در کتابی بهار معنا شد یعنی چه

در کتابی بهار معنا شد یعنی چهدر کتابی بهار معنا شد یعنی چه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

هفتم - درس 4

روشن و گرم و زندگی پرداز           آسمان مثل یک تبسم شد

ه چه سرما و هرچه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا ؛ مهربان و شدو به دیگران زندگی دوباره داد. و سرما وسیاهی و نامیدی و دلسردی و غم و غصهاز بین رفت و ناپدید شد

با نسیمی که زندگی در اوست     باز چشم جوانه ای وا شد

بر درختی، شکوفه ای خندید      در کتابی، بهار معنا شد

با وزش نسیم زندگی بخش، جوانه ای سر از خاک بیرون آورد و بر شاخه ی درختی، شکوفه ای جوانه زد و در کتاب طبیعت ، بهار آغاز شد.

با بعاری که می رسد از راه         سبز شو، تازه شو، بهاری شو

مثل یک شاخه گل ، جوانه بزن    مثل یک چشمه سار، جاری شو

همگام با فرارسیدن بهار، تو هم تازه و جوان شو و سرسبز باش. مانند یک شاخه ی گل رشد کن و مانند چشمه حرکت و تلاش کن.

زندگی بر تو می زند لبخند           هست وقت شکفتنت امروز

بهتر از هر چه هست در دنیا        با خدا راز گفتنت امروز

زندگی به تو رو آورده است و هنگام جوانی و شکوفایی توست. در این دنیابهترین چیز برای تو ، راز و نیاز با خدا و عبادت اوست.

واژه ها:

تبسم : لبخند زدن                                                          بصیرت : دانایی ، هوشیاری

فراز و فرود : بلندی و پستی،سربالایی و سرازیری               پرشکوه : با ابهت ، بزرگ

کیمیا : در این جا یعنی عزیز و نایاب                                 قنداقه : دورپیچ کودک ، ملحفه

علایق : جمع علاقه                                                       روله : فرزند (به زبان کردی)

اندرز : پند                                                                  گالش : نوعی کفش ،کفش لاستیکی

چالاکی : چابکی و فرزی                                               مویه : شیون و زاری ، ناله، گریه

تامّل : اندیشه کردن، فکر کردن                                       خرناسه : خر و پف

دانش های ادبی و زبانی:

به قسمتی از جمله( کلمه یا چند کلمه) که انجام کاری یا داشتن حالتی به آن نسبت داده می شود، نهاد می گویند. نهات معمولا در ابتدای جمله می آید. ( در حالت عادینهاد در ابتدای جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در انتها یا میان جمله نیز قرار گیرد.)آسمان تاریک شد.        علی به مدرسه رفت.

در این  دو جمله آسمان و علی نهاد می باشند.

هست وقت شکفتنت امروز.    در این جمله نهاد د ر آخر آمده است( امروز)

آوردن کلمه هایی که از یک مجموعهیا شبکه هستند و باهم به گونه ای ارتباط و پیوستگی دارند، مراعات نظیر یا شبکه معنایی نام دارد. که باعث زیبایی سخن میشود.

مثال:ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

کلمات اب ،باد،ماه، خورشید و فلک با همارتباط دارند. ( شنیدن یکی دیگری را به ذهن انسان نزدیک میکند.)

منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

گلستان ادب

بسم الله الرحمن الرحیم

                             سؤالات درس چهارم ، فارسی هفتم

1-معنی لغات :

زندگی پرداز : سرزنده ، شاداب             تبسم : لبخند زدن                 دل سردی : افسردگی ، ناامیدی

سبز شدن : تر و تازه شدن                  چشمه سار : سرچشمه             شور : اشتیاق

شوق : هیجان                                حسرت : افسوس خوردن          انتقال : جا به جایی

فراز و فرود : پستی و بلندی                استقلال : وابسته نبودن            رؤیا : آنچه در خواب ببینند

با صفا : پاک                                  زلال : صاف                         کیمیا : هر چیز کمیاب

جلوه : آشکار کردن                          علایق : دلبستگی ها ، جمع علاقه         //سرشار : پُر

چالاکی : چابکی                              تأمّل : اندیشه کردن                بصیرت : آگاهی ، بینش

آراستگی : آراسته بودن                     مهارت : استادی                    کردار: رفتار ، کار

معنی شعر : با بهاری که می رسد از راه

1-بیت اول : آسمان مانند لبخندی ، روشن و گرم و حیات بخش شد .( آسمان صاف شد ) بیت 2-سرما و هر چه افسردگی و نا امیدی بود مانند پرنده ای پرواز کرد و از نظرها پنهان شد ( دل سردی کنایه از نا امیدی ) .بیت 3-با وزش نسیم زندگی بخش ، دوباره جوانه ای سر از خاک بیرون آورد . بیت 4- بر شاخۀ درختی شکوفه ای جوانه زد و در کتاب طبیعت برگ تازه ای ورق خورد و بهار آمد ( بهار آغاز شد ) بیت 5-تو نیز همراه با فرا رسیدن بهار ، شاداب و تازه و بهاری شو ( خودت را تغییر بده ) بیت 6-و مانند یک شاخه گل جوانه بزن و رشد کن و مانند سرچشمه به حرکت در بیا و تلاش کن // بیت 7 –زندگی به تو لبخند می زند ( زندگی به تو روی آورده است ) و به تو می گوید اکنون هنگام شکوفایی و تازه شدن است . بیت 8-اکنون در این دنیا ، بهترین چیز برای تو ، عبادت و راز نیاز با خداست .

سؤالات : 1- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟ 2- برای هر کلمه یک هم خانواه بنویسید . مثل ، نظر ، جاری ، انتقال ، علایق ، بصیرت ./ 3- در مصراع « در کتابی بهار معنا شد » کتاب به چه معناست ؟ 4- نهاد ها را بیابید و زیر آنها خط بکشید الف- این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود می خوانند ب- نوجوانی ، دورۀ انتقال از کودکی به بزرگ سالی است ج- در کتابی ، بهار معنا شد د- زندگی بر تو می زند لبخند ح- هر چه سرما و هر چه دل سردی   پر زد آهسته از نظر گم شد 5- رابطۀ معنایی واژگان زیر را مشخص کنید ( مترادف ، متضاد ) وابستگی و استقلال     فراز و فرود    پسندیده و نکوهیده      سیر و بی اشتها 6-محمد جواد محبت متولد سال............ از معلمان شاعر و اهل قلم است ........................ ، .............. و .................... از آثار اوست . 7-واژه های غلط را معلوم کنید و صحیح آنها را بنویسید . حصرت و آه – دورۀ انتقال –شبیح رؤیا – با صفا و زلال – تعمّل و تفکر – بسیرت و آگاهی – پاکیزگی و آراستگی – مهارت و استادی 8- پنج سؤال دیگر طرح کنید

فارسی هشتم ، درس چهارم ، سفر شکفتن

معنی لغات : حکیم : دانشمند    پند : نصیحت                                  شتابان : با سرعت

نصیب : بهره ، قسمت              اعتبار : آبرو ، قدر و ارزش                            آرمان : آرزو

آرمانی : ایده آل ، کمال مطلوب   سرشار : پُر                                    فراز : بلندی ، بالا

نشیب : سرازیری                             مهارت : استادی                              آراسته : زیبا

مشقّت : رنج                        نظیر : مثل                                    استعداد : آمادگی ، توانایی

سنجیده : حساب شده             تدبیر : چاره اندیشی                         چیرگی : تسلط

خلاق : آفریننده                    طراوت : شادابی                              فغان : ناله ، آه

سؤالات درس :

1-چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است ؟ 2- علت اصلی بحران های زندگی چیست ؟ 3- درست کلمات زیر را بنویسید : استئداد ها و ضعف ها / محارت های لازم/ بهره و نسیب / احساسات و حیجانات / نضیر و مانند/گزر شتابان عمر/ مسافر داعمی / مشغت 4- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید . رؤیا- نظیر – اعتبار – خلاق – منطقی- توکل 5- در جملات زیر نقش ها ( نهاد ، مفعول و..... ) را معلوم کنید . الف- محسن به پدرش می نازد ب- مادر مزۀ غذا را چشید ج- او کیست ؟ د- او کاغذ را به دیوار چسباند ح- چیزی از دست فروش نخرید 6- سه اثر از فیض کاشانی بنویسید 7- فیض کاشانی حکیم نامدار .................... بود و در تمامی علوم دینی ، عرفان ..................... و ..................... تبحر داشت 8- آرایۀ هر قسمت را مشخص کنید الف- افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند ب- گفتا : نشان چه پرسی ، آن کوی بی نشان است ج- گفتم : که سوخت جانم ، از آتش نهانم د- گفتا : نگاه دارش ، غم خانۀ تو جان است . 

فارسی نهم ، درس چهارم

معنی لغات : خرسند : خشنود             مصاحبت : هم صحبتی ، هم نشینی                 شکیبا : بردبار

صفا : پاکی                          ذوق: نشاط                          مصائب: جمع مصیبت ، بلاها و سختی ها

لاف زدن : خودستایی کردن       می گریز : فرار کن                 منش : خوی ، سرشت ، خصلت

کردار : کار ، عمل                  آیین : رسم ، عادت                صحبت : هم نشینی

پلید : آلوده                          طبیعت: خلق و خو                 طریقت : راه و روش

متهم : تهمت زده شده             خاندان : خانواده                    نبوت : پیامبری

کهف: غار                            گرایش : میل و رغبت              خصال : جمع خصلت ، ویژگی ها

متعالی : بلند پایه                   نغمه : سرود                         موهبت : بخشش

نهفته : پنهان                        به ندرت : خیلی کم                متقاعد شدن : پذیرفتن

اعتنا : توجه داشتن                مهیّج : هیجان آور                  قابلیت : استعداد

ظلمت : تاریکی                     جذاب : جذب کننده               منظره : چشم انداز

سؤالات : 1-آرایه های این بیت را بنویسید : دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد         ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد ( سه مورد ) 2- نهاد و مفعول این جمله چیست ؟ باید اهمیت و ارزش این گونه ارتباطات را بدانیم 3- مفرد یا جمع این واژگان را بنویسید . اصحاب –لحظات- مصائب- تصویر – خصال – عاقل – تجربه – فایده – خُلق ،--عقول 4- مهم ترین اثر هلن کلر ....................... نام دارد .متن درس از داستان ................... انتخاب شده و............... آن را ترجمه کرده است . 5- غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید . باعث خوش حالی و خرسندی – دشوارترین مصاعب – اثر گزاری – سنایی غزنوی – طبیعت و طریقت – متّحم – اصحاب کهف- همدم نیکو خصال – منزوی و گوشه نشین6- صفت ها از نظر ................ دو دسته اند : صفت برتر و برترین 7- بیت های داخل درس را معنی کنید 8- دو نمونه پرسش انکاری با توجه به درس های پیشین مثال بزنید .9- علامت صفت برتر و برترین چیست ؟ تفاوت این دو صفت را بنویسید 10-آرایه های ابیات داخل درس را بنویسید . 11- پنج سؤال دیگر طرح کنید .

                           

منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس چهارم فارسی هفتم

با بهاری که می رسد از راه

قالب شعر : چهار پاره

  شاعر : محبت جواد محبت 

روشن و گرم و زندگی پرداز                                     آسمان مثل یک تبسم شد

معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و

ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

هر چه سرما و هرچه دل سردی                               پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

با نسیمی که زندگی در اوست                                   باز چشم جوانه ای وا شد

معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

بر درختی شکوفه ای خندید                                         در کتابی بهار معنا شد

معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

کتاب در اینجا به معنی جهان است.

نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =

مراعات نظیر

با بهاری که می رسد از راه                             سبز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

مثل یک شاخه گل جوانه بزن                            مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

تلاش و حرکت باش.

نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

زندگی بر تو می زند لبخند                                     هست وقت شکفتنت امروز

معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

بهتر از هر چه هست در دنیا                                      با خدا راز گفتنت امروز

معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

پیام درس:

صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

منبع مطلب : 3244.niloblog.com

مدیر محترم سایت 3244.niloblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب