین کره ی زمین می توانند در این کار نقش داشته باشند. تفکیک زباله ها، استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست و بسیاری از چنین کارهای ساده ای می تواند وضعیت کره ی زمین را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

۹ عادت روزانه ای که صدمه ای جدی به محیط زیست وارد می کند

منبع مطلب : rooziato.com

مدیر محترم سایت rooziato.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب