پاس با قوس و ارتفاع زیاد در والیبالپاس با قوس و ارتفاع زیاد در والیبال را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

sport

�������� ���� �������

��� ( ACE ) : ������ �� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� Ȑ���� �� ���� ���� ��� � �� ������ �� ��� ����.

������ ( AERIALS ): ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����.

����: �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� � ����� ��� ���� �� ���.

�����: �� �� ������� �� ����� �� ��ϡ ����� �� ��� � �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���.

���� ����: ����� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �����.

�� ����: ��� ��� ����� ��� � ۳ ��� �� �� ����� ����.

����� ����: ������ ��� �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ����� �� �� ������� �� ���.

����� ��� ����: ����� ��� �� ���� ( �� �� ��� ) � �� ������ ���� �� ����.

����� ��� �� ����� ��� ���� : ������ �� ���� ������ ��� ��� �� ���.

��� ���� �� ���: ���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������� �� ��� �� �� ���� ����� � ���� �� ���.

�������� ����� ���: �� �� �� �� ������ ����� ۱�۶�۵ �� �� ����� ��� ���� �������.

���� �����: ��������� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����.

�� ������ ���� ( BASE � LINE ) : �� ����� ��� �� ۹ ��� �� �� ����� ����. ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� Ȑ����.

���� ( COVER ): ��� ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ������� ���. ��� ��� ��� �� �������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������� ������ ���� ���� ������� �� �������� ��� ���� ����� ����� �� ���� �����.

�� ����: ��� �� ��� �� ���� ����ϡ ���� �� ����� ��� �����ҡ ��� ��� ����ӡ ����� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �������.

��� ����: ( DEEPSET ): ���� �� �� ��� ����� ����� ����.

������ ������: �� �� �� �������� ��� �� ���� �� ������.

���� ( KILL ): ��� �� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� �� �ѐ������ �� ������.

��� ��� (LOBPASS) : ��� �� ��� � ������ ���� �� ����.

��: �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ����. ǐ� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� � ���� ����� ���� �� ���.

���� ���: ���� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ����.

�� �����: ǐ� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������ � �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���.

���� ( RALLY ): �� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� ����� �� ���.

���� ( ROTATION): ���� �� ����� ��� �� � ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� �������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����.

���� ���� �� ( SCOOP ): ���� ���� �� �� ��� �� ����� ���.

���� ���� ��� ( SCREEN ): �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� ����.

�� ( SET ): �� ���� ۲۵ �� ۱۶ ������� �� ��� ���� ���� �� ������ �� ����.

����� ( SPIKE ): ��� �� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������. �������� ����� �� ��� �� �� ����� �� �� ������ ����� �����. ��� �������� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� �� ����� �� ��� ���� ����.

���� ��� ( TIME OUT ): ����� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� � ���� �� �������� ��� ���� �� ���. �� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� �� ���� � �� ���� �� ������ ������ ۳۰ ����� ����. ���� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ����.

���� ( VOLLEY ): ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �� ������� �� �� ��� ������

*************************

منبع مطلب : www2.tavanir.org.ir

مدیر محترم سایت www2.tavanir.org.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب