یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوییکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

درس سلام

-1چرا در دوران صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟
به دلیل : -1وجود حکومت مرکزینیرومند -2برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور .

-2بیشترین ساکنان ایران در دوره صفوی به ترتیب چه کسانی بودند ؟ و به چه کارهایی اشتغال داشتند؟
روستاییان و کوچنشینان به ترتیب بیشترین ساکنان ایران را تشکیل می دادند . همچون گذشته ، کوچ نشینان به دامداری و صنایع دستی و روستاییان بهکشاورزی و صنایع دستی اشتغال داشتند.

-3به عقیده ی جهانگردان اروپایی وضع زندگی دهقانان ایرانی در مقایسه با اروپایی چگونه بود ؟
به مراتب بهتر از وضع دهقانان در مناطق حاصلخیز اروپا بوده است .

– 4بیشتر شهرنشینان در دوره صفوی چه کسانی بودند ؟ شهرنشینان بیشتر مقام های حکومتی ، نظامیان ، کارکنان اداره ها ،روحانیون ، بازرگانان ، پیشه وران ، صنعتگران و کارگران بودند .


-5کدام محصولات ایران در دوره صفوی به کشورهای همسایه وبرخی کشورهای اروپایی صادر می شد؟
خشکبار ، پارچه های مخملی ، ابریشمی و حریر و نیز قالی های نفیس صارد می شد .

-6بافندگان ایرانی در دوره صفوی چه چیزهایی تولید می کردند ؟ انواع پارچه ، قالی و قالیچه .

-7در دوره شاه عباس اول ، کارگاه های بافندگی در چه شهرهایی وجود داشت ؟
اصفهان ، کاشان ، یزد ، مشهد استرآباد ، گیلان .

-8صنعتگران ایرانی در چه صنایعی پیشرفت کرده بودند ؟
در صنایع کاشی ، چینی ، چرم ، جواهر ، رنگ ، صابون و جنگ افزارهایسنتی از قبیل شمشیر و کمان .

-9در عصر صفوی به چه دلایلی تجارت داخلی و خارجی پر رونق بود؟
(سه عامل تجارت) یکپارچه بودن سرزمین ایران – وجود نظم و امنیت در سراسر کشور – ایجاد راه ها و کاروانسراها .

-10سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید؟
مالیات – عوارض – تجارت و صادرات بعضی از کالاها .

-11در عصر صفوی معماران ومهندسان شهر سازایرانی چه آثاری راساختند ؟
معماران و مهندسان شهرساز ایرانی مسجدها ، کاخ ها، پل و کاروانسراهای عظیم و با شکوهی ساختند و در تزیین آنها انواع هنرها را بکار بردند .

-12صفویان برای رشد علم و گسترش آموزش چه اقداماتی انجام دادند ؟
پادشاهان ، مقام های کشوری و لشکری و دیگر بزرگان ، مدرسه ها و کتابخانه های عظیمی به ویژه در پایتخت های صفوی ساختند و اموال و املاک بسیاری را وقف آنها کردند . تعداد زیادی از طالبانعلم و دانش در این مراکز مشغول تحصیل بودند . در آن زمان به علوم و معارف دینی م انند تفسیر ، فقه و حدیث بسیار توجه می شد.

-13از جمله فیلسوفان نامدار و عالمان بزرگ روزگار صفوی چه کسانی بودند ؟
میرداماد و ملاصدرا از جمله فیلسوفان نامدار و شیخ بهایی و علامه محمد باقر مجلسی از عالمان بزرگ آن روزگار بودند .

-14چرا در دوره صفوی شعر و ادب فارسی پر رونق نبود ؟
به سبب کم توجهی پادشاهان به شاعران . اما علم تاریخ مورد توجه قرارداشت .

-15رشته های هنری دوره ی صفوی کدامند ؟
نقاشی ، خوشنویسی ، کتاب آرایی و خاتم کاری .

-16در دوره ی صفوی مردم چه جشن هایی را گرامی می داشتند ؟ علاوه بر نوروز و دیگر جشن های باستانی ، اعیاد اسلامی مانند قربان ، فطر و غدیر را نیز گرامی می داشتند .

-17در دوره صفوی آیین سوگواری امام حسین )ع( به چه شیوه هایی برگزار می شد ؟
به شیوه ی روضه خوانی ، نوحه سرایی ،مرثیه خوانی ، سینه زنی و تعزیه ب رگزار می شد .

-18برپایی جشن ها و آیین ها در دوره صفوی چه تأثیری داشت ؟ افزایش همدلی و هم بستگی مردم .

-* جمعیت ایران در دوره صفویه حدود ................ میلیون نفر تخمین زده می شود    (  10   )

-* یکی از منابع عمده ی درآمد حکومت صفوی ............بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند ( مالیات )

-* در دوره صفویه حدود ............. تا ............... درصد ایرانیان در شهرها زندگی می کردند . ( 15 – 10)

-* در عصر صفوی نه تنها کشاورزی و دامداری بلکه ..........ایران نیز شکوفا و پر رونق بودند  (   صنایع )

-* صنعت .................... یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی بود که با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد.(بافندگی)

-* شاهان صفوی به خصوص ................ برای گسترش تجارت کوشش بسیار کردند  ( شاه عباس اول )

-* یکی از با شکوه ترین بازارها در عصر صفوی ، بازار ......... بود ( قیصریه ی اصفهان)
-* یکی از منابع درآمد حکومت صفوی ، ...............بود که از کاروان های تجاری گرفته می شد  ( عوارضی )

-* شاهان صفوی مخصوصاً ................. برای گسترش تجارت خارجی به شرکت های اروپایی اجازه داد تا فعالیت کنند . ( شاه عباس اول )

-* صادرات .............. که پر سودترین کالای صادراتی بود در انحصار .............. قرار داشت . (ابریشم – شاه عباس اول )

منبع مطلب : motaleat-bj.blog.ir

مدیر محترم سایت motaleat-bj.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس10 مطالعات نهم

درس  10 

1-چه عواملی سبب رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی در دوره صفویه شد؟

وجودحکومتمرکزینیرومند

وبرقرارینظموامنیتدرسراسرکشور

2- جمعیت ایران در دوره صفوی چقدر بود و ترکیب آن چگونه بود؟

حدود 10 میلیوننفر

روستاییانوکوچ نشینانبه ترتیببیشترینساکنانایرانراتشکیلمی دادند.

کوچ نشینانبهدامداریوصنایعدستی اشتغالداشتند.

روستاییانبهکشاورزیو صنایعدستیاشتغالداشتند.

3- اوضاع زندگی دهقانان دوره صفوی  از نظر جهانگردان اروپایی چگونه بود؟

بهعقیدهٔجهانگرداناروپایی،ازجملهشاردن،وضعزندگیدهقانانایرانیدردورهٔصفویهبهمراتببهترازوضعدهقاناندر مناطقحاصلخیزاروپابودهاست.

4- بیشترین درآمد حکومت صفوی از چه راهی بود؟

یکیازمنابععمدهٔدرآمدحکومتصفوی،مالیاتیبودکهازکشاورزانودامدارانمیگرفتند.

5-چند درصد از ایرانیان دوره صفوی شهر نشین بودند و چه شغلهایی در اختیار آنان بود؟

دردورهٔصفویشهروشهرنشینیرونقگرفتوشهرهایبزرگوآبادیبهوجودآمد

درآنزمان،حدود 10 تا 15 درصدایرانیاندرشهرهازندگیمیکردند.

شهرنشینانبیشترمقامهایحکومتی،نظامیان،کارکنانادارهها،روحانیون،بازرگانان، پیشه وران،صنعتگرانوکارگرانبودند.

6- صنعت در دوره صفوی چه جایگاهی داشت و مهمترین صادرات ایران چه بود؟

علاوه برکشاورزیودامداری،صنایعایراننیزشکوفاو پررونقبودند پیشهورانوصنعتگرانایرانی،علاوه برتأمیننیازهای داخلی ،بخشیازمحصولاتباکیفیت ایرانمانندخشکبار،پارچه هایمخملی،ابریشمیوحریرونیزقالیهاینفیس را به کشورهایهمسایهوبرخیکشورهایاروپاییصادرمیشد.

7-پررونق ترین صنعت در دوره صفوی کدام صنعت بود؟

صنعتبافندگی (شامل انواعپارچه،قالیوقالیچه  بودکهباصنعت نساجیاروپارقابتمی کرد 

دردورهٔشاهعباساوّل،کارگاههایبافندگی متعددیدراصفهان،کاشان،یزد،مشهد،استرآباد )گرگان(،گیلانوجودداشتشاه واعضایخانداناومالکبیشتراینکارگاههابودند.

8-علاوه بر صنعت بافندگی چه صنعت های دیگری در دوره صفوی رونق داشت؟

صنعتگرانایرانیدرصنایعکاشی،چینی،چرم،جواهر،رنگ،صابونوجنگافزارهایسنتیازقبیلشمشیروکماننیزپیشرفتکردهبودندومیتوانستندکالاهایمرغوبیبسازند.

9-چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره صفوی شد؟

-تلاش شاهانصفوی،بهویژه شاهعباساوّل،برایگسترشتجارت

-  یکپارچهبودنسرزمینایرانووجودنظموامنیتدرسراسرکشور

-ایجاد شبکهٔوسیعوبینظیری ازراههاوکاروانسراها یرایگان درسراسرایران

-ساخت بازارهایبزرگدرشهرها (مانند بازارقیصریهٔاصفهاندرشمالمیداننقشجهان)

-امنیتراههایایرانورفتارپسندیدهٔمأمورانراهداریبامسافران به گفته جهانگرداناروپایی

-گرفتن عوارض ازکاروانهایتجاری

10-کدام اقدامات ، نشان دهنده توجه شاهان صفوی به تجارت خارجی است؟

 اجازه شاهانصفوی،مخصوصاًشاهعباساوّل، بهشرکتهایتجاریاروپاییبرای فعّالیتدرایران

اشتغالبه تجارت صدهابازرگان آسیاییواروپاییدرپایتختصفویه

درانحصار شاهعباس بودن صادراتپرسودابریشم

11-علم ودانش در دوره صفوی چه وضعیتی داشت و  به کدام یک از رشته ها کم توجهی  وبه کدام رشته ها توجه بیشتری می شد؟

تعلیموتربیتموردتوجهبسیاربود

ساخت و وقف مدرسهو کتابخانهبهویژهدرپایتختهایصفوی توسط شاهان وبزرگانکشور و  اشتغالبهتحصیل بسیاری از افراددراینمراکز

توجه زیادبهعلومومعارفدینیمانندتفسیر،فقهوحدیثو علمتاریخ

 کم توجهی وفراگیر نبودن علوم طبیعیات )علومتجربی(،ریاضیات، ادبیات،فلسفه،طبونجوموشعروادبفارسی

12- چند تن از فیلسوفان وعالمان دوره صفوی را نام ببرید.

فیلسوف  :  میردامادوملاصدرا

عالم  : شیخبهاییوعلامهمحمدباقرمجلسی 

13-چه مراسم وآیین هایی در دوره صفوی مورد توجه بود؟

جشنها وآیینهااهمیتویژه ایداشتندوباشکوهوعظمتبرگزارمی شدند. برپاییاینجشنهاوآیینها،تأثیرمهمیدرافزایشهمدلی وهمبستگیمردمداشت.

مراسم و آیین های مورد توجه :نوروز،جشنهایباستانی،اعیاد اسلامی(مانندقربان،فطروغدیر)

وآیین سوگواریامامحسین  بهطورگستردهدرسراسرکشور و  تعزیه

منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس دهم درس مطالعات اجتماعی ( آقای عیدینی نژاد)

درس دهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحه 64 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    چرا در دوران صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟ ( دو دلیل )

2-    نکته : جمعیت ایران در دوره صفویه حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شود.

3-    بیشترین ساکنان ایران در دوره صفوی به ترتیب چه کسانی بودند ؟ و به چه کارهایی اشتغال داشتند؟

4-    به عقیده ی جهانگردان اروپایی وضع زندگی دهقانان ایرانی در مقایسه با اروپایی چگونه بود؟

5-    نکته : یکی از منابع عمده ی درآمد حکومت صفوی مالیاتی بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند.

6-    نکته : در دوره صفوی شهر و شهر نشینی در ایران رونق گرفت.

7-    نکته : در دوره صفویه حدود 10 تا 15 درصد ایرانیان در شهرها زندگی می کردند.

8-    بیشتر شهرنشینان در دوره صفوی چه کسانی بودند؟

صفحه 65 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9-    نکته : در عصر صفوی نه تنها کشاورزی و دامداری بلکه صنایع ایران نیز شکوفا و پر رونق بودند.

10- نکته : در زمان صفویان، پیشه وران و صنعتگران ماهر و توانمند ایرانی، نیازهای گوناگون جامعه را به خوبی بر طرف می کردند.

11- کدام محصولات ایران در دوره صفوی به کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی صادر می شد؟

12- نکته : صنعت بافندگی یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی بود که با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد.

13- بافندگان ایرانی در دوره صفوی چه چیزهایی تولید می کردند؟

14- در دوره شاه عباس اول،کارگاه های بافندگی در چه شهرهایی وجود داشت؟

صفحه 66 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15- صنعتگران ایرانی عصر صفوی، در چه صنایعی پیشرفت کرده بودند؟

16- در عصر صفوی به چه دلایلی تجارت داخلی و خارجی پر رونق بود؟ ( سوال مشابه : سه عامل  گسترش تجارت در عصر صفوی را نام ببرید؟ )

17- نکته : شاهان صفوی به خصوص شاه عباس اول برای گسترش تجارت کوشش بسیار کردند.

18- نکته : یکی از با شکوه ترین بازارها در عصر صفوی، بازار قیصریه اصفهان در شمال میدان نقش جهان  بود.

19- نکته : یکی از منابع درآمد حکومت صفوی، عوارضی بود که از کاروان های تجاری گرفته می شد.

صفحه 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- نکته : شاهان صفوی، مخصوصاً شاه عباس اول، برای گسترش تجارت خارجی به شرکت های اروپایی اجازه داد تا فعالیت کنند .

21- نکته : صادرات ابریشم، که پر سودترین کالای صادراتی بود، در انحصارشاه عباس قرار داشت.

22- سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید؟

23- در عصر صفوی معماران و مهندسان شهر ساز ایرانی چه آثاری راساختند؟

24- صفویان برای رشد علم و گسترش آموزش چه اقداماتی انجام دادند؟ شرح دهید.

25- کدام یک از شاخه های علوم در دوره صفویان تدریس می شدند اما فراگیر و مورد توجه نبودند؟

صفحه 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26- از جمله فیلسوفان نامدار و عالمان بزرگ روزگار صفوی چه کسانی بودند؟

27- چرا در دوره صفوی شعر و ادب فارسی پر رونق نبود؟

28- نکته : در دوره صفویان، علم تاریخ مورد توجه قرار داشت و افراد زیادی به ثبت و نگارش وقایع تاریخی می پرداختند.

صفحه 69 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- کدام رشته های هنری در زمان صفویان شهرت پیدا کردند؟ ( چهار مورد )

30- در دوره ی صفوی مردم چه جشن هایی را گرامی می داشتند؟

31- در دوره صفوی آیین سوگواری امام حسین( ع ) به چه شیوه هایی برگزار می شد؟

32- برپایی جشن ها و آیین ها در دوره صفوی چه تأثیری داشت؟

تهیه وتنظیم : حسین عیدینی نژاد

منبع مطلب : rezamayeli.blogfa.com

مدیر محترم سایت rezamayeli.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب