برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار به زبان سادهبرگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار به زبان ساده را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

درس های ششم

پاسخ سوالات فارسی مهارت های نوشتاری درس اول

1-در بیت زیرشاعربرغنیمت شمردن چه چیزی هایی تاکید می کند?

خیزوغنیمت شمارجنبش باد ربیع                        ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار;       استفاده کن از باد بهاری که می وزد از اواز خوش پرندگان استفاده کن و از بوی خوشی که در سبزه زارهست استفاده کن

2-مفهوم بیت زیر را به زبان ساده بنویسید.         برگ درختان سبز در نظر هوشیار                         هرورقش دفتری است معرفت کردگار

برگ درختان سبز در نظر بک انسان عاقل و خردمند هر ورقش دفتری است که نشان از شناخت خداوند است.

3-قافیه های شعر درس را پیدا کنید و بنویسید.

مرغزار-مرغ زار-لاله زار-خداوندگار-کردگار.

4-موصوف و صفت (ترکیب های وصفی)را مشخص کنید و بنویسید.     معرفت آفریدگار-برگ درختان-ناله ی موزون -بوی خوش-بادبهاری

بوی خوش-ناله ی موزون-بادبهاری

5-جاهای خالی را با توجه به معنای داده شده کامل کنید و بنویسید.

فاخته:کوکو                  ربیع:بهار                           موزون:هماهنگ                            مرغزار;چمن و سبزه

6-چهر کلمه از درس پیدا کنید که یکی از شکل های((غ))را داشته باشد.

غفلت-مرغزار-مرغ زار-غنیمت

7-کدام یک از ابیات درس را دوست دارید?ان را با خطی خوش بنویسید.

باد بهاری وزید از طرف مرغزار                         باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

8-با حروف زیر چهر کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشند.                    ((ر-د-ب-ق-س-ع-ه-ط))

بدرقه-درس-طبقه-ظهر

9-با توجه به نوشته ی زیر متن را تا سه سطر ادانه دهید.

شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد                           بید مگر فارغ است از ستم نابکار

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد.درخت توت آهی کشید و به درخت بید که در ان سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد و با خود گفت:..............

همیشه فکر می کردم بی ثمری خوب نیست و از اینکه میوه و ثمری دارم انسان ها مرا بیشتر دوست دارند ولی حیف نادانی انسان ها باعث می شود که به خدمتگزاران خود بد می کنن. ای  کاش روزی با ما مهربان تر شوند.

10-با کلمات زیر یک متن در چند سطر بنویسید.            ((بهار-سوسن-نرگس-لاله زار-مخلوق-بلبل-خالق))

بهار فصل زیبایی هاست.فصل گل!فصل سوسن و نرگس!فصل بلبل عاشق که بر فراز لاله زار اواز می خواند .همه ی این زیبایی ها مخلوق خداون هستند.ما باید خالق یکتا را به خاطر نعمت هایش شکر کنیم.

11-کلمه های مرتبط با هر کدام را بنویسید.

کردگار:نعمت ها-افریننده ها-ستارگان-خورشید                                                                        بهار:شکوفه-باران-بلبل-نسیم

12-با کلمه ی زیر جمله بسازید.              ((بلبل))

جمله ی خبری:بلبل در باغی اواز خوشی خواند.                                                    جملهی پرسشی:چرا بلبل دیگر آواز نمی خواند؟

جمله ی عاطفی:چه بلبل زیبا و خوش صدایی!!!                                                  جمله ی امری:بلبل باید دانه بخورد.

13-با توجه به کلمات زیر جدول را کامل کنید.     ((زمستان-درختان-مرغزار-گل ها-کبوتران-آسمان))

14-با توجه به نکات یاد شده جمله ی ((اندیشه کردن اند کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل))را به نوشتهی ساده تبدیل کنید.

انیشه کردن در کار خداوند و موجودات خلق شده دل انسان را نورانی و درخشان می کند.

15-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید.

اردبیل در شمال غربی کشور قرار دارد اردبیل بسیار زیبا و سر سبز است چون باغ های بسیار زیادی در خود دارد. اردبیل جاهای تاریخی زیادیدارد مثل:بقعه شیخ صفی-جمعه مسجد-موزه ی مردم شناسی و ..... سوغات شهر اردبیل حلوای سیاه-عسل و .... است

16-ضرب المثل((شکر نعمت نعمتت افزون کند))را در یک بند توضیح دهید.

در برابر نعمت هایی که خداوند به ما داده است باید او را شکر کنیم یعنی از این نعمت ها به خوبی استفاده کنیم تا به این ترتیب از نعمت هایی بیشتری استفاده ببریم.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

سعدی شیرین سخن

گفت به فصل بهار

برگ درختان سبز

با خط رخشان سبز

« هر ورقش دفتری است                     معرفت کردگار »

معنی : سعدی خوش سخن گفت که در فصل بهار برگ سبز درختان با رنگ های روشن و درخشان ،هر برگ آن همانند کتابی است که ما را به شناخت خداوند می رساند .

در این قسمت آرایه ی تضمین وجود دارد ، زیرا شاعر مصرعی از سعدی را در ضمن سخن خود آورده است .

تضمین : هرگاه شاعر مصراع یا بیتی از شاعر دیگری را در شعر خود بیاورد تضمین می گویند ، که بر دو نوع است : تضمین آشکار و تضمین پنهان

تضمین آشکار : هرگاه به نام شاعری که از او بیتی آورده شده است اشاره شود.

تضمین پنهان : اگر بیت یا مصراع مشهور باشد و نام گوینده ی آن نیامده باشد به آن تضمین پنهان گویند .

در این مصراع سعدی این نکته را بیان کرده است که انسان اگر به یک برگ درخت با دقّت نگاه کند به وجود خداوند پی خواهد برد . همانگونه که وقتی انسان به یک خانه یا یک وسیله ی دیگری نگاه می کند و بدون این که سازنده ی آن راببیند به وجود آن سازنده پی می برد.

معرفت کردگار

دیدن این عالم است

معنی : برای شناخت خداوند باید به پدیده های جهان از جمله : کوه ، دریا و ...نگاه کنیم .

زنده ی بیدار باش

چشم خریدار باش

خوب ، جهان را ببین

هر چه ببینی کم است .

معنی : حال که زنده ای بیدار و هوشیار باش یعنی تنها زند ه بودن کافی نیست باید تلاشگر هم بود و به نعمت ها و موهبت های الهی به دقّت و تفکّر نگاه کنیم .

همان طور که وقتی کسی بخواهد چیزی را بخرد به دقّت به آن نگاه می کند تا خوبی ها و عیب های آن را پیدا کند.

هرچه که به جهان بیشتر دقّت و توجّه کنی چیزهای بیشتری را خواهی دید که مایه ی شگفتی تو خواهد شد .

برورق سبز برگ خطّ خدا را بخوان !

یعنی : هنرمندی خداوند را بر یک برگ با دقّت نگاه کن .که آن برگی که ساده به نظر می رسد چقدر زیبا و با اجزای متفاوتی ساخته شده .

زمزمه ی آفتاب

نغمه ی شیرین آب

فارسی (خوانداری) : درس 1 معرفت آفریدگار

درس ۱                          معرفت آفریدگار

1. چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود ؟ اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ( قکر کردن به کار آفریدگار و آفریده هایش)

2. منظور از بیت « برگ درختان سبز در نظر هوشیار            هر ورقش دفتری است معرفت کردگار» چیست ؟ درنظر انسان هوشیار و آگاه ، حتی برگ درختان سبز می تواند نشانه ای برای شناخت قدرت خدا در آفرینش باشد.

3. به نظر شما ، بلعمی بر چه چیزی تأکید می کند ؟ اندیشیدن به نعمت های خداوند و سپاسگذاری کردن از او

4. مفهوم اصلی ابیاتی که از سعدی ذکر شده چیست ؟ همه ی آفریده های خداوند درحال شکر نعمت های او هستند و تمام اجزای طبیعت می توانند نشانه هایی برای شناخت خداباشند.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

مهدی : سعدی شیرین سخنگفت به فصل بهاربرگ درختان سبزبا خط رخشان سبز« هر ورقش دفتری است معرفت کردگار »معنی : سعدی خوش سخن گفت که در فصل بهار برگ سبز درختان با رنگ های روشن و درخشان ،هر برگ آن همانند کتابی است که ما را به شناخت خداوند می رساند .در این قسمت آرایه ی تضمین وجود دارد ، زیرا شاعر مصرعی از سعدی را در ضمن سخن خود آورده است .تضمین : هرگاه شاعر مصراع یا بیتی از شاعر دیگری را در شعر خود بیاورد تضمین می گویند ، که بر دو نوع است : تضمین آشکار و تضمین پنهانتضمین آشکار : هرگاه به نام شاعری که از او بیتی آورده شده است اشاره شود.تضمین پنهان : اگر بیت یا مصراع مشهور باشد و نام گوینده ی آن نیامده باشد به آن تضمین پنهان گویند .در این مصراع سعدی این نکته را بیان کرده است که انسان اگر به یک برگ درخت با دقّت نگاه کند به وجود خداوند پی خواهد برد . همانگونه که وقتی انسان به یک خانه یا یک وسیله ی دیگری نگاه می کند و بدون این که سازنده ی آن راببیند به وجود آن سازنده پی می برد.معرفت کردگاردیدن این عالم استمعنی : برای شناخت خداوند باید به پدیده های جهان از جمله : کوه ، دریا و ...نگاه کنیم .زنده ی بیدار باشچشم خریدار باشخوب ، جهان را ببینهر چه ببینی کم است .معنی : حال که زنده ای بیدار و هوشیار باش یعنی تنها زند ه بودن کافی نیست باید تلاشگر هم بود و به نعمت ها و موهبت های الهی به دقّت و تفکّر نگاه کنیم .همان طور که وقتی کسی بخواهد چیزی را بخرد به دقّت به آن نگاه می کند تا خوبی ها و عیب های آن را پیدا کند.هرچه که به جهان بیشتر دقّت و توجّه کنی چیزهای بیشتری را خواهی دید که مایه ی شگفتی تو خواهد شد . برورق سبز برگ خطّ خدا را بخوان !یعنی : هنرمندی خداوند را بر یک برگ با دقّت نگاه کن .که آن برگی که ساده به نظر می رسد چقدر زیبا و با اجزای متفاوتی ساخته شده .زمزمه ی آفتابنغمه ی شیرین آب

مهلا دهانی : برگ درختان سبز از نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار مانند یک ورق از کتاب است که درمورد،هربرگ درخت سبزی(منظور هر موجودی هست که خداوند افریده) درنگاه انسان دانا شناخت آفریدگار نوشته شده است. دوستان فقط همینو بلد بودم اگه کمکی از دستم برمیاد درخدمتم????

ناشناس : خیلییی خوبه????

عالییی بود متشکرم????????????

ناشناس : عالی زیباست

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب