در دوره شکار وظیفه زنان و مردان چه بود کلاس چهارمدر دوره شکار وظیفه زنان و مردان چه بود کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

چهارمی ها


نمونه سوال تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان

                                  درس اول تا چهارم

۱ – خانواده چگونه تشکیل می شود؟

۲ – چرا در دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده شده است؟

۳ – معنای نظم چیست؟

۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

مدرسه محل ……………   و …………..   است.

مردم برای بر پا داشتن نماز ……………  به مسجد می روند.

امام جماعت جلوتر از همه در ………..  می ایستد.

مسجد نمونه کوچکی از …………. اسلامی است که در آن ………..  و ……….  وجود دارد.

در روستاها زنان در………   ، ………….    و …………..   به شوهران خود کمک می کنند.

5 – کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید.

هر کس در خانواده  ……….  دارد. ( وظیفه ای  – خانه ای  – اقوامی )

هر چیز در خانواده ………..  معینی دارد . ( کتاب – جای  – وظیفه ی )

6 – معلم در مدرسه چه وظیفه ای دارد؟

۷ – وظیفه ی  مدیر در مدرسه را توضیح دهید.

۸ – در مسجد چه کارهایی انجام می شود؟

۹ – مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه کار می کنند؟

                                                               تالیف : سایت کودک سیتی 

منبع مطلب : amouzesh4a.blogfa.com

مدیر محترم سایت amouzesh4a.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلاس چهارمی های ایران

کلاس چهارمی های ایران

سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی

تاریخ و مدنی

مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساختن خانه               ب) فراهم کردن غذا             ج) بی سوادی

۲-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

۳-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ               ب) آهن              ج) چوب                د)چرم

۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

۷-انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین پی ببریم؟

۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص  و غ) مشخص کنید.

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص       غ

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود. ص    غ

-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند. ص     غ

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد. ص     غ

۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.   ص              غ

-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند. ص      غ

-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.  ص    غ

-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.  ص      غ

-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.  ص     غ

-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص    غ

۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

 ۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

الف-نیل                 ب-کارون             ج-فرات               د-دجله

۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

الف-برای اداره بهتر شهرها       ب-برای برقراری نظم          ج-هر دو مورد

۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ    

-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد. ص       غ

-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.  ص     غ

-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند. ص     غ

تاریخ مدنی

         

1مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                 صحیح¨    غلط¨ 

           

2باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.      صحیح¨       غلط¨ 

           

3نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.                           صحیح¨   غلط¨  

           

4کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.                           صحیح¨  غلط¨     

           

5جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟   

الف) سنگ ¨                       ب)آهن ¨                         

ج)چوب¨                              چرم¨       

           

6انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

الف) دامپروری  ¨               ب) خانه سازی ¨             

   ج) کشاورزی ¨                 د)ساختن ابزار¨0

           

7اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

الف) دجله ¨              ب) فرات ¨                              

ج)کارون¨                    د) نیل¨    0

           

8خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهیم ¨            ب) حضرت موسی ¨     

       ج) حضرت نوح ¨        د)حضرت عیسی¨0

           

9ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف) ایلام¨                         ب)شوش ¨                 

  ج) بابل ¨                       د)هگمتانه

           

10در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. 

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.

*انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.

*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.        

           

11ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

           

12نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟      

           

13کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟       

           

14چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

                       

15از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

مدنی

           

1خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .                صحیح¨  غلط¨      

           

2اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.   صحیح¨  غلط¨    

           

3مدرسه اولین خانه ی ماست. .                                                     صحیح¨      غلط¨             

           

4کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

الف)دیدن اقوام¨                     ب) گردش ¨                     

 ج) نماز جمعه¨                       د) نظافت¨  

           

5چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.

الف) ناظم ¨                         ب) دفتر دار ¨                

  ج) معلّم ¨                              د) مدیر¨  

           

6مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟

الف) نماز می خوانند¨                    ب) دعا می کنند ¨      

  ) مشورت می کنند¨          د) هیچ کدام¨

           

7در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.

*مدرسه محل تعلیم و................................است.      

           

8چرا دین اسلام به خانواده اهمّیّت زیادی داده است؟      

           

9وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

           

10نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

  ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

الف-گاو-گوسفند             ب-گوسفند –بز              ج- سگ –گوسفند                د-اسب- گاو

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها  ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            

ج- بدست آوردن غذا                                     د-گرسنه ماندن انسانها

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

الف-پارت             ب-پارس                   ج- هخامنش            د- ماد

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار داد ؟

الف-فرعون     ب- حمورابی           ج-حضرت محمد             د- کوروش

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟  الف-مکه   ب-مدینه       ج- کربلا     د-اهرام مصر

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

الف-هخامنش   ب- کوروش             ج- فرعون                    د-هیچکدام

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

الف-مسجد                      ب-پارک                   ج-خانه                   د-هیچکدام

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

الف- مسجد         ب- منبر              ج- محراب             د- الف و ب درست است

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                        ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                     د-همه موارد صحیح است

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

الف- شرکت در نماز جمعه   ب- استراحت و تفریح   ج- خوابیدن       د- الف و ب درست است

-فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ............ را به وجود آوردند .         

           

-وظیفه ی زنان در دوره ی شکار نگهداری از بچه ها و.........بود .          

           

-حضرت نوح در کجا زندگی می کرد ؟

الف) بین النهرین                  ب) بابل

ج) مصر                           د) کارون      

           

-پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

الف) فرعون      ب) کوروش ج) نمرود      د) هیچکدام          

           

-انسان در زمان های دور چگونه زندگی می کرده است ؟

           

-یکی از مشکلات مردم در گذشته چه بود ؟<

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب