معنی کلمات درس هشتم فارسی نهممعنی کلمات درس هشتم فارسی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

فارسی نهم درس هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

                             درس هشتم فارسی نهم و تمرینات آن

لغات درس : تپنده : بی قرار و نا آرام // می بالند : رشد می کنند // آوند : لوله های باریکی که در ساختمان گیاهان وجود دارد .// مام : مادر // پرورندگی : پرورش دادن // باشندگان : جمع باشنده ، ساکنان ، حاضران // زاد و بود : همۀ سرمایه ، کنایه از هست و نیست // آبشخور : سرچشمه // مایه ور : پرمایه ، سرشار // فراخنا : پهنا و گستردگی // دو سویه : دو طرفه // آرامستان : جای آسودن // نشست : اقامتگاه // کُنام : محل زندگی جانوران وحشی // بوم و بر : سرزمین

کنایه ها : اهریمن خویان : شیطان صفتان // تن را سپر کرده اند : کنایه از خود را فدا کرده اند // جان گرفتن : کنایه از بزرگ شدن و رشد کردن // خفاش خویان : کنایه از انسان های بد جنس // مشت را گره کرده اند : کنایه از مصمم دفاع می کنند و می جنگند // پشت به پشت : کنایه از همراه هم // بر بیگانه تاخته اند : کنایه از با بیگانه می جنگند // انگشت به دهان : کنایه از متعجب و متحیر //زیر دست من است : کنایه از در خدمت و تحت فرمان من است // تن به کشتن دهیم : کنایه از مُردن

معانی ابیات صفحات 64و 65

بیت یک : از خداوند آفریدگار جهان که از همه چیز آگاه است ، می خواهم ...

بیت دو : که شما را از تمام بدی ها حفظ کند و نامتان به نیکی باقی بماند

ص65 : بیت یک : آیا نمی دانی که ایران ، وطن و خاستگاه من است و تمام دنیا تحت اختیار من می باشد /// بیت دو : همۀ ایرانیان با یکدیگر متحد و انسان های خداشناسی هستند و در انجام کارهای نیک ، از انسان های بدکار ، ترسی ندارند .

بیت سه : جای افسوس است که ایران از بین برود و آشیانه و جایگاه حیوانات درنده ( اقوام وحشی و ستمگر ) شود . بیت چهار : اگر قرار است که ایران نابود شود ، از خدا می خواهم که من هم نیست و نابود شوم و هیچ کس در این سرزمین ، زنده نباشد . بیت پنجم : اگر همه کشته شویم بهتر از آن است که کشور ایران را به دست دشمن بسپاریم .

معانی شعر خوانی « دور اندیشی » ص 68

بیت یک : کودکی اصیل و نجیب زاده با چند تن از هم سالان خود برای بازی ، بیرون رفت ./ آزادگان جمع آزاده : اصیل ، نجیب // همزادگان جمع همزاد ، هم سن و سال

بیت دو : وقتی آن کودک به راه افتاد ، با شادی بسیار شروع به دویدن کرد و با سر به زمین خورد ./ پویه کردن : دویدن // پای در راه نهادن : کنایه از حرکت کردن // به سر در آمدن : کنایه از زمین خوردن // بیت سه : به هنگام دویدن ، کنترل خود را از دست داد و مهرۀ کمرش آسیب دید و علاقه اش به بازی از دست رفت // پا ز دست در آمدن : کنایه از بی اختیار شدن ، کنترل از دست دادن مِهردل شکستن : کنایه از : از دست دادن علاقه

بیت چهار : به خاطر این اتفاق ، حال هم سن و سالانش ، از حال او بدتر شد // تنگ شدن نفس : کنایه از احساس ناراحتی و اندوه کردن

بیت پنجم : کودکی که صمیمی ترین دوست او بود ، گفت : بهتر است او را در چاهی عمیق بیندازیم

بیت ششم :تا به این وسیله راز ما پنهان بماند و نزد پدرش شرمنده نشویم

بیت هفتم : داناترین و دوراندیش ترین کودک از میان آن ها ، کودکی بود که با او دشمن بود

بیت هشتم : آن کودک آینده نگر گفت : حقیقت این واقعه پنهان نمی ماند

بیت نهم : از آنجا که همه مرا دشمن او می دانند ، پس به من بد گمان می شوند

بیت دهم : به سوی پدرش رفت و او را از ماجرا با خبر کرد تا این که پدرش برای آن کار ، چاره ای بیندیشد ./ بیت یازدهم : هر کسی که از دانایی بهره ای برده باشد ، بر انجام هر کاری توانایی دارد

بیت دوازدهم : دشمن دانایی که روح انسان را دچار غم و اندوه می کند ، بسیار بهتر از دوستی است که نادان باشد .

سؤالات : 1- معنی کنید الف- پای چو در راه نهاد آن پسر/ پویه همی کرد و درآمد به سر //ب- عاقبت اندیش ترین کودکی / دشمن او بود از ایشان یکی // ج- مادران دل به مهر فرزندان گرم و تپنده می دارند و فرزندان در پرتوی گرم مادر جان می گیرند //د- پایش از آن پویه در آمد ز دست

2-لغات را معنی کنید . آبشخور- فراخنا- آوردگاه – گزند- همزاد- بُن – مهان – مِهر - مایه ور – سفله // 3- موضوع کتاب « مسیح در شب قدر » چیست ؟ 4- مخزن الاسرار سرودۀ کیست و موضوع آن چیست ؟ 4- آرایه ها را معلوم کنید .الف- دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود // ب- شد نفس آن دو سه همسال او / تنگ تر از حادثۀ حال او

5-هستۀ گروه اسمی های نوشته شده را بنویسید .الف- آن رزمندۀ وارسته ایران اسلام ب- همان پهلوان نامی شاهنامۀ فردوسی ج- نخستین دانش آموز درستکار //6-غلط های املایی را معلوم کنید . خوار و گل – همزاده گان – تواضع – زاد و بوم – صفله – گزند- دریق – احرمن خویان- لهن میهنی

7-کتاب مخزن الاسرار در چه قالبی سروده شده است ؟ الف- رباعی ب- مثنوی ج- غزل- د- قصیده

8-بیت « چون که مرا زین همه دشمن نهند/ تهمت این واقعه بر من نهند » به چه مفهومی تأکید دارد ؟ الف- دور اندیشی ب- سخت کوشی ج- با هوشی د- راست گویی // 9- کدام گزینه از بقیه ، دورتر است ؟ الف- پویه ب- پاینده ج- پویایی د- پوییدن // 10- معنی کنایی کدام عبارت درست نیست ؟ الف – ریشۀ وجودشان در خاک اینجاست ؛ یعنی در این سرزمین اقامت دارند  ب- شیرۀ جان خویش در کامشان می دارد ؛ یعنی با تمام وجود آنها را پرورش می دهد ج- همه برای وطن ، تن را سپر کرده اند ؛ یعنی همه برای وطن خود را فدا کرده اند د- دشمنان را انگشت به دهان گذاشته اند ؛ یعنی دشمنان را پشیمان کرده اند .

منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

آتش دخت

شعر مقدمه:  به نام خداوند جان و خرد        

کیوان: سیاره زحل     جان: روح و روان        خرد: فکر، اندیشه        ناهید: سیاره زهره

مهر: خورشید          بندگی: فرمانبرداری، اطاعت          برنا: جوان   

درس اول: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                              

تنبیه: هوشیار کردن           لیل: شب        نهار: روز         خداوند دل: صاحبدل             

 یاقوت: مروارید                 اقرار: اعتراف                 تقدیر: قدرت، خواست             

سعادت: خوشبختی             گوی: توپ                  عجب: شگفت آور               

تسبیح: ستایش خدا            الوان: رنگ ها، ج لون            مستمع: شنونده                   

حقه: جعبه، قالب، ظرف       اسرار: جمع سر، رازها             مسخّر: رام و مطیع              

جهالت: نادانی               انعام: بخشش، نعمت دادن          خفته: خوابیده                    

غفلت: بی خبری               منزل: مقصد                      حیران: سرگشته، پریشان          

زرین: طلایی               عنب: انگور           عاجز: ناتوان       کرم: بخشش، لطف    

درس دوم: عجایب صنع حق تعالی

صنع: آفریده، ساخته               نباتات: گیاهان             حق: خداوند

تعالی: بلند مرتبه              معادن: ج معدن             آیات: ج آیه، نشانه ها

بر و بحر: خشکی و دریا             میغ: ابر                 قوس و قزح: رنگین کمان

بساط: وسیله                  فراخ: باز، گسترده             جوانب: ج جانب، اطراف

دیبا: بارچه ابریشمی رنگین لطیف            معرفت: شناخت          لکن: اما

مختصر: کوچک              روزگاری دراز: مدتی طولانی               قصر: کاخ

جمال: زیبایی                مَلِک: فرمانروا، شاه           مُلک: پادشاهی، فرمانروایی   

سریرمُلک: تخت پادشاهی       مدهوش و متحیر: پریشان و سرگشته و از خود بیخود شدن      

بس: بسیار            قناعت: خرسند بودن به مقدار کم، قانع بودن         قندیل: چراغ

درس سوم: مثل آیینه

نقد: بررسی و آشکار ساختن خوبی و اشکال چیزی            دیدگان: چشم ها، ج دیده    

بازاندیشی: تجدید نظر         تب و تاب: شور و هیجان       می نمایانند: نشان می دهند

هیاهو: سر و صدا                 گه: زمان                       پندار: خواب و خیال

خود پسندی: خود خواهی             حاجت: نیاز، احتیاج             عار: عیب

متاع: چیز گرانبها، کالا                هشیار: اگاه و باهوش        خروار: مقدار بار یک الاغ    

آزادگان:  جوانمردان             زنگار: زنگ زدگی و تیرگی          نگر: نگاه کن

بردباری: صبر وشکیبایی            بصیرت: بینایی، دانایی         دریغا: حیف و افسوس

                 

حکایت: باغبان نیک اندیش     صفحه 29

موسم: زمان                          خسرو: شاه                       فرتوت: پیر

بنشانی: بکاری                       حرص: طمع                                               

درس چهارم: هم نشین

پیوند: رابطه        مصاحبت: هم صحبتی، همدمی         خرسندی: رضایت، خشنودی               

شکیبا: بردبار         گریز: رهایی، فرار کردن                 صفا: صمیمیت، خوشی

کنونی: زمان حال        مصایب: رنج ها، ج مصیبت         منش: اخلاق، خوی، شخصیت             

لاف: دروغ                 جامه: لباس           آیین: رسم           پلید: پلشت، ناپاک                           

طریقت: راه و روش              کردار: رفتار           متهم: تهمت زده شده و بدنام

نبوت: پیامبری                 تاثیر: اثرکردن، نفوذ کردن            گرایش: رغبت، تمایل                      

نیکو خصال: انکه دارای خصلت های خوب است                    متعالی: رشد یافته         

درس ششم: آداب زندگانی

مادام: همواره             مغیلان: درختی خاردار، خارشتر            جهد: تلاش، کوشش                       

اصیل: با اصالت، با اصل و نسب          گوهری: با ارزش           چنگ: چنگال، پنجه

ازدست مگذار: رها نکن، از دست نده                     خیره: پرخاشگرانه، بی ادبانه

پرهیز: دوری کردن             پند: نصیحت               بداندیش: بدخواه و بد فکر، دشمن               

خاصه: به ویژه              تهمت زده: مورد اتهام، مورد سوء ظن       قانع: راضی، خرسند

داد: عدالت، فریاد رسی        بردبار: شکیبا         دوراندیشی: عاقبت اندیشی، آینده نگری               

سبقت: پیشی گرفتن          بروجهی: به گونه ای، به روشی          طعن: ناراحتی، طعنه             

متقدم: دارای تقدم، شخص مقدم و اول         محاورت: گفت و شنود       مداخلت: دخالت       

خوض: دخالت، فضولی        استراق سمع: دزدیده گوش کردن         زیستن: زندگی کردن

 

حکایت: شو، خطرکن        صفحه 55

پست: بی ارزش و کم ارزش           امیری: حاکمی         همی خواندم: می خواندم                       

مهتری: بزرگی       کام: دهان       شو: برو      جاه: مقام       عز: عزت، ارجمندی                  

بجوی: جستجوکن              داعیه: انگیزه، خواسته                  باطن: درون       

دارایی: ثروت                رحلت: مردن، سفرکردن              شکوه: شوکت، بزرگی      

ترقّی: پیشرفت                جمله: تمام، همه     

            

درس هفتم: پرتو امید

متفکر: اندیشمند          فرزانه: دانشمند        عمیق: ژرف        عرفان: علم خداشناسی

عواطف: ج عاطفه، محبت، مهربانی          نگرش: دیدگاه         مشخصه: ویژگی، خصوصیت              

انتقاد: نقد کردن                 تباهی: نابودی، فساد               جسورانه: شجاعانه

طنز: ریشخند زدن              ظریف: زیرکانه، نکته بینانه           کاساز: مشکل گشا       

طعن: سرزنش کردن                 لعن: نفرین                   هجو: سرزنش، ناسزا

رهنمود: راهنمایی، ارشاد         احزان: اندوهگین، غم زده         مراد: کام، خواسته

غم دیده: کسی که غم و اندوه به اورسیده باشد         شوریده: آشفته حال، پریشان

سامان: قلمرو، شهر            دور گردون: گردش روزگار             دایماً: همیشه

هان: بدان                 واقف: اگاه             غیب: نهان               ار: مخفف اگر

بنیاد: پایه، اساس          فنا: نابودی        سرزنش: طعن، آزار و اذیت        بعید: دور

مقصد: هدف        تار: تاریک        فقر: تنگدستی       خلوت: تنهایی    ورد: ذکر و دعای زیرلب

درس هشتم: همزیستی با مام میهن

لحن: آهنگ                        پرتو: نور                 گوارا: نوشیدنی، دل انگیز

آوند: لوله باریکی در ساختمان گیاهان که در آن مایعات غذایی برای تغذیه سلول ها جریان دارد        

همتا: مانند                 گرانمایه: گرانبها، ارزشمند       می بالند: رشد می کنند            

مام: مادر                 پرورندگی: پرورش دادن                رخسار: صورت

گویش: لهجه                باشندگان: ساکنان                   زاد بوم: زادگاه

آبشخور: محل اب خوردن، سرچشمه       مایه ور: سرشار، پرمایه         نوا: ناله                

گاهواره: گهواره، مهد، کانون            عزیزک: عزیزکوچک        فراخنا: پهنا وگستردگی     

کام: ارزو، هدف، دهان               ستد و داد: معامله          جان فشانی: از خودگذشتگی             

گزند: صدمه، آسیب                بی شکیب: بی صبر               آرامستان: محل آرامش             

خفاش خویان: افراد تیره دل       تاختن: حمله کردن         پشتوانه: نیروی کمکی، حامی               

اقلّیّت مذهبی: تعداد کم مذ هبی مثل مسیحی و زرتشتی در ایران      آوردگاه: میدان جنگ          

اراده پولادین: اراده قوی و واقعی      اهرمن خویان: افراد شیطان صفت    

دلاورانه: شجاعانه                  پیکارکرده اند: جنگیده اند           هم جوشی: با هم بودن           

هم کوشی: باهم تلاش کردن          می غرند: فریاد می زنند             یکدلانند: همدلند

یزدان: خدا       کنام: محل زندگی جانوران وحشی       بوم و بر: سرزمین       سر به سر: سراسر، کلی

منبع مطلب : atashdokht.mihanblog.com

مدیر محترم سایت atashdokht.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ادبیاتی ها

واژه های درس

لحن: آهنگ                        پرتو: نور                 گوارا: نوشیدنی، دل انگیز

آوند: لوله باریکی در ساختمان گیاهان که در آن مایعات غذایی برای تغذیه سلول ها جریان دارد       

همتا: مانند                 گرانمایه: گرانبها، ارزشمند       می بالند: رشد می کنند           

مام: مادر                 پرورندگی: پرورش دادن                رخسار: صورت

گویش: لهجه                باشندگان: ساکنان                   زاد بوم: زادگاه

آبشخور: محل اب خوردن، سرچشمه       مایه ور: سرشار، پرمایه         نوا: ناله               

گاهواره: گهواره، مهد، کانون            عزیزک: عزیزکوچک        فراخنا: پهنا وگستردگی    

کام: ارزو، هدف، دهان               ستد و داد: معامله          جان فشانی: از خودگذشتگی            

گزند: صدمه، آسیب                بی شکیب: بی صبر               آرامستان: محل آرامش            

خفاش خویان: افراد تیره دل       تاختن: حمله کردن         پشتوانه: نیروی کمکی، حامی              

اقلّیّت مذهبی: تعداد کم مذ هبی مثل مسیحی و زرتشتی در ایران      آوردگاه: میدان جنگ         

اراده پولادین: اراده قوی و واقعی      اهرمن خویان: افراد شیطان صفت   

دلاورانه: شجاعانه                  پیکارکرده اند: جنگیده اند           هم جوشی: با هم بودن          

هم کوشی: باهم تلاش کردن          می غرند: فریاد می زنند             یکدلانند: همدلند

یزدان: خدا       کنام: محل زندگی جانوران وحشی       بوم و بر: سرزمین       سر به سر: سراسر، کلی

معنی و مفهوم ابیاتی از شاهنامه ی فردوسی در درس هشتم«همزیستی با مامِ میهن» صفحات ۶۴ و ۶۵ فارسی نهم

۱ ـ همی خواهم از کردگار جهان / شناسنده ی آشکار و نهان  

آرایه : تضاد(آشکار و نهان)

۲ ـ که باشد ز هَر بد ، نگهدارتان / همه نیک نامی بُوَد یارتان    

آرایه : تضاد(بد و نیک)

۳ ـ ندانی که ایران ، نشستِ من است / جهان سر به سر ، زیر دستِ من است

نشستِ من : جایگاه نشستن ، مسکن / سر به سر : همه / (مفهوم بیت : من از همه قوی تر هستم)

۴ ـ همه یکدلانند یزدان شناس / به نیکی ندارند از بد ، هراس

هراس : ترس ، نگرانی / یزدان : منظور خداوند / آرایه : تضاد(نیکی و بد)/ « به » در مصراع دوم به معنایِ« در برابرِ ، در مقابلِ» / (مصراع دوم : به خاطرِ نیکی هایشان ، از بدی نمی هراسند.)

۵ ـ دریغ است ایران که ویران شود / کُنامِ پلنگان و شیران شود

جای افسوس است از این که ایران از بین برود و آشیانه و جایگاه حیوانات درنده وحشی بشود.

دریغ : افسوس، اندوه / ویران : نابود، خراب / کنام : آشیانه ، بیشه ، جایگاه حیوانات درنده/

آرایه‌ها :تناسب(کنام، پلنگان و شیران) / پلنگان و شیران : استعاره از هر ویرانگری /

* در این بیت ، تشبیه نداریم و استعاره آمده/ جناس ناقص اختلافی در حرف اوّل(ایران و ویران) / واج آرایی حرف «ن»/ *نکته دستوری : دریغ : مسند / ویران و کنام : مسند (البته می‌توان گروه اسمی) کنام پلنگان و شیران را گروه مسندی گرفت.

۶ ـ چو ایران نباشد ، تن من مباد / در این بوم و بر ، زنده یک تن مباد

اگر قرار است که ایران نابود شود، از خدا می‌خواهم که من هم نیست و نابود شوم و هیچ کس دیگری در این سرزمین، زنده نباشد. / آرایه : واج آرایی حرف «ن» / تن و من : جناس /* نکته دستوری : چو (= اگر) : حرف ربط / مباد : فعل دعایی است / زنده : مسند / یک تن : نهاد

۷ ـ همه سر به سر ، تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور ، به دشمن دهیم

اگر همه ی ما (ایرانیان) خودمان را به کشتن بدهیم ، بهتر از آن است که کشور خود را به دست بیگانگان بدهیم. / سر به سر : همه / به : بهتر (واژه ی مخفّف) و از نظر دستوری (صفت برتر یا تفضیلی)

نوشتن (صفحه ۶۷ کتاب درسی)

۱- ده واژه مهمّ املایی متن درس را بیابید و بنویسید. جلوه‌های مهربانی، شوق انگیز، نظام اسلامی، لهجه و گویش و آیین، آبشخور، روی و رخساره، گزند اهرمن خویان، اقوام یک صدا، دریغ

۲- در گروه‌های اسمی مشخّص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید.

الف) فرزندان در پرتوِ (هسته) گرم و گوارای (وابسته پسین (صفت)) مادر (وابسته پسین (مضاف الیه))، جان می‌گیرند.

ب) در همین (وابسته پیشین (صفت اشاره)) دوران (هسته) دفاع (وابسته پسین (مضاف الیه)) مقدّس (وابسته پسین (صفت))، ایرانیان همه برای وطن، تن را سپر کرده‌اند.

۳- پیام عبارت زیر را بنویسید.

«ایران ما به گلستانی می‌ماند که در دل و دامان خود، عزیزکانی را می‌پروراند و شیرۀ جان خویش در کامشان می‌دارد.»

انسان‌های آزاده با تمام وجود در دامان سرزمین عزیزمان رشد می‌کنند و حس انسان دوستی، وطن دوستی و غیرت را از پدران سرزمینشان به ارث می‌برند.

۴- جمله و بیت‌های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه‌ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.

تا کی آخِر چوب نفشه، سَرِ غفلت در پیش                  حیــف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار

خواب / بیدار

گر تکبّر می‌کنی، با خواجـــگان سفله کن                وَر تــــواضع می‌کنی با مردم درویش کن

تکبر / تواضع خواجگان  / درویش

به نزد مِـــهان و به نــــــــــزد کــِهان            به آزار مــــوری، نیــــــرزد جــــــهان

مهان / کهان

… با آرامش آن آرمیده‌اند و در آشوبش بی قراری کرده‌اند.

آرامش / آشوب  – آرمیده‌اند / بی‌قراری کرده‌اند.

منبع مطلب : adabiatiha.ir

مدیر محترم سایت adabiatiha.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

شیوا : حالا کی باید بشینه برای امتحانای حضوری اینارو بخونه؟! ????????????????????

خ : معانی کتاب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب